Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Download (0)

Full text

(1)

Załącznik nr 1 do wzoru umowy Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie trzech bloków szkoleniowych o łącznym wymiarze 40 godzin dydaktycznych o tematyce: „Podpis elektroniczny”, „Efektywne zarządzanie czasem”, „Komunikacja interpersonalna jako element budowania pozytywnych relacji w organizacji z uwzględnieniem Feedbacku” dla łącznej liczby 35 uczestników projektu „Nasz cel – Twoja firma” realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Szkolenia skierowane są do 35 osób uczestników projektu podzielonych na grupy zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestnika przy założeniu, iż jeden uczestnik bierze udział we wszystkich trzech szkoleniach tematycznych.

Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie ulegnie obniżeniu (w stosunku do całkowitego wynagrodzenia brutto) proporcjonalnie do liczby osób, które nie ukończą szkolenie.

Za osobę, która ukończyła szkolenie przyjmuje się uczestnika szkolenia z minimum 80%-ową obecnością na zajęciach.

Szkolenia zostaną przeprowadzone na terenie miasta Zawiercia.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłego kontaktu poprzez osobę upoważnioną (np. osoba ds. obsługi technicznej) z biurem projektu polegający między innymi na: wyznaczeniu bezpośredniego numeru kontaktowego oraz adresu e-mail do osoby upoważnionej, dziennych raportów z realizacji szkolenia przesyłanych na adres e-mail Lidera projektu(raport powinien zawierać informację o czasie trwania szkoleń, przerwach, ilości uczestników uczestniczących w danym dniu w szkoleniu, dokumentację fotograficzną przedstawiającą oznakowanie miejsc szkoleń, sale szkoleniowe, poczęstunek dla uczestników) najpóźniej do godziny 9:00 dnia następującego po dniu, którego dotyczy raport.

1. Cele szkoleń.

Zdobycie wiedzy z zakresu podpisu elektronicznego, efektywnego zarządzania czasem, komunikacji interpersonalnej jako elementu budowania pozytywnych relacji w organizacji z uwzględnieniem Feedbacku.

2. Metodyka szkoleń.

Wykorzystywanie aktywnych form prowadzenia zajęć (łączenie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, dyskusji, "burze mózgów", odwoływanie się do doświadczeń uczestników).

3. Materiały dotyczące realizacji szkoleń.

(2)

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów merytorycznych w formie książkowej lub zbindowanej, zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru MEN oraz certyfikaty uczestnictwa oznaczone zgodnie z wymogami wytycznych o promocji w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia list obecności oraz codziennego wydawania formularzy poświadczających wykonanie usługi doradczo – szkoleniowej (zgodnie ze wzorem z wytycznych).

4. Harmonogram realizacji szkoleń.

Harmonogram szkoleń zostanie ustalony przez Wykonawcę z uwzględnieniem potrzeb uczestników i zaleceń Zamawiającego.

W szkoleniach weźmie udział maksymalnie 35 uczestników projektu.

Ustala się, że liczebność grup nie może być mniejsza niż 8 i nie większa niż 15 osób. Z tego względu Wykonawca podczas szkoleń musi zapewnić salę mieszczącą jednocześnie 15 uczestników.

Zajęcia muszą odbywać się od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 20:00 przy założeniu, iż w ciągu jednego tygodnia jedna grupa może odbyć najwyżej cztery dni szkoleniowe. Jeden dzień szkoleniowy to maksymalnie 6 godzin dydaktycznych. W trakcie jednego dnia szkoleniowego wykonawca musi zapewnić minimum 1 piętnastominutową przerwę dla uczestników szkolenia.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu, po wcześniejszym skonsultowaniu potrzeb uczestników, w terminie do 7 dni roboczych po podpisaniu umowy szczegółowy harmonogram zajęć dostosowany do szczegółowego programu szkolenia (zakresu tematycznego szkolenia).

Harmonogram może ulec zmianie (po uzgodnieniach Wykonawcy z Zamawiającym) w czasie trwania kursu (w terminie realizacji zamówienia) w niezbędnym zakresie – związanym z dostosowaniem do potrzeb uczestników.

5. Ramowa tematyka szkoleń:

1) Podpis elektroniczny.

2) Efektywne zarządzanie czasem:

Psychologiczne aspekty zarządzania czasem.

Organizacja pracy własnej poprzez wyznaczanie priorytetów.

Jak poprawnie formułować swoje cele – warunki operacyjności celów.

Sztuka planowania działań długoterminowych i krótkoterminowych.

Bariery utrudniające efektywne wykorzystanie czasu na polu zawodowym.

Styl życia a zarządzanie sobą w czasie.

3) Komunikacja interpersonalna jako element budowania pozytywnych relacji w organizacji z uwzględnieniem Feedbacku:

Komunikacja w kontaktach z klientami i współpracownikami.

Autoprezentacja jako komunikat.

(3)

Asertywne odmawianie i wyznaczanie granic.

Feedback – element kontaktów z pracownikami i współpracownikami.

Rola komunikacji w negocjacjach.

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych.

Zawansowane metody zwiększania efektywności komunikacji i przekonywania.

6. Szczegółowa tematyka szkoleń:

6.1. Podpis elektroniczny.

6.2. Efektywne zarządzanie czasem.

Szczegółowy zakres tematyczny Liczba godzin dydaktycznych Podpis elektroniczny:

prawne i technologiczne aspekty stosowania

bezpieczeństwo w zastosowaniu dokumentu elektronicznego oraz bezpieczeństwo podczas elektronicznej wymiany danych

obszary zastosowania podpisu elektronicznego (elektroniczny dokument, program

Płatnik, ZUS, e-faktura, poczta elektroniczna, Internet)

wyjaśnienie pojęć i terminologii związanych z Infrastrukturą Klucza Publicznego (PKI)

wymagane dokumenty i procedura uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego

składanie i weryfikacja podpisu kwalifikowanego znacznik czasu i kurier elektroniczny

podpisywanie i szyfrowanie poczty elektronicznej (e-mail) podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

konfiguracja programu Płatnik i wysyłanie podpisanych dokumentów do ZUS.

8

Liczba godzin dydaktycznych łącznie: 8

Szczegółowy zakres tematyczny Liczba godzin dydaktycznych 1. Psychologiczne aspekty zarządzania czasem

bariery utrudniające skuteczne zarządzanie sobą w czasie – samoocena kluczem do efektywności

metody właściwego wykorzystania czasu zasady osiągania maksymalnej efektywności

3

(4)

6.3. Komunikacja interpersonalna jako element budowania pozytywnych relacji w organizacji z uwzględnieniem Feedbacku.

2. Organizacja pracy własnej poprzez wyznaczanie priorytetów hierarchia potrzeb wg A. Maslowa

zasada Pareta – 20/80 metoda ABC

matryca Eisenhowera

3

3. Jak poprawnie formułować swoje cele – warunki operacyjności celów

2 4. Sztuka planowania działań długoterminowych i krótkoterminowych

strategia Vonneguta metoda Gantta metoda ALPEN

3

5. Bariery utrudniające efektywne wykorzystanie czasu na polu zawodowym

organizacja stanowiska pracy

jak odkryć i wyeliminować „pożeraczy czasu”

jak wykorzystać wykres „krzywej zakłóceń” dnia

analiza „spraw wpływających” i umiejętność ich katalogowania zasady i reguły delegowania zadań

3

6. Styl życia a zarządzanie sobą w czasie

jak wykorzystać swój „zegar biologiczny”

nawyk dbania o zdrowie i kształtowania tężyzny fizycznej

nowoczesne strategie uczenia się; techniki szybkiego i skutecznego przyswajania informacji (szybkie czytanie, techniki pamięciowe, mapy myśli)

jak maksymalnie wykorzystywać swój umysł – organizacja jednostek pracy umysłowej, przerwy, relaks i koncentracja, odpoczynek i sen

2

Liczba godzin dydaktycznych łącznie: 16

Szczegółowy zakres tematyczny Liczba godzin dydaktycznych 1. Komunikacja w kontaktach z klientami i współpracownikami

(komunikacja z klientem zewnętrznym i wewnętrznym, komunikacja pionowa i pozioma).

typy komunikacji

bariery i błędy w komunikowaniu się 7 grzechów komunikacji

reguły efektywnej komunikacji

2

(5)

Feedback to udzielanie informacji (zwrotnej) pracownikowi na temat efektów jego pracy.

Każda grupa szkoleniowa musi odbyć 40 godzin dydaktycznych szkolenia oraz 1 godzinę dydaktyczną przeznaczoną na egzamin sprawdzający.

Godzina dydaktyczna równa się 45 minutom zegarowym.

2. Autoprezentacja jako komunikat co to jest własny wizerunek

rola wizerunku w życiu zawodowym i publicznym porozumiewanie się

tworzenie wizerunku zawodowego autodiagnoza stylu

dostosowanie własnego wizerunku do sytuacji publicznych

budowanie wizerunku kolorem i stylem– komunikacja pozawerbalna budowanie wizerunku głosem – komunikacja wokalna

budowanie wizerunku słowami – komunikacja werbalna

4

3. Asertywne odmawianie i wyznaczanie granic jak odmawiać współpracownikom

jak powiedzieć „NIE” przełożonemu jak odmówić nie mówiąc „NIE”

jak sprawić, by cię nie prosili o przysługi – nie musieć odmawiać

3

4. Feedback – element kontaktów z pracownikami i współpracownikami zasady pozytywnego wsparcia

zasady konstruktywnej krytyki

asertywna komunikacja i komunikowanie typu – JA

2

5. Rola komunikacji w negocjacjach budowanie pozycji negocjacyjnej

dostosowanie stylu komunikacji do pozycji negocjacyjnej osiąganie przewagi negocjacyjnej

2

6. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych typy sytuacji kryzysowych

typy komunikatów wyprzedzających komunikacja wyprzedzająca

2

7. Zawansowane metody zwiększania efektywności komunikacji i przekonywania

metaprogramy metajęzyk

1

Liczba godzin dydaktycznych łącznie: 16

(6)

7. Dokumentacja szkoleń.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia list ewidencjonujących obecności uczestników projektu na poszczególnych dniach szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem czasu trwania dnia szkoleniowego.

8. Koszt całkowity usługi szkoleń obejmuje w szczególności:

1) Wynagrodzenie trenerów oraz osoby zapewniającej obsługę techniczną;

2) Koszty materiałów szkoleniowych (do zajęć teoretycznych i praktycznych);

3) Koszt wynajmu sal z odpowiednim zapleczem technicznym i sanitarnym;

4) Poczęstunek (woda mineralna, kawa, herbata, ciastka) w czasie przerw kawowych dla uczestników szkolenia;

5) Certyfikaty zgodne ze wzorem MEN oraz dyplomy oznaczone zgodnie z wymogami wytycznych o promocji w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniej obsługi technicznej szkoleń poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej (osoba ta nie może być jednocześnie trenerem) między innymi za:

otwarcie sal przynajmniej na 10 minut przed szkoleniem, wietrzenie sal,

poczęstunek, napoje, oraz naczynia jednorazowe, codzienne raportowanie o stanie realizacji szkolenia,

rozwieszenie i stałe monitorowanie plakatów projektu oraz odpowiednich informacji o umiejscowieniu sal szkoleniowych i współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

wykonywanie dokumentacji fotograficznej poczęstunku, rozmieszczenia plakatów, informacji, sal szkoleniowych;

zaopatrzenie toalet w odpowiednie środki higieniczne (papier toaletowy, mydło, ręczniki);

uruchomienie sprzętu technicznego przed szkoleniem.

Zamawiający wymaga również, aby sale szkoleniowe wyposażone były w krzesła lub fotele i stoliki lub biurka dla każdego uczestnika oraz jedno krzesło lub fotel dla osoby monitorujących szkolenie z ramienia Zamawiającego lub instytucji kontrolujących. W sali musi znajdować się okno (z możliwością otwarcia). Sala musi być wyposażona w rzutnik multimedialny, ekran, tablice lub flipchart. W przypadku szkolenia Podpis elektroniczny, sale muszą być wyposażone w niezbędny sprzęt do prawidłowego przeszkolenia uczestników w zakresie obsługi urządzeń wykorzystywanych do podpisu elektronicznego.

