11/2015 NS Otwock, r.

Pełen tekst

(1)

11/2015 NS

Otwock, 04.09.2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zamówień Sektorowych w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zmianami zwaną dalej u.p.z.p.).

Nazwa zadania : Usługa ochrony osób, obiektu i mienia, monitorowanie lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiektach OPWiK Sp. z o.o. oraz inkaso wartości pieniężnych zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Karczewska 48 05-400 Otwock www.opwik.com

poniedziałek 9.00-17.00, wtorek - piątek 7.00-15.00 II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zwanym dalej regulaminem, którego treść dostępny jest na stronie internetowej OPWiK Sp. z o.o.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób, obiektu i mienia w obiektach OPWiK Sp. z o.o. oraz inkaso wartości pieniężnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom .

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia : 2 lat - od dnia 30.09.2015 r. do dnia 29.09.2017r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie sektorowe muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu zg z §13 Regulaminu:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

(2)

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca posiada koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie o cofnięcie koncesji.

2. Za spełnienie warunków określonych w pkt. 1 zamawiający uzna złożenie wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. VI, zawierających wymagane informacje i treści oraz formalnie poprawne.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 15 ust. 1 regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt. 6.1.5). niniejszej specyfikacji;

2) Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;

3) Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt.9 u.

p. z. p. wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z §32 Regulaminu –zał. nr 4 do SIWZ.

6) Podpisany i wypełniony projekt umowy – zał. nr 7 do SIWZ.

(3)

7) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw – posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8) Aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia ( Koncesja musi być ważna przez cały okres wykonywania zamówienia)

2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, np.

konsorcjum, spółka cywilna, wykonawcy zobowiązani są:

1. ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo musi wskazywać w szczególności: postępowanie o zamówienia publiczne którego dotyczy, wykonawców ubiegających się o udzielenie tego zamówienia oraz zakres umocowania pełnomocnika.

2. Dołączenia w/w pełnomocnictwa do oferty. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia z wyłączeniem pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 1.1) - 5) przez każdego wykonawcę.

4. Pozostałe wymagane dokumenty składane są wspólnie.

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty stosownie do postanowień Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z późniejszymi zmianami).

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

1).Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (dowody w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów §1 pkt.2), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zał. nr 5 do SIWZ

2). Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

(4)

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- zał. nr 6. do SIWZ tj:

Kopia zaświadczeń o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej I lub II stopnia wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia (należy potwierdzić za zgodność z oryginałem)

5. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy spełnić warunki zapisane w umowie w § 5.

6. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

Zg. z zał. nr 1 do SIWZ

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym tłumacza oraz za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:

1. Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu 022 779 42 96 w 10

3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej k.babik@opwik.com Tel. 22 779 42 96 wew. 12

4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną

5. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko Kierownik Oczyszczalni Ścieków imię i nazwisko p.Piotr Lech

tel. 022 779-20-47 wew. 125 fax. 022 779-20-47 wew. 130 w terminach pon 9-17 wt-pt 7-15

6. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest :p Katarzyna Bąbik,- k.babik@opwik.com i Piotr Lech p.lech@opwik.com w terminach pon 9-17 wt-pt 7-15

(5)

7. Zamawiający może w każdym czasie ,przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikacje przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia zg z art.26 Regulaminu.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

X. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od dnia 11.09.2015.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, w walucie PLN.

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

9. Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii

potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski (przetłumaczone przez tłumacza), poświadczone przez wykonawcę .

11. Oferta winna być umieszczona w zamkniętej ,nieprzezroczystej kopercie z napisem:

(6)

Usługa ochrony osób, obiektu i mienia , monitorowanie lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiektach OPWiK Sp. z o.o. oraz inkaso wartości pieniężnych zgodnie

z zał. nr 1 do SIWZ.

Nie otwierać przed dniem 11 września 2015 r. przed godz. 11:15 XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 11.09.2015 r. do godz.11:00

w siedzibie zamawiającego Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Karczewska 48, 05-400 Otwock

Oferty zostaną otwarte dnia: 11.09.2015 r. o godz.11:15

w siedzibie zamawiającego Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Karczewska 48,05-400 Otwock XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

a) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

b) Wykonawca określa ryczałtową cenę realizowanego zamówienia w zał. nr 3 „Formularzu ofertowym” i cena ta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać podwyższeniu.

c) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

d) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

e) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

f) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert :

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Nazwa kryterium Waga (znaczenie) %

cena Wc = 60

Doświadczenie w zakresie osób i mienia Wd = 40 gdzie:

a) Kryterium cena:

Cena obliczana będzie na podstawie wzoru:

Cof = Cn/Cb x Wc% x100pkt Cof – otrzymane punkty

Cn – najniższa cena Cb – cena badanej oferty Wc – waga kryterium

(7)

b) Kryterium doświadczenie tj. ilość zrealizowanych usług ochrony osób i mienia Punktacja w zakresie kryterium doświadczenia zawodowego:

Lp. obiekty Punktacja (za każdą pozycję)

1 Urzędy administracji państwowej i

samorządowej 1 obiekt – 20 pkt.

2 obiekty – 40 pkt.

3 obiekty i więcej – 70 pkt.

2 Banki 1 obiekt – 5 pkt.

2 obiekty – 10 pkt.

3 obiekty i więcej – 20 pkt.

3 Obiekty usługowe tj. sklepy, targowiska itp. i inne

1 obiekt – 3 pkt.

2 obiekty – 6 pkt.

3 obiekty i więcej – 10 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 100 pkt Punktacja obliczana będzie na podstawie wzoru:

Dof = Db/Dmax x Wd%x100 pkt Dof – otrzymane punkty

Dmax – punkty najwyższej oferty Db – punkty badanej oferty Wd – waga kryterium

2. Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium

3. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta to 100pkt.

4. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów czyli Cof +Dof.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 83 i 84 Regulaminu.

XVII. Załączniki

1) Specyfikacja techniczna – zał. nr 1

2) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę –zał. nr 2 3) Formularz cenowy – zał. nr 3

4) Oświadczenie z §32 Regulaminu.- zał. 4 5) Wykaz dostaw i usług- zał. 5

6) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia-zał. nr 6 7) Projekt umowy- zał. nr 7

Prezes Zarządu lub osoba upoważniona

(8)

Zał. nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa: ...

Siedziba: ...

Adres poczty elektronicznej: ...

Strona internetowa: ...

Numer telefonu: 0 (**) ...

Numer faksu: 0 (**) ...

Numer REGON: ...

Numer NIP: ...

Część zamówienia powierzona Podwykonawcy (nie potrzebne skreślić )

...

...

...

Dane dotyczące zamawiającego

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Karczewska 48 05-400 Otwock

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu sektorowym na: Usługę ochrony osób, obiektu i mienia, monitorowanie lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiektach OPWiK Sp. z o.o.

oraz inkaso wartości pieniężnych zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ. Nr sprawy:11/2015NS

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

cena netto...zł (słownie: ...) podatek VAT...zł cena brutto...zł

(9)

(słownie: ...)

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie w terminie do dnia: ……….

Termin płatności:... dni

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):...

Reklamacje będą załatwiane w terminie:…………... ... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

Inne………

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

... ... ... ... ... ... ... ... ... tel. kontaktowy, faks: ... ... ...

zakres odpowiedzialności

... ... ... ... ... ... ... ... ... tel. kontaktowy, faks: ... ... ...

zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ...

Stanowisko ...

Telefon...Fax...

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium; nie dotyczy

4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

(10)

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………

………

………

Inne informacje wykonawcy:

………

………

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(11)

Załącznik nr.3

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy ...

Adres wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

Cenowa ofertowa za wykonanie zadania / przedmiotu zamówienia:

Lp.

Przedmiot

Jednostka

miary Ilość Cena jedn.

netto

Kwota netto

VAT Kwota brutto

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(12)

Załącznik Nr. 4

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie sektorowe Zg z art.32 Regulaminu

Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Nazwa wykonawcy ...

Adres wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadam wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie sektorowe na podstawie art.15 Regulaminu Zamówień sektorowych .

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(13)

Załącznik Nr 5

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW / USŁUG

Nazwa wykonawcy ...

Adres wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (dowody w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów §1 pkt.2), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawcy winni wykazać (dokumenty), że w ciągu ostatnich trzech lat wykonali usługi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia.

Lp Przedmiot usługi Wartość usługi netto + VAT

Termin wykonania usługi (od – do)

Nazwa i adres Zamawiającego

Wskazanie dokumentów potwierdzających należyte

wykonanie usługi (nr strony w ofercie) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(14)

Załącznik nr 6- Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

Nazwa wykonawcy ...

Adres wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

LP Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu

Tel. kontaktowe, fax

Kwalifikacje / Wykształcenie

Zakres

wykonywanych czynności 1

2 3 4 5

* Wypełnić, jeżeli zakres przedmiotu wymaga posiadania przygotowania zawodowego /uprawnień.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby / podmioty, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(15)

Załącznik nr. 7

UMOWA NR …../2015 US

zawarta w dniu ………. r.

w Otwocku pomiędzy:

Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Otwocku

przy ul. Karczewskiej 48, NIP 532-19-54-266, REGON 141152456, wpisaną do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIV Wydział KRS nr KRS 0000287447

Kapitał Zakładowy wynosi: 109.905.000 zł.

reprezentowanym przez:

1. Prezesa Zarządu mgr inż. Mieczysława Kostyrę 2. Prokurenta mgr Grażynę Osica zwaną dalej Zamawiającym

a

……….

z siedzibą: ……….

REGON ………. ; NIP ………..

reprezentowanym przez:

p. ……….

zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej:

Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór Wykonawcy, dokonany w dniu ……….. r. w trybie przetargu nieograniczonego-zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o. w myśl art.132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r ,poz. 907 ze zm.)

§1

Przedmiotem umowy jest usługa ochrony osób, obiektu i mienia, monitorowanie lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiektach OP W i K Sp. z o.o. oraz inkaso wartości pieniężnych zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ.

(16)

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie zawarte w § 1 w nieprzekraczalnym terminie 2 lat od dnia 30.09.2015 r. do dnia 29.09.2017 r.

2. Wykonawca oświadcza , że posiada wymagane prawem aktualne uprawnienia do świadczenia usług ochrony osób i mienia, co wynika z koncesji nr ……….. z dnia ……… ,wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , której kopia stanowi załącznik do oferty przetargowej.

§3

1. Łączna wartość zamówienia, o których mowa w §1 , Strony ustaliły na kwotę:

netto ………. zł + obowiązujący podatek VAT, co stanowi kwotę brutto ……….. zł słownie złotych brutto: ………

2. Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym na podstawie co miesięcznej faktury VAT wystawionej za wykonany przedmiotu umowy.

3. Zapłata za wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT nastąpi w terminie ……….. dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury Wykonawcy, przelewem na jego rachunek bankowy.

4. Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT i otrzymał numer NIP: 532-19-54-266

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i otrzymał numer NIP ………

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury w zakresie umowy bez swojego podpisu, jako Odbiorcy.

7. Opóźnienie w zapłacie faktury przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do naliczania przez Wykonawcę odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Wykonawca przedstawi w fakturze rozliczenie kosztów ochrony dla każdego z chronionych obiektów oddzielnie.

§4

Nadzór nad przedmiotem umowy z ramienia Zamawiającego będzie sprawować p. Piotr Lech Kierownik Oczyszczalni Ścieków.

§5

1. Wykonawca w czasie obowiązywania niniejszej umowy w szczególności zobowiązuje się do:

a) powiadomienia Zamawiającego o utracie koncesji na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem umowy,

b) Na czas realizacji zadania Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

c) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy niezwłocznie dokument potwierdzający

(17)

prawdziwość w/w zapisu.

d) Przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.

U. z 2014 r. , poz. 1182 z póź. zm.)

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w czasie realizacji usług ochrony mienia i osób (w stosunku do mienia wymienionego w załączniku nr 1 do Siwz – specyfikacja techniczna). Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą z przyczyn pozostających poza jego kontrolą – takich jak np.: klęski żywiołowe, pożar wynikły z awarii urządzeń technicznych, strajków lub demonstracji.

3. W razie zagrożenia mienia w obiekcie Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności zmierzające do zapobieżenia powstaniu szkody oraz do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, Policji bądź Straży Pożarnej.

4. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia przyczyn i okoliczności zaistnienia szkody w protokole, przekazanym następnie Zamawiającemu.

5. Zmiana w składzie personalnym pracowników w trakcie wykonywania umowy wymaga zmiany imiennej listy pracowników, o której mowa w SIWZ oraz zał. nr 1. (Kwalifikacje pracowników nie mniejsze niż te określone w specyfikacji technicznej).

6. Pracownicy ochrony zostaną przez Wykonawcę stosownie umundurowani (mundury ze znakami firmowymi Wykonawcy).

§6

1. Za każdy przypadek niewykonania usług objętych przedmiotem umowy lub przypadek wadliwości ich wykonania, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% kwoty brutto raty wynagrodzenia, przypadającej do zapłaty w miesiącu kalendarzowym, w którym niewykonanie lub wadliwość wykonania tych usług wystąpiły.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z winy Wykonawcy w razie trzykrotnego w jednym miesiącu kalendarzowym niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy określonych w § 1.

3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z winy Wykonawcy Zamawiający winien złożyć do 14 dnia miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 2, przy czym rozwiązanie umowy nastąpi z dniem wyboru przez Zamawiającego następcy Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy.

§7 1. Strony uzgadniają, że:

1) Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o doraźne zwiększenie liczby pracowników ochrony, o czym poinformuje Wykonawcę na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym zwiększeniem obsady;

2) Zamawiający może, bez zgody Wykonawcy, zmienić zakres chronionych obiektów, informując o tym Wykonawcę najpóźniej na 14 dni przed dokonaniem zmiany, przy czym zmiana ta spowoduje

(18)

automatyczne zmniejszenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia , które zostanie pomniejszone o kwotę przedstawioną w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy – poczynając od pełnego miesiąca , w którym zmiana weszła w życie .

3) Zmiana wynagrodzenia w powyższym trybie nie wymaga anektowania zapisów niniejszej umowy.

§8

1. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zobowiązuje się:

1) zapewnić pomieszczenie przeznaczone dla pracowników ochrony, wyposażone w szafę do przechowywania odzieży osobistej i służbowej, oraz miejsce do spożywania przez te osoby posiłków;

2) umożliwić pracownikom ochrony korzystanie z telefonu w celach służbowych, jako środka łączności alarmowej. W przypadku stwierdzenia, że przedmiotowy telefon stacjonarny był wykorzystywany w innych celach, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę odpowiednią kwotą wynikającą z bilingu połączeń wykonywanych z danego telefonu.

3) udostępnić Wykonawcy numery telefonów przedstawicieli Zamawiającego, których należy zawiadomić w nagłych wypadkach.

§9

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcy części zamówienia, przy czym w przypadku usług ochrony osób i mienia oraz inkaso środków pieniężnych, wskazany przez Wykonawcę podwykonawca musi posiadać stosowną koncesję do świadczenia tych usług oraz wykwalifikowanych pracowników posiadających uprawnienia nieodbiegających od tych określonych w specyfikacji technicznej.

2. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego dostarczyć imienną listę pracowników podwykonawcy wraz z wymaganymi dokumentami, a także umowę współpracy zawartą z podwykonawcą.

3. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.

4. Wykonawca, który po zawarciu umowy zrezygnuje z podwykonawcy udostępniającego zasoby na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia i realizacji zamówienia, będzie zobowiązany zaangażować innego podwykonawcę dysponującego zasobami odpowiadającymi zasobom niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykazując iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Niewywiązanie się Wykonawcy z tego obowiązku skutkować będzie odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, który z powodów formalnych lub faktycznych utracił zdolność do wykonania zamówienia.

(19)

§10

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania umowy, a także po jej rozwiązaniu, zachowywać w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa obiektów i mienia Zamawiającego.

2. Strony zobowiązują się także do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z działalnością stron, o których dowiedziały się przy wykonywaniu umowy.

3. Wykonawca zobowiąże swych pracowników do bezwzględnego zachowania w tajemnicy wszystkich informacji technicznych, technologicznych ,organizacyjnych i innych, dotyczących Zamawiającego i przedmiotu zamówienia, z którym zapoznali się w związku z wykonywaniem usług ochrony na podstawie niniejszej umowy .

§11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :