• Nie Znaleziono Wyników

Stop eksmisjom dyskusja o problemach lokatorskich w Lublinie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stop eksmisjom dyskusja o problemach lokatorskich w Lublinie"

Copied!
15
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Stop eksmisjom – dyskusja o problemach

lokatorskich w Lublinie

(2)

Eksmisje w Lublinie

• Decyzja miasta o eksmisji 14 rodzin

• Rozpoczęcie współpracy z firmą Masta M.Stalinger

• Wątpliwości odnośnie prawidłowości działań podmiotów odpowiedzialnych za

przeprowadzenie eksmisji

(Masta M. Stalinger, komornik sądowy, Zarząd Nieruchomości Komunalnych)

• Różnorodność historii ludzkich

• Fałszywy wizerunek osób zagrożonych eksmisją

(3)

Sytuacja mieszkaniowa w Lublinie – problemy

• Niewydolna polityka mieszkaniowa

• Dramatycznie niska ilość lokali socjalnych i komunalnych

• Początek masowych eksmisji

• Brak indywidualnego podejścia do sytuacji

zadłużonych osób. Automatyczność działania władz miasta

• Zrzucanie odpowiedzialności za zdrowie i życie osób eksmitowanych na prywatną firmę

(4)

Przyczyny zadłużeń

• Utrata pracy, utrata dochodu (np. renty), niskie wynagrodzenia. 1/3 pracodawców w Polsce zalega z wynagrodzeniami (zgodnie z rocznym sprawozdaniem PIP za rok 2012 i 2013, odpowiednio str. 87 i 85). Coraz większy odsetek „umów śmieciowych” itd.

• Utrata zdrowia, utrata zdolności do pracy, koszty leczenia, niskie renty.

• Wzrost kosztów utrzymania. Np. cena wody obecnie jest o 34 procent wyższa niż w 2008 roku ( www.cena-wody.pl )

(5)

Niewydolna polityka mieszkaniowa

miasta Lublin – dane

(6)

Miasto Lublin nie realizuje polityki

mieszkaniowej (raport NIK-u)

(7)

Miasto Lublin nie realizuje polityki

mieszkaniowej ( raport NIKu )

(8)

Ilość lokali socjalnych w stosunku do

liczby oczekujących (odpowiedź z ZNK)

(9)

Czas oczekiwania na lokal socjalny

(10)

• Eksmisja do pomieszczenia tymczasowego oznacza eksmisję na bruk

• Rosnące koszty przy malejących dochodach

• Wzrost bezdomności

• Pogorszenie jakości życia mieszkańców

• Uzależnienie mieszkańców od pomocy społecznej

Realne konsekwencje polityki

mieszkaniowej miasta

(11)

Nasze postulaty

• Zaniechanie eksmisji

• Rzetelne sprawdzenie sytuacji wszystkich osób zagrożonych eksmisją

• Stworzenie programu oddłużeniowego

uwzględniającego indywidualną sytuację i możliwości lokatorów

• Zwiększenie środków z budżetu miasta na lokale socjalne

(12)

Co możemy zrobić?

• Wpływanie na opinię publiczną

• Wyrażanie sprzeciwu poprzez wysyłanie pism (do Prezydenta Miasta, do Zarządu Nieruchomości

Komunalnych, do radnych miasta)

• Wnoszenie o udostępnianie informacji publicznej w

zakresie polityki mieszkaniowo – socjalnej (Urząd Miasta Lublin) oraz upublicznianie ich

• Obecność na przeprowadzanych egzekucjach komorniczych

• Organizowanie się w grupach (np. Lubelska Akcja Lokatorska )

(13)

Co możemy zrobić ?

• Wsparcie w znalezieniu pomocy prawnej

• Reagowanie na nielegalne działania podczas procedur egzekucyjnych

• Bezpośrednia pomoc zagrożonym, protesty

• Zgłaszanie planowanych eksmisji,

kontaktowanie się z osobami zagrożonymi

667 674 720

– telefon alarmowy

Lubelskiej Akcji Lokatorskiej

(14)
(15)

Podstawa prawna

• Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowy zasobie gmin;

• Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 marca 1968 roku o czynnościach komorniczych;

• Kodeks Cywilny – część o najmie lokali;

• Kodeks Postępowania Cywilnego – część o egzekucjach

• Uchwały samorządów lokalnych dotyczące

gminnych zasobów lokalowych i gospodarowaniu nimi

• Inne (np. statuty spółdzielni mieszkaniowych)

Cytaty

Powiązane dokumenty

W rozdziale III podano procedury, które musi spełnić osoba bezrobotna aby ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w celu założenia

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej zostaną umieszczone na stronie

I.. Dostarczenie licencji dla dwóch dodatkowych procesorów w posiadanej instalacji systemu BackupExec V-ray Edition. Roczne wsparcie techniczne dla systemu Backup Exec 16

Kandydatka spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, posiada dużą wiedzę z zakresu znajomości przepisów: ustawy z dnia 20

W stosunku do przedmiotowej działki toczą się 4 postępowania o zwrot, przed Starostą Lubelskim, przed Wojewodą Lubelskim, przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

sji, jaka rozwinęła się w lecie tego ro ku w łonie Wielkiej Emigracji na temat założenia Biblioteki Polskiej. Mickiewicz zmarły w 1926 roku był przez pierwsze

Konstrukcja instytucjonalna Unii Europejskiej połączona z jej podmiotowością prawnomiędzynarodową tworzy bowiem zjawisko zupełnie nowe w historii naszego kontynentu, jakim

Podczas spotkania z pracownikami Insty- tutu poinformował o działalnos´ci organizacji polskich na Ukrainie, podkres´la- j ˛ac zwłaszcza ten rys ich pracy, który przyczynia sie˛

Możliwe jest jedynie ode­ rwanie w drodze abstrakcji z DB tych cech naszego poczucia jaźni, które złożone ra­ zem, zdają się składać na odrębne od umysłu ciało,

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

Zleceniobiorca przedstawił rzetelne dowody księgowe potwierdzające właściwe wydatkowanie środków. Na odwrocie każdego dokumentu widniał opis merytoryczny

3 Zgłoszenie wstępne szkoły do udziału we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Miasta Lublin odbywać się będzie poprzez przesłanie do Szkolnego Związku

H/2096 sklep ogólnospożywczy BIEDRONKA Lublin, 1 Maja 16D/ ABC.. BACHUS,

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej zostaną umieszczone na stronie internetowej

Celem artykułu jest zobrazowanie skali wpływu procesów globalizacji na ekosyste- my oraz rosnącego znaczenia subiektywnych odczuć dotyczących środowiskowych

Ponadto Ustawa przewiduje, że „(…) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Zarządzeniami Prezydenta Miasta zmienione zostało zarządzenie w sprawie informacji

W związku z realizacją zadania dotyczącego pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przekazuję informacje i uwagi dotyczące procedury składania wniosków o

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód..

W przypadku uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny.. W przypadku uzyskania dochodu w walucie

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej zostaną umieszczone na stronie

Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją zadania udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w formie stypendium

We see that autocorrelation of two signals is manifested in the intensity extremum — the maximum being in the case of the same signals, and the minimum in