• Nie Znaleziono Wyników

Ćwiczenia w obliczaniu pół figur płaskich

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ćwiczenia w obliczaniu pół figur płaskich"

Copied!
7
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Ćwiczenia w obliczaniu pół figur płaskich

1. Cele lekcji

a) Wiadomości Uczeń:

- zna zasady pokrywania figury siecią kwadratową,

- zna stosowane w praktyce jednostki powierzchni gruntów, - zna wzory na obliczanie pól wielokątów

b) Umiejętności Uczeń:

- potrafi obliczyć przybliżoną wartość pola figury, - potrafi zamienić jeden rodzaj jednostki na inny,

- potrafi wyrażać miary pola za pomocą różnych jednostek, - potrafi obliczać pola wielokątów o nietypowych kształtach, - potrafi wykonać działania na liczbach wymiernych.

2. Metoda i forma pracy

Podająca, praktyczna, praca w grupach i indywidualna.

3. Środki dydaktyczne

Układanki, krzyżówka, domino, karty do uzupełnienia dla każdego ucznia..

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza 1. Sprawdzenie obecności.

2. Sprawdzenie pracy domowej.

3. Nawiązanie do tematu lekcji – rozwiązanie krzyżówki (załącznik 1). Odczytanie hasła.

4. Zapisanie tematu lekcji.

b) Faza realizacyjna

1. Podział klasy na grupy i rozdanie grupom kostek domina (załącznik 2).

2. Udzielenie instrukcji - Oblicz pola narysowanych wielokątów i ułóż kostki domina.

3. Rozpoczęcie pracy.

(2)

4. Sprawdzenie poprawności wykonanej pracy. Zapisanie obliczeń w zeszycie.

c) Faza podsumowująca

1. Uczniowie otrzymują w kopertach wycięte kwadraty (załącznik 3). Zadaniem każdego jest ułożenie kwadratu z czterech części, tak by pasowały tematycznie.

2. Odczytanie wyników pracy i ocenienie uczni, którzy najszybciej wykonali zadanie.

3. Ocena prac grup.

4. Zadanie pracy domowej (załącznik 4).

5. Bibliografia

Matematyka w szkole nr 18

6. Załączniki

a)Karta pracy ucznia

załącznik 1

Dokończ poniższe zdania, rozwiązując krzyżówkę.

“Obliczanie pól ...”

(3)

1. Ma 4 kąty proste i równe boki

2. Inaczej wielokąt

3. Czworokąt mający co najmniej jedną parę boków równoległych

4. Ma dwie pary boków równoległych i 4 kąty

5. Czworokąt mający równe boki

6. Czworokąt o prostych kątach

7. Wielobok o najmniejszej liczbie kątów

(4)

8. Jeden z elementów trójkąta, ale nie bok

9. Suma długości boków wielokąta

10. P = h(a+b)/2 - ... na obliczanie pola trapezu

załącznik 2

(5)

załącznik 3

(6)

b) Zadanie domowe załącznik 4

(7)

Uzupełnij tabelkę:

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Cytaty

Powiązane dokumenty

W wielu miastach śląskich, wbrew tezie burżuazyjnych historyków niem'eckich, możemy stwierdzić, że po­ wstanie w nich niektórych przynajmniej cechów (innunge)

Oblicz pole prostokąta o wymiarach 3,4cm na 5cm.. Dziś sprawdzisz

Drodzy uczniowie, przypominam o teście 11 maja.. Sprawdzian

Podstawa trójkąta ma długość 7 cm, a wysokość opuszczona na tę podstawę jest równa 6 cm.. Oblicz pole

a) Narysuj trzy różne figury takie, aby pole każdej z nich było dwa razy więk­. sze niż pole

Rozdzielenie Cave Snipera od dalmierza oraz wbudo- wanie własnego akumulatora spowodo- wało, że Cave Sniper jest dokładny i nie wymaga jakiejkolwiek kalibracji przez cały okres

 scharakteryzować różne przejawy działalności Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej.  nazwy politycznych

Sturis ponownie nie ukrywa faktu, że sprawa ta po dziś dzień jest przed- miotem sporu nie tylko wśród historyków i sił politycznych, ale częstokroć i samych uczestników

wyświetlaczu ponownie pojawia się ekran główny. Lista zawiera również podmenu Ustawienia, o którym mowa w następnym rozdziale. Menu główne jest uruchamiane przez

Współćwiczący w pozycji „Żółwiej Gardy” – wykonujemy przejście do Yoko Shiho Gatame z pozycji bocznej z wykorzystaniem judogi partnera oraz zablokowaniem

Nauczyciel prezentuje uczniom znaki ewakuacyjne, z którymi uczniowie mogą spotkać się na terenie szkoły i wyjaśnia ich znaczenie, następnie zadaje grupom dwuosobowym

Nauczyciel zaprasza uczniów do stolików i rozdaje zadania. Nauczyciel dzieli uczniów na

Nauczyciel czyta uczniom tekst „List od świata” (podręcznik – klasa II, s.9),a następnie prosi uczniów, żeby zastanowili się Jak porozumiewają

Nauczyciel wita wszystkich uczniów i przedstawia temat dnia i zaprasza do zabawy powitalnej.. Uczniowie stoją w kole nauczyciel mówi Proszę, aby pomachały do mnie wszystkie dzieci,

• wyjaśnić, na czym polega elektryzowanie się ciał. • wytłumaczyć, co nazywamy

Analizując film uczniowie spostrzegają, że całkowita energia mechaniczna składa się z energii potencjalnej, którą dzielimy na energię

Nauczyciel naprowadza uczniów, (rozumienie intuicyjne), że ciało posiadające energię może ją przekazać innym ciałom poprzez wykonanie pracy albo w

 potrafi udowodnić doświadczalnie, że siła tarcia nie zależy od wielkości stykających się powierzchni, a tylko od nacisku i rodzaju trących o siebie powierzchni.. 

porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje naukowo- techniczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność. Uczniowie

Oblicz pole trapezu, jeżeli kat zawarty między krótsza przekątną i dłuższym ramieniem wynosi 120°.. Trapez wpisano w okrąg o promieniu 5 cm w taki sposób, że dłuższa

Następnie nauczyciel rozdaje każdej grupie plansze pokoju (załącznik 3) oraz schematy rysunków mebli (załącznik 4) – materiały dla każdej grupy

Narysuj prostokąt, równoległobok i trapez prostokątny o polu powierzchni równym

Zabawa dydaktyczna – „Pola wielokątów” (karty z narysowanymi wielokątami, które należy podzielić na trójkąty, kwadraty, prostokąty, równoległoboki, romby lub