W budynku, w którym odbywać się będą szkolenia musi znajdować się toaleta dostępna dla uczestników, wyposażona w odpowiednie urządzenia sanitarne oraz środki higieniczne (papier toaletowy, mydło, ręczniki lub sprawną suszarkę do rąk).

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podczas każdego dnia szkoleniowego dla każdej grupy poczęstunek i napoje w ilości co najmniej:

15 butelek niegazowanej wody mineralnej o pojemności od 0,3 do 0,7 litra;

(7)

15 butelek gazowanej wody mineralnej o pojemności od 0,3 do 0,7 litra;

300 g kawy rozpuszczalnej;

40 torebek herbaty ekspresowej;

wrzątek do przygotowania kawy i herbaty w ilości co najmuje 10 litrów;

45 kanapek na które składać mają się pieczywo, wędlina lub ser oraz dodatek w postaci sałaty, ogórka, pomidora lub oliwek;

0,5 kg ciastek kruchych;

0,5 kg paluszków (solone)

min. 50 kubków jednorazowych przystosowanych do napojów gorących.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę trenerską zapewniającą odpowiednią jakość przeprowadzanych szkoleń. Trenerzy muszą być specjalistami w swojej dziedzinie, to jest:

Trener/trenerzy (co najmniej 1 osoba) prowadzący szkolenie „Podpis elektroniczny”

musi/muszą posiadać doświadczenie w zakresie przeprowadzenia co najmniej jednego szkolenia;

Trener/trenerzy (co najmniej 1 osoba) prowadzący blok szkoleniowy „Efektywne zarządzanie czasem” musi/muszą posiadać wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania oraz posiadać doświadczenie w zakresie przeprowadzenia co najmniej jednego szkolenia z zakresu efektywnego zarządzania czasem;

Trener/trenerzy (co najmniej 1 osoba) prowadzący szkolenie „Komunikacja interpersonalna jako element budowania pozytywnych relacji w organizacji z uwzględnieniem Feedbacku” musi/muszą posiadać wykształcenie wyższe lub podyplomowe w zakresie psychologii oraz posiadać doświadczenie w zakresie przeprowadzenia co najmniej jednego szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalna.

Wykonawca zobowiązany będzie poprzez osobę upoważnioną (np. osoba ds. obsługi technicznej) do zapewnienia ciągłego kontaktu z biurem projektu polegającym między innymi na:

wyznaczeniu bezpośredniego numeru kontaktowego oraz adresu e-mail do osoby upoważnionej;

dziennych raportów z realizacji szkolenia przesyłanych na adres e-mail Lidera projektu (raport powinien zawierać informację o czasie trwania szkoleń, przerwach, ilości uczestników uczestniczących w danym dniu w szkoleniu, dokumentację fotograficzną przedstawiającą oznakowanie miejsc szkoleń, sale szkoleniowe, poczęstunek dla uczestników).

Wykonawca zobowiązany będzie również do dostarczenia do biura projektu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia, jednego kompletu materiałów szkoleniowych z każdego zakresu tematycznego do archiwizacji dla celów kontrolnych.

Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany będzie do osobistego przedstawienia raportu końcowego Liderowi projektu (lub osobie przez Lidera upoważnionej) z

(8)

przeprowadzonych szkoleń oraz osobistego stawienia się każdorazowo na bezpośrednie telefoniczne, pisemne, przesłane za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub faksem wezwanie Lidera w biurze projektu lub innym wskazanym miejscu na terenie Zawiercia i Katowic w uzgodnionym terminie, nie później niż do godziny 10:00 dnia następującego po dniu wezwania.

Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania numeru telefonu, pod którym będzie możliwy kontakt z Wykonawcą w dni robocze w godzinach od 7:00 do 21:10.

Zamawiający wymaga, aby oferowane usługi wykonywane były przez Wykonawcę posiadającego certyfikat systemu zarządzania jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych lub równoważny - opartych na odpowiednich normach europejskich.

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają w/w wymaganiu określonemu przez zamawiającego, żąda się zaświadczenia (certyfikatu) niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi opartymi na odpowiednich normach europejskich – PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych. Wykonawca może zamiast powyższego zaświadczenia (certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych) złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowane przez wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości opartych na odpowiednich normach europejskich.

Figure

Updating...

References

Related subjects :