Głos Pomorza : dawniej "Głos Wąbrzeski" : pismo społeczne, gospodarcze, oświatowe i polityczne dla wszystkich stanów 1938.08.23, R. 20, nr 96

Pełen tekst

(1)

Opłacone gołówkg

k

Cena numeru 10 flroMty

PISMO SPOŁECZNE, GOSPODARCZE, OŚWIATOWE I POLITYCZNE DLA WSZYSTKICH STANÓW

Nr 96 11 baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA w to r e k d n ia 2 3 s ie r p n ia 1 9 3 8 1 1 Rok 20

^a9an^tt-B.XBHXiWraiHM«Bim»««««MB»«»m««BWaBBan«««araWETrS»eCMXx-Kr • JCA'ZK -Jte.!-' t • •- . ww

Matk&m stsaszigen! Stan pogotowia mobilizacyjnego

„ M ło d y P o la k ” w N ie m c z e c h z a m ie ś c ił p ię k n y i g łę b o k i a r ty ­ k u ł o M a tk a c h - P o lk a c h . A r ty ­ k u ł te n n ie c h p r z e c z y ta ją w s z y s tk ie M a tk i n a s z e , n ie c h w ie d z ą z ja k ą m iło ś c ią p a tr z y n a n ie m ło d z ie ż p o ls k a w N ie m c z e c h .

R e d a k c ja J e s t n a z ie m i ż y c ie p r z e z B o g a tc h n ię te i z a J e g o w o lą je s t c ią g łe p rz e z m a tk i.

J a k s tr u m y k a r u c z a ju , r z e k i p o tę ż n e j b e z ź r ó d ła n ie m a . ta k ty m p o c z ą tk ie m c z ło w ie k a , ro d z in y , n a r o d u — ta k ty m w ie c z n y m ź r ó d łe m ż y c ia n a r o d u s ą m a t- k i-

L u d z ie r o d z ą s ię z m a tk i. P r z y c h o d z i c z ło w ie k n a ś w ia t n ie m o w lę c ie m , b e z r a d ­ n y , s ła b iu c h n y , ja k b y d o ż y c ia n ie z d o ln y . W y h o łu b i i w y c h u c h a g o ro d z ic ie lk a , w y c h o w a .

K o r y to rz e k i n a d a je r z e c e b ie g . W y ­ c h o w a n ie d z ie c k a p r z e z m a tk ę s ta n o w i o c a ły m p r z y s z ły m ż y c iu c z ło w ie k a .

R o d z in n e w y c h o w a n ie to n a jle p s z e w y c h o w a n ie , n ie ty lk o d la p o je d y n c z e g o c z ło w ie k a , a le w s z e ro k im s w y m z a k re s ie b ło g o s ła w ie ń s tw e m je s t w s k u tk a c h d la c a łe g o n a ro d u .

Z a le ż y o n o je d y n ie i w y łą c z n ie o d

na Dalekim Wtshodzie

M O S K W A . W C h a b a ro w s k u o d b y ło b o le w a , o r a z p o r u c z n ik a G n ie d y s z a , k tó s ię z g r o m a d z e n ie k r a jo w e j o r g a n iz a c ji ry b r a ł b e z p o ś r e d n i u d z ia ł w w a lk a c h w k o m u n is ty c z n e j, k tó r e g o p rz e b ie g z e o b s z a rz e C z a n g - K u - F e n g , p o w z ię to u - w z g lę d u n a n ie d a w n e w y d a r z e n ia n a p o - c h w a łę , d o m a g a ją c ą s ię o d w s z y stk ic h I g r a ic z u s o w ie c k o - m a n d ż u r s k im , o b fi- c z ło n k ó w p a r tii k o m u n is ty c z n e j n a D a ­

to w a ł w s e n s a c y jn e a k c e n ty p o lity c z n e . S e k r e ta r z k o m ite tu k r a jo w e g o w s z e c h z w ią z k o w e j p a r tii k o m u n is ty c z -

In e j S o b o le w , w y g ło s ił o b s z e rn y r e f e r a t d o S ta lin a , z a p e w n ia ją c

o a k tu a ln y c h z a d a n ia c h p a r tii k o m u n is ty w ie c k ie g o o w ie rn o ś c i i „ g o to w o ś c i w k a ź c z n e j n a D a le k im W s c h o d z ie , w o b e c c ią d e j c h w ili b r o n ie n ia g ra n ic Z S R R n a D a - Z a w s z e i n ie z m ie n n ie M a tk i N a s z e g le is tn ie ją c e j g ro ź b y k o n flik tu z J a p o - le k im W s c h o d z ie ” .

k o c h a m y , a c z e ś ć m a tk i, w N a r o d z ie P o l- ;n ^ - w y s łu c h a n iu p rz e m ó w ie n ia S o - s k im ta k s z c z e g ó ln ie ż y w a , w ie c z n y m u

n a s tc h n ie ż y c ie m i c ie p łe m .

M iło ś ć d o M a tk i in n e g o w y r a z u n ie p o tr z e b u je p o n a d te n n a jp ię k n ie js z y , ż e je s te ś m y ty m , c z y m M a tk i N a s z e s ą c z y m z a g ło s e m s e r c a id ą c i ś w ia d o m ie — n a s w y c h o w a ły . P o p r o s tu je s te ś m y P o la k a m i .z k rw i, k o ś c i i d u c h a , ja k r o d z ic ie lk a n a

! sz a .

I ty m b y ć c h c e m y !

N ie z m o g ły n a s o n e . N ie sp rz e n ie w ie rz a liś m y się id e i P o lsk ie j.

S ą P o la c y !

W ia ra O jc ó w je st n a d a l w ia rą P o la ­ k ó w !

N a jw ię k s z a to p o tę g a n a sz a — d o b re M a tk i!

N a jw ię k s z a to p e w n o ść w y g ran e j — m iło ść d o N a sz y c h M a te k !

Z a w d z ię c z a m y — P o la c y w N ie m ­ c z e c h — N a sz y m M a tk o m w sz y stk o , c a łe istn ie n ie — ż y c ie , P o lsk o ść i trw a n ie !

Jak w czasie wojny

le k im W sc h o d z ie , u trz y m a n ia s ta n u p o ­ g o to w ia m o b iliz a c y jn e g o .

i W y s ła n o ró w n ie ż d e p e s z ę h o łd o w n ic zą d y k ta to ra so -

KatasHii włoskiego

O g ło sz o n o w R z y m ie n a s tę p u ją c y k o ­ m u n ik a t o p rz e b ie g u k a ta s tro fy : O g o d z . 1 7 ,0 9 w o d n o p ła to w ie c ,.M C -9 4 n a le ż ą c y d o fa b ry k i lo tn ic z e j M a cc h i w V a re se , p ilo to w a n y p rz e z p ilo ta fa b ry c z n e g o G iu se p p e B u re i, m a ją c e g o n a p o k ła d z ie p re ,fe k ta m ia sta , M a rio C h ie sa o ra z je g o ro ­ d z in ę , ro z b ił się w k ilk a c h w il p o s ta rc ie . Z a ło g a i p a s a ż e ro w ie w lic z b ie 1 3 o só b p o n ieśli śm ie rć . D o w ó d c a e s k a d ry lo tn i c z e j g e n e ra ł A ld o P e lle g rin i o ra z g e n e -

3 8 2 7

R Z Y M - W o d n o p ła to w ie c c y w iln y , n a k tó re g o p o k ła d z ie z n a jd o w a ł się p re fe k t m ias ta V a re s e , u le g ł k a ta stro fie w c h w ili p o s ta rc ie . W o d n o p ła to w ie c ro z ­ b ił się n a lą d z ie i s p ło n ą ł d o sz c z ę tn ie .

Kobiety zastępują

powołanych do woisks igjsaślś

B E R L IN . K o re sp o n d e n t P A T . d o w ia w ’ d u je się. ż e w z w ią z k u z te g o ro c zn y m i i w ie lk im i m a n ew ra m i n ie m ie ck im i o d w o - ' ła n o w s z y s tk e p o c ią g i ro b o tn icz e o rg a n i­

z a cji „ K ra ft d u rc h F re u d e ” , u d a ją c e się id o N a d ren ii i p o łu d n io w y c h i p o łu d n io -

! w o - w sc h o d n ic h N ie m ie c . W z w ią z k u z

■ p o w o ła n ie m d o sz ere g ó w re z e rw is tó w j

’ z a s z ła k o n ie c zn o ść z a re k w iro w an ia n a [ i k w a te ry m a n ew ro w e s z e re g u sz k ó ł. D z ie ' ci sz k o ln e b ę d ą p rz e z o k re s m a n e w ró w

; z w o ln io n e z e sw y c h n o rm a ln y c h z a ję ć.

ró ż n y c h , co z a -1 N a s k u te k p o w o ła n ia n a ć w ic z e n ia sz e re h p ra c o w n ik ó w tra m w a jo w y c h i a u te b r.

J J «/-w nknnnm TO

ra ł F e lic e P o rro w ra z z d y re k to re m fa ­ b ry k i M a sc h i u d a li się n a m iejs c e w y p a d k u c e le m p rz e p ro w a d z e n ia ś le d z tw a.

P o z b a d a n iu w y p a d k u n a m ie jsc u , o - k a z u je się , ż e k a ta s tro fa n a s tą p iła w p ó ł g o d zin y p o s ta rc ie w o d n o p ła to w c a , k tó ry w y c h d la k o b ie t n ie m ie ck ic h , m a ją c y c h s p a d ł i s p ło n ą ł p o d M o rn a g e . N a m ie js c e u z u p e łn ić lu k i, p o w s ta łe p rz e z p o w o ła - w y p a d k u p rz y b y ła s tra ż o g n io w a , k tó ra n ie d o sz e re g ó w m ę żc z y zn . m im o w y siłk ó w , n ie z d o ła ła u ra to w a ć a n i

p a s a ż e ró w a n i sa m o lo tu . d a w c zy ń ż y c ia — m a te k .

Im le p sz a m a tk a ty m le p s z a ro d z in a ty m n a ró d le p sz y ; s tą d n a ro d y ro sn ą i ro z k w ita ją .

G d y z a m y ślić się n a d n a ro d e m to p o ­ k ło n m a tk o m z ło ż y ć trze b a .

P a n B ó g m a tk i w y b ra ł ja k o n a rz ę d z ie d o w y p e łn ie n ia id ei c z ło w iec z e ń stw a .

P rz y d z ie lił im n a js z c zy tn ie jsz e z a ­ d a n ie w lu d z k o śc i — z a p e w n ie n ia ilo śc io w e g o i ja k o śc io w e g o lu d z i.

M a tk i w n o sz ą w ż y c ie c o d z ie n n ie i n ie s tru d ze n ie c z y n n ą m iło ść są n a c ią g ­ łe j s łu żb ie B o ż e j.

P o la c y d o b re m a ją m a tk i. D o b re je s t w y c h o w a n ie d z iec i p rz e z n a s z e m a tk i.

Ż y liśm y w c z a sa c h , . . . , .

, . . i . , „i ó u p ra c o w n ik ó w tra m w a j o w y c h i a u to b u

b ,e ra ły z y c e n a p o lu z m ag a ń w o jen n y c h ro

^ ro n is d o in d z ie c i N a ro d u x o lsk ic ^ o * - ** 1

1QV11U w y yiuw

w c z asa ch , w k tó ry c h k a ry g ro z iły z a S Z y Cń m ia sta c h , co z m u siło o d p o w ie d n ie --- --- x— > , ,-

p rz y z n a w a n ie się d o P o ls k o ś c i i s p a d a ły p rz e d s ię b io rstw a i w ła d z e m ie js k ie d o d lo w y c h i rz e m ie ś ln ic zy c h W ielk o p o ls k i to le ie ra ta c h o : a y ia się o ż y w io n a d y s- z a trw a n ie p rz y W ie rz e O jc ó w . 1 z o rg a n iz o w a n ia k u rsó w p rz e s z k o le n ie -4 P o m o rz a ,, k tó ra z w ie d z a C .O .P . ^ s,e

i W y u iei;z,n .ii

z y ł u i g.

izvz.y

w iąz a n ie k o n ta k tu h a n d lo w e g o z e s fe ra

W Palestynie wrze zacięta | d le ń c z y c h

J

* I o k a z ii o o ł

walka

N a u lic y N a z a reń s k ie j rz u c o n o b o m - i W y c ie c z k ę p o w ita li n a d w o rc u w L u b li- _ _ _ 1, 3 -c h n ie c z ło n k o w ie k o m itetu . P o ś n ia d a n iu z o s ta ło p rz y ty m c ięż k o ra n n y c h , \ u c z e s tn ic y w y c ie cz k i z w ie d z ili k ilk a fa b - iś le k k o ra n n y c h ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ry k i u rz ą d z e ń m ie jsk ic h , p o c z y m o d b y ła

'.s ię k o n fe re n c ja g o s p o d a rc z a w s a li o b ra d K A IR . Z J e ro z o lim y d o n o sz ą: W o b e c

o p u b lik o w a n ia p rz e z p ra s ę e u ro p e js k ą d a . n y c h o s tra ta c h w lu d z iac h z a u b ie g ły , m iesiąc w P a le sty n ie , ta jn a n a c z eln a r a -;

d a a ra b s k a p ro s tu je te w ia d o m o ści w c z ę śc i, d o ty c z ą c e j A ra b ó w i A n g lik ó w . j i Z a b ity ch i z m a rły c h o d ra n A ra b ó w

b y ło n ie 1 4 8 , a 2 4 0 , w ty m są s k a z a n i n a śm ierć p rz e z w ład z ę m a n d a to w ą o ra z

L U B L IN . O n e g d a j p rz y b y ła

d z a ju fa c h o w y ch p ra c o w n ik ó w w w ię k - b lin a s p e c ja ln y m p o c ią g ie m w y c iec z k a irz e d s ia w ic ie li s te r p rz e m y sło w y ch , h a n

< fo C O P .

d o L u -R a d y M ie js k ie j, w c z a sie k tó re j w y g ło - c z o n o re fe ra ty , o ś w ie tla jąc e sto su n k i g o s­

p o d a rc z e w lu b e ls z c z y ź n ie i L u b lin ie .

J E R O Z O L IM A . B itw a , k tó ra ro z p o ­ c z ę ła się w p ią te k ra n o w re jo n ie S a in t J e a n d ‘A rc e , z o s ta ła ra n o w zn o w io n a .

L ic zb a z a b ity c h A ra b ó w w z ro s ła d o 5 0 o só b .

■ w y c ie c z k i, k tó ra lic z y 1 1 9 o só b , je st n a .

s f e ra - 1 u z .ic u z .iu

! m i g o s p o d a rc z y m i w o jew ó d z tw a lu b e l- c z y ź n ie . o ra z z b a d a n ie m o ż liw o śc i o s ie -,

i w d z ie d zin ie h a n d lo w e j. Z 'o k a z ji p o b y tu w y c ie c zk i w L u b lin ie z o r-

’ g a n iz o w a n o s p e c ja ln y k o m ite t, w s k ła d k tó re g o w e sz li p rz e d s ta w ic ie le s fe r g o s­

p o d a rc z y c h s p o łe c z e ń s tw a lu b e lsk ieg o . b ę p rz e d sa m o ch o d e m e le k tro w n i, 3 -c h n ie c z ło n k o w ie k o m ite tu . P o ś n ia d a n iu Ż y d ó w :

3 -c h z a ś le k k o ra n n y c h .

। k o n iec z n o ść s p o ls z c ze n ia n ie k tó ry c h 'd z ie d z in ż y c ia g o sp o d a rc z e g o w lu b e ls z - W ie c z o re m o d b y ła się vz sa li ' o fic e rsk ie g o k a s y n a g a rn iz o n ó w , w s p ó l­

n a h e rb a tk a . W so b o tę ra n o u c z e s tn ic y w y c ie c zk i u d a ją się w d a ls z ą d ro g ę .

Amerykanie obdarywują zabawkami Poleszuków

W A R S Z A W A , W y c ie c z k a a m e ry k a n sk a b a w ią c a w W a rsz a w ie . s p o tk a ła w y c ie c zk ę d z iec i p o ls k ic h z P o le sia J E R O Z O L IM A . U sta w ic z n e s ta rcia ,

k tó re w y d a rz y ły się o s ta tn io p o m ię d z y A ra b am i a Ż y d a m i, o sią g n ę ły sw ó j p u n k t k u lm in a c y jn y w c z w a rte k w u k a m ie n o w a n iu 1 9 -le tn ie g o s tu d e n ta ż y d o w sk ie g o .

In c y d e n t, k tó ry w J e ro z o lim ie w y w o ­ ła ł w ie lk ie w ra ż e n ie , w y d a rz y ł się w d z ie ln ic y S a n h e d ry n . S tu d e n t z m a rl

p rz e d n a d e jś cie m p o siłk ó w p o lic y jn y ch , z d ra jc y z a b ic i z w y ro k ó w ra d y .

wioaBMwaawwMraMWMBWMMWBWWBWWWWBO

p o w . łu n in ie ck ie g o . B a rw n e s tro je , p ię k 'n e h a fty i o ry g in a ln e ła p c ie b . z a c ie k a - ' N IE M IE C K I P O S E Ł W P R A D Z E w iły g o śc i a m e ry k a ń sk ich . P o w sp ó ln ej W E Z W A N Y N A G L E D O B E R L IN A • fo to g ra fii d z ie c i p o le s k ie w rę c z y ły g o ś- P R A G A . W p ią te k n a g le z o s ta ł w e - c io m k ilk a d ro b n y c h p a m ią tek , w z a m ian z w a n y d o B e rlin a n ie m ie c k i c h a rg e d ‘a f- z a c o w y c ie c z k a a m e ry k a ń sk a o b d a ro w a fa ire s w P ra d z e H e n k e , O d le c ia ł o n sa - ła je z a b a w k a m i i in n y m i u p o m in k a m i, m o lo te m , s p e c ja ln ie p o n ie g o p rz y s ła - • o b ie cu ją c p o p o w ro c ie d o A m ery k i u trz y

n y m , m a ć k o n ta k t z m iły m i P o le s zu k a m i,

(2)

Nr 96

Str 2 GŁOS POMORZA

Spółdzielnie niemieckie - j

tó phcówki poHijCzne WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N a o s ta tn im w a ln y m z e b r a n iu o k rę g u łe c z e ń s tw a b y ła b a r d z ie j z d e c y d o w a n a , to ru ń s k ie g o Z w ią z k u S p ó łd z ie ln i R o ln i-; J a k o z a s a d ę tr z e b a p r z y ją ć , ż e b e z c z y c h i Z a r o b k o w o - G o s p o d a r c z y c h R . P . w z g lę d u n a 1

6 0 4 8 6 4 2 3

z ii ojskiem

Z in ic ja ty w y S z e fo s tw a I n te n d e n tu r y d z ie le n iu w y ja ś n ie ń z e s tr o n y w o js k a , -1 - T .' ..- o .. i tru d n o ś c i, ro b io n e p r z e z w T o ru n iu o d b y ła s ię w P o m o rs k ie j Iz b ie p r z e w o d n ic z ą c y z a m k n ą ł p o s ie d z e n ie , d y r. S te ta n P r e ib is z c z ę ^ c s w e g o s p r a w o N ie m c ó w , tr z e b a w k r ó tk im c z a s ie s p o i- R o ln ic z e j p o d p rz e w o d n ic tw e m d y r e k to - d z ię k u ją c w o js k u z a in ic ja ty w ę o d b y c ia z d a n ia p o ś w ię c ił s p ó łd z ie ln io m m le c z a r - 1 s z c z y ć te m le c z a r n ie , w k tó r y c h d o s ta w a r a in ż . J ó z e ta B u c z k a w ie lk a k o n fe re n - te j k o n fe re n c ji.

c ja w s p r a w ie u s ta le n ia z a s a d współ­

działania o rg a n iz a c y j ro ln ic z y c h z w o j­

s k ie m w z a k r e s ie d o s ta w p r o d u k tó w r o i- ' n y c h d la w o js k a .

P o w y c z e r p u ją c y m r e f e r a c ie S z e fa I n te n d e n tu ry p - p p łk .

N a c z e ln ik a W y d z ia łu

c z a ; w y w ią z a ła s ię s z e r o k a d y s k u s ja , k tó r a w w y n ik u d o p r o w a d z iła d o s tw ie rd z ę - s k im n a P o m o rz u , g d z ie p rz e w a g ę m a o d P o la k ó w w y n o s i 5 0 lu b w ię c e j p ro c e n t

m n ie js z o ś ć n ie m ie c k a . ,.S p e c ja ln ie w a ż - M le c z a rn ie k tó r e p r z e r a b ia ją p r z e w a ż n ie n y m z a g a d n ie n ie m n a P o m o r z u — m ó w ił m le k o o d N ie m c ó w i P o la k ó w n a c z ło n - d y r P r e ib is z — je s t r ó w n o u p r a w n ie n ie k ó w n ie p r z y jm u ją , a ta k ic h p la c ó w e k p o ls k ic h ro ln ik ó w d o s ta r c z a ją c y c h m le k o je s t z a le d w ie k ilk a , m e c h p o z o s ta n ą p la - d o m le c z a r ń n ie m ie c k ic h . J e s t to s p r a - c ó w k a m i g o s p o d a rc z y m i o c h a r a k te rz e w a z n a n a , le c z n ie d o s ta te c z n ie je s z c z e c z y s to n ie m ie c k im , a le w te d y ż a d e n P ó - o c e n ia n a p r z e z s a m y c h ro ln ik ó w . P r z y - . la k n ie p o w in ie n d o ta k ie j p o lity c z n e j p o m n ę , ż e p r z e d w o jn ą n ie b y ło p o ls k ic h a n ie g o s p o d a rc z e j p la c ó w k i, s w e g o m le -

p a r o w y c h m le c z a r ń s p ó łd ż ie lc z y c h n a tu k a o d s y ła ć . O b o w ią z k ie m p o ls k ic h o rg a - n ia w z a je m n e g o z g o d n e g o w s p ó łd z ia ła -

te js z y m te re n ie , g łó w n ie d la b r a k u d łu - n iz a c y j je s t ta k z o rg a n iz o w a ć s ie ć m le - n ia r o ln ic tw a z w o js k ie m p r z y d o s ta w a c h .

