• Nie Znaleziono Wyników

II DZIELNICOWY KONKURS MUZYCZNY W JĘZYKU ANGIELSKIM Christmas Music Show. Regulamin

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "II DZIELNICOWY KONKURS MUZYCZNY W JĘZYKU ANGIELSKIM Christmas Music Show. Regulamin"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

1

II DZIELNICOWY KONKURS MUZYCZNY W JĘZYKU ANGIELSKIM Christmas Music Show

Regulamin

I. Charakterystyka i uczestnicy konkursu

Jest to konkurs wokalny kierowany do uczniów klas 0-III, uczęszczających do szkół podstawowych w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

II. Cele konkursu

1. Popularyzacja języków obcych poprzez stosowanie różnorodnych form kontaktu z językiem.

2. Rozwijanie zainteresowań muzycznych i językowych 3. Podnoszenie kompetencji wokalnych

4. Zachęcanie dzieci do udziału w różnorodnych formach życia kulturalnego 5. Przełamywanie barier związanych z używaniem języka obcego w mowie

6. Dokonanie przeglądu twórczości artystycznej i umiejętności językowych uczniów 7. Umożliwienie prezentacji swoich umiejętności artystycznych

8. Odkrycie nowych osobowości twórczych 9. Wspólna zabawa

III. Warunki konkursu

1. Uczestnicy podzieleni będą na 4 kategorie wiekowe:

a) 0 - oddziały przedszkolne b) I - klasy 1

c) II-klasy 2 d) III-klasy 3

2. Udział mogą brać soliści oraz zespoły (duety lub trio).

3. Każda szkoła może zgłosić jednego reprezentanta (solistę, duet lub trio) z każdej kategorii wiekowej.

4. Repertuar ma nawiązywać do tematyki świątecznej lub zimowej. Wykonawcy prezentują jeden utwór w języku angielskim z dowolnym akompaniamentem (podkład muzyczny, akompaniator, zespół instrumentalny, półplayback lub a cappella).

5. Uczestnicy prezentują swój występ na nagraniu, które zapisują na płycie DVD lub nośniku usb, które następnie wysyłają na adres organizatora. Płyty lub nośniki usb zostaną zwrócone uczestnikom.

6. Na jednej płycie lub nośniku usb mogą być nagrane wszystkie występy z danej szkoły

7. Nagranie (plik) powinno mieć tytuł (imię i nazwisko uczestnika/nazwa zespołu, tytuł piosenki, numer szkoły).

8. Plik powinien mieć format mp4 lub AVI.

(2)

2

9. Maksymalny czas trwania nagrania (występu) to 4 min.

10. Na nagraniu powinna być zachowana ciągłość (bez pauz w nagraniu).

11. Przekazanie wypełnionych załączników 1 oraz 2 jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

IV. Terminarz konkursu

1. I etap – szkolny - szkolna komisja przeprowadza konkurs na terenie szkoły i wyłania swoich przedstawicieli do etapu dzielnicowego - komisja przesyła do organizatora zgłoszenie do konkursu oraz oświadczenie do dnia 15.02.2021 r. (zał.1 i 2) fax 22 679 65 33

lub email: christmasmusicshow.sp28@gmail.com

2. II etap – dzielnicowy – do dnia 22.02.2021 r. Ze względu na stan epidemiczny w tej edycji konkursu uczestnicy (ich przedstawiciele) dostarczają płyty DVD/nośniki USB (w kopercie) z nagranymi występami uczestników; elektroniczne nośniki można dostarczyć na adres organizatora osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską:

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego ul. Gościeradowska 18/20, 03-535 Warszawa Konkurs Christmas Music Show

3. Ogłoszenie wyników - 24.02.2021 r. Spośród uczestników komisja konkursowa wyłoni laureatów.

Wyniki konkursu zostaną podane drogą mailową oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej SP28 https://sp28warszawa.edupage.org/

4. Wręczenie nagród – od 26.02.2021 r. Zależnie od aktualnej sytuacji epidemicznej, informacja o sposobie przekazania nagród zostanie przesłana do uczestników razem z informacją o wynikach konkursu.

5. Koncert finałowy - Filmy z występami laureatów zostaną udostępnione w dniu 26.02.2021 r. na facebooku organizatora: https://www.facebook.com/SP28WARSZAWA/

V. Kryteria oceny

1. Oceny dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora imprezy.

2. Wykonanie utworu zostaną poddane ocenie według poniższych kryteriów:

a) dobór repertuaru, treści i stroju (odpowiedni do wieku uczestników), b) poziom warsztatu muzycznego ,

c) poprawność wymowy w języku angielskim, d) interpretacja,

e) dykcja,

f) pomysłowość i prezentacja.

(3)

3 VI. Skład komisji konkursowej

1. Waldemar Miksa – koordynator programu Dwujęzyczne Dzieci, 2. Izabela Cieślak – kierownik obsługi widzów Teatru Rampa,

3. Alicja Milewska – nauczyciel j. angielskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej, 4. Katarzyna Ciesielska - nauczyciel muzyki.

VII. Nagrody

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, ich występny zostaną udostępnione na facebooku organizatora.

2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i drobny upominek.

VIII. Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego ul. Gościeradowska 18/20, 05-353 Warszawa Tel.: 22 679 65 33

Koordynatorzy:

Alicja Milewska Maria Markiewicz Katarzyna Ciesielska

IX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Konkursu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ) Organizator II DZIELNICOWEGO KONKURSU MUZYCZNEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM Christmas Music Show informuje, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego w Warszawie.

Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować się pisemnie na adres korespondencyjny: Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego 03-535 Warszawa, ul. Gościeradowska 18/20.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail:

iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, wskazany w pkt 1.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W celach związanych z udziałem dziecka i przeprowadzeniem Konkursie Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

(4)

4

W przypadku wyrażenia przez Pani/Pana zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka administrator będzie przetwarzał wizerunek dziecka w celach promocyjno- informacyjnych (film z występami udostępniony na facebook’u SP28) oraz dokumentujących działalność placówki, wynikających z jej zadań statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji.

Przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku dziecka w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub osoby uprawnionej do jej reprezentowania stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu tych danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust.

1 lit. a RODO.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku jest równoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka w Konkursie.

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka w tym wizerunku będą przetwarzane do czasu odwołania Pani/Pana zgody i/lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

5. Odbiorcy danych osobowych

Wizerunek dziecka zostanie rozpowszechniony na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody.

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą być także udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji Konkursu, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych;

3) prawo do usunięcia danych osobowych;

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 5) prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka.

Zgodnie z art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

(5)

5

Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych i wizerunku dziecka ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału dziecka w DZIELNICOWYM KONKURSIE MUZYCZNYM W JĘZYKU ANGIELSKIM Christmas Music Show.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj.

państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

(6)

6 Załącznik 1

ZGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa nr…...… im… ……….. w Warszawie, ul. ………...………

zgłasza udział w II DZIELNICOWYM KONKURSIE MUZYCZNYM W JĘZYKU ANGIELSKIM Christmas Music Show następujących uczestników:

Grupa wiekowa

Imię i nazwisko uczestników.

W przypadku duetu, trio proszę napisać również jego nazwę

Imię i nazwisko nauczyciel odpowiedzialnego za przygotowanie uczniów

oddział przedszkolny

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

……….

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

(7)

7

Załącznik 2 OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA II DZIELNICOWEGO KONKURSU MUZYCZNEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM Christmas Music Show 1.Jako przedstawiciel ustawowy/inna osoba uprawniona do reprezentowania Uczestnika

...

(imię i nazwisko dziecka)

udzielam niniejszym zgody na udział ww. dziecka w II DZIELNICOWYM KONKURSIE MUZYCZNYM W JĘZYKU ANGIELSKIM Christmas Music Show, którego Organizatorem jest: Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego, ul.

Gościeradowska 18/20, 03-535 Warszawa zwana dalej Organizatorem.

………..

Czytelny podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego lub innej osoby uprawnionej do reprezentowania dziecka

2. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska ) oraz danych osobowych dziecka (w zakresie imienia, nazwiska, wieku i nazwy placówki do, której uczęszcza dziecko) zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) dalej jako RODO, w celach związanych z udziałem dziecka w ww. DZIELNICOWYM KONKURSIE MUZYCZNYM CHRISTMAS MUSIC SHOW zgodnie z jego Regulaminem.

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo utrwalenie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie i zwielokrotnianie w dowolnej formie, za pośrednictwem dowolnego medium przez Organizatora Konkursu wizerunku ww. dziecka utrwalonego na nagraniu, w celach promocyjno- informacyjnych oraz dokumentujących działalność Organizatora, wynikających z jego zadań statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji w tym propagowania osiągnięć i talentów uczniów, zgodnie z art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jednocześnie wyrażam zgodę na dokonanie przez Organizatora lub osoby trzecie działające w jej imieniu zmian i modyfikacji utrwalonego wizerunku dziecka polegającego wyłącznie na jego obróbce graficznej (np. zmiana kadrowania) z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą w żaden sposób zniekształcać wizerunku dziecka. Oświadczam, że:

a) do przekazanej pracy Konkursowej przysługują mi odpowiednie prawa autorskie, wolne od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich umożliwiające ich reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie.

b) zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych i danych osobowych i wizerunku dziecka zawartej w Regulaminie II DZIELNICOWEGO KONKURSU W JĘZYKU ANGIELSKIM Christmas Music Show,

c) zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem II DZIELNICOWEGO KONKURSU W JĘZYKU ANGIELSKIM Christmas Music Show i w pełni go akceptuję.

……… ………

miejscowość i data Czytelny podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego lub innej osoby uprawnionej do reprezentowania dziecka

Cytaty

Powiązane dokumenty

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

- w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

moje dane osobowe mogą być przetwarzane, w zależności od udzielenia przeze mnie zgody, również w celach informacyjnych lub marketingowych lub dostępu do portalu Wirtualna

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

Cele i zasady dyrektywy 95/46/WE pozostają aktualne, jednak wdrażając ochronę danych w Unii, nie uniknięto fragmentaryzacji, niepewności prawnej oraz upowszechnienia

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE