• Nie Znaleziono Wyników

Is it time to update the Recommendations of the Polish Society of Forensic Medicine and Criminology on the collection of post-mortem material for toxicological analysis?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Is it time to update the Recommendations of the Polish Society of Forensic Medicine and Criminology on the collection of post-mortem material for toxicological analysis?"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Rafał Skowronek1, Marcin Zawadzki2

Czy nadszedł czas aktualizacji Zaleceń Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii

w sprawie pobierania materiału sekcyjnego do badań toksykologicznych?

Is it time to update the Recommendations of the Polish Society of Forensic Medicine and Criminology on the collection of post-mortem material for toxicological analysis?

1 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska

2 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska

1 Chair and Department of Forensic Medicine and Forensic Toxicology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland

2Chair and Department of Forensic Medicine, Wroclaw Medical University, Poland

List do Redakcji Letter to Editor

archiwum medycyny sądowej i kryminologii

Copyright © 2018 by PTMSiK

Arch Med Sadowej Kryminol 2018; 68 (3): 208–210 DOI: https://doi.org/10.5114/amsik.2018.83097

Z  zainteresowaniem przeczytaliśmy pracę ze- społu z  Białegostoku na temat możliwości wyko- rzystania płynu z gałki ocznej jako alternatywnego materiału do oznaczania stężenia alkoholu w zwło- kach ludzkich [1]. Przeprowadzona przez autorów analiza statystyczna stosunkowo nielicznej (jak na ten rodzaj materiału) grupy badawczej nie wykazała istotnych różnic pomiędzy stężeniem etanolu w pły- nie z gałki ocznej i we krwi żylnej. Korelacja Spe- armana pomiędzy stężeniem alkoholu etylowego w badanych materiałach wyniosła r = 0,96, p < 0,01.

Problem, którego dotyczy cytowana praca, oczy- wiście nie jest nowy i był wielokrotnie podejmowa- ny w literaturze medyczno-sądowej, na co wskazują sami autorzy, cytując choćby prace prof. Franciszka

We have read with great interest the paper pre- pared by the research team from Bialystok describ- ing the possibilities of using vitreous humour as an alternative material for determining alcohol con- centration in human corpses [1]. Statistical analysis carried out by the authors in a relatively small study group (considering the type of material concerned) did not show significant differences between the concentration of ethanol in vitreous humour and venous blood. Spearman’s correlation between the concentration of ethyl alcohol in the studied materi- als was r = 0.96; p < 0.01.

Obviously, the problem addressed in the cited paper is not new, and it has been repeatedly dis- cussed in the medicolegal literature, which is not-

(2)

Arch Med Sadowej Kryminol 2018; vol. 68: 208–210

209

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii Archives of Forensic Medicine and Criminology

Treli. Wartość diagnostyczna tego rodzaju materiału biologicznego (szczególnie przy jednoczesnym bada- niu próbek krwi i moczu) została więc po raz kolej- ny udowodniona. Przydatność płynu z gałki ocznej w  badaniach toksykologiczno-sądowych w  ostat- nim czasie była również dyskutowana na łamach Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii przez zespół wrocławskiej Katedry Medycyny Sądowej [2]. Już wtedy zarówno Redaktor, jak i Recenzenci podnosili kwestię „alternatywności” tego materiału, wskazując, że jest on rutynowo zabezpieczany i ba- dany w jednostkach akademickich.

W związku z powyższym dziwi fakt, że obowią- zujące „Zalecenia Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w sprawie pobierania mate- riału sekcyjnego do badań toksykologicznych” nie za- wierają jakiegokolwiek odniesienia do ciała szkliste- go [3]. Co więcej, inne materiały alternatywne, takie jak szpik kostny czy tkanka tłuszczowa (wartościowa przy potwierdzaniu przyjęcia lipofilnych – nowych – substancji psychoaktywnych), także zasługują na uwzględnienie i szersze omówienie w tym dokumen- cie, który obecnie jest po prostu przestarzały [4, 5].

W ocenie autorów listu zasadne byłoby zatem doko- nanie pilnej aktualizacji ww. zaleceń.

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

ed by the authors themselves in their references to papers authored, for example, by Prof. Franciszek Trela. The diagnostic value of this type of biologi- cal material (especially for the simultaneous testing of blood and urine samples) was thus proven again.

The usefulness of vitreous humour for forensic tox- icological analyses has also been discussed recently in the Archives of Forensic Medicine and Criminology by a team from the Department of Forensic Medi- cine, Wroclaw Medical University [2]. Already then, both the Editor and the Reviewers raised the issue of the „alternative character” of this material, indi- cating that it is routinely collected and examined in academic institutions.

In view of the above, we find it quite surprising that the current version of the „Recommendations of the Polish Society of Forensic Medicine and Criminology on the collection of post-mortem ma- terial for toxicological analysis” fails to include any references to vitreous humour [3]. What is more, other alternative materials such as bone marrow or adipose tissue (useful for confirming the intake of li- pophilic new psychoactive substances) also deserve to be considered and discussed in the Recommen- dations which, in their current version, are simply outdated [4, 5]. Consequently, it is the belief of the authors of this letter that the text of the Recommen- dations needs an urgent update.

The authors declare no conflict of interest.

Piśmiennictwo References

1. Szeremeta M, Mironiuk E, Janica M, Drobuliakova P, Lomperta K, Szczypek M, Niemcunowicz-Janica A. Wykorzystanie ciała szklistego oka jako alternatywnego materiału do oznaczania alkoholu w zwłokach ludzkich. Arch Med Sadowej Kryminol 2018;

68: 108-118.

2. Markowska J, Szopa M, Zawadzki M, Piekoszewski W. Ciało szkliste oka – rutynowy czy alternatywny materiał do badań w me- dycynie sądowej. Arch Med Sadowej Kryminol 2017; 68: 201-213.

3. Zalecenia PTMSiK w  sprawie pobierania materiału sekcyjnego do badań toksykologicznych. http://www.ptmsik.pl (dostęp:

17.09.2018).

4. Wietecha-Posłuszny R, Lendor S, Garnysz M, Zawadzki M, Kościelniak P. Human bone marrow as a tissue in post-mortem identification and determination of psychoactive substances – screening methodology. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci 2017; 1061-1062: 459-467.

5. Pieprzyca E, Kulikowska J, Korczyńska M, Nowicka J, Skowronek R. Alternatywne materiały biologiczne w badaniach w kie- runku obecności syntetycznych kannabinoidów. 35 Konferencja Toksykologów Sądowych, Szczecin 9–11.05.2018, materiały konferencyjne; 82-83 [P5].

(3)

Rafał Skowronek, Marcin Zawadzki

Czy nadszedł czas aktualizacji Zaleceń Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w sprawie pobierania materiału sekcyjnego do badań toksykologicznych?

210

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii Archives of Forensic Medicine and Criminology Adres do korespondencji

Rafał Skowronek

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Wydział Lekarski w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny ul. Medyków 18

40-752 Katowice, Polska e-mail: rafal-skowronek@wp.pl

Address for correspondence Rafał Skowronek

Chair and Department of Forensic Medicine and Forensic Toxicology

School of Medicine in Katowice Medical University of Silesia 18 Medyków St.

40-752 Katowice, Poland e-mail: rafal-skowronek@wp.pl

Nadesłano: 19.09.2018 Zaakceptowano: 10.10.2018

Submitted: 19.09.2018 Accepted: 10.10.2018

Cytaty

Powiązane dokumenty

Standardization of research in the field of forensic genetics – the current state in the world and introduction to the guidelines in Poland with reference to the work of the

Although mitochondrial DNA (mtDNA) testing has been used in forensic genetics only since the mid-1990s, forensic DNA laboratories have been recently increasing the range of

Aim of the study: Analysis of frequency and structure of paternity exclusions in the material collected by the Depart- ment of Forensic Medicine, Medical University of Bialystok

Members of the International Society of Forensic Radiology and Imaging (ISFRI) working group on disaster victim identification (DVI) [7] have published their posi- tion on

On 15 February 2018, the First Meeting of the Expert Team for Standards and Assessment in Fo- rensic Genetics (TSA) of the ISFG-PL (Polish Speak- ing Working Group of the

Ogłaszany ze stosownym wyprzedzeniem wybór głównego mo- tywu Zjazdu stanowi zachętę do przygotowania prac łączących różne dziedziny wchodzące w skład naszej profesji,

Dear Colleagues, the Organizing Committee of the 18th Congress of the Polish Society of Forensic Med- icine and Criminology is pleased to invite you to take part in the

Specific applications of the vitreous humour for biochemical and toxicological tests are discussed, with a focus on its advantages and limitations in forensic medical assessment