• Nie Znaleziono Wyników

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA PCK DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA PCK DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA PCK DZIAŁAJĄCEGO PRZY

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

(2)

WSTĘP

Pomoc drogiemu człowiekowi jest hasłem przewodnim, które przyświeca Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, dlatego proponujemy podjąć konkretne działania mające na celu propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania PCK w środowisku szkolnym.

Koło PCK jest cenną formą pracy z uczniami, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program Szkolnego Koła PCK powstał z myślą o uczniach klas II – VI, którzy swoim działaniem chcieliby pomagać innym, promować idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa oraz bezinteresownej pomocy na rzecz drogiego człowieka.

Treści w nim zawarte są propozycją pożytecznego spędzania czasu wolnego, spełnienia się w życiu niosąc pomoc drugiemu człowiekowi.

Młodzież w wieku dorastania potrzebuje pozytywnych wzorców, samorealizacji, dysponuje potencjałem pomysłów i energii. Program bierze pod uwagę możliwości rozwojowe uczniów oraz daje szansę, aby mogli poznawać świat z radością i satysfakcją.

Program ma na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, unikaniu zagrożeń wynikających z uzależnień. Pozwala uczniom poznać zasady pracy wolontariatu, włączać się w akcje, kwesty organizowane przez PCK na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.

Program Szkolnego Koła PCK jest zgodny z celami statutowymi Polskiego Czerwonego Krzyża oraz podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016.

(3)

CELE PROGRAMU

Cele ogólne:

promowanie zdrowego stylu życia,

kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno– zdrowotnych,

zapoznanie z przyczynami, przebiegiem, leczeniem oraz profilaktyką wybranych chorób,

kształtowanie odpowiedzialności i dbałości o czystość lokalnego środowiska,

kształtowanie wrażliwości na drugiego człowieka,

aktywizowanie uczniów do włączania się w akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły i poza nią,

pozyskiwanie funduszy na pomoc ludziom potrzebującym,

poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża,

rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

przygotowanie do dalszej działalności w ruchu młodzieżowym PCK.

Cele szczegółowe:

1. Poziom wiadomości:

a. zapamiętanie wiadomości – uczeń:

- wymienia podstawowe pojęcia z zakresu pierwszej pomocy,

- podaje korzyści wynikające ze znajomości udzielania pierwszej pomocy,

- określa źródła powstawania, sposoby zapobiegania i leczenia wybranych chorób, - wymienia zasady prawidłowego odżywiania.

(4)

b. rozumienie wiadomości – uczeń:

- uzasadnia konieczność zrozumienia wszystkich podstawowych zasad funkcjonowania organizmu w takim stopniu, aby człowiek umiał oceniać stan swojego zdrowia, prawidłowo interpretować różne dolegliwości i, aby posługując się tą wiedzą potrafił

uprawiać strategię zdrowego stylu życia,

- uzasadnia konieczność prawidłowego odżywiania się i przestrzegania higieny osobistej, - wyjaśnia ideę humanizmu i zasady działań Polskiego Czerwonego Krzyża.

2. Poziom umiejętności:

a. stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych – uczeń:

- stosuje zasady bezpieczeństwa,

- stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

b. stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych – uczeń:

- udowadnia potrzebę działania na rzecz dobra wspólnego,

- aktywnie włącza się w akcje charytatywne organizowane przez SK PCK.

(5)

METODY PRACY

zebrania członków koła,

redagowanie gazetek tematycznych,

zbiórka artykułów żywnościowych,

sprzątanie zaniedbanych grobów na cmentarzu komunalnym w Środzie Wielkopolskiej,

przygotowywanie przedstawień o tematyce świątecznej i prozdrowotnej,

przygotowywanie życzeń i paczek świątecznych dla:

- uczniów niepełnosprawnych umysłowo, - pacjentów Oddziału Dziecięcego,

udział w akcjach charytatywnych:

- RADOSNE ŚWIĘTA W KAŻDYM DOMU,

- WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, - GODNE DZIECIŃSTWO,

- ZBIERAMY KREW DLA POLSKI,

aktywny udział w festynach organizowanych przez OR PCK w Środzie Wielkopolskiej,

organizacja szkolnych konkursów o tematyce prozdrowotnej,

organizacja Powiatowej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia,

organizacja spotkań z seniorami z Domu Pogodnej Jesieni,

organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

FORMY PRACY

indywidualna,

zbiorowa.

(6)

WARUNKIEM DOTYCZĄCYM REALIZACJI PROGRAMU JEST WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI:

Oddziałem Rejonowym PCK w Środzie Wielkopolskiej,

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Środzie Wielkopolskiej,

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej,

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej,

Szpitalem Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej,

Średzkim Ośrodkiem Kultury,

Radą Miejską w Środzie Wielkopolskiej,

Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Czerniejewo

OMÓWIENIE ZAŁOŻEŃ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH

Treści Programu są dostosowane do możliwości rozwojowych uczniów szkoły podstawowej.

Realizacja celów zawartych w Programie nie zakłada regularnych spotkań członków koła. Odbywają się one wg potrzeb (np. podczas organizacji akcji charytatywnych) lub wg uznania opiekunów koła.

AUTORZY PROGRAMU/ OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA JEGO REALIZACJĘ:

Natalia Januchowska,

Marlena Maćkowiak,

Olga Malinowska,

Anna Sturzbecher,

Barbara Zimowska-Ciupka

(7)

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK DZIAŁAJĄCEGO PRZY SP3 W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

CEL STATUTOWY DZIAŁANIA KOŁA TERMIN

REALIZACJI

Podejmowanie działań na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, prowadzenie szkoleń w tym zakresie oraz szkoleń z pierwszej pomocy

Prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach programu edukacyjnego

RATUJEMY I UCZMY RATOWAĆ Cały rok szkolny

ŚWIATOWY DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY

Zorganizowanie pokazu pierwszej pomocy w galerii handlowej KUPIEC ŚREDZKI 12.09.2015 EUROPEJSKI DZIEŃ PRZYWRACANIA CZYNNOŚCI SERCA "RESTART A HEART DAY"

Udział w biciu rekordu w liczbie osób prowadzących jednocześnie resuscytację krążeniowo-oddechową 16.10.2015 Zorganizowanie pokazu pierwszej pomocy podczas festynu sołeckiego w Kijewie 06.2016 Zorganizowanie pokazu pierwszej pomocy podczas festynu rodzinnego PCK 06.2016

Prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym

Współpraca ze Szkolnym Zespołem ds. Promocji Zdrowia Cały rok szkolny

NIE PALĘ, DBAM O ZDROWIE – zorganizowanie konkursu plastycznego dla uczniów klas IV-VI 03.2016 GDY ZDROWO ŻYJESZ,PRAWDZIWE PIĘKNO ŚWIATA ODKRYJESZ – zorganizowanie szkolnego

konkursu wiedzy o zdrowiu dla uczniów klas I-VI 03.2016

Zorganizowanie IV Powiatowej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia 11.2015 – etap szkolny 05.2016 – etap powiatowy

Przygotowanie przedstawienia o tematyce prozdrowotnej 04.2016

Przygotowanie uroczystego podsumowania konkursu powiatowego PALIĆ, NIE PALIĆ – OTO JEST

PYTANIE 05.2016

Prowadzenie zajęć w ramach programu edukacyjnego ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE 06.2016

(8)

Prowadzenie działalności charytatywnej, realizacja zadań z pomocy społecznej, w tym usług opiekuńczych oraz

podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

ZBIERAMY KREW DLA POLSKI – udział w akcji charytatywnej organizowanej przez OR PCK w Środzie Wielkopolskiej, zbiórka produktów żywnościowych i przyborów szkolnych w sklepie INTERMARCHE

12.09.2015

POMÓŻMY PIĘCIORACZKOM – zbiórka ubrań dla pięcioraczków z Pławiec 09-10.2015 PIÓRNIK DLA KOLEGI – zbiórka używanych piórników i plecaków szkolnych oraz przekazanie ich

dzieciom z ubogich rodzin 09-10.2015

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z GŁODEM – zbiórka artykułów żywnościowych o długim terminie

ważności; przekazanie ich Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej 10.2016 WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – udział w XXIV finale WOŚP; zbiórka funduszy na

cel określony przez fundację WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 01.2016 RADOSNE ŚWIĘTA W KAŻDYM DOMU – udział w akcji charytatywnej organizowanej przez Ośrodek

Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej; zbiórka produktów żywnościowych w sklepie BIEDRONKA

12.2015 03.2016 GODNE DZIECIŃSTWO – udział w akcji charytatywnej organizowanej przez OR PCK w Środzie

Wielkopolskiej w sklepie TESCO; zbiórka funduszy na zakup produktów żywnościowych dla osób w trudnej sytuacji finansowej

11.2015 03.2016

Niesienie pomocy ofiarom i poszkodowanym w klęskach żywiołowych i katastrofach w kraju oraz za granicą

WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA – udział w akcji charytatywnej organizowanej prze UNICEF;

przygotowanie szmacianych laleczek, zorganizowanie kiermaszu charytatywnego, przekazanie zebranych środków na zakup szczepionek dla dzieci mieszkających w Sudanie Południowym – kraju narażonym na klęski humanitarne

02.2016

Prowadzenie działań na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi

DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

Przygotowanie gazetki tematycznej

11.2015 Poinformowanie rodziców (podczas zebrań klasowych), że podczas XXIV

finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie możliwość oddania krwi

Zorganizowanie podczas XXIV finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbiórki krwi 01.2016

Prowadzenie działalności wychowawczej i wypoczynkowej na rzecz dzieci

i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki,

krajoznawstwa i rekreacji

Udział w rajdach rowerowych organizowanych przez KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ ŚREDZIANIE oraz OR PCK i HDK w Środzie Wielkopolskiej

09.2015 11.2015 06.2016 Zorganizowanie rajdu rowerowego dla uczniów klas szóstych – aktywnych członków SK PCK 06.2016 Dofinansowanie ze środków zebranych podczas akcji GORĄCZKA ZŁOTA 2015 wycieczki klasowej

uczniom w trudnej sytuacji finansowej 05.2016

(9)

Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI

ekologicznej

04.2016 CZY ZNASZ POLSKIE PARKI NARODOWE? – Zorganizowanie konkursu

wiedzy o polskich parkach narodowych dla uczniów klas IV-VI

ZIELONA ŚRODA – udział w akcji sadzenia drzew na terenie miasta 04.2016

Rozwijanie działalności wśród dzieci

i młodzieży, uwzględniając przy tym realizację wszystkich zadań statutowych PCK

PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI – Porządkowanie opuszczonych grobów na średzkim

cmentarzu 11.2015

Przygotowanie i wręczenie kartek z życzeniami świątecznymi dla osób samotnych 12.2015 03.2016 BETLEJEM JEST W NAS – Przygotowanie przedstawienia świątecznego dla mieszkańców Domu

Pogodnej Jesieni 12.2015

NIECH OD BAŁTYKU AŻ DO STÓP TATR ŻYJĄ NAM BABCIE, DZIADKOWIE 100 LAT!

Przygotowanie przedstawienia dla mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni 02.2016 WIELKANOC Z PCK – Konkurs dla uczniów klas 0-VI na najpiękniejszy stroik świąteczny (w ramach

LIGI KLAS) 03.2016

Udział w festynie PCK HDK 06.2016

Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – przygotowanie gazetki

tematycznej pt. INNY – NIE ZNACZY GORSZY 05.2016

Pozyskiwanie, szkolenie i organizowanie personelu i wolontariatu niezbędnego do realizacji zadań PCK

Spotkanie organizacyjne

1. Rekrutacja nowych członków i ich uroczyste przyjęcie 2. Wybór zarządu koła

3. Zapoznanie członków z zadaniami PCK i planem pracy Szkolnego Koła PCK 4. Zebranie składek członkowskich

09.2015

TAK DZIAŁAMY – przygotowanie gazetki informacyjnej o działalności SK PCK w roku szkolnym

2014/2015 (gablota obok sali nr 6) 09.2015

STRUKTURA I ZADANIA MIĘDZYNARODOWEGO CZERWONEGO KRZYŻA – przygotowanie

gazetki tematycznej 10.2015

Cytaty

Powiązane dokumenty

Muzyka  „I gra muzyka” – Podręcznik do muzyki dla klas 4–6 szkoły podstawowej.  „Zagrajmy!”–Dodatek instrumentalny do nauki gry na flecie, dzwonkach

Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może zostać zmienione w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w czasie trwania umowy. W przypadku

Kaczmarek Antoni Kaczor Maria Kałużny Szymon Kasprzak Igor Kempa Kajetan Kicinski Wojciech Kokocińska Jagoda Kolasińska Iga Kolasińska Jagoda Konieczna Alicja Anna

Zbiórka produktów żywnościowych – włączenie się do akcji RADOSNE ŚWIĘTA W KAŻDYM DOMU organizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej.

Udział w akcji ZBIERAMY KREW DLA POLSKI 10.2014 Podczas akcji zorganizowanej przez OR PCK. w Środzie zbierano przybory szkolne dla

Ze stanowisk komputerowych mogą korzystad uczniowie oraz ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.. Opłaty za dodatkowe usługi

Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostad zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakooczeniem

Zasady gospodarowania podręcznikami, materiałami edukacyjnymi i materiałami ćwiczeniowymi. Zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych i zapewnienia uczniom

Zbiórka produktów żywnościowych – włączenie się do akcji Radosne Święta w Każdym Domu organizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp.. Styczeń Włączenie

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie

w roku szkolnym 2015/2016 do klasy sportowej ukierunkowanej na pływanie do Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej. Oświadczam, że syn/córka nie ma przeciwwskazań

Przeprowadzenie analizy wyników po sprawdzianie próbnym klas V, sformułowanie wniosków, przedstawienie ich radzie pedagogicznej oraz rodzicom, wykorzystanie wniosków do

Przeprowadzenie analizy wyników po egzaminie próbnym klas VIII, opracowanie wniosków, przedstawienie ich na radzie pedagogicznej oraz rodzicom.

Uczeń, który otrzymał więcej niż dwa pisemne upomnienia od wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu albo naganę dyrektora szkoły, nie może mieć oceny wyższej

Nadania Imienia Szkole wchodzą przedstawiciele grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej.. Opracowanie Planu Pracy Określa plan działań

Program Szkolnego Koła PCK powstał z myślą o uczniach klas IV– VI, którzy swoim działaniem chcieliby pomagać innym, promować idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej,

16) kamera na budynku szkoły skierowana na parking od ul. 20 Października 17) kamera na budynku szkoły skierowana na parking od ul. Kościuszki 18) kamera skierowana na wejście

nauczycielem i szkołą; podaje numer telefonu, który jest zobowiązany odbierać w każdym przypadku próby kontaktu. Uczniowie i rodzice są zobowiązani przestrzegać

§162. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał

Po konsultacjach uczeń niezwłocznie opuszcza szkołę wyjściem głównym od ulicy 20 Października, zachowując bezpieczny dystans. W przypadku posiadania rękawiczek

Zwolnienia z zajęć lekcyjnych w danym dniu na podstawie pisemnej albo telefonicznej informacji rodzica udziela: wychowawca klasy, nauczyciel uczący w danym

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego, rodzic może złożyć wniosek do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego, rodzice mogą złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata