• Nie Znaleziono Wyników

Skład Osobowy 1995 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Skład Osobowy 1995 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu"

Copied!
333
0
0

Pełen tekst

(1)

Biblioteka Główna UMK Toruń

SKŁAD OSOBOWY

TORUŃ 1995

(2)
(3)

o jl

^

u j

( m s

1 9 ^ 5 i 995

^Oft

5 0 la t

ŁA m w eK ^ ytetu ^ A ik o ło jo K .o p e m iI< o w ~ U o t * i\ n '\ i\

SKŁAD OSOBOWY

W ydanie II uzupełnione (stan z 1 stycznia 1995)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Toruń 1995

(4)

ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu Opracował Dział Organizacji

przy współpracy poszczególnych jednostek organizacyjnych i Działu Spraw Pracowniczych

Mapki wykonali:

mgr Krystyna Czetwertyńska mgr Krzysztof Lankauf Fot.: Andrzej Skowroński

Wydruk komputerowy:

mgr Krzysztof Wiśniewski Druk i opracowanie:

Zakład Poligrafii UMK

ZP UM K, zam. 58/95, nakł. 300 egz.

ISBN 83-231-06-04-5

65,100

qv

(5)

Spis treści

Władze Uniwersytetu

WŁADZE REKTORSKIE 11

WŁADZE ADMINISTRACYJNE 11

WŁADZE DZIEKAŃSKIE 12

SENAT UNIWERSYTETU 14

KOMISJE UNIWERSYTECKIE I KOMISJE SENACKIE ... 16

DOKTORZY HONORIS CAUSA UMK ... 20

REKTORZY UMK W LATACH 1945 - 1993 ... 22

BYLI I OBECNI PROFESOROWIE UMK - CZŁONKOWIE PAU I PAN ... 23

Wydziały WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI 25 DZIEKAN, PRODZIEKANI I DZIEKANAT ... 27

RADA WYDZIAŁU ... 27

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI... 28

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE ... 29

INSTYTUT BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA... 30

INSTYTUT GEOGRAFII ... 37

MUZEUM PRZYRODNICZE ... 40

WYDZIAŁ CHEMII 41 DZIEKAN, PRODZIEKAN: I DZIEKANAT ... 43

RADA WYDZIAŁU ... 43

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI ... 44

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE ... 44

ZAKŁAD CHEMII ANALITYCZNEJ ... 45

(6)

ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ... 45

ZAKŁAD CHEMII JĄDROWEJ ... 45

ZAKŁAD CHEMII OGÓLNEJ ... 46

ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ ... 46

ZAKŁAD CHEMII NIEORGANICZNEJ... 47

ZAKŁAD CHEMII TEORETYCZNEJ ... 47

ZAKŁAD CHEMII ŚRODOWISKA ... 47

ZAKŁAD PODSTAW CHEMII ... 47

ZAKŁAD TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ORGANICZNEJ... 48

ZAKŁAD TECHNOLOGII CHEMICZNEJ OGÓLNEJ I NIEORGANICZNEJ ... 48

PRACO W NIA METODYKI NAUCZANIA CHEMII ... 48

PRACO W NIA MINERALOGII I KRYSTALOGRAFII ... 49

PRACO W NIA ANALIZ INSTRUMENTALNYCH ... 49

PRACO W NIA T O K S Y K O L O G IC Z N A ... 49

WYŻSZE ZAWODOWE STUDIUM NAUCZYCIELSKIE CHEMII I FIZYKI... 50

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII 51 DZIEKAN, PRODZIEKAN I DZIEKANAT ... 53

RADA WYDZIAŁU ... 53

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI... 54

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE ... 54

INSTYTUT ASTRONOMII ... 55

INSTYTUT FIZYKI ... 57

KATEDRA METOD KOMPUTEROWYCH ... 63

KATEDRA RADIOASTRONOMII ... 64

WYŻSZE ZAWODOWE STUDIUM NAUCZYCIELSKIE FIZYKI I MATEMATYKI ... 64

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 65 DZIEKAN, PRODZIEKANI I DZIEKANAT ... 67

RADA WYDZIAŁU ... 67

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI ... 69

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE ... 69

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ ... 71

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ ... 74

INSTYTUT FILOZOFII ... 75

INSTYTUT PEDAGOGIKI ... 77

(7)

Uniwersytet M ikołaja Kopernika 3

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ ... 80

KATEDRA FILOLOGII GERMAŃSKIEJ... 81

KATEDRA FILOLOGII KLASYCZNEJ ... 81

KATEDRA FILOLOGII ROMAŃSKIEJ ... 82

KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ ... 82

KATEDRA LO G IKI... 82

KATEDRA PSYCHOLOGII ... 83

KATEDRA SOCJOLOGII ... 83

STUDIUM KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW... 84

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 85 DZIEKAN, PRODZIEKANI I DZIEKANAT... 87

RADA WYDZIAŁU ... 87

STUDIA ZAOCZNE I PODYPLOMOWE ... 88

ZAKŁAD ALGEBRY I TOPOLOGII ... 89

ZAKŁAD ALGEBRY UNIWERSALNEJ I INFORMATYKI ... 89

ZAKŁAD ANALIZY MATEMATYCZNEJ ... 89

ZAKŁAD LOGIKI I PODSTAW GEOMETRII ... 90

ZAKŁAD MATEMATYCZNYCH PODSTAW INFORMATYKI ... 90

ZAKŁAD TEORII ERGODYCZNEJ I UKŁADÓW DYNAMICZNYCH... 90

ZAKŁAD TEORII PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ ... 90

PRACOWNIA METODYKI NAUCZANIA MATEMATYKI ... 91

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA 93 DZIEKAN, PRODZIEKANI I DZIEKANAT ... 95

RADA WYDZIAŁU ... 95

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI ... 96

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE ... 96

KATEDRA EKONOMETRII I STATYSTYKI ... 97

KATEDRA GOSPODAROWANIA ZASOBAMI PRACY... 98

KATEDRA OGÓLNYCH PROBLEMÓW ZARZĄDZANIA ... 98

KATEDRA POLITYKI AGRARNEJ I ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ ... 98

KATEDRA POLITYKI EKONOMICZNEJ I ROZWOJU LOKALNEGO 98 KATEDRA TEORII EKONOMII ... 99

KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI ... 99

(8)

KATEDRA ZARZĄDZANIA PROCESAMI INWESTYCYJNO -

INNOWACYJNYMI I PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM .... 99

KATEDRA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM PRZEMYSŁOWYM I POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ... 100

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH 101 DZIEKAN, PRODZIEKAN I DZIEKANAT ... 103

RADA WYDZIAŁU ... 103

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI ... 104

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE ... 104

INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII... 106

INSTYTUT HISTORII I ARCHIWISTYKI... 108

KATEDRA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ 111 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 113 DZIEKAN, PRODZIEKANI I DZIEKANAT ... 115

