• Nie Znaleziono Wyników

Systemy ochrony praw człowieka

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Systemy ochrony praw człowieka"

Copied!
12
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Systemy ochrony praw człowieka

mgr Kinga Drewniowska

PRAWA CZŁOWIEKA I SYSTEMY ICH OCHRONY

(2)

SYSTEMY

OCHRONY PRAW

CZŁOWIEKA

KRAJOWY SYSTEM

OCHRONY PRAW

CZŁOWIEKA

MIĘDZYNARODOWE

SYSTEMY OCHRONY

PRAW CZŁOWIEKA

SYSTEM

(3)

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA

W SYSTEMIE ONZ

• system ochrony praw człowieka ONZ = system uniwersalny

• podstawowe akty prawne związane z uniwersalnym systemem praw

człowieka:

o Karta Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r.

o Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka nie jest umową międzynarodową a rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ)

o Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r.

o Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 16 grudnia 1966 r.

o najważniejsze organy ochrony praw człowieka w ramach ONZ: o Komitet Praw Człowieka

(4)

KOMITET PRAW CZŁOWIEKA

• art. 28-39 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych • struktura Komitetu:

o Komitet składa się 18 członków wybieranych na 4-letnią kadencję przez państwa członkowskie w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych przez państwa członkowskie,

o członkowie Komitetu powinni być „ludźmi o wysokim poziomie moralnym i uznanej kompetencji w dziedzinie praw człowieka, przy czym należy uwzględnić celowość udziału pewnej liczby osób o doświadczeniu prawniczym”,

o w skład komitetu może wejść nie więcej niż jeden obywatel tego samego państwa członkowskiego (uwzględnienie sprawiedliwego podziału geograficznego i reprezentacji różnych systemów prawnych),

(5)

KOMITET PRAW CZŁOWIEKA

• kompetencje Komitetu:

o procedura sprawozdawcza – monitorowanie przestrzegania praw człowieka

przez państwa

o kontrola sposobu, w jaki państwa realizują postanowienia Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych poprzez rozpatrywanie sprawozdań o tzw. sprawozdanie początkowe, sprawozdania okresowe (cykliczne), tzw.

uproszczona procedura sprawozdawcza

o rozpatrywanie sprawozdań oraz uwagi końcowe, procedura follow-up o skutki braku złożenia sprawozdań przez państwo

o procedura skargowa – rozpoznawanie skarg państw

o skargi są dopuszczalne tylko wtedy, gdy państwo skarżące i państwo przeciwko, któremu wniesiono skargę uznaje kompetencje Komitetu Praw Człowieka

o w praktyce skargi tego typu nie są składane

o procedura skargowa – rozpoznawanie skarg indywidualnych

(6)

SKARGA INDYWIDUALNA DO KOMITETU

PRAW CZŁOWIEKA

• skarga może pochodzić wyłącznie od osoby fizycznej i nie może być anonimowa

• skarga musi pochodzić od osoby znajdującej się pod jurysdykcją państwa-strony Protokołu Fakultatywnego

• skarga musi pochodzić od osoby będącej ofiarą naruszenia praw zawartych w MPPOiP lub jej pełnomocnika (zasada bezpośredniości)

• skarga musi być należycie udokumentowana

• konieczność wyczerpania wszystkich wewnątrzkrajowych środków zaradczych (dot. wyłącznie tych środków, które są skuteczne i dostępne)

• brak ograniczenia czasowego do złożenia skargi

• możliwość zaskarżenia naruszenia praw człowieka, które miały miejsce jedynie po wejściu w życie w stosunku do danego państwa Protokołu Fakultatywnego

(7)

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA

W UNII EUROPEJSKIEJ

• jeden z systemów regionalnych ochrony praw człowieka w Europie

• tworzenie systemu ochrony praw człowieka w ramach Unii Europejskiej (wcześniej Wspólnot Europejskich) rozpoczęło się dopiero po 1969 r., do tego czasu Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) odmawiał zajmowania się problematyką praw człowieka

• Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 20 i 228 TFUE)

o wybierany przez Parlament Europejski po każdych wyborach do tego organu na okres jego kadencji; przedstawia Parlamentowi Europejskiemu coroczne sprawozdanie z wyników swojej pracy

(8)

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA

W UNII EUROPEJSKIEJ

• Karta Praw Podstawowych

• autonomiczny dokument gwarantujący prawa i wolności w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej

• początkowo nie miała charakteru wiążącego i stanowiła jedynie deklarację polityczną stanowiącą wyraz wspólnych tradycji konstytucyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej

• od dnia wejście w życie Traktatu z Lizbony (1 grudnia 2009 r.) Karta Praw Podstawowych stanowi część prawa pierwotnego Unii Europejskiej

• źródłem praw i wolności zawartych w Karcie Praw Podstawowych są unijne traktaty, Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz wspólne tradycje konstytucyjne państw członkowskich, a także dorobek orzeczniczy odpowiednio TSUE, ETPCz oraz sądów konstytucyjnych państw członkowskich

(9)

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA

W UNII EUROPEJSKIEJ

• Karta Praw Podstawowych nie przewiduje żadnych szczególnych

środków ochrony praw i wolności (nie ustanawia instrumentu skargi indywidualnej)

• Protokół nr 30 dołączony do Traktatu z Lizbony → na Kartę Praw Podstawowych nie można skutecznie powoływać się wobec Polski (i niegdyś Zjednoczonego Królestwa), korzystającej z odstępstwa, z którego wynika, że Karta Praw Podstawowych nie rozszerza zdolności TSUE ani sądu krajowego do uznania, że krajowe przepisy prawne lub krajowe działania administracyjne są niezgodne z prawami lub zasadami potwierdzonymi w Karcie

w praktyce oznacza to, że obywatele Polski mogą powoływać się przed sądami krajowymi na prawa podstawowe zawarte w Karcie Praw Podstawowych, jako

ogólne zasady prawa, a nie bezpośrednio na Kartę Praw Podstawowych;

(10)

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA

W UNII EUROPEJSKIEJ

art. 2 TUE

Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób

należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w

społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

art. 6 TUE

1. Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku, w brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 2007 roku w Strasburgu, która ma taką samą moc prawną jak Traktaty.

Postanowienia Karty w żaden sposób nie rozszerzają kompetencji Unii określonych w Traktatach.

(11)

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA

W UNII EUROPEJSKIEJ

art. 6 TUE

2. Unia przystępuje do europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka

i Podstawowych Wolności. Przystąpienie do Konwencji nie narusza kompetencji Unii określonych w Traktatach.

3. Prawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych Państwom Członkowskim, stanowią część prawa Unii jako zasady ogólne prawa.

Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji o Ochronie

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności?

Protokół nr 8 do TUE!

(12)

Bibliografia:

• W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Prawa Człowieka, Warszawa 2018 • M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Prawa człowieka i systemy ich ochrony.

Zarys wykładu, Wrocław 2010

J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys

wykładu, Warszawa 2014

Cytaty

Powiązane dokumenty

Orzecznictwo ETPC; Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawo- wych Wolności; Prawo do nauki; Prawo rodziców do zapewnienia wychowa- nia i nauczania zgodnie z

Jednocześnie, jeśli skarżący ma prawo do bronienia się osobiście, pewne dodatkowe ograniczenia jego prawa do obrony, jak odmowa dostępu do akt sprawy na etapie po-

W stosunku do takiego terytorium Protokół wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie dwóch miesięcy od dnia przyjęcia takiej deklaracji przez

Generalnego. Każda deklaracja złożona zgodnie z dwoma poprzednimi ustępami może być, w stosunku do jakiegokolwiek terytorium wymienionego w takiej deklaracji, wycofana

Właściwa ocena tej książki wymaga, jak sądzę, napisania kilku zdań na temat serii, w ramach której się ukazała.. Wydawnictwo TRIO od kilku lat publikuje

Projekt decyzji Rady upoważniającej Komisję do przeprowadzenia negocjacji w sprawie Umowy o przystąpieniu Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw czło- wieka

Europejskiej; Protokół dotyczący artykułu 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych

ministerstwo dóbr kultury: sedes administri cultus humani bonis praepos˘ıti, f ministerstwo finansów: sedes administri rei nummariae publicae praepos˘ıti, f ministerstwo

porównując wyniki badań w zakresie samooceny osiągnięte przez uczniów szkoły zawodowej, technikum i liceum, należy stwierdzić, że uzyskany średni wynik w zakresie

Sposób rozumienia złego traktowania dziecka w orzecznictwie dotyczącym Konwencji wpłynął na normatywny kształt i interpretację jego zakazu w Karcie oraz w Zrewidowanej

ze sposobów osiągnięcia tego celu jest ochrona oraz rozwój praw człowieka i podstawowych wolności; Potwierdzając swoją głęboką wiarę w te podstawowe wolności, które

Autor argumentuje na rzecz tezy o organicznym związku obu reżimów, a naruszenie Konwencji widzi jako szczególny przypadek podstawy odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej

Every chapter presents one national literature and there are Russian, British, Dutch, Italian, French, Post-Yugoslav, Norwegian, Flemish, Polish, and German literatures.. Then

Ponadto, jako że historia mówiona jest zarówno sytuacją dzielenia się pa- mięcią i tożsamością, często przed rozmową przeprowadzający wywiady muszą udowodnić, że są

[r]

reference wall statie pressure for the calibration tests in figure 12 also does not correspond to the undisturbed flow con- ditions ahead of the bow wave.. An

Tak jak w życiu codziennym, przez kontakty bezpośrednie, powstają grupy zjednoczone jakąś ideą, tak również Internet jest środkiem, który przyczynia się do

Zaledwie zostawszy biskupem Cezarei w Kapadocji w 370 r., Bazyli stał się obiektem ostrych ataków ze strony prefekta cesar­ skiego, Modesta, który zaczął

Zaznacza się, iż celem reklamy jest zachęcanie do nabywania towa- rów bądź usług, a celem informacji handlowej powinno być udostępnianie danych o świadczonych usługach

Unifikacja tych głosek prowadzi do szeregowania haseł je zawierających tak, jakby fonetycznie nie było między nimi opozycji (np. [ć] zapisane przez dwuznak cz i odczytane jako

je eli jako racjonalny podmiot mógłbym chcie , a eby ten sposób post powania był wybierany przez wszystkie osoby, a nadto aby był przez nie wybierany w ka

The popularity of this type of writing service, as well as such social media sites as Facebook and Twitter, which are also sites of literary creativity, shows how diverse

5. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie wystąpił z wnioskiem do Try- bunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3, może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do