Letztes Andencken, über dem leyder frühzeitigen doch seligen Absterben Der weyland Edlen, Hoch-Ehr- und Tugendreichen ... Jungfer Barbara Theodora Bergemannin, Des Wohl-Edlen, Vesten, Hochweisen und Hochbenahmten ... Herrn Matthias Bergemanns, Vornehmen R

Pełen tekst

(1)

;e g fc ö ü u P e n c f e i v

Mer dem Iept>ec fn%ei(igenbocb feligen Wbflecbm

£>er twplanb

<?Nm, £ocg>(S()r< unt> Sugetrtwigjm Suitgfcc,

Ju n g fe r

M M r a l M o r a

e r g c m a t m m

3>e$ /

SBobWEblcn, 23eflen/.£)oc&tt>dfen unb £o$bcnat)mt«n fyxxn,

H e rrn

a f f f n a ö S e r g e i n a m i ö /

QSonttömen9lflf^Confenioris,^p^»ftortnftenSchoIar-

4)tnß unb £o<&anfebn!t*en tauffmannö «i»Ä6mal.©taM Srouftabt/

_ U n b

©fr SBobl^Meit/ (Ehrbaren, £od);2ugfnbbmibmtM

« ... c i T ! : m z _ .

f e o t o r a ^ a f ß a r n t a c r a c m a n m ii,

ge6. » f n e r i t t /

$o(gaelieMm Jungfer Socgfa,

SBtl^K 2lnno 1710. ben i.@ept. in Sborn itjr bliUrrnbeö

geben befcbloffcn, -k ,

UnbbafelbftybveXufy&mmetfunbttt,

3n nachfolgenden stHutyn < unb Xrofi=©d^rifffen dorgefleac 3»nen btnabmftn gwunbtn unb 2in»ett»anbfen.

£$39533©

©ebmefc bep SUifcherö f<l.2ßi«n»e.

(2)
(3)

3 r i R o

MAGNIFICO ac GENERÖS O, D O M I N O

IO. GODOFREDO ROESNERO.

B P R G R A B I O R E G lO

AC S C H O L A R C H A E

GRAVIS SI MO MERITlSSlMOgVEy

DOMINO AC SVO

SVMMO C V L T F

PETR VS IAEN ICH IVS,

GVMX* THOR,%ECTt P.P,

Q

Vod Plinio olim, viro inter Romanos -

mo, lit er as more [no ad amicos fcribere ,

accidiffe comperimus, languore ipfum a- mici aegrotantis, quern forte , it a fuiffe afflitium, utmoeror verba,alioqvi minus

preß'eritpcnitus et interpellarit: Idemfane mihi, exigua dicendi copia i n f l r u d o , ufu nunc , ut plane, et\confolandus praeterea ipfe, tot amicorum mor-

tibus pereulfus,alios vix ac nevix cjvidem,prouti pietas

efflagitat, confolari queamjcribentiqu iam verba*

rum compages luftu inter dpi ac diffolvi videatur. Ae*

gre Tobianum amifi, virum in parte religionis quidema

(4)

4 moM________

ńobis disfidentem,, tarnen propter concinnos mores & do * varietatem b a u d i n i u c u n Herdenii autem integerrimi memoria quo fuavto, hoc graviusvulnerat

pef i wMvoti estam[ u b i t a & plane injperata turn dolemm.Vefider abunt multi fidemeim& mtegrtta-

tem, tantoque impenfins, qvorarim earn in ejfoeta

tnundi fenefia in aim deprehendimtis. Satis nondum iafturam banc defiso9cumtrifte de

neptis morte immatura nuntium ubi dubrn

haereo,anoafumhunc Tui m a g u -

bilisftmorum an demortuae debeam -

yj' propior idemque domejiicturn eft3

re boc peftilentisftmo tempore gravis, qvo omnes praefen-

tisfimomortis dtfcrimini fiubietot noftrorum excructamur; Cogitandum autem eft, earn -

tris aeterni ac fumme benigni voluntatem, cui ita - [cum agere placuit, nuüo tarnen damno

cretoperniciem nobis aüatur o, Ea eni m condittone fffz/r omnes, ///■ aliquando, «öw noftro, fedfummi

r/j fapienthftmo confilio,e mundotanquam de [cena d ä m m \ Neqve puto qvenqvam fuijfe pnidentiorum,

nuiycum fucn beatiores alibi

menter,et demulto mtliori nongaudeatconditiont. ^ u a - f£, fftw pie dt fund dc nihil mdli ,

fortunatiorem, j v « fóc feidm weffe, non quod eo abie-

r it, fed qvodpraeceferit, unice tantum lugendum ejfe, videtur. Sat ampla iam dote locupletata cum

ß,Servatore fanftisfmo, cui

divinii aujpiciisconiunltd feliciter inter - iw*» v/v/V. minus vichfitudinibm Hits omnibus, quas miferinos experimur quotidie, iniqvtsfimaquc vU

(5)

5 tae huius conditions fe Heiter erepta, Haec

Tibi quidtm, Vir Magnifies, in animum iamfij*

mult a a l i a , qvaetua prudently infignis ufu

confirmata abunde fuppeditabitargumenta, qvibus remedia dolori afferas, credo: tarnen fignifican*

dum e j f i e dux' t , qvantopere Tuluff us acerbitate , et qvamfolicitm fins, ut,ft minus fanare penitus

fum moerorem aut exhaurirelenire tarnen aliqva ex parte posfim ear urn recordatione reruns, quas aegritudo

ant mifubinde velinvitis no bis fubtrahere Jolet. - vitatis et fapientiae, qvam oßendis efl,non im~

moderatiusferre hunc cafum,quam ilium, ante du*

os iam annos, erepta praeter opinionem contuge tna,res T u a f a m i l i a r s * l a b e f a B a b Non Te

luBui dabis depafeendum, nec animum eidem permitted excruciandum, qvem totpublicis par iter ac privatis calamitatibm inviBum praeftitifli,perpe qvüd

fapientis eft unice, inter medios a -

Bum. T)eclarat arbor isrobur ventorum procella, acies tnilitis virtutem,quamperitus rei nauta fit,in

peftate eernitur, et fapientis fortitudinem ac conftantiam

furnus examinat calamitatum & probat.

vulgo diminui tempore videmus dolorem,praeripere

antefer re conftlio ac prudentia fapientes Jolent, & , ut Cicero meminit, non expeBant temper is

repraefentant ratione. Harum rerum cogitatione uti non par urn dolori Tuo detraBum iri confido, ita -

liffimos parentes,ft ponder averint omncredofiliae fuat obitum Sam celerem non animo remisfiori laturos,

qvinpotiusfidei ac conflantiae animi, qva *Deo immor­

tals tenemur, ferviendum ejfe m ice putabunh Prima

A % qui-

(6)

6

q v i dem flecie menders lu dum cogitabunt forte,non domi obiijfe: ijiter fedes non

iffle condi as fepeliri: r&n ultima official feft non praeflitijfie; At veto non im dole bunt, vehementins^gaudebuntt non in peregrina

nec eidcfuijfe qvicqvam praeter vitam diuturni or em. Fa­

cile m orlim fepulchri iaduram multi putarunt, cum in

■mortc nemo foleat fieri m ifer: beate contra

even'd, ut a m o r , qvi in neminecitius, in propin-*

qvis identidem e x p i r a t , turn otiari cum

periclitari morbo coepit after iqveeodem. Omnia , Virum optime,praeflitifli, qvae ipfi maximo honori,

diTibi aeparentibus deniqve multo ejfe pojjunt.

Interim protegat Tuam Magnificam Amplitudinem Vis code flis ac immortals Numen omnipotenti fua gra­

tia, ut, quod patriae noflrae periclitantis

me,firm a integraqve valetudine in

fruiqveas. Tua enim merita, fluidtur Re/pu-

blica noflra, comniuni T)eus flaluti

vendae, neqve is deerit Tibi etiam tutando, ut flalutari

confilio et opera res qvoqve noflras liter arias feliciter & provehere longius pojfis, eo, quo

Tibi obfir id us flum, cultu animi ac religione non deft- flam precari, qvam diu ex voluntate inter tot

tantasqve amicorum inopinatasftfluperflesero, ne­

qve turn, cum amplius non ero, pro communi omnium fa lute definam inter beatorum Va­

le in TDomino, et in ludu qvoqve Tuo res feliciter .

*D eprop grab am Ip [it Kai. Septemb. ch cc X*

(7)

Ohffedge/D arff man noch Die falte fahren

^erm iß t Dein Duhlc60rab noch tmfr @cl>ul??ta^it c

© cift/Diew eil w ir Net) tytr m ®st>ancfeit ehren /

© k £ a n D nebff unferm $ icl $u Deinem bereit SBtewohl/ ift £aub genug mit» fcblccbte g e ib ^ p re fie n i

© ieDie bemühte # a n D nur igo lieffcrn f an.

2?em/ Da Du felbft memahte Der 3:ugenb f;aft Dcrgcffet*

0 c fange fich auch Dein £ob vm Deiner ^ugenD an.

^citim/fcböncö ^m igfcrn^clcD/betraure btefe Slfcbe /

© ie ©cbDnheit ift nichts mehr als parier 'pcrceüan.

^ i r f f ffr a n g unD ‘Jicrathfteg auch 0 c h m in tf u n b p u D c r^ia fc b t 2£eil alJcä eurge ?eit Der @eb3n(?ck Dienen fa m

© ein ©ptegel/ mobu fan ff fo ^ r b S R a fu l / 0 cd igt Di£ büßte 0 r a b . # ic r fic^fe Du Dein 0 e ftc b t.

© c i Dein unfcbulDge^ ^ h tm ff<hmit auff Klugheitgranben i

0 o benefe/ wie Der ^ c D auch junge Reifer bricht*

S w a v fa n Dein ^ u g c m lS H g hier manches # erg entgeifiern;

© a £ ein beliebter ‘J u g m itg n m u th an (teg rä ff*

©cef) aber Dan er nicht De# £obeS Rechte meinem/

r © e n nichts bemegen Dan/ maS feb^n unD lieblich h e ifn L© e m alles einerlei / maS fc^ön unD h # J

i

<£in wclgeftaltcr £cib/ Don g n m w h auffgebauet /

©eSeblen ©elftem # auß /DcS0 cbopfferS £ben*$M(D/

® r D nntSÖcrmunberung oon $J?enfcbcn angefebauet/

3»Dem cS £ e rg unD 0 # mit gleicher Einm uth fü llt:

©och DiefcS alles fa n De S ^ c b e S ^ a c b t nicht beugen/

tP e il Unbeftanb allein gier nur beftänbig bleibt*

S£ aS zeitlich aujfgebaut muß fich $ur£rDen neigen / 9?ur ^ugenD iff allein fc nicht Der ^ c D ^ tre ib t

^ u n / bicfeS 3 tm g fe rn ^ ilD /fc hier oerfenef et lieget;

Jpat ^tvar Der frühe ^ c D Der €rben 0chocß ve rtra u t

©cch metl 3 h r ^ u g e n b ^ la n g ocriangff fchon obgeftegef

© ru m b bleibt 3 h r€ h re tt# J}a h l auff fiebern 0 r u n D g ebaut/

3 h r Z$mgteng nicht allein auff liebliche 0ebcrbm

© ie ©chhnheit fuchte nicht nur bloß im £eibe9fab*

ß S m u ff Durch 0 efteS'§urch t Der 0 e iff gelieret werben

, J&tn?

(8)

J^ttrfolte ©te $ur JettbegKaufes 0örge tragen/

3(?r teurer Obcnnftwrb Durch @ tt Der ©argen \c$>

Ellern/ba © Ö tte g ^ a n b w o tt fottbe J u n t e n fra g e n / 0 a £ ’ £ r M traurett£-ttflü/gcmact>f er Hoffnung blaß.

3cbac&/tcf> tt?tt tttf nicht btt alten Söunben rühren/

£>te atlgcmacb btt Jett tmb ßtagf)ctt hat g

H i n B ftfc r muß fern £ctb nach bent <ÖernunjTt£'0tab fif^rett O b feban üug£ttb er ftcb mit labten je wrnm tt*

© emnacb/^rf Nnete/bte fotc&er ,fa (l betrübet/

€rtragetmtt öebuftben febmerhtttben $)ertuf?*

2 M B a rb a r ber trimmet felbfl g ettebet/

£)rnmb hat ©te auch bahm$«m #ac&$eü*§eff gemuff»

©ernanntet raffte ©te bar wnber #ocb$ctt greube/

Unb machte ©te gefd»cft $um beffern ^ocbjeü'geff.

5?un pranget ©tcai£$$rauttrt Q3oiD unb reiner ©etbe/

233obn foer b e r e i t btt £uft w r faScher greube I4f?*

3 ü Qrfjten berSBobifeeffgett D g fr. *8ctfr

tnanntn/ unb ju einigem £ ro fi Den bocö«

betrübten Qrite rn unD hoben SfatierroanD*

ten übergab Diefe$ wenige au$ 0cbul*

bigfrit

P . I A E N I C H I V S , fcegGymnafii jU'JtH'ntRcdtcjr un6 P.P.

3e © ö t t mtfb bißSet sefübcct Unb «gieret /

ifan tgm nk&mtborgen fetjn.

S e im 14) meine »Tatet betraute / Unb Ne Statit/

S o mich aufferjogen (jat/

SBenn kt) ©erlinö ©lang unb ScOefn

© or ein Bunbec ©eutftblanb« achte/

SH$bennt»otlenbfe©ebancfen B « bec£uftunbUnlu|t toanefen,

2.SJWH

(9)

m ( o m 5

Sftefn ©ergdngniß gieß ml® siegen/

3a fafl ^teöett

5Ju$ dem lieben ©aterland

£ in na® ^reuffenö f®gnflem2gorent

© a i® fam /

<Sge man mied no® auffnagm/

SBard mit f®du die Slngft befant\

S3ie die 6®6ngeft fegt verlegten/

SBie die SBdtle umgeriffen/

Und die 2gürne umgef®mif[en.

SfK e$ fecnec drauffgef®age

©aß i® fage /

38ie dag 2ßeltgerügmte$lauß/

2öo die©a'ter vermaglgfaffen/

Und igt 9iatg

£ a lff die ©ärger inderSgaf/

Älägli® lag in W u n d ©tauß:

Und i® gört’ in allen Straffen/

©aßjtveg heften gier graßiret/

Und ©ergeerung eingefügref.

©ada fielen geimlf® Sgranen/

Und dag Segnen

9?acg ©erlitt Kar ungemein t

©o® die ©unft die f® genoffe«

9?a® der Seit/

©amiratleö Kogldereif/

Saft mi® ni®t megr traurig fegst.

Söeil mir viel gutg jugefieffen /

2BII i®/h>i[g©Ctt/danctbage ftergtrt Und denSKgmdec ©iener erden,

f. Urteer

(10)

Unter anbern bleibt meingeben

©fr ergeben/

Sbeuter Sibfnet/groffer $?ann/

©eine Siebe jum ftubteren/

UnbbenfSeift/

©er ftct> ft>unbernb<foürbtg iPeijU P a g / berö beffer alö i$ f an /

3R(t verbientem Siebe jieren / 3cb teil febfoeigenb micbergö&en/

Unb befn2MlbinP£et&ed&en.

6.

SeinSSanfebfodre/baßltb feite/

2Bie itb tvoite/

SRbrtgen-3toeigebep©trfegn/

©afj tu mötbftin lauter Siefen/

Stoac bejtegf/

©ennof inbirfelbft vergnügt/

Buben Üteuben-Serapel gebin Umbbafelbft ndtbSBunfcb julofen/

3a baß (Dalnumb£etbeec-Äcenen/

S ta tt SDpreffen tonten lohnen.

7-

$ber Mottac febretfli® Sittern Unbtfrfcbittern

$?acbtbtrbange Sinfamteit:

BiPepmablbat fteSi® getübtef/

©a bureb ©ifft

Sie ein Sterben angeftifft/

Unb jur berben Sraurigfeit.

©Mb infcbloarßen S o b gefügte«

S ie Heß Sgtdnen-gieber fingen / Unb 3«w ©rdbetn ßpffet bringen.

8

(11)

_______ , ____ n

ffrftliip Bat ©i$fegr PefriiPet Unb geij&ec

Oelneö ©eręeng OaldcrSöeil /

©a man pat bie^oftgegPret:

9fun ifłpln

©łe beräumte JCifiiingin!

3PreP Siebften £uftunb©ei(/

©le von Scbfoacppeit nie brtpóret/

©cm; jflugpeitman muß pceifen/

Unb Sie jum (Stempel foełfen.

©Ic fict Won In prter 3uger.b Stn berSugenb

M li gprCrrb-Sut pat erg}|f/

©levom Zapfet foar geabelt/

UnO burd) 3*1$

Step auff gopem SlbebSig Stebftben (jlfecnftaf gefegt/

©ie fein SFtenf® mtt reept gefabelt / (?ine$ran/tnbetbfe grauen

Sonten SHutp unb SBeißpeit flauen.

IO*

©atan fan tein Seift gebenden/

Unb fiep M e n

$Jit ©ergnügen ju ber ©rufft /

©arinnbie Selfebte (feget/

33® befn ©erę

Sfu$ Pep feinem groffen ScPmerß SipPpfff beP SrofteS fügte Sufff/

SBeiJ butoeift/ baß Sie gefteget/

Unb in Bionö fcbónen Sporen SSie ganę neue ftp gebopren,

2 n jfa u m

(12)

.Saum baß bieferScbmerß äerfjjeflet/

Unb gepeiief/

S o fam fc^on ein neueßSSeij/

©aßbie jarten Sinnen qvälte/

Unb jum ©rab

Muffte feie S u tß 'if tcunfein <16/

©a 3b*Seib jecfcbmelßt alßScbnee;

Sine 3ungfer/bt r nicbtß fehlte / 593aß manfdjßn unb artig nennet/

Unb vor tiugunb foeife fennct.

12.

3a 3b* ^immekein ©emütbe Unb©fblüte

® a r beß -£>öct>ften (Sigentim SBieofft bat®ie ©icb ergpirfefl

Unb ben Stanb/

©er alß ®itt{ver©irbefant/

©icbjuSßi’engrofftm Siu&m SHitJeßminen außgefäjmüdet!

SBen3brflugerS$unb unb ©preßen

$onte beine Sorgen brecben.

©oppeit [o wrföunbet toerben 13 3Bil auff (Jrben

Unßfaft unetftdgliö) fepn / Unb toer mag eß ©ir verbenden/

©aß ©u ©Kb

OPdlftunbmarterft innigUd)/

Unb ber Seif) empfmbet Dein/

3afity M nfßjt inß©rab iu [enden/

(13)

n

©ennfoenn bfe©ef»itfeefnaüen/

^pfYfgfn fie in$£et&ju Wallen.

14-

£>0cb©Öffl<iftbfe@onne feinen 97acbbem©elnen;

Unb wrtreibtbte3ammet*9?acbt/

£>eßßaibit>itb$ aetoif gefcVegen/

©ad in Sufi

'Deine Ifjt beflemmte B tu ft

©ich erfreut unb ftblicblacbt / tint i® beff’ ed nod) aufeben/

©afj©uioirft bee öb t’ unt» 3a&tett SUlendviunmec laffen faßten.

I f *

Unfetbeffen tu&en Beebe 3n bet Sceube/

Unb wraebten biefe © elt r

© o nut ©einen bee bem i'acben / Unbbie 9foffi

©amt bee dtrantf belt unb bem Sob

©id) au(f ©obomd ©cbauplaß fteilt/

Unb im laff befteglt ju foacben/

©olbembet in © O ft bereitet Seitlich nach bem Fimmel fcbtelfet.

jhfemtf wolte feine untergeben befugen

George Petr. 6^Ulg/ D.

N o n

(14)

i 4 ____________ m o M ________ - .

N

On tft ( utqvisqvam vana

Poß gem in as mejfes { * ) mwjios

His,qvas fanBa fides,

Alt as in fedes; Nam virtus fervtd curru CircumveBa ajolat ceieri, nonafpera ’vitit

Fata, nec i n f u l t m f o r t u n a t lpfa fibi pretinm, cpjamvk a landem

P o f c a t , ueltoto łatę celebretur in orbe.

FiBitios fucos J p e r n i t , culpätqv

Ftvanosvultm, and ax fuper

Oflendens peBus duBummeliore metallo*

Finne nullm poterit calamodeferibere doBo,

Si v e l cpjotannu carmen pan Lidem.

Nongaudet p haler is, nec inani pegmate fulget Sincerus pietatis amor y qvin tnvia

Aggreditur, celjo fuperatqve cacumine ccelum.

Fluicfi poß multosponas monument a dolor is MenfesßTe nunqvam fallet calidifßma cur a.

Conatus veflros qvis rodet dente canino J p y i c a r m e x t i n B a ßruitnnovabußa Patentes Veßra ? folliciti poß funerafunits habere

Ornatum, tumbam lacrymis trißemqve rigare

Flu jus, q v a cultu morummihVB AR*BAKA nnnqvam Vi fa eß.Hmc iSiferipfi turn carmina moeßm: **

O triftem maftumave dietn! qvo Vifgo pudica

D efer:

(*) Sereniffimae Svecias Principi ANN^decimo port obitum be­

atu m Anno» dabantur demum cxeqvi* & orationcs fune- bres in Aide noftra Mariana.

[**] In Pyramide,qvam poftfublatam iterum a civitate Thorun#

Peftcm DEO Immortali An.M.DCC XI. crexi. Et in Notis ad iU

lam: [hh] An iyio. h. i Septembr inter Spin ft fui

J . C Anno laudat'tßima Atatis 20. £5 p menfpiequemortua, poß

Aliquot dies dor mitor ioGeorqtano honorific e Mata,Barbara The­

odora Birgemanhia , Honefitfftma » cujM Nobilijjimi Parent esFraußadti ingenti gemitu jafluram

fignem de flor ant.

(15)

Deferit hunc mundurn, celfaqvc tc&a petit. ^ s Butggrabius fuetat ROESNERUS Avunculus illi

R.cgius,&noftri portio chara foli.

Harc erat ingenuar praeftans virtutis imago,

BERGMANNI darum nomen in orbegerens.

Admirata fu it Frauftadia (picula peflis,

g u e u confejfa jacet Virgo Clari

Longavafuerat qvin digna amis.

Nunc noflros oculos ejfu gitja ta

In ccrfkjummoqve T)EQ nova cantica cantat,

Nobile depofitum. Tu gloria Parent urn

in gremio terra tranqvilla pace qviefee, T)onecin extremo Te red dat dexter a J o v a

Judicio, fantloque T)EO fit cur a

Vos vero moeßos Agnatos atqv Parentes

Erigat ommpotens dulci folamine Nutncn.

Antiqvutn vulnus nimium refricare cavete, Ne non fpsratus tandemVos

Honoris memorU fimj>itcrn&

M. -Marti nus 2360m/Pajfenheim.

P. P.

M t Q Q M K M o 0 ^ f f M K 8 N M

pitmen finb bet) fó w fcbóntfen «nAenpfjtnc gilbet grunenDer3ugenb/bet) ihrem gefcbwinbeuUntergange aber (tab fie traurige Stobbthen ihres unbeftdnbigen gebenS.

©efiwegen pflegeten Die alten Deutfcben gtäne gSIumett auff Die (Bräber Derer lobten ju fireuen/ DaDurcb Die

©cbwacbheit Der «Sterblichen abjubtlben / weil bocb Da$

geben ber SJtenfcben auch mit nichts befier als eben mit einer anmuthig atünenben/balbaber rerweltfenbenSBlume fanbergliecben»erben. «Sbett bicie fo gar Deutliche Stbbilbung unferS unbeftdnbigen unb furzen Sehens/

an bmen fcbwacben SMurnen abjunehmen/ war jo beliebt/ Daß auch DU SSraebmannen folcbeftcb in ihrem geben glugen ju fußen bemöbnen /

2) tobe

(16)

1 6 _ , M K o O H I ___

inDem fie Ji| öftSSler 3ftt an bruachbabrte Oerter Dürre $5Wtter von De*

nen Räum en jufthifteten unbßeb ihrer ©tcrbltcfcf rit Dabei) mit liefen ® or­

ten erinnerten: Jails eft vita buminum, qvalis folltrum . £>a8£nenf<J>ltd)<

Sieben gleichet fcerwti B « u m B i t t e r n . ©tc SButhfit Dieted $lud*

fpructö befräftfget «lebt nur Der £ .© e iß © Otted/wenn erfaget/Daß Der SHenfchln feinem febril blühe wie eint SSlume auff DemgelDe/fonDern auch Die gegenwärtige 3 d t führet und Defen ein betrübtet SDterCfmabl $u ® e- tniithr. ©enn rote Der taube £ crb ß ein getnD Der angmrbmßen B lu m e n iß/ fchonct feiner efnhigen/roenn t u gleich in Der fchönßen Sitomuthigfcit pranget fbnbern pfleget root Die afleriarteßen am aüer erßen nieDer ju reif»

fe n .0 o bat eben Die betrübte J£crbft‘ 3ett bed 1710 3ahred ein foflägliched ößerctmahl feiner ®raufamfeftna<bßcbgelafen/Da Dte^Dle unD SugenD- begabte Ju ng fer B a r b a r a C b e o fc o ra B e rg e m a m m t/ eine in Der fcfcü n*

fien $5lüte Dfr 3ugenb Damablö ßehenbe $3iume niebergerifjen werben*

«Nicht umbfonß bat Claudius Trtvu itiu f eine artige Berglctcbung Der $5lm tue m it etnem $rauen*3ittimer ju entwerfen gefuchet/ wann er unterblieb*

liebe ^erfonenaufübret/DU/inbem ße ©raß bauen/ ßch gletchfam &u Den Ju n g fe rn roenben unD ßenlfoanrcDen: 3 b r t a r n e n / btefe B lu m e fo v o r £tebltd)£eit lad)et un b v o r e«ct> ahgem eybet w ir b / iff eurec

© d ) o n b e tt gleich/*>ou tvelcberbte§ett im m er rca e büm >cgm m m t/

u n b tu tu rn e r $eit baßfewge vermehret/ w a s ib r jo b o d )g e b a lt« i f)a b t u n b b o d ) fd)lcd>t bautet» B lu m e n ßnb ohne Dem etwad äuge*

nebmed unD haben gemeiniglich bad ©löef/Daß fte ron Dcm§rauen-3ün*

tuet höcbgehalten werben. SSicTleicht unter anDern aueb Darum/ roeil ße tm Denfelben eine DOllfDinmene 5tbbilbung ihred £ugenDbafften gebend

‘ftnbcn. O b untere j£wcbf0 celfge eine große gtebhaberm Don angenehmen B lu m e n gewcfmfep/wffß ich jw a r eben ntcht; aber Dfefed weiß ich ganfc gewiß/Daß fo lange 0 ie lebete w ar 0 ie gleich einer lieblichen angenehmen SBlume* © ic j^ a n b bed Joöcbftcn © chopfad fehete 0 ic in einen (eichen angenehmen ©arten/alwo 0 ie 3bre2ugenDen Defto berrlieber jeigenfon*

t f . 3 *ta r aüe B lu m en / fo Diel ihrer fepn/ erfennen Die (SrDe für ihre all*

■gemeine Sßuttcr/ Den JPßmfnel für ihren 23ater/Den £hau für ihre 5(mme unb Die £anDDed ©ärtnerd für ihre treue Pflegerin; aber nicht alleSSlu*

tuen werben in anfehnliche 2uß ©ärte ge|ehet- UnD eben hierin hatte un- fere rerbtühete 33lume bor Dielen anDern bad ©lücte meinem Dornebmen

© arten / in einer anfehnlichen gamilie an bad £agcd*2icht ju fomraen»

© enn fo w ar 0 fe Don Dem ®Dlen QBbrenbeßen unb 2Bobl weifen Jperrn t H a t t m a s B e rg e m a n n / woblDerbientcn 9iathd*Qrlteßen in $raußabt gejeuget/unb Don Der <$Dlen S3iff<Sbr unD £ugenDfamen grauen C b e o - v o r a C a t b a r m a gebobrnen 2\<$fnmn/ gebobren worben, ©iefelbeti jpjochgecsbrfcßc (Jltcrn batten in Diefen ©arten Der ©be borDieferSgiumen gebepliched OBachdtbnm mebrSDtübe unD0orgfalt gefübret/ald Dermüb*

fämßc^5lumen-®cirtner bor feine <0tfeß^inber nicht an|uwenbenDermag.

©ie Sftaiur/ weil ße Diefelben ju einen folchcn Dornebmen ©arten erfebftt hatte, 3iercte 0 ie auch m it fonberbabret echönbeitaud/ Daß 0 ie feiner B lu m e n hierinn etwad nachgegeben, ©och 0 ie wuße/ euferliche 0 chon<*

heit ten nichfd ohne Der fnnetlühen ©emütbd*0chünbeit/ unD wer nur fo fchon fep / Der fep noch lange nicht fchön genug. 93iel wdren f D6n wenn

fte nicht fo fch<5n w4ren. O f t machet euferliche ©chünbeit Die ©eele aat Itßlßh» ©«hero f uchte 0ie Die innerliche 0ch$n&eit bed ©emüthed/ unb

war

(17)

m o m j z

tra t in ib tT tä u ffW ig e n ©otteöfurcht einer weißen 2(1 (cn gleich/ tüdc^c Die Statur Deswegen auff einen hohen ©tengel gefebet bat/ Damit ße oon Der (SrDen nicht möge DefuDelt werden. Untere 2Sobl-@eclige fuchte auch 3bre ©tele oon Den Safiern Der ® eit rein ju behalten unD m ar m it ihrem Serben nicht auff Die ®rDe/fonDern gegen Den S im m e l jeDerjeitgerichtet.

e ie fuc&te Da$ foßbahre «Purpur ÄlciD Der oom £ im m e t erlangten U m fcbulD fo rein ju bewahren/al* Die 23eßaltfchen 3nngfrauen ihre Keufch- heit ©och wie Die fcbönßen B lu m e n (ich felbftcn DaDurch gleichfäm De- müthfgen/indem ftemit gebogenem £alfe ihr £ a u p t nach Der CErDen nei­

gen/ nichtanDtr$/al$ ob fie herunter fehen »ö lte n nach Demjenigen O r t Donbrmftebergcfomtiun fepn/ fo erinnerte fleh Die ©eelige in aller ©em utf) ihrer Serfunftt oon Der<Srben.©a ftch oielfeßetnbilben/ fie fönnen nicht in Sbren «Rofen fron/wenn ße nicht m it ihren ©ornen anbere ©eelenbe- leibigten; ©o w ar hingegen Die 2Bohlffelige an fiatt Der ßachlicbten©ornett m it änm uth und Siebe ge wännet. «Blumen oon folchert>ottreftlicDen§ln- muthigfeit unD itoftbarfeit oerDienen wohl noch hochgehalten ju werben.

UnD watf iß Den alfo ju oer wundern/Daß bet) allen hohen anoerwanbten Diefe oerblühete «Blume oiel angenehmer unD foßbabrer/alö in poriger 3eit DieSultpancn in «Rieber-SanDen gehalten worben/ Da Die toftbahre S ite l- feit auch nur für eine einzige 3000 ©ülben oer jchwenDet. ©leidjwol aber

weil treue © ärmer ihr grö ß t* Vergnügen Darin fuchen/ baß Die S lu m e « ihren ©tengel höher treiben unD oolifommencrwerDen/inDem auch «Pflan­

zen ittter beffer wachfen wenn fie bisweilen umbgefebet werben; © e Ueffett

fit ©ero ©eebrteße eitern nach S b o rn &u ihrem Herren Oheim Dem Socb-eDlen/ <5brem>eßen unD «2Bohl*weifen £ rrim ^ o b a t m ( g o t t f n e ö jjtffrtc r/ Der Äönigl. ©taDt 2 h o rn Socbanfchnlicbcn «8urger-9)ieißtr unD D t* Sbbl. Gymnafii bocbocrDienten Fr$to-ScboUrcba. © O tth atte jw a r in Dec a n n o 1708 überhand nehmenden «peß Diefe feße©tübeunferer ©taDt w u n - Derbahr erhalten unD 3hn noch ju oielen guten ©erfelben gefchenctet / welche* $ r auch unter Dem © regen© Otte* rühmlich bereichtet; Doch hat­

te e r 3hm ©ero geliebtcßen <£he*®attin Dajumahl hinweggenommen,

©ahero fuhrete Die Söoblfeeltge 3ungfer bet)3bm Da* £au ß -® efcn m it fol- eher Rlugheit/Daß Der gcehrtefie Jnetr Oheim fein grö ß t* 25crgmfgen ha­

ben mußt. 2Beil aber Die £ a n D De6 Söcbßen Diefe arme © tadtauff* neue m it Der ^eflilentialifchen ©euche ju jücbtigen anßeng/ fo unterlieg £och- gedachter £ e rr «Burgcr-SJWfter nicht/ Dajumahl/ Diefe 3 h m anoertraute

$3lume auff Da* forgfdltigße ju bewahren/ unD wolle/wie ein treuer©drt- ner/betnn inftehenben Ungewittet unb © türm Die jarten B lu m e n in © i«

cherheit ju bringen bemühet ift/Diefelbe3hren geliebteße Sltern wieder ju-

fleUen. allein ob gleich fonften «Blumen/fonDerlich £ultpanen/mehr 25er- dndmmgen an ftch haben/ alö fein uptün mahlen fan/ fo oeränberte ßc&

Dennoch 3 h r ftanDhaffter SOtath auch bep (olchen gefährlichen Beiten gac im geringften nicht/ fouDernantwortete: < g ( D t t & u tm td )a iid > m ttte it in 6er (gefal>r febüftett / unb w en n td> auei> gletd) lauffcn w o l t e / I %ban m td ) aud> Da finben. ^Barltch Mt jeuget oon einer fon- terbahren ©elaffenhnt in Den SBiüen © O tte ö . auch folche harte © on-

nerfchldge be< etjürnetenJpitnmete (onfen Diefe beherbte €hrißtn bon Dem V ertrau e« \u © O tt und autf ihn gefebten H offnu ng nicht abfebreef en. ©ie wuße wohl/ Abrißen müflen im Kreub nicht fchwachen Blum en/fenderti ftarcTen 584umen>iiü 2Balde gleich fet)n/welche für feinen a a la u p e r^ «.

© 2 tot

(18)

i8_____________ m o m _____________

« f t jtnD/fonbern aUeö öbrr ficöTerfle&en laffcn/wcnn jF)i0e/Stegen / $>om

« f r / £agel unb Ungewittet bei: Jf)immel über fie fcbtcft. 3 « einer « *•

«ntfc&fn «probinc finDet (ich unter anbern eine 5trt Bäum e/ wclebe .öim »

«Hflblaue B lütben unD fruchte tute ein natürlich itreub tragen- SDlicö Deucht DiefetBaumfep eine webte SlbbilDung ber ©btiften/ fo halb (te Die rechte garbe beö £itnm e(« amtt&tmn unD in £ugenDen jtt blühen anfam gen/ jo jeugen ftcO an ihnen Die betrübten fruchte De« itre upeö. $ben Dte- fe jeugeten jtch auchan her SBobljeeligen 3ungfcr/ Dn © O tt Dkfclbe bet>

graßiuiXbtK ^5eft a u f Da* ©iech*Bctte nieber legte. S)ie DurcbDringenDc jtrancfheitberaubete©fe «IjobalD ihrer angenehmen ©chonbeit «no mach­

te ©ie gleich einer Perwelcf teil/Der £oD aber einer ganp mebergehauenm

«nD oerDorreten B lu m e . Jrger tonte man gar Deutlichen fehen/ Daß e £ al*

lerDingö wahr j e t )!Die fchonften B lu m e n Per geben am erften unD jinb inö»

gemetn nur Frühgeburten/welche $war m it ihrer prächtigen Sünmufbtg»

feit Die klugen uergußgen/aber nach wenig ©tunDen tuieber ju ©rabe ge#

tragen werben. (Sben biefea ijl Die betrübte-iUage/ welche Die jämtlichc

^ihterlaffene über Den fchleunigen unD alju frühen Untergang D k fe ra n - tttuthigen B lu m e führen. 2)ie fonfien fehr beliebte B lu m e

bringet ihr Silter nicht höher/al< anff einen £ a g ; unb/folte ich ©ie -fjoch»

betrübte geibtragenbe fragen/ wie lange Diefe 'Blum e in ihrer treulichen

©chünheit geftanben/ fo w irb eö 3bnen bebüncten/eg je? nur ein £ a g ge- wejfn/ bafj ©ie Deierlben Stnmntbigteit haben betrachten tonnen. 3n Der

«Anemoneober *AdonMcsB lu m e fchreibft m an:

B t c v i s e f t u f u s 5iJ?att ta n ihre (Bähen

tÖ a r 'liicht lange fabelt

3ch weih/Da« nicht nur Die «ftoebbetrübte Eltern / jonbern auch Der über fölchen fchleunigen £öDe3-Fall j'cbmcrplkb befümmerte £ e rr Dbeint Dtcfc

©cbancten bep 3hrem ©rabe geführet hübe/ weil ©ie fo eine turpe 3eit bep 3bm gewejen, <5inem G ä rtn e r fchmerhet eö nicht wenig/ wenn ihm eine $ fla »p e Die er jtemltch hoch gebracht/ in DerfehünftenBlütbe nieber»

refften jlebef. UnD jolte Der ©cbmetp Der .ftochbetrübfen nicht groffec fcpn/Da Diefe angenehme B lu m e nteber gertffn w irb . wenn er Die bep Den Eliten gewöhnliche 9(rt Deö £rautenö bejehretben w il / fo

fchreibft nd V d m a c h i u m x C c e t e r i mariti Covjugum •violasi

ro fd S y liliaypurpureosque flores doloremptBern bis officmconfolantur,. DacUft:

3Die anbern ü£l)e-tn«nner fträuen über bte G rä b e r ihrer gerrele- w e n ^ h c -n > «b e r IDeylgen/ ^ o fe »/£ iIie n u n b purpurfarbene men/ unb m it biefem Dtcnfte trojfen fie ben 0d)m ee$eit in ihrem

*jj>er$en. Slbet folten Die entfernete Eltern bep Dem ©rabe Der ©eelig«

perfiorbenen 3gff-Tochter ipo fichen/würbcn ©ie nicht Blumen a u f Dafel#

befireucn/ jonbrrn häuftig ^hränen über Denselben uergiefen unb DaDurcö einige Sinberung ihwö empftnblichen ©chmerhenö juchen. 3a ich glaube fei!/ Derjenige gei(hen*©tfin / Den ©fc hieher Derfelben jur Unterhaltung

<hwß betrübten SUiDcncfenö überjenbet/ wirb wohl mit uiel taufenb 2hrä-

«en benehet/ ttnb tnit unjehlichenöcufhern begleitetfepn worben.Docb h ie^

tnnen tan e$3hnen aud(j ntemanb uor übel halten / weil ©ie ans 3hwm gefeegneten (5ht*®atten eine recht angenehme Blume perlobren haben.

3 n be« ©panifchen ©efchichten liefet man/ m &nUm ber (ich überau«

mirf

(19)

«u ff Botanitd oDer S lu m c m B c fe n geleget/ fict» nfc^t leicht Contr $ufrieDett geben/wenn ihm «lief) nur eineeinhtgeSlumetn feinem rortrefflichenSlu*

m en-© arten abgebrochen trurDe. 2)ahero gefchahe es/ nie* einflen Der J^erijog Gonzaga in fernen ©arten gekommen/ unD nur eine getrtfle rare S lu m e Htmerocalliigenant abgebrochen/ trcil fie/triDcr ibre ©etnohnheit/

tdnger als einen £ a g gefianDen/jo trurDe F n a id m , als etfolcheS erfahren/

jiemlicb ungeDuipig» 2)och treil foUhcS Der£crhog felbfi gethan/fo ruckte er (tco Damit $u übertriuDeu/trenn er gefagef: &

qyc poßfffbri debetur, altera n/tro amatori. j & n C b c tl b e t B lu m e n f r u c h t e geboren bllm bem <gattfett*XX>it*i)e/ C b e il aber m u ß m a n auebben £tcbbabern b et B lu m e n ubedaflen. ^ o e b b e f t u b w E l t e r n / es trtrD 3htu’U freilich ju i^crijen geben/cae fine fo angenehme S lu m e a u S ihremgefeegneten (£bc*©arten3hnengenommen fei). ©leich*

tvol aber/ wenn ©ie ertregen/ Das es © D a felbfi gethan/Derftch m it 3 b * nen getheilet/Da (Sr Doch alles ju nehmen SKccht gehabt hdtte/fo Donnen ©ie (ich Damtttb umb Defto eher $u ^rieben geben/ tretl (Sr nur ein £ h fil Darott genommen D enn fo flehen ja ©ottlob noch £>ret) angenehme B lu m e n in3hremgefeegnetcn(5he*©artea/Daoon Die Seltene (ich fchon unfer Dertt

©eegen © DiteS bet) uns auSjubreiten angefangen» UnD fo theilet ftc&

Denn Der £<Srr m it 3hnen noch lehr gndDig/ Da <5r 3h*en‘ Den grölten

£beil uberlaffen hat. DiefeS trirD ©ie trobl freilich am meifien betrü*

ben/ Daß/ Da eben Diefe S h itn e ju blühen angefangen/ gleich einer glmeri*

canifchen glloe im erfien blühen/auch rerblühet ift. S U Ieinöiethu nu n*

recht/ trenn ©ie Die 2Bobl ©eeltge eine rcrbiühetc S lu m e nennen/Die Doch in Dem gluDencDcn tugenDhatftcr s^3erfonen blühet. B trar bin ich nicht bet SDteiming/alS ob Dasjenige traS benm pignafetta gelehrte*

Den; eine ganl) ausgemachte B a rh e it fen / baß nemlich in Dem .Königreich Bumei S d u m e gefunoen trerDen/Derer S ld tte r geben hatten/ unD trentt fte abgehauen/ folien fte ouff ©tiebeln tote auff §üftcn einher gehen / unD alle noch acht £age leben bleiben; glbet Das tretlj ich g e t t t f D i e £ n grn D ifi unfterblich/ UnD trenn gleich tugenDhaffte fietben/ fo ntüfjen aus ihren

©rdbern unrertreief teSldtter Der <Sbre herfürgrünen. 2>enn Die £ugenD felbfienminDei nach Dem £obe ihren Verehrern grüne itrdntje/ unD trenn fte gleich in Der Sifche rermoDeit ftnb/ fo trerDen |1e Dennoch biflig hon je­

nem rortrefiiehen TMogo v, Cdrpzovio gttm enbe (gebeme genennef.

g e r in n geben fte Der ‘S lu m 2aufenDfchön genant / nicht im geringfien hach/ the.il/ m it Diefe B u tte r unD ©ommer grünet/ fomüfi'en ihnen im geben fotrol/als im £oDe aus ihren ©rdbern angenehme gorbeer-Btrei*

geherfür grünend be tron berBol*© ee ligcn^ungfer B a t b a t a C b e o b O t a B e tg e m a tw m Donnen trir fagen/ Daß ©ie fchon grüne* £>enn fo grünet fte Der ©eelen nachiljoin De tu htmmlifchen ^5araDiefiridherrlichec unD prdc&tfger Denn hier auff (SrDen/ treil Die SerhmDerntne/ treibe an Dem getftlichen Bachstbum rerhinDerlichgetrefcn/nunmehro aus bem B e * ge gerannet fet)it. 3)em geibe nach aber trirD ©tean jenem 2age jttblü*

hen anfangen/ trenn Der mdchtige ©chopfFer S)iefelbe(triematt fünften in Der chtmie einen S a u m a u S feiner gliche Dan herrortrachfenlaffen) Diefelbe aus 3hrer gifcheunD ©rabe trfeDerum rnirD herfür grünen lafjen. © ol Doch in ben3apantfchen B d lD c rn ein Saum anjutteffertlepn/Der/trenn gleich einmahlocrtrelcfet uno ausgeriflen wirb/Dennoch tmhloffenDür*

® m

(20)

rcn 0anDe wieDerum ju grünen anfange/ unD wenn ^-.cicb'Die gbgefalic*

neu Siege nur m it Sftdgeln angcftblageti weiDen/ fo wacbfen fie wieDerum

$uiätntncn. © iefolten Dm nicht Die -jerfalifnc ©lieber aug Da3 flarcfe 2Bort Detf Jfrecbgcn wicDmtmb jufammen roacöfcirf QSie leite al$*

Denn auch Diefe jerfatlenc S3lume ouff Daö angencbuiftc jit grünen angin­

gen. ’S « ) Gbrtfien muß Dtcfcö aÜerDingö Das oeruniubigte ©cmütbc wieDcr jufrieDen gellen unD Die oergogrne B r u n e n über 33ergorbcuc ab- troetnen tonen. 3 war jenerSltbenienjtfebe § ü rft welcher fenften nie*

inabltf bet) einer Sieben Der ©einigen gewetnet/ bejeugete wohl auch eine H o ffn u n g Da fein einzig geliebtcftef 0et)n ffarb/ inDem er Demfelben eine wunDerfcböne grtfne & t o it e auffö £ a u p t fe ilte ; gleicbwol tonte er fteö Dabep Der bittcin £brdnen nicht enthalten/ Daß er ntebt bjfentlicb t)^rte an*

gefangen ju weinen D enn Diej^ottnung biefi ibn jw ar grüne Kranbe w in * Den; aber Der etnpgnDltcbfte Ja m m e r bieg ibutbittere £ brdnenoergiejfen.

£)te b e tra u e r e E l t e r n jwetffeln wobl Daran nicht im geringften/ Dag Dtefc oerblübete $3tumc an jenem £age aufft? prdibtigfic wfeber berfür grünen werbe; aber Die Crrnmentng/ haß/ 0ie/ Diefelbe in Dtejcm geben rntebt qjebr leben folien/ Dae macbet 3bnen eben Daä SMDcncfcn ganb be*

trübt. cDiefe6 Dingte mich balD überreDcn/ Daß/Dasjenige Slnbe neten/wr f*

cbc6‘ 0 ie Der 2Bol*0ecltgen 3ungfer Tochter auffriebten auö einem febc

«affen ®vDretc&/autf Denentbrdne«Den Slugen unDblutenDcn gerben ber- fü r gegrünet |et). D e n n wie Der ocrwelctte t a a r a n t b im G a ffe r jn grünen anfdngt/Deßwegen auch ^ernbarb SKota feinem abgelebtem $ m m « Dejit $brcn Den)* Iben mablen lagen mit Dieter U b e r fc b r ig t s D iir c b tE b r **

ttert gröltet mein £ e b e n ; ©o glaube ich wobl/ Dag Dag erneuerte Sin*

berieten in lauter £brdnen cntftanDen unD 311 grünen angefangen habe.

©Iccbwol aber beigetmteb 3bre (Sbriglicbe ®elagenbeit Diefcö D ou 3 bnm nicht bogen/ Dag0 ie folcbctf auch m it übermäßigen £brdnen ju etbaltcti tueben wetDen. Xtentt Die SugcnD bat 3 b r febon ein unfterblicbeo Slnbcn*

tfen aujfgmcbtet/ welche bei; uns au grünen nienmbltfaug'borenfoü.

SMge$ feßde Denen ^>oben SepDfcaflenDea juc Stjwigung feiner fcbulDisen condo- knb

Ephraim Oloff, Thorun*

Praß Puhl E

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :