• Nie Znaleziono Wyników

Analiza przemieszczeń kotwionych ścian szczelinowych z zastosowaniem metody elementów skończonych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Analiza przemieszczeń kotwionych ścian szczelinowych z zastosowaniem metody elementów skończonych"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

Seria: BUDOWNICTWO z. 95 N r kol. 1559

Tomasz DOBROW OLSKI*

Politechnika W arszawska

ANALIZA PRZEM IESZCZEŃ K OTW IONYCH ŚCIAN

SZCZELINOWYCH Z ZASTO SO W ANIEM M ETODY ELEM ENTÓ W SKOŃCZONYCH

Streszczenie. N iniejszy artykuł skupia się na problem ach zw iązanych z odpow iednim doborem modelu obliczeniow ego i param etrów gruntow ych przy w yznaczaniu przem ieszczeń kotwionych ścian szczelinow ych z zastosow aniem M ES. Przedstaw ione są przykładow e obliczenia przem ieszczeń ściany oraz porów nanie w yników z rzeczyw istym i przemieszczeniami istniejącej konstrukcji. Z ostała także podjęta w stępna próba optym alizacji parametrów, zakończona podsum ow aniem otrzym anych w yników oraz w nioskam i do dalszych badań.

ANALYSIS OF DISPLACEMENTS OF AN ANCHORED DIAPHRAGM WALL WITH THE USE OF THE FINITE ELEMENTS METHOD

Summary. H ereby presented paper focuses on the problem s concerning an adequate selection o f a calculation m odel and ground param eters in determ ining the displacem ents o f an anchored diaphragm w all w ith the use o f FEM . T here w ere m ade som e exem plary calculations o f the diaphragm w all’s displacem ents and the com parison w ith the real values.

There was also m ade an effort to find optimal param eters, follow ed by the sum m ary o f the obtained results and the conclusions for the further research.

1. Opis zagadnienia

W edług E urokodu EC-7 [3], który m a być w najbliższej przyszłości obow iązującą w Polsce normą, analiza pracy ściany szczelinow ej pow inna uw zględniać w spółpracę konstrukcji z podłożem w g podejścia przem ieszczeniow o - naprężeniow ego. M etody obliczeń, spełniające pow yższe w ym agania i m ożliw e do zastosow ania w praktyce

*Opiekun naukow y: D r inż. Anna Siem ińska - Lew andow ska

(2)

projektow ej to m etoda podatności podłoża, oparta na hipotezie W inklera, oraz metoda elem entów skończonych.

M etoda elem entów skończonych, choć staw iająca przed projektantem wysokie w ym agania, dotyczące stosow anego sprzętu, oprogram ow ania oraz skomplikowanych obliczeń, daje m ożliw ość kom pleksow ego potraktow ania problem u projektow ego i otrzym ania potencjalnie najlepszych, najbliższych praw dzie i najpełniejszych w yników .

Głów nym problem em związanym z analizą każdego zagadnienia geotechnicznego za pom ocą tej m etody je s t w ybór odpow iedniego m odelu obliczeniow ego oraz je g o prawidłowa kalibracja [5],

Przy w yborze modelu należy kierow ać się przede w szystkim zgodnością pracy danego m odelu z m echanizm am i w ystępującym i w podłożu oraz sposobem w spółpracy konkretnej konstrukcji z otaczającym ośrodkiem . P onadto trzeba pam iętać o tym , że należy poszukiwać kom prom isu między skom plikow aniem m odelu a w iernością, z ja k ą dany m odel symuluje rzeczyw istość. N adm ierna złożoność schem atu obliczeniow ego m oże prow adzić do wyników niem ożliw ych do zw eryfikow ania i oceny, w zw iązku z tym nieprzydatnych do praktycznego zastosow ania.

K alibracja też pow inna uw zględniać charakterystykę danej konstrukcji i sposób odpow iedzi gruntu. D uże znaczenie m a tutaj odpow iedni dobór param etrów m odelu, tak aby otrzym ać, oprócz ja k najlepszych w yników ilościow ych, praw idłow y obraz zachodzących zjawisk.

2. Przykładowa analiza przemieszczeń kotwionej ściany szczelinowej

Celem niniejszej analizy je s t w eryfikacja adekw atności użytego do obliczeń modelu obliczeniow ego [2], D o przeprow adzenia tej analizy w ykorzystano konstrukcję ju ż istniejącej i użytkow anej stacji m etra w arszaw skiego A14 -Św iętokrzyska, znajdującej się na północno- zachodniej stronie skrzyżow ania ulic M arszałkow skiej i Św iętokrzyskiej. W ybór podyktow any był m ożliw ością w ykorzystania w yników m onitoringu prow adzonego w czasie budow y oraz w m iarę regularne w arunki geologiczne, m ocno upraszczające optym alizację param etrów [9],

(3)

2.1. Opis analizowanego obiektu

Jako zabezpieczenie ścian w ykopu zaprojektow ano ściany szczelinow e o grubości 80 cm i 20,7 m głębokości. Stateczność ścian zapew niały dw a poziom y kotew iniekcyjnych i je d e n rząd rozpór. C ałkow ita głębokość w ykopu w ynosiła 14,6 m [7],

W rejonie stacji w ystępują osady trzeciorzędow e- plioceńskie, zaburzone glacitektonicznie. S ą to głów nie utw ory spoiste (iły, gliny pylaste) zaw ierające w arstw y nawodnionych piasków pylastych i drobnych, nie zalegających poziom o. Z uw agi na technologię w ykonyw ania w ykopu (w iercenie kotew iniekcyjnych) oraz stateczność je g o dna podczas realizacji stacji prow adzono pom pow anie w ody gruntow ej, utrzym ując jej poziom ok. 50 cm poniżej rzędnej dna [7], G eom etria w ykopu oraz w arunki geotechniczne zostały przedstawione na rys. 1. N a rysunku tym przedstaw iono rów nież kolejne fazy realizacji wykopu aż do m om entu w znoszenia korpusu stacji.

Program m onitoringu [8] obejm ow ał pom iary przem ieszczeń poziom ych ścian szczelinowych w 9 przekrojach pionow ych, po stronie w schodniej, zachodniej i południow ej wykopu, na głębokościach 1 m 3,8 m 8 m i 13,5 m od poziom u terenu, pom iary osiadań ścian szczelinowych, pom iary przem ieszczeń pow ierzchni terenu (repery zainstalow ano po stronie wschodniej i zachodniej w ykopu, w dw óch przekrojach badaw czych), pom iary unoszenia dna wykopu ocenione na podstaw ie pom iarów w ykonanych na reperach w głębnych.

Harmonogram pom iarów dostosow ano do kolejnych faz głębienia w ykopu i zakładania kotew lub rozpór.

» a r —

Rys. 1. Schemat konstrukcji ściany, warunki gruntowe oraz fazy realizacji obiektu Fig. 1. Structure scheme, ground conditions and construction phases

(4)

2.2. A naliza rzeczyw istych przem ieszczeń i w ybór przekroju obliczeniow ego

W przypadku przem ieszczeń poziom ych za najbardziej m iarodajne uznano wartości przem ieszczeń na głębokości lm p.p.t. Pow odem do takiego tw ierdzenia był duży rozrzut w yników i niepełne dane dla niższych poziom ów pom iarow ych. N ajw iększe wartości przem ieszczeń w poziom ie lm p.p.t. w ahały się w granicach od 3 mm do 16 m m w zależności od fazy głębienia w ykopu [8],

W artości przem ieszczeń pow ierzchni terenu były niew ielkie i nie przekraczały 8 mm.

W yniki pom iarów w skazyw ały na tendencję do osiadania terenu sąsiadującego z konstrukcją i jeg o unoszenia się w pewnej odległości od wykopu. W yniki pom iarów reperów wgłębnych potw ierdziły odprężenie gruntu. Przem ieszczenia tych reperów po zdjęciu w arstw gruntu były dość duże m im o szybkiego i podzielonego na fazy w ykonania płyty dennej.

O bliczenia przeprow adzono dla jed n eg o z dziew ięciu istniejących przekrojów pom iarow ych. W ybrany przekrój usytuow any był w miejscu, gdzie m iało swój początek fazow anie prac ziem nych i najwcześniej w ykonano płytę denną. D la tego przekroju istnieje najpełniejszy i najdokładniejszy zestaw danych oraz najłatw iej było skorelow ać daty pom iarów z postępem robót budow lanych.

Rys.2. Przemieszczenia poziome terenu (punkty' P I, P2, P3, Pdl) oraz przemieszczenia poziome ściany (punkty 201,202, 203, 204) w wybranym przekroju obliczeniowymi

Fig.2. Horizontal displacements o f ground (points P I, P2, P3, P dl) and vertical displacements o f the wall (points 201, 202,203) forthe section chosen in calculations

(5)

Dodatkowo, analiza zaw ężona została do jednej fazy prow adzonych robót, a m ianow icie do tej, w której zdem ontow ano rozpory po w ylaniu płyty dennej

Schemat przem ieszczeń, który w ystąpił w tej fazie w analizow anym przekroju, przedstawiono na rys. 2. D odatkow o na schem at ten naniesione zostały przem ieszczenia pionowe dna wykopu. Skala przem ieszczeń je s t skażona ze w zględu na czytelność rysunku.

2.3. Opis modelu num erycznego

Obliczenia m etodą elem entów skończonych w ykonano za pom ocą program u PL A X IS v.7.

Program ten daje szerokie m ożliw ości m odelow ania ośrodka gruntow ego przy w ykorzystaniu wielu rodzajów elem entów geom etrycznych i różnych modeli gruntu. Ponadto, w zam yśle autorów program ma być narzędziem inżynierskim , które m a um ożliw ić łatw y i szybki sposób wprowadzania danych i w ykonyw ania obliczeń.

Modelem w ykorzystanym do obliczeń w niniejszym opracow aniu je s t m odel sprężysto- plastyczny z w arunkiem plastyczności C oulom ba-M ohra [5], Istnieje kilka pow odów , dla których został on w ybrany. P o pierw sze, je st m odelem najprostszym , którego sposób działania m ożna łatw o przeanalizow ać i zrozum ieć je g o w pływ na faktyczną pracę symulowanego układu. U łatw ia to w ybór do przyszłych obliczeń innego, bardziej skomplikowanego modelu. Po drugie, je st to m odel oparty na param etrach gruntow ych powszechnie znanych w praktyce inżynierskiej, które m ożna łatw o w yznaczyć i do których istnieją obszerne bazy danych. To znacznie ułatw ia porów nanie param etrów teoretycznych, wynikających z obliczeń, z param etram i otrzym anym i w w yniku badań laboratoryjnych i polowych. Po trzecie, w przypadku kotw ionych ścian szczelinow ych uzyskuje się zadowalającą zgodność pracy m odelu z pracą faktycznego ośrodka gruntow ego [9],

W odniesieniu do innych elem entów (ściana szczelinow a, kotw y, rozpory, płyta denna) zastosowano m odel liniow o-sprężysty.

Założono osiow ą sym etrię w zględem środka w ykopu. P oziom y w arstw gruntu oraz geometria konstrukcji przyjęte zostały w g rys. 1. Siatkę tw orzono z sześciow ęzłow ych elementów trójkątnych. N a styku konstrukcji i gruntu przew idziano zastosow anie elem entów kontaktowych (tzw. „interfejsów ”) o zerow ej grubości. Pozw alały one na m odelow anie zjawisk przylegania i poślizgu zgodnie z w arunkiem plastyczności Coulom ba - M ohra.

Ścianę szczelinow ą, żelbetow ą konstrukcję oraz kotw y stacji m odelow ano stosując dwuwym iarowe elem enty liniow e.

(6)

K olejne etapy w ykonania konstrukcji w iązały się z dodaw aniem i usuw aniem grup elem entów zw iązanych z danymi podobszaram i, zm ianą cech m ateriałów , z których były one w ykonane oraz zm ianą obciążeń. Jako stan początkow y (zerow y) przyjęto naprężenia pierw otne (geostatyczne), zależne od ciężaru objętościow ego gruntów. Założono, że w każdej kolejnej fazie obliczeń w ykorzystuje się poprzednie w artości naprężeń i odkształceń.

W prow adzoną geom etrię układu oraz w ygenerow aną siatkę przedstaw iono na rys.3.

Param etry gruntu przyjęto na podstaw ie [6],

Rys.3. Model analizowanej konstrukcji wraz z przylegającym obszarem Fig.3. Model o f analyzed construction together with surrounding area

2.4. A naliza obliczeniow a

O bliczenia podzielono na dwa etapy. C elem pierw szego etapu obliczeń by ło sprawdzenie, czy przem ieszczenia rzeczyw iste różnią się od obliczonych, przy param etrach m ateriałow ych przyjętych w edług dokumentacji geotechnicznej [6], Pierw szym krokiem w kierunku poszukiw ań optym alnego rozw iązania było zastosow anie w obliczeniach efektyw nych i uogólnionych param etrów dla w arstw y iłowej [6], Z estaw ienie w yników przedstaw iono w tablicy 1.

T ablica 1

Rodzaj wyników

P 1 P 2 P 3 201 202 203 204 Pd 1

Uy [m] Uy[m ] Uy [m] Ux [m] U x[m ] Ux [m] Ux [m] Uy [m]

przem ies zczen ia rzeczyw iste 0.005 ■0.002 -0.003 0.014 0.007 0.005 0.003 0.064 j)=13st. C =37kPa E =24M P a (param, uog.) •0.057 ■0.063 ■0.078 0.044 0.038 0.032 0.031 0.097 j>=19st. C =20kPa E =24M Pa (param, ef.) ■0.058 ■0.060 ■0.076 0.045 0.040 0.034 0.033 0.096

(7)

W drugim etapie podjęta została próba zbliżenia do siebie w yników pom iarów z wynikami obliczeń. D o obliczeń przyjęto w artość m odułu odkształcenia E=100M Pa. W artość ta z punktu w idzenia obliczeń, w ykonanych przez autora w pracy [2], oraz uw ag zaw artych w p.acy [9] jest w artością optym alną dla uzyskania praw idłow ych w yników dla tego konkretnego przypadku obliczeniow ego. W yniki obliczeń etapu drugiego przedstaw ione są w tablicy 2.

T ablica 2

Rodzaj wyników

P 1 P 2 P 3 201 202 203 p04 Pd 1

Uy [m] Uy [m] Uy [m] Ux [m] Ux [m] Ux [m] Ux [m] Uy [m]

przemieszczenia rzeczyw iste 0.005 -0.002 -0.003 0.014 0.007 0.005 0.003 0.064 j)=13st. C=37kPa E =100M P a(param . uog.) ■0.016 -0.019 -0.025 0.015 0.012 0.011 0.011 0.022 j>=19st. C=20kPa E =100M P a(param . ef.) -0.017 -0.017 -0.024 0.016 0.012 0.011 0.012 0.022 ji=19st. C=37kPa E =100M P a -0.013 -0.014 -0.018 0.010 0.008 0.008 0.009 0.016 j>=16st. C=20kPa E =100M P a ■0.023 -0.023 -0.032 0.024 0.019 0.017 0.016 0.022

|>=16st. C=37kPa E=1 OOMPa ■0.014 -0.016 -0.020 0.012 0.009 0.009 0.009 0.020

W tablicach 1 i 2 punkty P I , P2 i P3 odpow iadają reperom zainstalow anym na naziom ie ściany, punkty 201, 202, 203 odpow iadają reperom pom iaru przem ieszczeń poziom ych ściany szczelinowej, a P d l to reper w głębny zainstalow any w dnie w ykopu. P ołożenie punktów pomiarowych przedstaw iono na rys. 2.

3. Podsumowanie i wnioski końcowe

Pierwszym nasuw ającym się w nioskiem je s t stw ierdzenie, że istn ieją duże rozbieżności pomiędzy rzeczyw istym i i obliczonym i przem ieszczeniam i konstrukcji. M ożna zatem przyjąć, że zam ieszczone w opracow aniu [6] param etry gruntu, w yznaczone w edług ogólnie przyjętej praktyki inżynierskiej, nie są adekw atne do rozw ażanego przypadku obliczeniowego. N a pow yższe rozbieżności składa się w iele czynników , czasam i trudnych do zidentyfikowania.

W przeprowadzonej tu analizie znacznie zm odyfikow ano w artość m odułu odkształcenia, otrzymując w ten sposób w yniki dużo bardziej zbliżone do rzeczyw istych w artości. W ysoka obliczeniowa w artość m odułu znosi pew ne niedoskonałości i uproszczenia w ybranego do obliczeń m odelu C oulom ba-M ohra [9],

(8)

N ależy jed n ak zw rócić uw agę na to, że trudno ocenić realność w szystkich parametrów gruntu, w ystępujących niniejszych obliczeniach. Pow yższa analiza obejm uje bardzo wąski zakres zagadnienia, dając tylko wskazówki do prow adzenia dalszych badań na szerszą skalę.

D alsza kalibracja zastosow anej m etody obliczeniow ej pow inna uw zględniać niezależność w szystkich param etrów gruntow ych, w ykorzystyw ać bardziej zaaw ansow ane metody optym alizacji i bazow ać na w iększym zbiorze danych porów naw czych.

Istnieje w iele dróg, które m ożna obrać w dalszej analizie. Jedna z nich to skorzystanie z w iększej ilości punktów pom iarow ych, analiza innych przekrojów lub innych obiektów. W przypadku braku innych danych m ożna posłużyć się przem ieszczeniam i pionowymi i poziom ym i ściany, dążąc do ja k najw ierniejszego odw zorow ania pracy ściany szczelinowej.

Jako podstaw ę do dalszych analiz m ożna rów nież w ykorzystać przem ieszczenia pionowe naziom u i dna w ykopu, koncentrując się na pracy gruntu otaczającego konstrukcję.

A lternatyw ą je s t też zastosow anie innego modelu gruntu. R ozw iązanie to otw iera nowe m ożliw ości i drogi poszukiw ań najlepszego rozw iązania niniejszego zagadnienia, stwarza jed n ak nowe problem y zw iązane z oceną param etrów modelu.

Z pow yższych rozw ażań w ynika, że ocena przem ieszczeń ścian szczelinow ych, a także innych konstrukcji geotechnicznych, za pom ocą metody elem entów skończonych jest zagadnieniem rozległym , w ym agającym dalszej analizy i badań. Ponadto, w ydaje się uzasadnione stwierdzenie, że w ykorzystanie tej metody do celów projektow ych w ym aga od projektanta dużego dośw iadczenia i dobrej znajom ości używ anego narzędzia pracy.

LITERA TU RA

1. B alkem a A.A .:PLA X IS version 7 for W in 95/N T - U ser’s M anual, B rookfield, Rotterdam 1998.

2. D obrow olski T.: Zastosow anie M ES do analizy poziom ych przem ieszczeń kotwionych ścian szczelinow ych - dyplom ow a praca m agisterska, W arszaw a 2001.

3. E uropean Com m ittee fo r Standardization: N orm a europejska E N V 1997 E urocode 7, G eotechnical Design.

4. G ryczm ański M.: O kalibrow aniu m odeli konstytutyw nych, K onferencja środowiskowa sekcji M G iF, K ILiW PAN, G liw ice 1995, ZN Politechniki Śląskiej nr 80, s. 37-52.

5. G ryczm ański M.: W prow adzenie do opisu sprężysto - plastycznych modeli gruntów , wyd.

K ILiW PAN, IPPT PA N Studia z zakresu inżynierii nr 40, 1995, s. 156.

(9)

6. Metroprojekt: W ydzielenia geotechniczne i norm ow e w artości param etrów gruntów występujących w rejonie I linii m etra w W arszaw ie - tablica, W arszaw a 1996.

7. Metroprojekt: Projekt techniczny stacji m etra A14 Św iętokrzyska, W arszaw a 1997.

8. Metroprojekt: P rojekt m onitoringu stacji m etra A 14 Św iętokrzyska, W arszaw a 1997.

9. Siemińska-Lewandowska A.: Przem ieszczenia kotw ionych ścian szczelinow ych, PW Prace Naukowe, B udow nictw o, z. 139, 2001.

10. PN-83/B-03010, Ściany oporow e - obliczenia statyczne i projektow anie.

Recenzent: Prof, d r hab. inż. R yszard Izbicki

Abstract

The subject o f the paper is the problem o f an adequate selection o f a calculation m odel and ground parameters in determ ining the displacem ents o f an anchored diaphragm w all w ith the use of FEM. There w as m ade an effort to find optim al param eters. Exem plary calculations show the grade o f com plexity o f the presented m atter and the need to use m ore sophisticated optimalization m ethods in further analysis. The author presents the w ays to follow in the further research.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Naprężenia zredukowane od wcisku koła na oś (wartość wcisku 0,3 mm); widoczna koncentracja naprężeń ściskających w środkowej części podpiaści osi (maks.

W pracy przedstawiono podejście numeryczne do modelowanie zjawiska inicjacji oraz propagacji fali uderzeniowej pochodzącej od wybuchu TNT w aspekcie badań poligonowych..

Modelowanie zjawisk kontaktowych na styku pary elementów łączonych z wykorzystaniem komercyjnych systemów elementów skończonych jest wciąż utrudnione przez ograniczone

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że największe wartości naprężeń zredukowanych występują w śrubie bikortykalnej wyko- nanej ze stopu tytanu przy

Obiektem badań w pracy są trzy okna o zbliżonych wymiarach geometrycznych, różniące się technologią wykonania ram okiennych – rama okienna drewniana, aluminiowa oraz PCW

Metoda hybrydowa jest połączeniem metody odkształcalnych elementów skończonych (MES) [14] oraz metody sztywnych elementów skończonych (SES) [12]. W wykorzystanej

– określić rozkłady wybranych naprężeń w całym ostrzu skrawającym,.. – wyznaczyć wartości naprężeń głównych w dowolnym miejscu ostrza oraz obliczyć

Dlatego też doświadczenie, jako swoiste wyrzeczenie się języka poprzez próbę przekroczenia jego werbocentrycznych aspiracji, wydaje się przydatne, przy zachowaniu kontekstu

Mimo tych uwag jest to cenna lektura, nie tylko dla historyka, ale także dla czytelnika pasjonującego się historią.. Moglibyśmy sobie tylko życzyć, aby również i na

Wyznaczenie macierzy sztywności jest najbardziej złożonym etapem metody elementów skończonych, wynika to z naruszenia ciągłości odkształceń na skutek podziału ośrodka

Wynik naprężenia w skali Von Misesa dla elementu zbudowanego na podstawie siatki kwadratowej... Wynik przemieszczenia URES dla elementu zbudowanego na podstawie

Na rysunku 2 pokazano rozkład momentów gnących w elementach stalowych ścianki oraz rozkład sił osiowych w kotwi po osiągnięciu docelowej głębokości wykopu... Rozkład

remorari nolui. Recordor equidem Baronem de Ll erberstein quoque Moscoviae descriptionem publicasse, ast collato utroque opere videbis toto coelo statum Moscoviae ab

Polityka ich na tern się zasadza, iż podjudzają kąśliwego buldoga Ajaksa, przeciwko równie zażartemu brytanowi, Achil­ lesowi — i oto teraz pies Ajaks jeszcze

W tabeli 2 zaprezentowano wyniki badania regresji wskazujące na de- terminanty polskich BIZ dla wszystkich projektów ogółem oraz osobno dla projektów typu greenfield i

Słaba (mniej restrykcyjna) wizja zrównoważonego rozwoju, postulowa- na przez ekonomię środowiska, zakłada, że kapitał wytworzony przez czło- wieka i kapitał naturalny

The theory of similar figures, as developed in school mathema- tics, emulates the theses of Euclid’s propositions included in book VI of the Elements. It does not, however,

Tak więc sacrum jest dla Durkheima podstawą wspólnotowej siły społeczności, a rytuał – symbolicznym wyrazem podstawo- wych wartości, które łączą członków

The distribution of the radial component of the magnetic flux density on the air gap sided internal stator surface at harmonic impressing of the current either

W artykule omówiono zastosowanie inklinometru automatycznego do ciągłego monitoringu przemieszczeń obudowy głębokiego wykopu.. Przeprowadzono analizę porównawczą

Podwyższenie wymagania co do wartości współczynnika stateczności może być uzasadnione niejednorodnością masywu gruntowego i niepewnością co do wyznaczonych

S tw orzony m odel MES poddany został zaaw ansow anej analizie strukturalnej i nieliniow ej analizie term icznej, które będą uw zględniały oddziaływ ania dynam iczne