RADA WYDZIAŁU ... 115

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI ... 117

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE ... 117

KATEDRA ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO 118 KATEDRA HISTORII DOKTRYN POLITYCZNO-PRAWNYCH ... 118

KATEDRA HISTORII PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO ... 118

KATEDRA HISTORII PRAWA NIEMIECKIEGO W POLSCE ... 118

KATEDRA KRYMINALISTYKI ... 118

KATEDRA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ... 118

KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO ... 119

KATEDRA POWSZECHNEJ HISTORII PAŃSTWA I P R A W A ... 119

KATEDRA PRAW CZŁOWIEKA ... 119

KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO... 119

KATEDRA PRAWA CYWILNEGO I MIĘDZYNARODOWEGO OBROTU GOSPODARCZEGO ... 119

KATEDRA PRAWA CYWILNEGO I SPÓŁDZIELCZEGO ... 120

KATEDRA PRAWA FINANSÓW PUBLICZNYCH... 120

KATEDRA PRAWA HANDLOWEGO ... 120

KATEDRA PRAWA KANONICZNEGO... 120

KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII ... 120

KATEDRA PRAWA KARNEGO I POLITYKI KRYMINALNEJ ... 121

KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO... 121

(9)

Uniwersytet M ikołaja Kopernika 5

KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO ... 121

KATEDRA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA ... 121

KATEDRA PRAWA PRACY... 121

KATEDRA PRAWA ROLNEGO ... 121

KATEDRA PRAWA RZYMSKIEGO... 121

KATEDRA TEORII PRAWA I PAŃSTW A... 122

WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH 123 DZIEKAN, PRODZIEKAN I DZIEKANAT ... 125

RADA WYDZIAŁU ... 125

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI... 126

STUDIA ZAOCZNE ... 126

INSTYTUT ARTYSTYCZNO - PEDAGOGICZNY ... 127

INSTYTUT ZABYTKOZNAWSTWA I KONSERWATORSTWA... 130

Jednostki Ogólnouczelniane ARCHIWUM U M K ... 135

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA ... 135

OGÓLNOUCZELNIANY OŚRODEK OBLICZENIOWY ... 142

ZESPÓŁ PEŁNOMOCNIKA REKTORA d/s KOMPUTERYZACJI UNIWERSYTETU ... 143

UNIWERSYTECKIE CENTRUM TELEMATYKI I NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ ... 144

Jednostki Międzywydziałowe STUDIUM PEDAGOGICZNE ... 145

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH ... 145

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU ... 147

Centra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne UNIWERSYTECKIE CENTRUM ARCHEOLOGII ŚREDNIOWIECZA I NOWOŻYTNOŚCI... 149

UNIWERSYTECKIE CENTRUM BADAŃ NIELINIOWYCH IM. J. P. SCHAUDERA ... 149

INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓL METOD DATOWANIA BEZWZGLĘDNEGO... 150

(10)

INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA

ŚRODOWISKA ... 150

INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ OPTYCZNYCH METOD WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW ... 151

OŚRODEK POLSKIEGO KOMITETU WSPÓŁPRACY Z ALLIANCE FRANÇAISE... 151

CENTRUM STUDIÓW EUROPEJSKICH UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA ... 152

BIBLIOTEKA BRYTYJSKA U M K ... 152

Administarcja Uniwersytetu DYREKTOR ADMINISTRACYJNY, ZASTĘPCY DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO... 153

BIURO REKTORA ... 153

RADCA PRAWNY ... 153

DZIAŁ DYDAKTYKI... 153

DZIAŁ NAUKI ... 154

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ... 154

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH... 154

DZIAŁ ORGANIZACJI... 154

DZIAŁ SPRAW OBRONNYCH... 155

DZIAŁ SOCJALNO-BYTOWY... 155

INSPEKTORAT BHP I OCHRONY PPOŻ... 155

DZIAŁ ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU... 155

DZIAŁ REMONTÓW, ENERGETYKI I INWESTYCJI... 156

DZIAŁ WYDAWNICTW ... 156

ZAKŁAD POLIGRAFII ... 157

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY... 157

SEKRETARIAT OGÓLNY... 157

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. KOMPUTERYZACJI ADMINISTRACJI ... 158

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ... 158

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. SZKOLENIA I INSTRUKCJI BHP I PPOŻ... 158

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. WYNALAZCZOŚCI, OCHRONY PATENTOWEJ I PROMOCJI OSIĄGNIĘĆ TECHNICZNYCH U M K ... 158

(11)

Uniwersytet M ikołaja Kopernika 7 i

'

i

i-

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. PROMOCJI UMK ... 158

DZIAŁ DOMÓW STUDENCKICH I HOTELI ASYSTENCKICH ... 158

DZIAŁ ZBIOROWEGO ŻYWIENIA ... 160

SAMODZIELNA SEKCJA INWENTARYZACJI ... 161

SAMODZIELNA SEKCJA DS. AULI I KLUBÓW STUDENCKICH ... 161

BIURO ZAWODOWEJ PROMOCJI STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW U M K ... 161

UNIWERSYTECKA KSIĘGARNIA NAUKOWA ... 161

KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA ... 161

KWESTURA ... 162

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI ... 162

DZIAŁ FINANSOWY... 163

J e d n o s t k i D o ś w i a d c z a l n e i U s ł u g o w e ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY... 164

AKADEMICKA PRZYCHODNIA LEKARSKA ... 164

O r g a n i z a c j e Z w i ą z k o w e ZARZĄD ZNP ... 166

KOMISJA UCZELNIANA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ” ... 167

P o r t i e r n i e - n u m e r y t e l e f o n ó w 168 I n f o r m a c j e d o d a t k o w e UMOWY I POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z UCZELNIAMI I INSTYTUCJAMI ZAGRANICZNYMI ... 172

PROFESOROWIE I DOCENCI ZMARLI W LATACH 1991 - 1994 .... 174

PRACOWNICY UMK ZMARLI W ROKU AKADEMICKIM 1993/1994 ... 175

I n d e k s n a z w i s k \ n

(12)
(13)

UNIWERSYTET

MIKOŁAJA KOPERNIKA

87-100 Toruń ul. Gagarina 11

tel. centr.: 14-010, telex 0552412, fax 48 56 /212-24, 246-02

~ ---

y J T j

(14)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika został utworzony dekretem Rady Mini­

strów z dnia 24 sierpnia 1945 r. zatwierdzonym przez Krajową Radę Narodową jako uczelnia dwuwydziatowa z Wydziałami: Humanistycznym i Matematyczno - Przyrodniczym. W listopadzie tego roku powołano Wydział Prawno - Ekonomiczny, a w styczniu 1946 r. Wydział Sztuk Pięknych.

Organizatorem i pierwszym rektorem toruńskiej uczelni był historyk prof. dr hab. Ludwik Kolankowski.

Zapisy na studia rozpoczęły się w dniu 3 października 1945 r., pierwsze wykłady odbyły się dnia 24 listopada 1945 r. a uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego w Uniwersytecie miała miejsce 5 stycznia 1946 r.

W pierwszym roku działalności UMK studiowało około 1600 studentów.

Wykłady prowadziło w tym czasie 60 profesorów, którzy wywodzili się przede wszystkim z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Nowo założony Uniwersytet Mikołaja Kopernika stał się spadkobiercą tradycji akademickiej obu tych uczelni.

Struktura czterowydziałowa przetrwała do 1951 r. kiedy nastąpił podział Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego na dwa odrębne Wydziały: Biologii i Nauk o Ziemi oraz Matematyki, Fizyki i Chemii. W roku 1968 utworzony został Instytut Ekonomiczny, który przekształcił się w 1976 r. w Wydział Nauk Ekonomicznych (obecnie Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania).

We wrześniu 1993 r. zostały utworzone nowe Wydziały: Chemii, Fizyki i Astronomii, Matematyki i Informatyki (na bazie Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii) oraz Nauk Historycznych (po wydzieleniu Instytutu Historii i Archiwistyki oraz Instytutu Archeologii i Etnografii z Wydziału Humani- styczngo). Aktualnie UMK posiada dziewięciowydziałową strukturę organi­

zacyjną.

W roku akademickim 1994/95 na 21 kierunkach studiów dziennych i zaocznych podejmie naukę ponad 18000 studentów, w tym 65 cudzoziemców. Ponadto kształci się około 900 słuchaczy na studiach podyplomowych i około 100 na studiach doktoranckich.

Obecnie Uniwersytet zatrudnia prawie 2400 pracowników, w tym 1092 nauczycieli akademickich (252 profesorów).

Toruń, dnia 1 sierpnia 1994 r.

(15)

Uniwersytet M ikołaja Kopernika 11

W Ł A D Z E U N IW E R SY T E T U

WŁADZE REKTORSKIE

JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR tel.:

prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski 226-94 14-242 PROREKTORZY

PROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

prof. dr hab. Michał Rozwadowski 246-02

14-228 PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA

prof. dr hab. Czesław Łapicz 233-53

14-230 Kierownik Biura Rektora

Asystent Rektora: 226-94

mgr Justyna Morzy 14-240

Sekretariat Prorektorów

Beata Kubik 14-228

Hanna Osial 14-230

Joanna Zwierzchowska 14-242

WŁADZE ADMINISTRACYJNE

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY 243-01

dr Stefan Nielek 14-232

Z-CA DYR. ADM. - KWESTOR

mgr Henryk Heldt 224-86

Z-CA DYR. ADM. DS. EKON. - SOCJ.

mgr Henryk Pańka 14-232

Z-CA DYR. ADM. DS. TECH.

mgr Jan Kachniarz 14-233

Sekretariat Dyr. Adm. i Jego Z-ców Iwona Tlałka

14-233, 14-232 243-01

(16)

WŁADZE DZIEKAŃSKIE

DZIEKANI

tel.:

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

prof. dr hab. Wojciech Kądziela 14-441

Wydział Chemii

prof. dr hab. Marek Zaidlewicz 14-302

Wydział Fizyki i Astronomii

prof. dr hab. Józef S. Kwiatkowski 210-65

Wydział Humanistyczny

prof. dr hab. Lech Witkowski 242-55

Wydział Matematyki i Informatyki

prof. dr hab. Daniel Simson 220-92

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz 14-608

Wydział Nauk Historycznych

prof. dr hab. Janusz Małłek 262-03

Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Ryszard Łaszewski 244-09

Wydział Sztuk Pięknych

prof. dr hab. inż. arch. Jan Tajchman 259-71

(17)

Uniwersytet M ikołaja Kopernika / 3

PRODZIEKANI

tel.:

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

prof. dr hab. Henryk Rochnowski 14-444

dr hab. Tadeusz Pawlikowski 14-442

Wydział Chemii

prof. dr hab. Józef Ceynowa 14-427

prof. dr hab. Ludwik Kreja 14-427

Wydział Fizyki i Astronomii

dr hab. Krzysztof Stefański 210-65

Wydział Humanistyczny

prof. dr hab. Teresa Friedel 260-21

prof. dr hab. Marian Bybluk 260-21

Wydział Matematyki i Informatyki

prof. dr hab. Adam Jakubowski 220-92

prof. dr hab. Grzegorz Jarzembski 220-92

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

prof. dr hab. Zenon Wiśniewski 14-609

dr Zdzisław Markuszewski 14-614

Wydział Nauk Historycznych

prof. dr hab. Andrzej Nowakowski 277-95

Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Bogumił Brzeziński 254-83

prof. dr hab. Krystyna Kamińska 260-20

Wydział Sztuk Pięknych

art. graf. Piotr Gojowy 259-71

(18)

SENAT UNIWERSYTETU

PRZEWODNICZĄCY SENATU - JM REKTOR prof. dr hab Andrzej Jamiołkowski

CZŁONKOWIE SENATU Prorektorzy:

prof. dr hab. Michał Rozwadowski prof. dr hab. Czesław Łapicz Dziekani Wydziałów:

prof. dr hab. Wojciech Kądziela prof. dr hab. Marek Zaidlewicz prof. dr hab. Józef S. Kwiatkowski prof. dr hab. Lech Witkowski prof. dr hab. Daniel Simson prof. dr hab Marek J. Stankiewicz prof. dr hab Janusz Małłek prof. dr hab. Ryszard Łaszewski prof. dr hab. inż. arch. Jan Tajchman

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

prof. dr hab. Zygmunt Churski prof. dr hab Wojciech Donderski prof. dr hab. Anna Narębska prof. dr hab Zbigniew Wojtczak prof dr hab Andrzej Drożyner prof. dr hab. Józef Szudy prof. dr hab Adam Bezwiński prof. dr hab, Maciej Grochowski prof. dr hab. Lech Górniewicz prof. dr hab. Adam Jakubowski prof. dr hab. Jan Głuchowski prof dr hab. Stanisław Sudoł prof. dr hab. Jadwiga Chudziak prof. dr. hab. Kazimierz Wajda prof dr. hab Grzegorz Goździewicz prof. dr hab. Janusz Justyński

prof. art. mai. Bronisław Pietruszkiewicz prof. art. graf Bogdan Przybyliński

(19)

Uniwersytet M ikołaja Kopernika 15

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia nauko­

wego doktora habilitowanego:

dr Anna Goc dr Marian Kuik dr Jacek Kobus dr Jolanta Żelazna dr Andrzej Rozkosz dr Jerzy Romański dr Andrzej Radzimiński dr Henryk Nowicki dr Lech T. Brusewicz

mgr Włodzimierz Kozierkiewicz

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:

Ryszard Kruk

Wojciech Jaworowicz Alicja Lipińska Cezary Kępski

Przemysław Marciniak Artur Maślanka Tomasz Różewicki Janusz Rojek Zbigniew Urbalewicz

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

mgr Jerzy Ludwichowski mgr Teresa Szymorowska Wojciech Piątkowski

Dyrektor Administracyjny: dr Stefan Nielek Dyrektor Biblioteki Uniw.: mgr Stefan Czaja

UCZESTNICZĄCY W POSIEDZENIACH SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM:

Kwestor:

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność":

Przedstawiciel ZNP:

mgr Henryk Heldt dr Stanisław Biniak dr Zbigniew Seredyn .

(20)

Komisje Uniwersyteckie i Komisje Senackie

Komisja Wyborcza Uniwersytetu przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Wojtas z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. Zbigniew Cieśliński członkowie: prof. dr hab. Wiesław Lang

prof. dr hab. Adam Makowski

prof. dr. hab. Władysław Niewiarowski art. mai. Jan Pręgowski

mgr Alina Boniewicz Wojciech Piątkowski Iwona Wojtecka sekretarz komisji: dr Zdzisław Gordon

Komisja Do Spraw Zmian Strukturalnych w Szkolnictwie Wyższym

przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski członkowie: prof. dr hab. Adam Bezwiński

prof. dr hab. Jadwiga Chudziak prof. dr hab. Zygmunt Churski prof. dr hab. Lech Górniewicz prof. dr hab. Janusz Justyński prof. dr hab. Anna Narębska prof. dr hab. Stanisław Sudoł dr Lech T. Brusewicz dr Jacek Kobus dr Stefan Nielek

Komisja d/s Nagród dla Nauczycieli Akademickich przewodniczący:

członkowie:

prof. dr hab. Michał Rozwadowski prof. dr hab. Wojciech Kądziela prof. dr hab. Józef S. Kwiatkowski prof. dr hab. Ryszard Łaszewski prof. dr hab. Janusz Małłek prof. dr hab. Daniel Simson prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz prof. dr hab inż. arch. Jan Tajchman

(21)

Uniwersytet M ikołaja Kopernika 17

prof. dr hab. Lech Witkowski prof. dr hab. Marek Zaidlewicz

Komisja Budżetowa Uniwersytetu przewodniczący: prof. dr hab. Józef Szudy

członkowie: prof. dr hab. Wojciech Donderski prof. dr hab. Jan Głuchowski prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz prof. dr hab. Adam Jakubowski prof. art. graf Bogdan Przybyliński prof. dr hab. Kazimierz Wajda prof. dr hab. Zbigniew Wojtczak prof. dr hab. Lech Witkowski

przewodniczący:

członkowie stali:

członkowie niestali komisji:

Komisja Oceniająca Uniwersytetu Michał Rozwadowski Ryszard Borowicz Zbigniew Cieśiiński Alina Kamińska Jan Kopcewicz Ryszard Krzywka Tadeusz Marszałek Mirosław Nesterowicz Józef Słomiński

Mieczysław Wojciechowski dr Ryszard Michalski

mgr Stefan Czaja

mgr Mieczysława Gawrych mgr Wojciech Grześkiewicz mgr Bożena Lubińska prof. dr hab

prof. dr hab.

prof. dr hab prof. dr hab.

prof. dr hab.

prof. dr hab.

prof. dr hab.

prof. dr hab prof. dr hab.

prof. dr hab.

Odwoławcza Komisja Oceniająca przewodniczący:

członkowie:

B I B U O T BKA uniwersytecka TORUNIU

prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski prof. dr hab. Lucjan Borowiecki prof. dr hab. Jan Falkowski prof. dr hab. Jan Głuchowski prof. dr hab. Sławomir Kalembka prof. dr hab. Jacek Karwowski

(22)

prof. dr hab. Andrzej Marek prof. dr hab. Andrzej Skowroński prof. art. graf. Józef Słobosz dr hab. Jerzy Z. Maciejewski

Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Nauczycieli Akademickich

przewodniczący:

z-ca przewodniczącego:

członkowie:

prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz prof. dr hab. Zbigniew Witkowski prof dr hab. Alicja Górska - Brylass prof. dr hab. Antoni Grodzicki prof. dr hab. Piotr Jaworowski prof. dr hab. Krystyna Kallas prof. dr hab. Zygmunt Kruszelnicki prof. dr hab. Jan Kwiatkowski prof dr hab. Hanna Makowiecka prof. dr hab. Andrzej Nowakowski prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch prof. dr hab. Janusz Siedlewski

prof. dr hab Mieczysław Wojciechowski prof. dr hab. Gabriel Wójcik

prof. art. mai. Mieczysław Ziomek dr hab. Andrzej Strobel

dr hab. Józef Górniewicz dr Włodzimierz Beński

Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Studentów przewodniczący: prof. dr hab. Lech Jacuński

z-ca przewodniczącego: dr Bogdan Burdziej

członkowie: prof. dr hab. Stanisław Chwirot dr hab. Waldemar Rezmer dr hab. Wojciech Czerwński dr Jacek Kuras

dr Dariusz Makiłła dr Bogumiła Rouba dr Kazimierz Skrzydlewski Marian Doliński

Cezary Kwiatkowski Joanna Landmeser Andżelika Lenkiewicz Tomasz Różewicki

(23)

Uniwersytet M ikołaja Kopernika 19

Paweł Stanisławski Izabela Włoch Iwona Wojtecka

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Studentów przewodnicząca. dr hab. Grażyna Staszewska

z-ca przewodniczącej:

członkowie:

dr Ewa Kita

prof. dr hab. Guido Kriesel dr hab. Ryszard Sudziński dr Andrzej Daszkiewicz dr Zofia Dąbrowska dr Jan Galster

dr Lech T. Nieżurawski dr Jolanta Żelazna Piotr Marciniak Marcin Marcinkowski Krzysztof Niewiński Anna Szyczewska Izabela Walicka Agnieszka Zaręba

(24)

D O K TO R ZY H O N O R IS C A U SA U M K

1. Prof, dr hab. Ludwik Kolankowski - historyk, Polska, uchwała Senatu UMK z dnia 16.09.1948 r. o nadaniu tytułu doktora honoris causa nie zatwierdzona przez Ministerstwo Oświaty z przyczyn pozanaukowych.

2. Prof, dr Bertil Lindblad - astronom, Szwecja, 10.06.1959 r.

3. Prof, dr hab. Władysław Dziewulski - astronom, Polska, 29.04.1961 r.

4. Prof, dr hab. Zygmunt Grodziński - zoolog, Polska, 11.07.1962 r.

5. Prof, dr Raluca Ripan - chemik, Rumunia, 29.10.1963 r.

6. Prof, dr Jan Pieter Bakker - geograf, Holandia, 16.05.1964 r.

7. Prof, dr Dymitr Sergiejewicz Lichaczew - slawista, WNP, 24.03.1965 r.

8. Prof, dr Wiktor Amazaspowicz Ambarcumian - astronom, WNP, 7.09.1973 r.

9. Prof dr Georgij Nikołajewicz Duboszin - astronom, WNP, 7.09.1973 r.

10. Prof, dr Sir Martin Ryle - radioastronom, Wlk. Brytania, 7.09.1973 r.

11. Prof, dr Harlan J. Smith - astronom, USA, 7.09.1973 r.

12. Prof, dr Pol Swings - astrofizyk, Belgia, 7.09.1973 r.

13. Prof, dr Kenneth O. Wright - astronom, Kanada, 7.09.1973 r.

14. Prof, dr Antoni Zygmund - matematyk, USA, 7.09.1973 r.

15. Prof, dr Vittorio Carassiti - chemik, Włochy, 2.10.1973 r.

16. Prof, dr Peter Colotka - prawnik, Słowacja, 2.10.1973 r.

17. Prof, dr hab. Wilhelmina Iwanowska - astronom, Polska, 2.10.1973 r.

18. Prof, dr hab. Aleksander Jabłoński - fizyk, Polska, 2.10 1973 r.

19. Prof, dr Jan Hendrik Oort - astronom, Holandia, 2.10.1973 r.

20. Prof, dr Daniel Voigt - chemik, Francja, 2.10.1973 r.

21. Prof, dr hab. Alfons Klafkowski - prawnik, Polska, 25.06.1974 r.

22. Prof, dr hab. Karol Górski - historyk, Polska, 24.04.1979 r.

23. Prof, dr hab. Tadeusz Czeżowski - filozof, Polska, 2.10.1979 r.

(25)

Uniwersytet M ikołaja Kopernika 21

24. Prof, dr hab. Antoni Basiński - chemik, Polska, 2.10.1980 r.

25. Prof, dr Olavi Granö - geograf, Finlandia, 2.10.1980 r.

26. Witold Lutosławski - kompozytor, Polska, 2.10.1980 r.

27. Prof, dr hab. Konrad Górski - historyk literatury, Polska, 5.05.1981 r.

28. Prof, dr hab. Rajmund Galon - geograf, Polska, 31.05.1983 r.

29. Prof, dr Victor Gutmann - chemik, Austria, 31.05.1983 r.

30. Prof, dr Lucjan Krause - fizyk, Kanada, 31.05.1983 r.

31. Prof, dr Björn E. Berglund - biolog, Szwecja, 3.10.1983 r.

32. Dr Giulio Andreotti - historyk, prawnik, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej, 21.12.1984 r.

33. Prof, dr Franco Sartori - historyk, Włochy, 19.02.1985 r.

34. Prof, dr hab. Henryk Szarski - biolog, Polska, 19.02.1985 r.

35. Prof, dr Robert Bandurski - biolog, USA, 13.10 1987 r.

36. Prof, dr Wieńczysław Wagner - prawnik, USA, 27.02.1990 r.

37. Prof, dr Stanisław Mrozowski - fizyk, USA, 29.06.1990 r.

38. Lech Wałęsa - Przewodn. KKW NSZZ "Solidarność", Polska, 1.10.1990 r.

39. Prof, dr hab. Wacław Szyszkowski - prawnik, Polska, 19.02.1991 40. Dr Marion grafin Dönhoff - publicystka, Niemcy, 21.06.1991 r.

41. Prof, dr William O. Morris - prawnik, USA, 19.02.1992 r.

42. Prof, dr hab. Jerzy Rayski - fizyk, Polska, 21.05.1992 r.

43. Prof, dr Roys Booth - radioastronom, Szwecja, 19.02.1993 r.

44. Prof dr hab. Gerard Labuda - historyk, Polska, 19.02.1993 r.

45. Prof, dr Richard Wielebiński - radioastronom, Niemcy, 19.02.1993 46. Dr Yitzhak Arad - historyk, Izrael, 7.06.1993 r.

47. Prof, dr Giovanni Spadolini - historyk, Włochy, 18.06.1993 r.

48. Prof, dr Luigi Labruna - prawnik, Włochy, 25.11.1993 r.

(26)

R E K TO R ZY U M K W LATACH 1945 - 1993

prof. dr hab. Ludwik Kolankowski - 1945-1948 prof. dr hab. Karol Koranyi - 1948-1951

prof. dr Leon Kurowski - 1951-1952

prof. dr hab. Antoni Basiński - 1952-1956 prof. dr hab. Henryk Szarski - 1956-1959 prof. dr hab Stanisław Jaśkowski - 1959-1962 prof. dr inż. dr h.c. Antoni Swinarski - 1962-1965 prof. dr dr h.c. Witold Łukaszewicz - 1965-1975 prof. dr hab. Wiesław Woźnicki - 1975-1978

prof. dr hab. Ryszard Bohr - 1978-1981

prof. dr hab. Stanisław Dembiński - 1981-1982 prof. dr hab. Jan Kopcewicz - 1982-1984 prof. dr hab. Stanisław Łęgowski - 1984-1987 prof. dr hab. Jan Kopcewicz - 1987-1990 prof. dr hab. Sławomir Kalembka 1990-1993

(27)

Uniwersytet M ikołaja Kopernika 23

BYLI I OBECNI PR O FE SO R O W IE U M K - C ZŁO N K O W IE PAU I PAN

1. Prof. Antoni Basiński -

2. Prof. Marian Biskup -

3. Prof. Władysław Dziewulski -

4 Prof. Rajmund Galon -

5. Prof. Władysław Gorczyński - 6. Prof. Karol Górski -

7. Prof. Konrad Górski -

8. Prof. Kazimierz Hartleb - 9. Prof. Artur Hutnikiewicz -

10. Prof. Janina Hurynowicz - 11. Prof. Wilhelmina Iwanowska -

12. Prof Aleksander Jabłoński -

13. Prof Kazimierz Jasiński- 14 Prof Ludwik Kolankowski -

15. Prof. Marian Kryszewski -

czł. koresp. PAN (1967,Wydz. 111) czł.

rzecz. PAN (1977,Wydz.111) prac.

UMK (1945-1976), zm. 1990 czł. czynny PAU (1991,Wydz. II) czł. koresp. PAN (1991,Wydz. I) prac. UMK (1957 - 1962) czi. koresp. PAU (1932) czł. tytularny PAN (1952) czł. rzecz. PAN (1957,Wydz.III) prac. UMK (1945-1960), zm. 1962 czł. koresp. PAN (1969,Wydz. 111) czł. rzecz. PAN (1980,Wydz. III) prac. UMK (1946-1976), zm. 1986 czł. koresp. PAU (1923)

prac. UMK (1947-1953), zm. 1953 czł. koresp. PAU (1950)

prac. UMK (1945-1973), zm. 1988 czł. koresp. PAU (1947)

czi. rzecz. PAN (1969,Wydz. I) prac. UMK (1945-1970), zm. 1990 czł. koresp. PAU (1951)

prac. UMK (1945-1951), zm. 1951 czł. czynny PAU (1993, Wydz. II) prac. UMK (1946-1986)

czł. koresp. PAU (1946)

prac. UMK (1945-1965), zm. 1967 czł. koresp. PAN (1956,Wydz.lll) czł. rzecz. PAN (1976,Wydz. III) prac. UMK (1945 - 1976) czł. koresp. PAU (1951)

czł. koresp. PAN (1956,Wydz.III) czł. rzecz. PAN (1961,Wydz. III) prac. UMK (1946-1968), zm. 1980 czł. koresp. PAU (1993, Wydz. II) prac. UMK (1947-1991)

czł tytularny PAU (1934) czł. czynny PAU (1947)

prac. UMK (1945-1955), zm. 1956 czł. koresp. PAN (1976,Wydz.III) prac. UMK (1946 - 1958)

(28)

16. Prof. Eugeniusz Kucharski - 17. Prof. Jerzy Łoś -

18. Prof. Marian Michniewicz-

19. Prof. Edward Passendorfer - 20. Prof. Jan Rzewuski -

21. Prof. Stanisław Salmonowicz - 22. Prof. Irena Sławińska -

23. Prof. Henryk Szarski -

24. Prof. Andrzej Tomczak - 25. Prof. Bronisław Włodarski - 26. Prof. Franciszek Wokroj - 27. Prof. Aleksander Wolszczan -

czł. koresp. PAU (1927)

prac. UMK (1946-1952), zm. 1952 czł. koresp. PAN (1964,Wydz. 111) prac. UMK (1952 - 1961) czł. koresp. PAN (1971,Wydz. II) czł. rzecz. PAN (1986,Wydz. II) prac. UMK (1953-1993)

czł. koresp. PAN (1960,Wydz.lll) prac. UMK (1945-1952), zm. 1984 czł. koresp. PAN (1965,Wydz.lll) czł. rzecz. PAN (1976,Wydz. III) prac. UMK (1948 - 1952) czł. koresp. PAU (1992, Wydz. II) prac. UMK (od 1966)

czł. koresp. PAU (1951) prac. UMK (1945 - 1949) czł. koresp. PAN (1965,Wydz. II) czł. rzecz. PAN (1971,Wydz. II) prac. UMK (1948 - 1967) czł. koresp. PAU (1991, Wydz. II) prac. UMK (1946-1950,1957-1992) czł. koresp PAU (1949)

prac. UMK (1945-1966), zm. 1974 czł. koresp. PAU (1946)

prac. UMK (1955 - 1961)

czł. koresp. PAN (1994, Wydz. III) prac. UMK (1968-1977, 1994)

(29)

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI

87-100 Toruń, ul. Gagarina 9 tel.: 14-441, 14-442

(30)

Studia dzienne, zaoczne, podyplomowe i doktoranckie prowadzone na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w roku akademickim 1994/95.

I. Studia dzienne

Kierunek: biologia - magisterskie.

Specjalności: ogólna, środowiskowa, molekularna,

gleboznawstwo ekologiczne.

Kierunek: geografia - magisterskie.

Specjalności: gleboznawstwo ekologiczne,

II. Studia zaoczne

Kierunek: biologia - magisterskie.

Specjalności: ogólna, nauczycielska.

Kierunek: geografia - magisterskie.

Specjalność: nauczycielska.

III. Studia Podyplomowe Biologii,

Ochrony i Kształtowania Środowiska, Geografii.

IV. Studia doktoranckie biologii

V. Liczba studentów i słuchaczy na studiach:

dziennych: 950 zaocznych: 400 podyplomowych: 90 doktoranckich: 16

(31)

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 27

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat centr 14 DZIEKAN

prof. dr hab. Wojciech Kądziela w. 441

PRODZIEKANI

prof. dr hab. Henryk Rochnowski w. 442

dr hab. Tadeusz Pawlikowski w. 442

DZIEKANAT

Kierownik: mgr Krystyna Baranowska w. 441

Specjalista: mgr Maria Wronlecka w. 444

Sam. referenci: mgr Inż. Danuta Kudllńska - Woźniak, w. 442 Aleksandra Uianowska, Ewa Wolska w. 442

Referent: Mirella Wilento w. 444

RADA WYDZIAŁU

DZIEKAN

PRZEWODNICZĄCY prof dr hab. Wojciech Kądziela

PRODZIEKANI

CZŁONKOWIE prof. dr hab. Henryk Rochnowski dr hab. Tadeusz Pawlikowski

Profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale:

prof. dr hab. Zofia Bargiel, prof. dr hab. Jarosław Buszko, prof. dr hab.

Michał Caputa, prof. dr hab. Mirosława Ceynowa - Giełdon, prof. dr hab.

Zygmunt Churski, prof. dr hab. Wojciech Donderski, prof. dr hab. Arnold Drozdowski, prof. dr hab. Jan Falkowski, prof. dr hab. Andrzej Giziński, prof. dr hab. Jadwiga Gniot-Szulżycka, prof. dr hab. Alicja Górska - Brylass, prof. dr hab. Marek Grześ, prof. dr. hab. Lech Jacuński, prof. dr hab. Leszek Janiszewski, prof. dr hab. Jan Kopcewicz, prof. dr hab.

Guido Kriesel, prof. dr hab. Wiesław Maik, prof. dr hab. Władysław Niewiarowski, prof. dr hab. Witold Plichta, prof. dr hab. Andrzej Przystalski, prof. dr hab. Marian Rejewski,

(32)

prof. dr hab. Andrzej Sadurski, prof. dr hab. Edmund Strzelczyk, prof. dr hab. Daniela Szymańska, prof. dr hab Andrzej Tretyn, prof. dr hab.

Edward Wiśniewski, prof. dr hab. Gabriel Wójcik, dr hab Leon Andrzejewski, dr hab. Zygmunt Babiński, dr hab. Renata Bednarek, dr hab. Elżbieta Bednarska, dr hab. Barbara Wiesława Chwirot , dr hab.

Adam Czarnecki, dr hab. Helena Dziadowiec, dr hab. Stanisław Kowalczyk, dr hab. Urszula Pokojska, dr hab. Eugenia Tęgowska

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

dr Anna Goc, dr Edmund Kartanas, mgr Krzysztof Kasprzyk, dr Bogdana Wilczyńska

Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

mgr Anna Kozłowska Przedstawiciele studentów:

Kamila Orzeł, Mikołaj Troczyński

Uczestniczący w posiedzeniach Rady Wydziału z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych:

NSZZ "Solidarność" dr Krystyna Herzog - Kriesel

ZNP dr hab. Eugenia Tęgowska

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI prof. dr Melityna Gromadska

prof. dr hab. Klemens Kępczyński prof. dr hab. Piotr Masłowski prof. dr Marian Michniewicz prof. dr Izabella Mikulska

prof. dr hab Zbigniew Prusinkiewicz prof. dr hab. Jadwiga Wilkoń-Michalska doc. dr Eugenia Kwiatkowska

doc. dr Leszek Michalski doc. dr Władysław Mrózek doc. dr Ludmiła Roszko doc. dr hab Sabina Wąsowska

(33)

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 29

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE 1 DOKTORANCKIE ZAOCZNE STUDIUM BIOLOGII

Kierownik: dr Sławomira Ciesielska 14-444

ZAOCZNE STUDIUM GEOGRAFII

Kierownik: prof. dr hab. Jan Falkowski 14-444

PODYPLOMOWE STUDIUM BIOLOGII

Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Donderski 14-444

PODYPLOMOWE STUDIUM OCHRONY 1 KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Donderski 14-444

PODYPLOMOWE STUDIUM GEOGRAFII

Kierownik: prof. dr hab. Jan Falkowski 14-444

STUDIUM DOKTORANCKIE BIOLOGII

Kierownik: prof. dr hab. Michał Caputa 14-383

(34)

INSTYTUT BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA ul. Gagarina 9

DYREKTOR

prof dr hab. Wojciech Donderski ZASTĘPCA DYREKTORA

prof. dr hab. Andrzej Przystalski Z-CA DYR. INST.DS. ADM. -TECH.:

mgr Aldona Kalińska - Pudło Sekretariat

Sam. referent: Małgorzata Sobczak

ZAKŁAD ANTROPOLOGII Kierownik:

Adiunkci:

Asystent:

St. wykładowca:

prof. nadzw.: prof. dr hab.

dr Wiesław Buchwald dr Andrzej Florkowski mgr Wiesław Kozłowski dr Glzela Sobczak

Guido Kriesel

Prac. inż. -tech.: Krystyna Jaworska

ZAKŁAD BIOCHEMII ul. Gagarina 7 Kierownik:

Adiunkci:

Asystenci:

St. wykładowca:

Prac. inż. -tech.:

prof. nadzw.:dr hab Jadwiga Gniot - Szulżycka dr hab. Stanisław Kowalczyk

dr Anna Jakubowska dr Michał Komoszyński dr Barbara Wojczuk mgr Iwo Bohr mgr Adam Murach dr Antoni Leźnickl mgr Maria Różańska Iwona Dolała Hanna Pater Anna Ślot

centr.: 14

w. 571

w. 457

w. 460

w. 443

w. 466 w. 448

w. 520

w. 501 w. 542 w. 542 w. 520

w. 540

(35)

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 31 ZAKŁAD BIOFIZYKI

ul. Gagarina 9

K ie r o w n ik : A d i u n k t : A s y s t e n t : P r a c . in ż . - t e c h . :

prof. nadzw :dr hab. Wojciech Kądziela dr Maria Stankiewicz

mgr Andrzej Zienkiewicz Roman Tomaszewski

centr.: 14 w. 451 w. 464

ZAKŁAD FIZJOLOGII I MORFOGENEZY ROŚLIN

K ie r o w n ik : prof. zw.: prof. dr hab. Jan Kopcewicz

P r o f. n a d z w . dr hab. Andrzej Tretyn

A d iu n k c i: dr Sławomira Ciesielska

dr Elżbieta Galoch

dr Krystyna Herzog - Kriesel

A s y s t e n c i: mgr Hanna Łukasiewicz

mgr Alina Trejgell

mgr Marlena Zielińska, mgr Adrianna Szmidt

S t. w y k ł a d o w c a : dr Joanna Czapiewska

P r a c . n a u k . - t e c h . :mgr Elżbieta Burkacka -Łaukajtys mgr Barbara Rożej

mgr Teresa Szczęśniak

P r a c . in ż . - t e c h . : mgr Grażyna Załuska Barbara Jezlerny - Goslk Edward Orczykowskl

w. 456, 446 w. 431 w. 438

PRACOWNIA FOTOBIOLOGII

K ie r o w n ik : prof. zw.: prof. dr hab. Jan Kopcewicz w. 431

A d iu n k c i: dr Mariusz Cymerski

dr Halina Kulikowska - Gulewska

A s y s t e n t : dr Jacek Kęsy

ZAKŁAD CYTOLOGII I EMBRIOLOGII ROŚLIN

K ie r o w n ik : prof. nadzw.: prof. dr hab. Alicja Górska - Brylass

A d iu n k c i: dr hab. Elżbieta Bednarska

dr hab. Barbara Wiesława Chwirot dr Bogdan Wróbel

A s y s t e n c i: mgr Rafał Butowt

mgr Dariusz Smoliński mgr Anna Zubrzycka

P r a c . in ż . - t e c h . : mgr Maria Lewandowska

mgr Agnieszka Narbutt, mgr Jolanta Janiszewska Iwona Wiśniewska

w. 454 w. 467 w. 381 w. 599

(36)

ZAKŁAD EKOLOGII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY centr.: 14

ul. Gagarina 9 w. 453

P .o . k ie r o w n ik a : prof. nadzw.: dr hab. Marian Rejewski w. 458

A d i u n k c i: dr Adam Barcikowski

dr Andrzej Nienartowicz

A s y s t e n c i: dr Anna Filbrandt - Czaja

mgr Agnieszka Piernik

P r a c . in ż . - t e c h . : Łucja Okryńska

STACJA EKOLOGII ROŚLIN W OLKU tel.: 78-33-85 Olek, 87-148 Łysomice

ZAKŁAD EKOLOGII ZWIERZĄT centr.: 14

ul. Gagarina 9 w. 449

K ie r o w n ik : A d iu n k c i:

A s y s t e n t : P r a c . in ż . - t e c h . :

prof. nadzw.: dr hab. Jarosław Buszko dr hab. Adam Czarnecki

dr hab. Tadeusz Pawlikowski dr Edmund Karłanas mgr Ewa Jurkiewicz mgr Anna Kozłowska

w. 469 w. 499

ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT

K ie r o w n ik : P r o f, n a d z w .

A d iu n k c i:

A s y s t e n c i:

P r a c . n a u k . - t e c h P r a c . in ż . - t e c h . :

prof. zw.: prof. dr hab. Leszek Janiszewski prof. dr hab. Zofia Bargiel

prof. dr hab. Michał Caputa dr hab. Eugenia Tęgowska dr Barbara Grajpel dr Maria Katkowska dr Jadwiga Szymczak dr Elżbieta Święcka mgr Karol Dokładny mgr Przemysław Grodzicki dr inż. Elżbieta Wasilewska dr Marek Tyczyński mgr Beata Beszczyńska mgr Sylwia Sadowska Danuta Dworznikowska

w. 451 w. 463 w. 383

(37)

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 33 ZAKŁAD GLEBOZNAWSTWA

ul. Sienkiewicza 30/32

K ie r o w n ik : P r o f, n a d z w . : A d iu n k c i:

A s y s t e n t : P r a c . n a u k . - t e c h P r a c . in ż . - t e c h . :

adiunkt: dr hab. Renata Bednarek dr hab. Witold Plichta

dr hab. Helena Dziadowiec dr hab. Urszula Pokojska dr Kazimierz Biały mgr Piotr Wronkowski :dr Aleksandra Kwiatkowska

mgr Jadwiga Józefkowicz - Kotlarz Marianna Amroziewicz

Liliana Magiera

centr.:

ZAKŁAD HYDROBIOLOGII ul. Gagarina 9

K ie r o w n ik : A d iu n k t : A s y s t e n c i:

P r a c . in ż . - t e c h . :

prof. nadzw.: prof. dr hab. Andrzej Giziński dr Andrzej Kentzer

mgr Ewa Dembowska mgr Paweł Napiórkowski mgr Janusz Żbikowski dr Barbara Głogowska Jan Mielczarek Izabela Oczki

STACJA LIMNOLOGICZNA W IŁAWIE tel

ul. Chodkiewicza 10, 14-200 Iława

P r a c . nauk.-tech..dr Wojciech Zawiślak

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII ul. Gagarina 9

K ie r o w n ik : A d iu n k c i:

P r a c . in ż . - t e c h . :

prof. zw.: prof. dr hab. Edmund Strzelczyk dr Hanna Dahm

dr Maria Kampert

dr Aleksandra Pokojska - Burdziej dr Henryk Różycki

mgr Łucja Lewicka

mgr Ewa Raczkowska - Błach

270-51(52) w. 8,12

232-43

centr.: 14 w. 450 w. 300

.: 48-25-57

centr.: 14 w. 447 w. 436

(38)

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII WÓD I BIOTECHNOLOGII ul. Gagarina 9

K ie r o w n ik : prof. nadzw.: prof. dr hab. Wojciech Donderski

A s y s t e n c i: mgr Małgorzata Głuchowska

mgr Michał Kunicki mgr Elżbieta Lalkę

mgr Aleksandra Przybylska

P r a c . i n ż . - t e c h . : mgr Sławomir Hlnc mgr Barbara Nowacka Anna Janlsz

ZAKŁAD TAKSONOMII I GEOGRAFII ROŚLIN

K ie r o w n ik : prof. nadzw.: dr hab. Marian Rejewski

P r o f. n a d z w . : dr hab. Mirosława Ceynowa - Glełdon

A d iu n k c i: dr Wanda Gugnacka - Fiedor

dr Andrzej Zlelskl

S t. s p e c . n a u k . - t e c h n .:

dr Marta Luśclńska Sf. w y k ł a d o w c a : dr Urszula Bolńska

P r a c . in ż . - t e c h . : mgr Elżbieta Cymerska mgr Marla Żytkowlcz Wojciech Knlat PRACOWNIA GEOBOTANIKI

K ie r o w n ik : prof. nadzw.: dr hab. Marian Rejewski

A d iu n k c i: dr Marian Boiński

dr Lucjan Rutkowski dr Tomasz Załuski

A s y s t e n t : dr Wiesław Cyzman

ZAKŁAD ZOOLOGII BEZKRĘGOWCÓW

K ie r o w n ik : P r o f. n a d z w . : A d iu n k c i:

A s y s t e n c i:

S t. w y k ł a d o w c a : P r a c . in ż . - t e c h . :

prof. zw.: prof. dr hab. Arnold Drozdowski dr hab. Lech Jacuński

dr Maryla Szczepanik dr Ryszard Wiśniewski mgr Julita Templin mgr Leszek Wasielewski mgr Elżbieta Żbikowska

dr Barbara Grygon - Franckiewicz mgr Adam Adamski

centr.: 14 w. 433 w. 571

w. 453 w. 458 w. 519

w. 453 w. 458

w. 452 w. 468 w. 472

(39)

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 35 mgr Krystyna Jacuńska

Barbara Kobak

ZAKŁAD ZOOLOGII KRĘGOWCÓW ul. Gagarina 9

K ie r o w n ik : A d iu n k c i:

A s y s t e n c i:

S t. w y k ł a d o w c a : P r a c . in ż . - t e c h . :

prof. nadzw.: dr hab. Andrzej Przystalski dr Alicja Francois - Krassowska

dr Bogdana Wilczyńska dr Krzysztof Wołk mgr Anna Demicka mgr Krzysztof Kasprzyk

dr Henryk Andrzejewski mgr Joanna Kujawska

PRACOWNIA DYDAKTYKI BIOLOGII

K ie r o w n ik : st. wykładowca: dr Andrzej Noryśkiewicz

A s y s t e n t : mgr Bożena Kmiecik

W y k ła d o w c a : dr Danuta Bronisz - Wolnomlejska

PRACOWNIA GENETYKI

K ie r o w n ik : adiunkt: dr Anna Goc

A s y s t e n t : mgr Anna Zglerun

S t . w y k ła d o w c a : dr Barbara Piątkowska

P r a c . in ż . - t e c h . : mgr Grażyna Dąbrowska

PRACOWNIA IZOTOPOWA I ANALIZY INSTRUMENTALNEJ

K ie r o w n ik : prof. nadzw.: dr hab. Andrzej Tretyn

P r a c . in ż . - t e c h . : mgr Paweł Zieliński Irena Klimowicz

PRACOWNIA MIKROSKOPII ELEKRONOWEJ ul. Gagarina 9

K ie r o w n ik : prof. nadzw.: dr hab. Andrzej Przystalski

P r a c . in ż . - t e c h . : Maria Kowalczyk Piotr Lewandowski

centr.: 14 w. 465 w. 457

w. 572

w. 576

w. 455 w. 559

centr.: 14 w. 555 w. 457

Cytaty

Powiązane dokumenty

Marek Zaidlewicz Komisja Oceniająca Uniwersytetu Przewodniczący: prof.. Ryszard Łaszewski Członkowie stali:

prof. Zygmunt Churski prof. Ryszard Paczuski prof. Jerzy Tomaszewski dr Andrzej Kentzer. dr hab. Leon Andrzejewski mgr Wiesław Tomaszewski mgr Jolanta

prof. Zygmunt Churski prof. dr hab Wojciech Donderski prof. Anna Narębska prof dr hab Zbigniew Wojtczak prof dr hab Andrzej Drożyner prof. Józef Szudy prof. dr hab Adam

Andrzej Giziński, prof nadzw.. Jadwiga Gniot-Szulżycka, prof

Lech Jacuński dr Maryla Szczepanik dr Ryszard Wiśniewski mgr Leszek Stępka mgr Julita Templin mgr Leszek Wasielewski mgr Elżbieta Zbikowska dr Barbara Grygoń :mgr

PODYPLOMOWE STUDIUM FILOLOGII POLSKIEJ

z dn. Janina Gronowska otrzymała z dn. Juliusz Narębski otrzymał z dn. Stanisław Salmonowicz otrzymał z dn. Zbigniew Wierzbicki otrzymał z dn. Stanisław

Krystyna Jakowska, prof.dr Kazimierz Jasiński, doc.dr hab. Sławomir Kalembka, doc.dr Krystyna Kallas,