Gdańsk: 06/0214/DN - Sukcesywna dostawa artykułów biurowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Download (0)

Full text

(1)

Gdańsk: 06/0214/DN - Sukcesywna dostawa artykułów biurowych Numer ogłoszenia: 46946 - 2014; data zamieszczenia: 10.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego , ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 5547190, 58 5547442, faks 58 5547227.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.gda.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 06/0214/DN - Sukcesywna dostawa artykułów biurowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla AWFiS w Gdańsku...Zamówienie obejmuje m.in. bloki biurowe, bruliony, notesy, długopisy, korektory, etykiety samoprzylepne, zszywki, pinezki, skoroszyty, segregatory, spinacze, zszywacze, dziurkacze, papier komputerowy, papier kserograficzny, koperty, akcesoria do tablic do pisania, pudła archiwizacyjne, tablice, przekładki do segregatorów, okładki na akta, druki księgowe i administracyjne, linijki, nożyczki, koszulki na dokumenty, wkłady do długopisów datowniki. ... Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, specyfikację ilościowo-wartościową zawiera Załącznik 1. ... Wymagania Zamawiającego:... -...poszczególne dostawy muszą być pakowane i fakturowane zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, tzn. w rozbiciu na Katedry i Działy AWFiS,... - ...zamówione artykuły biurowe muszą być dostarczane transportem własnym Wykonawcy w godzinach:

08.00 - 12.00 do siedziby Zamawiającego, w terminie max 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zapotrzebowania,... -...dostarczone artykuły biurowe muszą być fabrycznie nowe i posiadać ważną gwarancję producenta, jeżeli dla danego produktu jest ona wymagana.... -...Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 21 dni od otrzymania towaru,... -...reklamacje realizowane będą na bieżąco,... -...Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wady jawne i ukryte towaru.... -...w przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej, Wykonawca zobowiązuje się do odebrania na swój koszt od Zamawiającego wadliwego towaru będącego przedmiotem reklamacji w celu jego wymiany na wolny od wad i dostarczenia do Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.... -...w przypadku zgłoszenia reklamacji ilościowej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć brakującą część zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.... -...Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje wynikające z tytułu wprowadzenia do obrotu towaru nie spełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami i normami. ... Podane w Załączniku 1 ilości artykułów biurowych stanowią maksymalne roczne zapotrzebowanie. Zamawiający zastrzega, że faktycznie zamawiana ilość artykułów biurowych w ciągu roku może być mniejsza niż to wynika z ilości podanych w Załączniku 1, jednak nie więcej niż o 30%. ... Oferty równoważne.... Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej, tj. zaproponowanie produktów innych niż produkty `wzorce`, podane w Załączniku

(2)

1. ... Zamawiający uzna, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. ...

Wszystkie produkty wprowadzone do obiegu muszą spełniać wymogi odpowiedniego standardu bezpieczeństwa i jakości towaru. ... Składając ofertę jakościową i cenową każdego z produktów, zgodnie z tabelą zawartą w ww. Załączniku 1 Wykonawca oferując produkt `równoważny` musi wpisać dane jednoznacznie określające oferowany produkt, poprzez podanie: nazwy producenta lub marki oferowanego produktu lub pełnej nazwy produktu (lub tyle tych informacji łącznie, aby nie było wątpliwości, jaki konkretnie produkt jest oferowany) tak, aby Zamawiający mógł ocenić czy rzeczywiście jest to artykuł `równoważny` czy może tylko gorszej jakości `zamiennik`. ... Do oceny równoważności będą brane pod uwagę cechy produktu wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, w Załączniku 1.

W przypadku wątpliwości, na Wykonawcy będzie spoczywać trud udowodnienia, że produkt jest

`równoważny`. ... Miejsce dostawy: Budynek AWFiS Gdańsk, 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego 30A ... Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. ... Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. . ... Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 14.000 euro, lecz nie przekraczającej 207.000 euro dla dostaw.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 30.19.20.00-1, 30.19.21.21-5, 30.19.21.25-3, 30.19.21.60-0, 30.19.28.00-9, 30.19.71.00-7, 30.19.72.20-4, 30.19.76.30-1, 30.19.76.44-2, 30.19.92.30-1, 30.19.76.00-2, 30.19.95.00-5, 30.19.93.30-2, 30.23.74.30-2, 22.81.50.00-6, 22.85.00.00-3, 22.85.21.00-8, 22.81.63.00-6, 39.29.25.00-0, 39.24.12.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 --> załączone do SIWZ. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 --> załączone do SIWZ. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

(3)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 --> załączone do SIWZ. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 --> załączone do SIWZ. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 --> załączone do SIWZ. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

(4)

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1....OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych,..2...Formularz Oferty postępowania nr 06/0214/DN (Załącznik nr 5)...3...

Załącznik nr 1 - `Zapotrzebowanie na artykuły biurowo-papiernicze w 2014r., wypełniony zgodnie z kolumnami, ...4...Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą....5...Oświadczenie Wykonawcy informujące Zamawiającego o tym, która z pozycji lub części zamówienia powierzona zostanie podwykonawcom....Uwaga: Brak złożenia oświadczenia zostanie przyjęte jako informacja, że całe zamówienie będzie realizowane wyłącznie przez Wykonawcę....6...Pisemne zobowiązanie Innych Podmiotów dotyczące zasobów oddanych do dyspozycji Wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia... Uwaga: Brak pisemnych zobowiązań innych podmiotów oznaczać będzie, że Wykonawca przy realizacji zamówienia nie będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy....7... Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają dla ustanowionego pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na

(5)

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: ... a)...zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, a w szczególności zmian stawek podatkowych (VAT), mających wpływ na cenę. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego, tj. części wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zrealizowano.... b)...wstrzymania lub zakończenia produkcji danego asortymentu przedmiotu zamówienia. Wykonawca może w przypadku zaistnienia ww. okoliczności zaproponować Zamawiającemu równoważnik produktu będącego przedmiotem umowy jednak w cenie jednostkowej netto nie przekraczającej ceny zamienianego produktu. Cena równoważnika może być niższa niż produktu oferowanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zamiany oraz dostarczenie pisemnego potwierdzenia dystrybutora lub producenta o wycofaniu zamienianego produktu z rynku. Zamawiający nie jest zobowiązany do kupna zaproponowanego równoważnika.... c)...zmiany danych Wykonawcy (siedziba, adres, nazwa) bez zmiany Wykonawcy.... d)...rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy.... e)...zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy... f)...zmiany Podwykonawcy wskazanego w Umowie, jeżeli Wykonawca złożył w ofercie oświadczenie informujące Zamawiającego o tym, że część zamówienia powierzona zostanie podwykonawcom i jeżeli zmiana ta jest niezbędna dla prawidłowej realizacji Umowy.... *** Uwaga:

W przypadku, gdy całe zamówienie będzie realizowane wyłącznie przez Wykonawcę powyższy punkt zostanie usunięty z przyszłej Umowy.... g)...zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, która dotyczy Podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i złożył w ofercie pisemne zobowiązania innych podmiotów. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.... *** Uwaga:

W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zamówienia nie będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy powyższy punkt zostanie usunięty z przyszłej Umowy.... h)...wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://awf.gdansk.sisco.info

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: -...Budynek AWFiS, ul. Józefa Czyżewskiego 30A (wjazd od ul. Nadwodnej), 80-336 Gdańsk, ...w Biurze Zamówień Publicznych, pok. 308 lub --...w Biurze Kanclerza, II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

20.02.2014 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Budynek AWFiS, ul. Józefa Czyżewskiego 30A (wjazd od ul. Nadwodnej), 80-336 Gdańsk, Biuro Kanclerza, II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1...Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ...2...Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ...3...Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Figure

Updating...

References

Related subjects :