Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.klinika-zabrze.med.pl

Zabrze: Świadczenie usług transportu sanitarnego Sygn. Sprawy DZP/16PN/2015 Numer ogłoszenia: 165345 - 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. M. C.

Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 3732308, 3732346, faks 032 3732308, 3732346.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika-zabrze.med.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportu sanitarnego Sygn. Sprawy DZP/16PN/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług transportu sanitarnego Sygn. Sprawy DZP/16PN/2015 Przedmiot zamówienia obejmuje: - świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów do innych jednostek świadczących usługi medyczne w celu dalszego leczenia lub wykonania badania bądź konsultacji lub przewozu pacjentów do domu zgodnie z potrzebami

Zamawiającego (dotyczy pakietu nr 1 oraz pakietu nr 2) - świadczenie usług transportu sanitarnego materiałów biologicznych (dotyczy pakietu nr 3) Przedmiot zamówienia składa się z 3 pakietów. Pakiet nr 1 - transport sanitarny pacjentów karetką z zespołem

specjalistycznym w składzie zgodnym z wymaganiami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Pakiet nr 2 - transport sanitarny pacjentów karetką z zespołem podstawowym w składzie zgodnym z wymaganiami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Pakiet nr 3 - transport sanitarny materiałów biologicznych Szczegółowy opis przedmiotu

(2)

zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy. Wykonawca powinien działać zgodnie z przepisami: - Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 581) -

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń

gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2013, poz. 1176 z późn.zm.) - Ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz.U. z 2013 poz. 757 z późn. zm.) Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań: 1) Zaoferują usługę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia

uszczegółowionym w załączniku nr 3 do SIWZ - dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3. 2) Świadczenia zdrowotne wykonywane będą 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (także w dni ustawowo wolne od pracy) - dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3. 3) Środek transportu sanitarnego będzie spełniał cechy techniczne i jakościowe określone w aktualnie obowiązujących Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane- dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4) Środek transportu sanitarnego będzie spełniał wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2013r. poz. 1176 z późn. zm.) - dotyczy Pakietu nr 1, 2. 5) Środek transportu sanitarnego będzie pojazdem uprzywilejowanym i będzie posiadał zezwolenie MSW na używanie sygnałów dźwiękowych zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.) - dotyczy Pakietu 1, 2. 6) Środek transportu będzie posiadał aktualne ubezpieczenie OC i NW oraz aktualne badania techniczne (Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ww. dokumenty na każde wezwanie Zamawiającego) - dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3. 7) Środek transportu będzie posiadał oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa - dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3. 8) Świadczenie usług na rzecz Zamawiającego nastąpi na podstawie pisemnych zleceń lekarskich (wzór zlecenia stanowi Załącznik nr 2 do umowy), po telefonicznym uzgodnieniu miejsca, terminu oraz czasu przewozu i pisemnym potwierdzeniu zlecenia przewozu przez osobę upoważnioną do tego przez Zamawiającego - dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3. 9) Wykonawca będzie stawiał się w miejscu określonym w zleceniu lekarskim w celu rozpoczęcia

świadczenia usługi w terminie i czasie określonym w zleceniu. W przypadku transportu sanitarnego realizowanego w trybie planowym pracownik Zamawiającego zleci Wykonawcy realizację transportu z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem. Natomiast w przypadku transportu sanitarnego realizowanego w trybie pilnym rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi najpóźniej do 30 minut od zgłoszenia. 10) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3. 11) Wykonawca zobowiązuje się prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w podmiotach leczniczych - dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3. 12) Wykonawca zobowiązuje się do poddania się kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 581) w zakresie wynikającym z umowy Zamawiającego zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także do poddania się kontroli Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy - dotyczy Pakietu 1, 2, 3. 13) Wykonawca

zobowiązuje się do posiadania w okresie trwania niniejszej umowy, ważnej umowy

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych przez siebie usług. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy, umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania umowy - dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3. 14) Zespół specjalistyczny zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.) powinien być złożony z co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych

(3)

czynności ratunkowych, w tym lekarza systemu oraz pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego - dotyczy Pakietu nr 1. 15) Zespół podstawowy zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.) powinien być złożony z co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego - dotyczy Pakietu nr 2. 16) Termin płatności - wartość punktowana zgodnie z zapisami SIWZ cz. XXII. Maksymalny termin płatności to 60 dni, natomiast najkrótszy termin płatności 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku - dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 17) Wykonawca podpisze umowę, której wzór stanowi w zależności od Pakietu Pakiet 1 - załącznik nr 4a do SIWZ;

Pakiet 2 - załącznik nr 4b do SIWZ; Pakiet 3 - załącznik nr 4c do SIWZ; Termin wykonania umowy: 24 miesiące od dnia 01.02.2016r. - Pakiet nr 1 24 miesiące od dnia podpisania umowy - Pakiet nr 2 24 miesiące od dnia 01.02.2016r. - Pakiet nr 3 lub w przypadku, gdy zostanie wykorzystana kwota, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia w odniesieniu do każdego z pakietów, o której mowa w § 1 ust. 2 Projektu umowy, w zależności od tego, który z tych przypadków nastąpi wcześniej..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

(4)

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie

oświadczenia, o którym mowa w części XIII pkt. 1 ppkt 2 SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie

oświadczenia, o którym mowa w części XIII pkt. 1 ppkt 2 SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W zakresie warunku wskazanego w części XII.1.c) tj. dysponowania

odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Warunek rozumiany, jako dysonowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia tzn. dysponowanie specjalistycznymi środkami transportu (pojazdy sanitarne powinny spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy

zharmonizowane) - dotyczy Pakietu nr 1,2,3, ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie wykazu środków transportu o którym mowa w cz. XIII pkt 1 ppkt 5 SIWZ - dotyczy Pakietu nr 1,2,3.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W zakresie warunku wskazanego w części XII.1.c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek rozumiany, jako dysonowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. dysponowanie

wykwalifikowanym personelem zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn.

zm.) - dotyczy Pakietu nr 1,2 ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn.

zm.) o którym mowa w cz. XIII pkt 1 ppkt 6 SIWZ - dotyczy Pakietu nr 1,2

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie

oświadczenia, o którym mowa w części XIII pkt. 1 ppkt 2 SIWZ

(5)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

(6)

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

1. Dokumenty wymagane: 7) oświadczenie Wykonawcy, że oferowane środki transportu sanitarnego posiadają aktualne OC i NW oraz aktualne badania techniczne - załącznik nr 7 do SIWZ dotyczy Pakietu 1,2,3 8) Zezwolenie MSW na używanie sygnałów dźwiękowych zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.) dla każdego oferowanego środka transportu - dotyczy Pakietu 1,2 1a) Dokumenty wymagane na każde żądanie Zamawiającego: 1) Aktualne ubezpieczenie OC i NW oraz aktualne badania techniczne dla każdego oferowanego środka transportu - dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3,

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

XIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, oraz w celu

potwierdzenia, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Dokumenty wymagane: 1) oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5A do SIWZ (lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej), 5) wykaz środków transportu którymi Wykonawca będzie wykonywał

zamówienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ - dotyczy Pakietu 1,2,3, 6) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie

Medycznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ - dotyczy Pakietu 1,2 7) oświadczenie Wykonawcy, że oferowane środki transportu

sanitarnego posiadają aktualne OC i NW oraz aktualne badania techniczne - załącznik nr 7 do SIWZ dotyczy Pakietu 1,2,3 8) Zezwolenie MSW na używanie sygnałów dźwiękowych

(7)

zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.

U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.) dla każdego oferowanego środka transportu - dotyczy Pakietu 1,2 1a) Dokumenty wymagane na każde żądanie Zamawiającego: 1) Aktualne ubezpieczenie OC i NW oraz aktualne badania techniczne dla każdego oferowanego środka transportu - dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 2. Dokumenty dodatkowe wymagane od

Wykonawców składające się na ofertę: a) Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy b) Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz cenowy 3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w cz. XIII pkt 1 ppkt 1) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej w cz. XIII pkt 3 zdanie pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w cz. XIII pkt. 3 zdanie pierwsze, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

Dokumenty zawierające odpowiednie oświadczenia powinny być wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku

wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Ponadto, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w cz. XIII.1. 2) do XIII.1.4) włącznie i inne wymagane treścią SIWZ dokumenty. 4.Wymagania dodatkowe, gdy kilku wykonawców wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelką korespondencję związaną z

prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. Z tego względu należy w ofercie wyraźnie wskazać pełnomocnika reprezentującego Wykonawców oraz podać adres do doręczeń. Zamawiający przyjmuje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 3) W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców. 4) W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) dokumenty wymienione w cz. XIII pkt 1ppkt. 1) niniejszej SIWZ wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) oświadczenie każdego z

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dla każdego z nich indywidualnie - o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

(8)

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, d) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie z art. 22 ustawy - Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenie to zostało

podpisane przez należycie umocowanego pełnomocnika Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu, e) wspólny formularz ofertowy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego załącznikami podpisany przez

ustanowionego pełnomocnika, f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Uwaga dla Wykonawcy: Wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, a nie dane pełnomocnika.

4a. Wymagania dla podmiotów, które będą realizowały część zamówienia, na których potencjał Wykonawca się powołał przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy: a) dokument wymieniony w cz. XIII pkt 1 ppkt. 1) niniejszej SIWZ wystawiony indywidualnie dla każdego z podmiotów na które Wykonawca będzie się powoływał przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a które będą realizowały część zamówienia publicznego, b) oświadczenie o braku podstaw do

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 1 Ustawy (cz. XIII pkt 1 ppkt 3) indywidualnie dla każdego z podmiotów, na które Wykonawca będzie się powoływał przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a które będą realizowali część zamówienia publicznego. 5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. - Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwość co do jej prawdziwości. - W przypadku wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których zasobach polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty - Dokumenty złożone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.

Oświadczenia i dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, powinny

potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 7. Zamawiający zgodnie z art. 24b Ustawy wezwie Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 1) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust.

2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji. 2) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w cz. XIII.1.4).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

(9)

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 97

2 - Termin płatności - 3 IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian XXVI. Możliwość zmiany umowy Zamawiający dopuszcza istotną zmianę postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w razie: - zmiany wynagrodzenia o wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę - zmiany wynagrodzenia w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - zmiany wynagrodzenia na niższe, jeżeli będzie to korzystne dla

Zamawiającego - konieczności zmiany ceny ofertowej brutto w sytuacji, gdy zmiana stawki podatku VAT będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa, a nie z zastosowania

nieprawidłowej stawki podatku VAT przez Wykonawcę, - zmiany ceny za wykonanie usługi w przypadku zmiany ceny detalicznej paliwa (spadek lub wzrost) o 30 % obejmująca

przedmiotowa zmianę, - gdy w toku realizacji Umowy wystąpią zmiany stanu prawnego uniemożliwiające wykonywania Umowy na dotychczasowych warunkach, - wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ Zmiana osób upoważnionych do reprezentacji strony (do kontaktów) wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.klinika-zabrze.med.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Pokój nr 2 (budynek administracji - parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ul. M.

Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Sekretariat Szpitala (budynek administracji - II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

(10)

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zastosowana numeracja w Biuletynie Zamówień Publicznych jest numeracją zgodną z SIWZ Zamawiającego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 - transport sanitarny pacjentów karetką z zespołem specjalistycznym w składzie zgodnym z wymaganiami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy.

Termin wykonania umowy: 24 miesiące od dnia 01.02.2016r. - Pakiet nr 1 lub w przypadku, gdy zostanie wykorzystana kwota, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia w odniesieniu do każdego z pakietów, o której mowa w § 1 ust.

2 Projektu umowy, w zależności od tego, który z tych przypadków nastąpi wcześniej..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 97

o 2. Termin płatności - 3

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 - transport sanitarny pacjentów karetką z zespołem podstawowym w składzie zgodnym z wymaganiami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy.

Termin wykonania umowy: 24 miesiące od dnia podpisania umowy - Pakiet nr 2 lub w przypadku, gdy zostanie wykorzystana kwota, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia w odniesieniu do każdego z pakietów, o której mowa w § 1 ust.

2 Projektu umowy, w zależności od tego, który z tych przypadków nastąpi wcześniej..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 97

o 2. Termin płatności - 3

(11)

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 - transport sanitarny materiałów biologicznych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy.

Termin wykonania umowy: 24 miesiące od dnia 01.02.2016r. - Pakiet nr 3 lub w przypadku, gdy zostanie wykorzystana kwota, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia w odniesieniu do każdego z pakietów, o której mowa w § 1 ust.

2 Projektu umowy, w zależności od tego, który z tych przypadków nastąpi wcześniej..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 97

o 2. Termin płatności - 3

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :