• Nie Znaleziono Wyników

W Polsce koncepcja płatów i korytarzy stosowana jest coraz częściej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "W Polsce koncepcja płatów i korytarzy stosowana jest coraz częściej"

Copied!
6
5
2
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Agata Cieszewska

A. Cieszewska (red.) Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu – możliwości i ograniczenia koncepcji, 2004, Problemy Ekologii Krajobrazu tom XIV, Warszawa

MODEL PŁATÓW I KORYTARZY - DYSKUSJA POJĘĆ Patch-corridor-matrix model – discution of terminology

Koncepcja płatów i korytarzy znana także jako model płat-korytarz-matryca wprowadzona została do badań krajobrazowych przez ekologów (Forman i Godron 1986), i rozwijana jest obecnie w dwóch nurtach: „populacyjnym” w nawiązaniu do teorii metapopulacji oraz „krajobrazowym”, gdzie składowe krajobrazu odzwierciedlają obserwowaną strukturę przestrzenną, nie są natomiast uwarunkowane cechami życiowymi wybranego gatunku. Nie zawsze podejścia te są rozróżniane, choć konsekwencje ich wykorzystania dla planowania przestrzennego są odmienne. Podział ten przyczynia się także do wielu nieporozumień zarówno terminologicznych, jak i metodologicznych. W Polsce koncepcja płatów i korytarzy stosowana jest coraz częściej. "Populacyjne" ujęcie modelu stanowi obecnie podstawę nowoczesnej ochrony konserwatorskiej. Zastosowanie ujęcia

"krajobrazowego" związane jest z zapewnieniem warunków prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego i bywa częściej stosowana w planowaniu przestrzennym.

Model płat-korytarz-matryca wzbudza polemiki nie tylko w aspekcie teoretycznym, ale i na polu praktyki. Sporne jest stosowanie podstawowych pojęć określających składowe modelu. O ile płat i korytarz zostały zaakceptowane w terminologii ekologiczno – krajobrazowej, o tyle trudno zaakceptować „matrycę” i to nie tylko dlatego, że nie posiada właściwego odpowiednika w nazewnictwie polskim. Wynika to z faktu, że autorzy analizowanego modelu nie sformułowali precyzyjnych definicji podstawowych składowych (por. Forman Godron 1986, Forman 1995). Taka elastyczność podejścia przy ogromnej popularność koncepcji wpływa na pogłębienie chaosu terminologicznego. Niemal każda próba jej zastosowania poprzedzona bywa autorskim uściśleniem wyróżnianych elementów krajobrazu.

„Matryca” - najbardziej rozprzestrzeniona, dominująca funkcjonalnie określana jest coraz częściej jako tło, kontekst krajobrazowy, czy strefa ekologiczna. Konsekwencją wyeliminowania niefortunnego terminu „matryca” na rzecz „tła” jest zmiana stosowania pełnej nazwy koncepcji. Dotychczas tłumaczona bezpośrednio z angielskiego oryginału jako model płat-korytarz-matryca, zastępowana jest koncepcją płatów i korytarzy.

(2)

Również inne terminy wprowadzone przez Formana budzą wątpliwości. Elementy liniowe określane są mianem korytarzy bądź bardziej precyzyjnie w podziale na korytarze antropogeniczne i ekologiczne, co wskazuje na pełnienie przez te ostatnie istotnych funkcji biologicznych. Stosowany bywa także inny podział na - korytarze naturalne i antropogeniczne (por. German). W ogólnym pojęciu korytarza mieszczą się struktury liniowe pełniące różne funkcje m.in. bariery (por. Pietrzak). Niekiedy podkreślane jest znaczenie wybranych funkcji korytarza dla przemieszczania się gatunków np. termin bariery ekologiczne (por. Wojciechowski). Inną próbę uporządkowania korytarzy zaproponował Ostrowski oddzielając od struktur liniowych (korytarzy), pozbawione struktury fizycznej, choć funkcjonujące jako trasy przemieszczania się gatunków szlaki.

Niektóre rodzaje korytarzy od lat nie mogą znaleźć swych polskich odpowiedników.

Dotyczy to przede wszystkim korytarzy przerywanych tzw. stepping stones tworzących układ wysp środowiskowych. Markuszewska nazywa je pseudokorytarzami, Solon przystankami pośrednimi, a Wolski stopniami przystankowymi. Najczęściej jednak określane są one jako łańcuchy, archipelagi, czy ciągi wysp środowiskowych. Rzadziej wątpliwości terminologiczne wzbudzają płaty. Jedynie Wolski płaty połączone z korytarzem nazywa kieszeniami.

Mniej wątpliwości wzbudzają także węzły stanowiące zazwyczaj połączenia korytarzy.

W szczególnych przypadkach bywają one nazywane biocentrami.

W rozważaniach terminologicznych nie można pominąć różnych sformułowań ujmujących samą strukturę nazywaną wymiennie strukturą ekologiczną, krajobrazową lub ekologiczno- krajobrazową, oraz jej głównych aspektów określanych jako:

• populacyjne – ale także migracyjne, funkcjonalne, gatunkocentryczne, biologiczne i

• krajobrazowe – również strukturalne, stabilizujące, kompleksowe, geograficzne.

Tak szeroka dowolność w identyfikowaniu składowych modelu stanowi z jednej strony zaletę - sprzyja powszechności wykorzystania koncepcji, ale także ograniczenie zwłaszcza w zakresie zastosowania modelu w praktyce projektowo-planistycznej. Jeśli bowiem każdy ekolog krajobrazu może definiować składowe zgodnie z własnymi kryteriami, to niemożliwe jest zachowanie warunku jednoznaczności ich delimitacji (por. Pietrzak).

Ujęcie populacyjne stosuje m.in. Solon analizując struktury ekologicznej krajobrazu poprzez określenie rzeczywistych szlaków przemieszczania się gatunków i rozpatrywanie lokalizacji struktur możliwych do przemieszczania. Wysuwa także postulat rozszerzenia pojęcia korytarza w ujęciu gatunkocentrycznym o takie elementy, które cechują się brakiem czytelnej, liniowej struktury w środowisku (trasy migracyjne). Zbliżone podejście podkreśla kolejny biolog Ostrowski proponując takie „bezstrukturalne” elementy nazywać szlakami.

Generalnie geografowie prezentują zastosowanie koncepcji płatów i korytarzy w ujęciu strukturalnym zakładając, że funkcjonują one pod względem abiotycznym przede

(3)

wszystkim hydrologicznym. Korwel i Kistowski ukazują próbę delimitacji płatów i korytarzy na Pojezierzu Kaszubskim, gdzie urozmaicenie ukształtowania terenu wpływa na zastosowanie kryterium morfologicznego, a główne korytarze stanowią rynny polodowcowe, których funkcjonowanie nawiązuje także do zróżnicowania cech biotycznych i antropogenicznych.

Kijowska i Zajadacz zaproponowały zastosowanie koncepcji płatów i korytarzy również dla terenów pojeziernych w nawiązaniu jednak do modyfikacji Chmielewskiego, co pozwoliło autorkom rysunek struktury krajobrazu uzupełnić o analizę przemian mozaiki krajobrazowej.

Krysiak dla obszarów staroglacjalnych również zastosował kryterium geomorfologiczne wyróżniając korytarze w postaci: niecek zboczowych, suchych dolin, wąwozów i parowów podkreślając również ich znaczenie hydrologiczne.

Ciekawe ujęcie dla terenów wyżynnych pokazuje German podkreślając problemy w zastosowaniu koncepcji płatów i korytarzy w terenach o bardzo urozmaiconej strukturze środowiska – główne wątpliwości dotyczą trudności w zachowaniu względnej jednolitości tła (matrycy). German charakteryzuje składowe krajobrazu poprzez funkcje abiotyczne i tak np.

funkcjonowanie matrycy leśnej jest określone poprzez hamowanie procesów denudacyjnych, retencjonowanie wód, filtrowanie powietrza. Podkreślone jest także fizjonomiczne znaczenie elementów struktury np. płatów ostańców. Dla krajobrazów górskich analizy struktury w ujęciu płatów i korytarzy podjął się Balon. Zwraca on uwagę na wysoki stopień złożoności środowiska górskiego nawiązującego do układu pięter klimatyczno-roślinnych oraz fakt, że takie pionowe zróżnicowanie krajobrazu nie jest ujęte w klasycznej koncepcji Formana.

Balon podobnie jak German wskazuje problemy z wyznaczeniem tła cechującego się względną jednolitością i proponuje wydzielenie matrycy kompleksowej – względnie jednolitej lub matrycy cząstkowej wyróżnionej na podstawie czynnika przewodniego np. kryterium morfologicznego lub hydrologicznego.

Zastosowania koncepcji płatów i korytarzy w różnych skalach ma istotne znaczenie dla przyjmowanych definicji poszczególnych składowych. Zastosowanie koncepcji sieci ekologicznej w różnych skalach ukazuje artykuł Hadzi Pecowej na przykładzie Macedonii (Former Yugoslavian Republic of Macedonia), od sieci krajowej z systemem terenów chronionych po skalę lokalną, gdzie model stanowi podstawę do kształtowania terenów zieleni w Skopije. Polski przykład koncepcji sieci ekologicznej w skali regionalnej zaprezentował Czochański na przykładzie planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.

Definicja sieci ekologicznej ma tu wymiar wyraźnie strukturalny jako „przestrzennie spójny system terenów nie zdegradowanych, gdzie zachodzą procesy przyrodnicze”.

Podkreślane są jej funkcje poza biologiczne jak: geodynamiczne, klimatyczne, rekreacyjne i estetyczne. W skali lokalnej Giedych i Cieszewska ukazały zakończoną porażką próbę wpisania korytarza ekologicznego do planu miejscowego w Łomiankach k/Warszawy.

(4)

Nominalnie określony korytarz ekologiczny w rzeczywistości nie przedstawia fizycznej struktury linijnej, lecz jedynie obszar niezabudowany (swoista rezerwa ekologiczna), który w podlegającej presji gminie może stanowić potencjalne powiązanie przyrodnicze.

Za podstawową zaletę modelu płatów i korytarzy przyjmuje się prostotę konstrukcyjną nawiązująca do konfiguracji punktów, linii i powierzchni. Działania planistyczne wymagają zaś uproszczenia informacji o środowisku, które w swej złożoności jest zbyt skomplikowane do podejmowania sprawnych i jednoznacznych decyzji (por. Vink, 1983, Cieszewska 2002).

Doświadczenia przedstawione w niniejszym tomie pozwalają postawić pytanie czy nie jest to obraz zbyt schematyczny, a możliwości wdrożenia koncepcji w praktyce planistycznej silnie limitowane.

(5)

Tabela 1. Terminy nawiązujące do koncepcji płatów i korytarzy Porównywane

elementy

Używane pojęcia

Nazwy koncepcji:

• model płat-korytarz- matryca

• koncepcja płatów i korytarzy

• Osnowa ekologiczna (Przewoźniak)

• System Przyrodniczy Miasta (Szulczewska, Kaftan)

• Koncepcja tła wzoru i szkieletu (Kołomyc)

Ujęcie koncepcji

• populacyjne, migracyjne, funkcjonalne, gatunkocentryczne, biologiczne

• krajobrazowe, również strukturalne, stabilizujące, kompleksowe, geograficzne

Matryca • tło, kontekst

krajobrazowy (Ahern), strefa ekologiczna (Chmielewski)

• matryca kompleksowa (Balon)

• matryca cząstkowa (Balon)

Korytarz • antropogeniczny

• naturalny (ekologiczny)

• korytarze

• szlaki (Ostrowski)

• korytarz przerywany (stepping stones) : stopień przystankowy (Wolski), przystanek pośredni (Solon), pseudokorytarz (Markuszewska), łańcuch, ciąg archipelag wysp środowiskowych

• bariera (bariera ekologiczna) Płat • płat ekologiczny kieszeń (Wolski)

Struktura • ekologiczna,

• krajobrazowa,

• ekologiczno-krajobrazowa,

(6)

• przyrodnicza Węzeł • węzeł ekologiczny

• węzeł strukturalny

• biocentrum

Cytaty

Powiązane dokumenty

Promocja tego rodzaju ma więc szczególne znaczenie na początko- wym etapie cyklu życia danego rynku i jest stosowana zwłaszcza w odniesieniu do produktów, które niosą

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.. Słupki balustrad powinny być ustawiane

We have employed nonequilibrium molecular dynamics simulation to explore the thermal conductivity of CO 2 of three popular rigid three-site models (TraPPE, EPM2, MSM) and two

Rzecz znamienna jednak, z˙e rama modalna tytułu wiersza nie pasuje do utworu, bo tytuł nalez˙y rozumiec´ jako zapowiedz´ relacji z pojedynku, którego przebieg i wynik znamy sk

Podmiotami uprawnionymi do pe³nienia funkcji part- nera wspó³pracy bliŸniaczej s¹ naczelne i centralne organy administracji publicznej krajów cz³onkowskich. Ponadto dla

Zbudowane stanowisko umożliwia pomiar przemieszczeń liniowych dla dwóch różnych rozwiązań czujników Halla (z zakresem napięć dodatnich i ujem- nych zgodnie z

Również w Pol- sce przedstawiono koncepcję „korytarza swobodnej migracji rzeki” [Bojarski i in., 2005; Wyżga i in., 2005], wskazując, że w odcinkach dolin o słabym

Przy ocenie przydatności różnych typów pokrycia terenu do pełnienia funkcji korytarza ekologicznego zastosowano pięciostopniową skalę (obszary: nieprzydatne – 0,

Wśród korytarzy o dominującej funkcji okresowego przemieszczania materii wydzielono typy: dna debrzy i rozcięć terenu oraz łożyska doliny płaskodennej i doliny

Jednym z możliwych rozwiązań spełniających powyższe warunki jest koncepcja usług ekosystemowych (ecosystem services), rozumianych jako zestaw wytworów oraz funkcji

Płaty zabudowy oraz towarzyszącej im infrastruktury na obszarze obu omawianych regionów mają podobne cechy indywidualne, ale ze względu na inne ułożenie względem korytarzy

Koncepcja płatów i korytarzy w tym ujęciu mogłaby być zapewne przydatna do badań funkcjonowania czy dynamiki krajobrazu (korytarze=żleby jako drogi przemieszczania materii

Według hipotezy drugiej, siła wpływu dochodu na kształtowanie się poziomu wydatków żywnościowych (ogółem i na podstawowe grupy żywności) jest wyraźnie zróżnicowana

Dr Marć recenzuje też prace dla czasopism naukowych, w tym dla czasopism z zakresu ochrony środowiska i chemii analitycznej.. Od roku 2018 wykonał kilkanaście recenzji

Po związaniu kleju należy usunąć warstwę wełny z krawędzi płyty na szerokości 32 mm powiększoną o grubość kleju wsuwając w jej miejsce płytę z sąsiadującej ściany.

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy nawierzchni z mieszanki betonowej w ramach

infrastruktury na terenie całego kraju mogła konkurować z portami nie- mieckimi. Wpływ zmian położenia geopolitycznego na przebieg ładun- ków tranzytowych jest również widoczny

Rekapitulując powyższe rozważania, należy jednoznacznie stwierdzić, że obydwa proponowane korytarze transportowe, które przebiegają przez terytorium Polski w

W pracy przedstawiony będzie konsystentny model opisujący lepkoplastyczność, który jest uogólnieniem często stosowanego w mechanice gruntów modelu Modified Cam

A shape optimization procedure was used to further shape the flexures in the concept mechanism and generate a design with the desired shape-preserving behaviour.. This section

A rtykuł przedstaw ia dokonania i zam ierzenia m odernizacyjne kolei polskich i słow ackich do roku 2006, zw iązane z po trzeb ą dostosow ania w ybranych linii kolejow ych do

Rodziców ko - cham bardzo (jednakowo), mimo że mamę obdarzam wi<;kszym za ufaniem, je j się zwierzam. Gdy m ama wraca z pracy, goluje obiad, p olem pomaga odrobić

Nie bez znaczenia jest również i to, że świat nowoczesny (czy ponowoczesny - rozstrzygnięcia terminologiczne pozostawiam czytelnikom) staje się coraz bardziej jednolity,