• Nie Znaleziono Wyników

za koleżeńską pomoc

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "za koleżeńską pomoc"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA

18

P

o okrutnej napaści nieznanego sprawcy na kierownika NZOZ w Skulsku, lekarza Oresta Sudczaka, 12 stycznia 2011 r. na parkingu przy ośrodku zdrowia – poszkodowany przebywa na leczeniu w klinice oku- listycznej i czasowo został pozbawio- ny możliwości kontynuowania pracy zawodowej jako lekarz rodzinny

w swym ośrodku zdrowia. Po tym incydencie, z inicjatywy prezesa oddziału konińskiego Wielkopolskie- go Porozumienia Zielonogórskiego lek. Eugeniusza Michałka, zastęp- stwo za lek. Oresta Sudczaka podjęli wielkopolscy lekarze: Jerzy Balce- rzak, Ewa Ignasiak-Chmielewska, Anna Chowańska, Marietta Czem- ko, Ryszard Górniak, Marianna Zięba-Gryciuk, Anna Najkowska-

Podziękowanie

za koleżeńską pomoc

(2)

19

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA KWIECIEŃ 2011

-Jacolik, Tomasz Janas, Sławomir Majda, Eugeniusz Michałek, Kry- styna Pilc, Krzysztof Połeć, Beata Skoczylas, Andrzej Szymaniak oraz Ewa Cieślak-Witkowska.

Pomimo nawału obowiązków w swo- ich miejscach pracy, wymienieni leka- rze, jeszcze bardziej ograniczając swój wolny czas, przyszli z pomocą kole- dze, jego ośrodkowi zdrowia oraz szczególnie pacjentom tego rejonu.

Podejmując zastępcze dyżury, zapew- niają niezakłócone i pełnoprofilowe świadczenia usług medycznych tutej- szej placówki. Zapewniają, że będą pełnić te dyżury aż do powrotu kolegi

Sudczaka. Swoją postawą zjednali sobie głębokie uznanie i wdzięczność personelu ośrodka i jego pacjentów, co wydaje się bezprecedensową i godną uznania solidarnością z pokrzywdzo- nym kolegą.

Osobne wyrazy wdzięczności i uz- nania składamy prezesowi Wielkopol- skiej Izby Lekarskiej dr. Krzysztofowi Kordelowi oraz rzecznikowi obrony lekarzy WIL dr. Piotrowi Śliwińskie- mu za osobiste zaangażowanie się, wsparcie i zaoferowaną pomoc dla tutejszego ośrodka w tym trudnym okresie jego funkcjonowania.

JERZY JACEK MOŁODECKI

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wartość rodziny należy dostrzegać z punktu widzenia wychowanka-dziecka, które rozpoznaje swoje najbliższe środowisko, akceptuje je i w nim się reali- zuje poprzez każde etapy

dawson, Religion and the Quest for Virtual Community, [w:] Reli- gion Online: Finding Faith on the Internet,

cowan, taylor & Francis Books, inc., new york-london campbell robert a., 2004, Searching for the Apocalypse in Cyberspace, [w:] Religion Online: Finding Faith on the

Pomoc dla osób niepełnosprawnych szcze- gółowo reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo- łecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełno-

Krzysztof Gąsior, w swojej książce zatytułowanej „Funkcjonowanie Noo- psycho- społeczne i problemy psychiczne Dorosłych Dzieci Alkoholików” wskazuje na dychotomię

Rozk áad ten dobrze nadaje siĊ do modelowania zmiennych, których wartoĞci pod- legaj ą ograniczeniom (przedziaá od 1 do 5) oraz znaczenie ma ich asymetria. W naszym konkretnym

POMOC ZIEMIAN DLA UKRYWAJĄCYCH SIĘ ŻYDÓW.. Pałacyk przy ulicy Bielańskiej w Warszawie w czasie drugiej wojny światowej należał do Janusza księcia

Aby zapobiegać negatywnym konsekwencjom doświadczania prze- mocy w  rodzinie, niezbędne jest wspieranie osób poszkodowanych Pierwszym działaniem powinno być powstrzymanie