g o te rm in o w e g o k r e d y tu , a n ie m ie c k ic h c z a r ń p o ls k ic h , a b y k a ż d e m u P o la k o w i z b o ż a w u b ie g ły m ro k u g o s p o d a rc z y m , g o , z w o ła n a p r z e z K o m ite t T r a k ta to w y b y ło 6 3 o p r z e ro b ie c a 6 0 m ilio n ó w litr , u m o ż liw ić d o s ta w ę m le k a n a k o r z y s tn y c h o r a z d o n a k r e ś le n ia p la n u w s p ó łd z ia ła -, R a d y H a n d lu Z a g ra n ic z n e g o , n a k tó r e j o - O b e c n ie m a m y p o ls k ie 4 2 m le c z a rn ie p a - ■ w a ru n k a c h d o p o ls k ie j m le c z a r n i. W ła ś - n ia w b ie ż ą c y m r o k u g o s p o d a rc z y m . N a ! w ó w io n o s p r a w y z w ią z a n e z u s ta le n ie m ro w e o p r z e r o b ie c a 7 0 m ilio n ó w i 4 2 n ie - n ie b o w ie m n a P o m o r z u m u s im y z rz u c ić s z c z e g ó ln ą u w a g ę z a s łu g u je z g o d n o ś ć p o - p la fo n u w y w o z o w e g o d o N ie m ie c n a o - m ie c k ie o p r z e ro b ie c a 8 0 m ilio n ó w Itr. z s ie b ie n a w e t c ie ń z a le ż n o ś c i g o s p o d a r- g lą d ó w I n te n d e n tu r y i P o m o rs k ie j Iz b y k r e s w rz e s ie ń , p a ź d z ie r n ik i lis to p a d C h a r a k te r y s ty c z n y m je s t, ż e w lic z b ie c z e j o d ż y w io łó w , s to ją c y c h p o d k o m e n - R o ln ic z e j n a k o n ie c z n o ś ć d o k o n y w a n ia 1 9 5 8 ro k , o ra z k w e s tię o b ję c ia ty m p la - 4 2 p o lsk ic h , je s t 1 7 p la c ó w e k s p o ls z c z o - M ą o b c e g o p a ń s tw a . J e s t to p r a c a n ie o b ro tó w z b o ż e m z a p o ś r e d n ic tw e m G ie ł- fo n e m e k s p o r tu n a te r y to r iu m d o ty c h c z a n y c h i 2 5 n o w o z a ło ż o n y c h . W ro k u 1 9 5 8 ła tw a , a le p r o w a d z o n a s y s te m a ty c z n ie , d y Z b o ż o w o - T o w a ro w e j o r a z o ś w ia d - s o w e j A u s tr ii. Z r a m ie n ia Iz b y P r z e m y - n a s tą p iło s p o ls z c z e n ie d a lsz y c h 5 m le - z u p o re m i b e z w z g lę d n ie , n ie w ą tp liw ie c z y n n ie I n te n d e n tu r y . ż e w a r to ś ć p o ż y ty - s ło w o - H a n d lo w e j w G d y m w k o n fe re n - c z a rń n ie m ie c k ic h , a d o k o ń c a ro k u d a p o ż ą d a n y w y n ik , ja k to w id z im y n a w n ą p o s ia d a ją d la n ie j n o to w a n ia g ie łd o c ji te j w z ią ł u d z ia ł w ic e d y r e k to r Iz b y lic z b a ta p o w ię k s z y s ię o d a ls z e 4 — 5 lic z n y c h ju ż p r z y k ła d a c h ., w e , p r z e d s ta w ia ją c e fa k ty c z e tr a n s a k c je , ' p . p o s e ł T a d e u s z M a rc h le w s k i, p r z e d s ta p la c ó w e k . W y n ik b y łb y z n a c z n ie k o rz y - a n ie n o to w a n ia o r ie n ta c y jn e . jw ia ją c p o s tu la ty e k s p o r tu p o m o rs k ie g o s tn ie js z y . g d y b y p o s ta w a p o ls k ie g o s p o - * * * P o u s ta le n iu s z e re g u w y ty c z n y c h i u - d o N ie m ie c p o p r z y łą c z e n iu A u s trii.

D re w n ia k a , o ra z m g r. J . G lą b o w i-

Konferencja polsko - nie­

mieckiej Komisji Obrotu Towarowego

D n ia 1 2 b m ? o d b y ła s ię w W a r s z a w ie M ię d z y n a r o d o w a k o n f e r e n c ja K o m is ji O b ro tu T o w a ro w e g o p o ls k o - n ie m ie c k ie

\ waiTZRwski Dworzec Główny

O d w ie lu ju ż la t, n ie m a l b e z p rz e r- i w y to c z ą s ic p r a c e b u d o w la n e w o k ó ł s to łe c z n e g o D w o r c a G łó w n e g o . C o ś s ię c ią g le p r z e r a b ia , p o p r a w ia , z m ie n ia , a w r e z u lta c ie p a s a ż e r o w ie , w y s ia d a ją c z p o ­ c ią g u w s to lic y , m a ją w ra ż e n ie , ż e p o ­ c ią g z a tr z y m a ł s ię w z ły m m ie js c u , m o ­ ż e n a d w o r c u to w a ro w y m , ż e d o o k o ła w s z y s tk o je s t p r o w iz o r y c z n e , ty m c z a s o ­ w e . A le z a to , g d y w re s z c ie w a rs z a w s k i D w o rz e c G łó w n y z o s ta n ie w y k o ń c z o n y , b ę d z ie c z y m ś w ia t z a d z iw ić . Z a k o ń c z e ­ n ie p r a c b u d o w la n y c h m a n a s tą p ić w k o ń c u 1 9 3 9 ro k u .

D w o r z e c b ę d z ie w y p o s a ż o n y w n a j­

b a r d z ie j n o w o c z e s n e u r z ą d z e n ia : b ę ­ d z ie o g r z e w a n y e le k tr y c z n ie , in s ta la c ja ta je s t b o w ie m b a r d z ie j d o g o d n a w k o n ­ s e rw a c ji i u m o ż liw ia d o p r o w a d z e n ie p r z e w o d ó w g r z e jn y c h d o k a ż d e g o m ie j­

s c a . S to p ie ń n a g r z e w a n ia re g u lo w a n y je s t te r m o s ta n a m i, w z a le ż n o ś c i o d te m ­ p e r a tu r y z e w n ę trz n e j. W ię k s z o ś ć p o ­ m ie sz c z e ń o g r z e w a n a b ę d z ie p rz y p o ­ m o c y p o d łó g g r z e jn y c h , c o s tw a r z a id e ­ a ln e w a r u n k i, g d y ż d e c e n tr a liz u je ź r ó ­ d ła g r z a n ia i c ie p ło w y d z ie la s ię p rz e z p r o m ie n io w a n ie , ła g o d n ie r o z p r o w a d z o ­ n e n a d u ż e j p r z e s tr z e n i p o d ło g i. P o m ie ­ s z c z e n ia b ę d ą w e n ty lo w a n e p rz e z tło ­ c z o n y s tr u m ie ń p o w ie tr z a , k tó r y w z i­

m ie b ę d z ie n a g r z e w a n y .

1 S y g n a liz a c ja b ę d z ie a u to m a ty c z n a i , s c e n tr a liz o w a n a , p r z e d e w s z y stk im

■.

ś w ie tln a : m e g a f o n y s ą p r z e w id z ia n e je ­ d y n ie ja k o u z u p e łn ie n ie . W r e s ta u ra c ­ ja c h , p o c z e k a ln ia c h , h a la c h c z a s o d e jś­

c ia p o c ią g ó w w y ś w ie tla n y b ę d z ie n a r u ­ c h o m e j ta ś m ie , p o łą c z o n e j z m e c h a n iz ­ m e m z e g a ro w y m , ta k , a b y b y ły w y ś w ie ­ tla n e je d y n ie n a jb liż s z e p o c ią g i. S y g n a ­ liz o w a n e b ę d ą ró w n ie ż o d lo ty s a m o lo ­ tó w i o p ó ź n ie n ia p o c ią g ó w .

P r o je k tu je s ię w y k o n a n ie r u c h o m y c h

1 s c h o d ó w o d łu g o ś c i b ie g u o k o ło 1 4 m . i w y s o k o ś c i p o d n ie s ie n ia 7 m . S c h o d y b ę d ą z a o p a tr z o n e w f o to k o m ó r k ę e le k ­ tr y c z n ą , w p r a w ia ją c ą s a m o c z y n n ie w r u c h w c h w ili z b liż a n ia s ię p r z e c h o d n ia .

K a s y b ile to w e w y p o s a ż o n e b ę d ą w m a s z y n y d o d r u k o w a n ia b ile tó w . K a ż d a z m a s z y n z a w ie r a ć b ę d z ie o k o ło 2 C 0 0 r e la c y j i u m o ż liw i k a s je ro w i s z y b k ie w y d a w a n ie b ile tó w .

Z g o n w ła d c y n a jm n ie jś ż e j m o n a rc h ii n a ś w ie c ie

T r o n k s ię s tw a L ic h te n s te in z o s ta ł o - s ie ro c o n y — p a n u ją c y k s ią ż ę te g o k r a ­ ik u , lic z ą c e g o z a le d w ie 1 1 .0 0 0 m ie s z k a ń ­ c ó w , s ę d z iw y F r a n c is z e k I, z m a r ł w d n iu 2 5 lip c a r. b . n a z a m k u F e ld s b e r g w C z e ­ c h o s ło w a c ji w 8 5 ro k u ż y c ia , a w 1 0 -ty m s w e g o p a n o w a n ia .

L ic h te n s te in je s t p a ń s tw e m n ie p o d ­ le g ły m , p o z o s ta ją c y m w u n ii c e ln e j z e S z w a jc a r ią , k tó r a p o z a ty m s p r a w u je r e p r e z e n ta c ję d y p lo m a ty c z n ą k s ię s tw a z a g r a n ic ą .

P a ń s te w k o to p o w s ta ło w r. 1 7 1 9 i w la ta c h 1 8 1 5 — 1 8 5 6 b y ło c z ło n k ie m K o n f e r e n c ji G e r m a ń s k ie j, a n a s tę p n ie u z y s k a ło c a łk o w itą n ie p o d le g ło ś ć . D o

| 1 9 1 8 ro k u L ic h te n s te in b y ł p o łą c z o n y u n ią c e ln ą z A u s tr ią , a p o r o z p a d n ię c iu s ię m o n a rc h ii a u s tr o - w ę g ie r s k ie j z a w 'a rl u n ię c e ln ą z e S z w a jc a r ią .

Z m a r ły p r z e d p a r u d n ia m i F r a n c i­

s z e k I, k tó r y p r z e z d łu g ie la ta b y ł d y ­ p lo m a tą a u s tr ia c k im i s p r a w o w a ł m . in . u r z ą d a m b a s a d o r a A u s tr o - W ę g ie r w P e ­ te r s b u r g u , u c h o d z ił z a b lisk ie g o p r z y ja ­ c ie la H a b s b u r g ó w .

D o s to lic y k s ię s tw a m ia s ta V a d u z z je ż d ż a ł c z ę s to p r e z y d e n t d o tr o n u a u ­ s tr ia c k ie g o 'O tto n i o d b y w a ł n a r a d y z e s w y m i s tr o n n ik a m i, a p o d o b n o n a w e t s p o tk a ł s ię k ilk a k r o tn ie z o s ta tn im k a n ­ c le rz e m A u s tr ii S c h u s c h n ig g ie m , k tó r y

Fragiczoy koniec wojny małżeńskiej

A lfo n s o S a n c h e z b y ł o s ta tn im p rz e d - I s ta w ic ic le m r o m a n ty z m u c o w b o y o w e g o . B y ł o n ś m ia ły m je ź d ź c e m , m is tr z e m w , s tr z e la n iu , id e a łe m m ło d z ie ż y i w ie lu - p ię k n y c h k o b ie t. C y rk je g o c ie sz y ł s ię z n a k o m ity m p o w o d z e n ie m , ta k iż w ro k u 1 9 2 8 S a n c h e z u c h o d z ił z a c z ło w ie k a b a r­

d z o z a m o ż n e g o . T o te ż n ie m a łą b y ło s e n ­ s a c ją , g d y A lf o n so S a n c h e z p o ś lu b ił m a łą ta n c e r k ę , k tó r a z n a n a b y ła z e s w e j s w a r- liw o ś c i i ju ż d w u k r o tn ie z d o ła ła s ię r o z ­ w ie ś ć . R o k c a ły p o ż y c ie m a łż e ń s k ie b y ło b a r d z o s z c z ę śliw e , n a s tę p n ie je d n a k ż e r o z ­ p o c z ę ła s ię g r o te s k o w a w o jn a m a łż e ń sk a , ■ k tó r a tr w a ła p r a w ie 1 0 la t i o b e c n ie d o ­ z n a ła tr a g ic z n e g o z a k o ń c z e n ia .

P r z y p ie r w s z e j r o z p ra w ie ro z w o d o w e j d y r e k to r S a n c h e z z a p ro p o n o w a ł ż o n ie p o -

t

l ło w ę s w e g o m a ją tk u , je ż e li z g o d z i s ię n a ' ro z w ó d . A le M a r g c r ita o d r z u c iła tę p ro - ; p o z y c ję . I o d te j p o r y k a z a ła d e te k ty - w o ra ś le d z ić s w e g o m ę ż a . A g d y d o w ie - \ d z ia ła s ię , ż e m ą ż je j r o z m a w ia ł z ja k ą ś k o b ie tą , p o ja w iła s ię u n ie j i u r z ą d z iła je j ta k ą s c e n ę , ż e w k r ó tc e ż a d n a k o b ie ta n ie ś m ia ła r o z m a w ia ć z S a n c h e z e m .

M a łż o n e k p r z e z p e w ie n c z a s z n o sił te n I s ta n rz e c z y z h u m o re m . M ia ł o n tr z e c h u b r a c i, z k tó r y c h d w ó c h b y ło r e n o m o w a n y - | m i a d w o 1 a ta m i. S ta li o n i p o s tro n ie b ra - • ta i n a je g o z a p ro s z e n ie s p r o w a d z ili s ię J z ro d z in a m i d o je g o w illi. W ro k u 1 9 3 4 • s z e s n a ś c ie o s ó b z a m ie s z k iw a ło w w illi . S a n c h e z a , k tó r y z e s w o ją r o d z in ą ż a rn ie - t r ż a ł d o k u c z a ć ż o n ie . A le M a r g e rita n ie j d a ła z a w y g ra n e . N ie b a w e m s z e ś c iu je j | k re w n y c h u lo k o w a ło s ię w w illi i p o d ję ło ' w o jn ę z p a r tią p r z e c iw n ą . P r z y c h o d z iło te r a z d o b e z u s ta n n y c h s ta r ć , w c z a s ie k tó - i ry c h w y w ią z y w a ły s ię b ija ty k i z a k o m p a - ' n ia m e n te m n ie w y b r e d n y c h w y z w isk .

P rz e d d w o m a la ty n a s tą p iło c o ś n ie ­ s p o d z ie w a n e g o : M a r g e r ita z o s ta ła m a tk ą . S a n c h e z u z n a ł d z ie c k o z a s w o je . S ą d z o n o , ż e te r a z n a s tą p i w re sz c ie z g o d a , a le o b u ­ s tr o n n i k r e w n i n ie c h c ie li o p u ś c ić w illi, ; w o jn a to c z y ła s ię d a le j i S a n c h e z p o n o w - ? n ie w n ió sł o ro z w ó d . T y m c z a s e m M a r­

g e r ita b y ła b y s ię z g o d z iła n a ro z w ó d , g d y - ń b y S a n c h e z n ie b y ł s ię u p ie r a ł p r z y ty m , ’ ż e b y d z ie c k o je m u z o s ta ło p r z y z n a n e . —

W o jn a w ię c to c z y ła s ię d a le j.

W ro k p o ty m d z ie c k o u m a r ło . R o d z i­

c e w z a je m n ie p rz y p is y w a li s o b ie w in ę . P o n o w n y p r o c e s z a k o ń c z y ł s ię b e z w y n i­

k u . P rz e d m ie s ią c e m S a n c h e z z d e c y d o ­ w a ł s ię n a o s ta tn ią a k c ję p r z e c iw k o s w e j ż o n ie . Z a m ie rz a ł o n ro z d z ie lić m a ją te k s w ó j m ię d z y k re w n y c h , k tó r z y w z a a n ia n z a to p ła c ić m u m ie li r e n tę d o ż y w o tn ią . T a k ie w y jś c ie w y k o m b in o w a li d w a j b ra c ia - a d w o k a c i. P r o je k t te n p r z y p r a w ił M a r­

g a r itę o s z a ł. N a n a d ła o n a g o d w u k r o t­

n ie a p e w n e g o d n ia d w u k r o tn ie s tr z e liła d o n ie g o z re w o lw e ru i w y r z u c iła g o p rz e z o k n o . T e r a z n a p a d li n a s ie b ie o b u s tro n n i k r e w n i. P o d ło ż o n o n a w e t o g ie ń p o d w illę , le c z ? z o n o g o z a w c z a s u . B y ł to k o ­ n ie c te j w o jn y d o m o w e j.

M a r g e r ita u m ie s z c z o n a z o s ta ła w s z p i­

ta lu , p o d c z a s g d y n ie k tó r z y k r e w n i u lo t­

n ili s ię . A lf o n so S a n c h e z z m a r ł w s z p ita ­ lu n a s k u te k o t r o ^ m r s n . M a rg a r i­

ta w n a jb liż s z y m ---- ’ o d p o w ia d a ć b ę ­ d z ie p rz e d s ą d e m w D e n y e r w - s ta n ie C o ­ lo r a d o z a z a b ó js tw o .

n ie u k r y w a ł sw y ^ > h s y m p a tii m o n a r e h i- s ty c z n y c h .

P o z a ty m p a n u ją c y k s ią ż ę F r a n c i­

s z e k I p o ś lu b ił w 'll ro k u ż y c ia c ó r k ę w y c h r z c z o n e g o b a n k ie r a ż y d o w s k ie g o z W ie d n ia G u tm a n n a , E lż b ie tę b a r o n o w ą E ro e s d e B e th le n f a lv a . D z ię k i te m u m a ł­

ż e ń s tw u o s o b a k s ię c ia F r a n c is z k a n ie m o g ła b y ć p o p u la r n ą w k o ła c h f a s z y ­ s to w sk ic h .

S ę d z iw y k s ią ż ę , z d a ją c s o b ie s p ra w ę z tr u d n o ś c i s w e g o p o ło ż e n ia , z r e z y g n o ­ w a ł w d n iu 3 0 m a r c a b . r. z e s p r a w o ­ w a n ia w ła d z y m o n a r s z e j n a rz e c z s w e ­ g o s tr y je c z n e g o w n u k a 3 2 -le tn ie g o k s ię ­ c ia F r a n c is z k a J ó z e f a i o p u ś c ił s w ó j w s p a n ia ły p a ła c w W ie d n iu n a B a n k G a s se n r. 9 , z a w ie r a ją c y je d n ą z n a j­

w ię k s z y c h k o le k c ji o b r a z ó w w E u r o p ie ś ro d k o w e j, u d a ją c s ię w ra z z m a łż o n ­ k ą d o C z e c h o s ło w a c ji, g d z ie z a s ia d a r o z le g łe d o b ra .

P r z e d p a r u d n ia m i F r a n c is z e k I, k tó ­ ry w p r z e c iw ie ń s tw ie d o s w e g o s ta r s z e ­ g o b r a ta , z m a r łe g o w 1 9 2 9 r. w 8 9 -ty m r o k u ż y c ia k s ię c ia J a n a I I . n ie b y ł n ig d y z b y t p o p u la r n y w ś ró d o b c y c h p o d d a ­ n y c h i s p ę d z a ł c a ły ro k w W ie d n iu , p r z y b y w a ją c r z a d k o d o s to lic y k s ię s tw a , z a k o ń c z y ł ż y c ie n a z a m k u F e ld s b e r g w

--- --- - — r» q M o r a w a c ’-’

W o sL au A x .^ -. i. s w e g o ż y c ia , k s ią ż ę F r a n c is z e k I d ą ż y ł d o p o łą c z e n ia z w ią z k ie m m a łż e ń s k im s w e g o n a s tę p c ę k s ię c ia F r a n c is z k a J ó z e f a z c ó r k ą c e ­ s a rz o w e j Z y ty , a rc y k s ię ż n ic z k ą , A d e la i­

d a , o r a z s z e fa ro d u H a b s b u r g ó w a rc y - k s ię c ia O to n a z M a r ią T e r e s ą , k s ię ż n ic z ­ k ą L ie c h te n s te in s w ą s tr y je c z n ą w n u c z ­ k ą . P la n te n n ie d o s z e d ł je d n a k d o s k u t­

k u z e w z g lę d u n a o b e c n ą s y tu a c je p o li­

ty c z n ą , c o b y ło w ie lk im c io s e m d la s ę ­ d z iw e g o k s ię c ia , k tó r y a ż d o k o ń c a d o -

w ie r n o ś c i d y n a s tii a u s tr ia c k ie j.

4. x n o w ą

e rę w d z ie ja c h k s ię s tw a . J e g o n a s tę p c a k s ią ż ę F r a n c is z e k J ó z e f , k tó r y o b ją ł r z ą ­ d y k s ię s tw a w d n . 3 0 m a r c a b . r. z d o ła ł w c ią g u k ilk u m ie się c y z a s k a r b ić s y m ­ p a tię s w y c h p o d d a n y c h i z d o b y ł p r a w ­ d z iw ą p o p u la rn o ś ć . O ś w ia d c z y ł o n u r o ­ c z y ś c ie , ż e b ę d z ie d ą ż y ł d o u tr z y m a n ia n ie p o d le g ło ś c i k r a ju . P a r la m e n t k s ię s t­

w a u c h w a lił r e z o lu c ję o k o n ie c z n o ś c i u - j tr z y m a n ia s a m o d z ie ln o ś c i p a ń s tw a i i p o n o w ił w y r a z y w ie r n o ś c i w o b e c p a n u ­ ją c e j d y n a s tii.

N a le ż y p o d k r e ś lić , ż e m ie s z k a ń c y k s ię s tw a L ie c h te n s te in n ie p ła c ą ż a d ­ n y c h p o d a tk ó w o p r ó c z 1 % -w e g o p o d a t­

k u o d d o c h o d u , a n ie m a l w s z y s tk ie w y ­ d a tk i s ą p o k r y w a n e p r z e z p a n u ją c e g o k s ię c ia , k tó r y p o s ia d a o g ro m n y m a ją te k o s o b is ty .

W k o ń c u n a le ż y w s p o m n ie ć , ż e L ie ­

c h te n s te in z n a jd u je s ię te o r e ty c z n ie w s

s ta n ie w o jn y z P r u s a m i o d 1 8 6 6 r o k u .

P o d c z a s w o jn y a u s tr ia c k o - p r u s k ie j, ’

L ie c h te n s te in s ta n ą ł p o s tr o n ie A u s tr ii,

le c z p r z y z a w ie r a n iu p o k o ju p r a s k ie g o ,

z a p o m n ia n o o je g o is tn ie n iu , s k u tk ie m

c z e g o s ta n w o jn y tr w a ju ż o d 7 2 -c h la t.

(3)

Ni. >6 fffr- „GŁOS POMORZA" tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Str. 3

Wiadomości ciekawe z bliska i daleka

Zaręczył się z chłopcem Gwałtowna burza w Małopolsce

WARSZAWA. Od dłuższego czasu dla konceptu przebrał się w suknie ko­ Nad Małopolską przeszła niezwykle zmusiło władze kolejowe do przerwania połączona z oberwa- j komunikacji kolejowej na linii Kraków

Okolica między Łańcutem a Przewor skim nawiedzona była oberwaniem się chmury. Wody Wisłoki podmyły tor ko­

lejowy i zerwały most między Łańcutem i Rogoźnem, tak, że szyny zawisły w po- . wietrzu.

; Taka sama ulewa przeszła nad Rze­

czowym, Wszystkie ulice miasta zamie- jniły się w rwące potoki. Wszelki ruch

zamarł.

. i Również Nowy Sącz i okolice nawie- Ofiarą wypadku był p. Zbigniew Li- dzi}y niebywałe ulewy. Wody we wszy-

natychmiast prze- rzekach wezbrały gwałtownie.

w Michalinie pod Warszawą ogólny za- biece i w tym przebraniu odnosił sukcesy gwałtowna burza połączona z oberwa- j komun chwyt wzbudziła urodziwa dziewczyna, Zrozpaczony Rubinstein zemdlał, a przy niem chmur i piorunami. Wskutek gwał-1 Lwów.

Sala Nurberg, zwracając uwagę całej mlo szedłszy do przytomności, czym prędzej townego wezbrania rzeki Wisłoki podmy Oki dzieży, przebywającej na letnisku. Po- wyjechał z Michalina. ty :^ł — ł

kilkudniowym pobycie piękna żydówka- zaręczyła się z synem zamożnego prze­

mysłowca z ul. Drobnej, Benkiem Ru­

binsteinem. Tymczasem przed kilku dnia mi do Michalina przyjechał ojciec ,.na­

rzeczonej” Izaak Nurberg. który ujrzaw­

szy ,.córkę” podbiegł do niej i wypolicz- kował ją. Powodem gniewu p. Nurberga był fakt, że rzekoma dziewczyna była chłopcem Salomonem Nurbergiem. który

ty jest most kolejowy pod Łańcutem, co a

Nieszczęśliwy wypadek podczas raidu motocyklowego

BRODNICA. Onegdaj przed połud- padł na szosę i doznał ciężkich obrażeń.;

niem przejeżdżał przez Brodnicę w kie Ofiarą wypadku był p. Zbigniew Li-' runku Mławy siódmy patrolowy raid mo tmanowicz, którego i

tocyklowy. Jeden z uczestników raidu o- wieziono samochodem komisji raidowej znaczony numerem 31 na motocyklu do szpitala powiatowego w Brodnicy-

,,Sokół” M. 02.996 u wylotu ulicy Pie- Motocykl, który doznał uszkodzenia me- rackiego w Michałowie wymijając jadą- chanizmu przeprowadzony został do war na przeciw furmankę wpadł w wybój sztatów mechanicznych Braci Betlejew-

moście. Motocyklista wyrzucony siłą skich w Brodnicy. Nowy cennik leków

W nr 58 ..Dziennika Ustaw” ukazało

się rozporządzenie ministra opieki spo­

łecznej o określeniu cen aptecznych.

Naiwność kobieca ukarana wy wykaz wszystkich lekarstw wraz z J nowymi cenami. Cennik ten w porówna- POZNAŃ Naiwność ludzka nie ma lesu i prosiła rzekomego Jasińskiego o niu z dotychczas obowiązującymi cena- . granic. Codziennie kronika policyjna no-

kraczający w swych porywach 14 m. na tuje wypadki oszustw, ofiarą których pa-

sekundę. ś da dużo osób.

Morze jest znacznie zburzone, wobec , , czego żaglowce i kutry rybackie nie wy- U$;aL?10 jeźdżają na morze. j(“!' G1"’‘'?nla 4>

Według przepowiedni rybaków mor-. kt°ry podał się skich, stan obecnej pogody nie

zbyt długo i w najbliższych dniach na-1 . . - , stąpią znów pogodne i upalne dni, które mężnych,

potrwają do końca września. i Kobieta .,zapaliła” się do tego inte- nad

Rybacy wróżą powrót pogody

GDYNIA. Po upalnych dniach morzem przeszła krótkotrwała burza,

"połączona z wyładowaniami atmosferycz nymi.

Jednocześnie dał się zauważyć dość znaczny spadek temperatury a następ­

nie zerwał się sztormowy wicher, prze- cą na

Jadwigi Krzyszkiewicz zgłosił się jakiś osobnik za Jana Jasińskiego (ul.

potrwa s Małeckiego 11) i zaproponował jej kup- jno aparatu do fabrykacji banknotów pie-

zademonstrowanie sposobu fabrykacji, mi wykazuje pewne zmiany, które skła- Podczas tej demonstracji Jasiński za- dają się na ogólną zniżkę cennika le- brał kobiecie 1400 złotych, pozostawiając karstw o około 10 procent-

w zamian kilka wycinków z gazet- ! Niektóre lekarstwa, których wyrób Po dokonaniu oszustwa oddalił się. jest uzależniony od surowców, jakie w Zrozpaczona Krzyszkiewiczowa do- międzyczasie podrożały, są nieco droż- niosła o oszustwie policji. sze.

Z całego świata

_________________________________- _____ r—i —

Szkielet dziewczyny w łazience

ŁUCK. W czasie remontu bursy żeń- prace w łazience przeprowadzane były skiej szkoły zawodowej w Łucku przy przed 5 laty, należy w tym okresie cza- i ulicy Unii Lubelskiej dokonano maka-, su szukać rozwiązania tajemnicy znale-

! brycznego odkrycia w łazience bursy. zionego szkieletu. Policja podjęła ener- Przy zrywaniu betonowej posadzki, giczne dochodzenia celem wykrycia, czy na nieznacznej głębokości pod posadzką zachodzi zbrodnia morderstwa czy inne znaleziono szkielet niewieści w wieku 15 tragiczne zajście.

je i ŚWIECIE. W najbliższym czasie roz- odpowiadał za dokonanie 50 kradzieży i

pocznie się w Świeciu budowa fabryki popełnionych w Zągłębiu Dąbrowskim, j konserw, przy tamtejszej bekoniarni.

i miesięcy.

CHOJNICE. Rada Miejska w Choj- .,rnnu,™7 ,Y, . . .

nicach powzięła uchwałę zakupna nie-1 SANDOMIERZ. W powiecie tarno- _ . , , „ „

ruchomości loży masońskiej w Chojni- brzeskim (C. O. P.) osiedlił się we w^i; WaFtOŚCl 400 t¥S. ff. Tf’^U' C.

each za 30.000 złotych z tym jednak, że Miechów znachor,, N.emiec z Gelsenlnr-| *** •«« Wtu-ŁydU. ‘łUW .a. 1>

'.... ... zdobyczą „szczura hotelowego**

LOZANNA. W hotelu „Windsor” w brylantami, szafirem cejlońskim i rubi-

; Lozannie skradziono obywatelce fran- nem, broszka wysadzana diamentami.

. cuskiej p. Jerome Durand z Gasselin- naramiennik złoty łączony cyzelowany- 1ARNÓW. W Tarnowie zostały wy- biżuterię, wartości 400 tysięcy mi ogniwami, oraz portmonetka z za'/a*- - , ----zc 7* ‘7 '* ’luciuauw iiauuuOn.ivu. tością 5 tys. franków francuskich i ksią- przybywszy w gościnę do matki w biurze by wystawowe w sklepach towarów su-;

parafialnym powiedziała — „mojem zda kiennych Katza i galanterii Rozenblatta. i Lup niem Pomorze wróci do Niemiec". Straty obliczają na tysiące złotych, po- z ‘•YP11

__ . - - . « 1 , » — W K-r-rF-wł- iz-l lx t 1 U ł 1 — 4 T 7 m O ł r XA7 O TH. 1U . I

i *11 • zRciiczioiio szKicitJi niewieści w

v

/

ic k u

.

Za każdą kradzież otrzymał po kilka do Ponieważ ostatnie instalacj

sprzedający ofiarują 10.000 złotych dla chen, nazwiskiem Grazda. Każc się nazy biednych miasta Chojnic. wać „Heilpraktiker . leczy ziołami, bio

‘ rąc drobne opłaty. Zwracają uwagę, czy TCZEW. Sąd Grodzki skazał na mie- « C. O. P. są potrzebni znachorzy aż z siąc bezwzględnego aresztu, odpowiada-, iemiec'

jącą z aresztu Helenę Nakielską, stale ’ 7 ‘

i.x u k c l u iz.u i.c i i v

wai zamieszkałą w Essen (Niemcy), która bite przez nieznanych sprawców duże szy, jy-pków francuskich

przybywszy w gościnę do matki w biurze by wystawowe w sklepach towarów su- ’ , , , żeczka czekowa,

parafialnym powiedziała — „mojem zda kiennych Katza i galanterii RozenblattaJ Łupem nieznanego na razie ziodzieja .

niem Pomorze wróci do Niemiec". j Straty obiiczaią na tysiące złotych, po-'z ‘-VP'J tzw. szczurów hotelowych padł Policja szwajcarska wdrożyła po . .u. in. naszyjnik z pereł długości 55 cm.! za złodziejem i zawiadomiła o krauziezy z zamkiem wysadzanym brylantami policję różnych krajów.

kilka złotych pierścionków wysadzanych Nakielską mimo wniosku obrońcy nie .nieważ były to szyby kilkucentymetrowe,

wypuszczono na wolność. I PRAGA. Kraje sudeckie opuszczają /-.T>xrxTT x ii j „ I masowo żydzi, będący zarazem posiada- GDYNlA- W czware na r n |czami przedsiębiorstw przemysłowych i pociągu towarowego, zdążającego z Gdy i ostatnich dniach 173 fii- ni do Gdańska za Orłowem wypad!, ’iosl swoje cenlrale .; dyrekcjs adiunkt kok Tadeusz Winnicki ?/ P ni8miecki8g0 d;, remu pociąg zmiazdzył obie nogi i lewą Czechów

rękę. Ofiarę wypadku przewieziono na-| y ,

tychmiast do szpitala, gdzie amputowano! BERLIN. Prywatnym biurom podróży । wczyny od obowiązku służby w oddzia mu obie nogi i lewę rękę. jw Niemczech podano do wiadomości, że łach pracy o ile wykaźą. że przed 1 listo

i mężczyznom urodzonym w latach 1883 pada 1937 roku pracowały ochotniczo do 1920, dalej lekarzom, tak aryjczykom1 przy robotach polnych (zwłaszcza źniw- jak i żydom, siostrom Czerwonego Krzy- nych) przez przeciąg dziewięciu miesię ża, pielęgniarzom, byłym oficerom nie cy.

Czternastoletnie dziewczęta w Niemczech zajete pracą na [oh

BERLIN. Wydano zarządzenie w Niemczech, które zwalnia 16-letnie dzie

WARSZAWA. Pomorski Urząd Wo­

jewódzki cofnął wydany przez Zarząd Miejski w Bydgoszczy zakaz dalszego prowadzenia budowy gmachu gimnazjum niemieckiego.

Cofnięcie zakazu budowy gmachu gimnazjum niemieckiego w Bydgoszczy jest dowodem daleko idącej tolerancji wdadz w stosunku do Niemców.

KRAKÓW W ciągu jednego tygodnia starostwo grodzkie w Krakowie ukarało grzywną od 2 do 500 złotych aż 145 kup­

ców za nieprzestrzeganie przepisów o spoczynku niedzielnym oraz za przedłu­

żanie godzin pracy.

rocznych żniwach nawet nocami przy świetle, gdyż tak dalece dał się odczuć brak rąk roboczych do żniw. Na ten stan wpłynęło kilka przyczyn, a mianowicie:

wielki stan armii stałej, powołanie rezer wistów, zatrudnianie setek tysięcy przy robotach fortyfikacyjnych, jak ró vnież zwiększenie załóg w przemyśle wojen- W Niemczech pracowano przy tego- nym.

ża, pielęgniarzom, byłym oficerom nie wolno opuszczać Niemiec bez zezwole­

nia właściwych władz wjskowych.

TRIESTR. Rafineria nafty „Asquila”

w Trieście, która stanowi własność ży­

dowską, otrzymała komisarza, którym zo stał senator Gianini. Jest on pierwszym komisarzem faszystowskim w przedsię­

biorstwach żydowskich we Włoszech- Dalsi mają być mianowani w najbliższej przyszłości.

NANCY. Sąd wojskowy w Nancy skazał dwóch Francuzów na 5 i 1 rok wię zienia z zakazem pobytu we Francji i

20 tys. dolarów za zniewagę kościoła katolickiego przez rad o

NOWY JORK. Jedno z towarzystw .nowisku, że winnym jest to towarzy□

bibilijnych zaangażowało z odczytem bibilijne, które zaangażowało 1 ; p< ') prelegenta, który przed mikrofonem miej wało prelegenta.

skim rozgłośni w Filadelfii zaatakował: Towarzystwo zostało skazane na oil-

gwałtownie Kościół katolicki. Jeden z szkodowanie w sumie dwudzies'u tysię

księży natychmiast po audycji złożył pro cy dolarów na cele Kościoła katc’ : a •-

CZELADŹ Sąd Grodzki w Czeladzi'przez 10 lat oraz konfiskatę zatrzymanej ; test przeciw tendencji odczytu. Następ- go. Dodać należy, ze prelegent nie^r nn

skazał na łączną karę 6 i pół lat więzie-1 iotówki — za szpiegostwo na rzecze Nie-; nie przedstawiciel sfer katolickich wyto- ■ ny jest z zawodu sędzią. Wyrok wy ł

nia włamywacza Rożnowskiego, który I mieć. ' i czył proces rozgłośni. Sąd stanął na sta-: olbrzymie wrażenie w całej Filadelfu.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :