• Nie Znaleziono Wyników

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu Całk. 2 Kont. 2 Prakt. 2 Zaliczenie na ocenę C.n.5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu Całk. 2 Kont. 2 Prakt. 2 Zaliczenie na ocenę C.n.5"

Copied!
41
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Politechnika Opolska

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia drugiego stopnia

Specjalność Techniki Informatyczne w Zarządzaniu Produkcją i Usługami Forma studiów Studia niestacjonarne

Semestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Język obcy Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Foreign language

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 2 Kont. 2 Prakt. 2 Zaliczenie na ocenę C.n.5

Kod przedmiotu USOS JezyObcy(2)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów Język obcy

Wiedza 1

Ma wiedzę leksykalną i gramatyczną z zakresu języka obcego umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 określonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

2

Umiejętności

1 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego.

2 Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując różne role społeczno-zawodowe zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów.

3 Rozumie potrzebę samokształcenia i konieczność doskonalenia nowo nabytych umiejętności

Kompetencje społeczne

1

Potrafi ocenić pracę własną na tle pracy innych studentów i rozumie, które z zastosowanych przez niego środków wyrazu wymagają dalszego doskonalenia.

2 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Cele przedmiotu: Nabycie przez studenta umiejętności językowych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium 60 20 dr Haładewicz-Grzelak Małgorzata

Projekt Seminarium

Treści kształcenia

Laboratorium Sposób realizacji w sali dydaktycznej / zdalnie

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1

Wprowadzenie do języka fachowego - jezyk specjalistyczny a język ogólny. Cechy leksyki języka fachowego. Definiowanie pojęć fachowych. Struktura definicji. Wprowadzenie do samodzielnej

pracy ze słownikami języka specjalistycznego. Zasoby leksyki fachowej on-line. 10 2 Praca z tekstem specjalistycznym. Przygotowanie prezentacji branżowej. 10

L. godz. pracy własnej studenta 40 L. godz. kontaktowych w sem. 20

(2)

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesienie do kierunkowych

efektów uczenia się

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów uczenia się

Wiedza 1

Ma pogłębioną wiedzę leksykalną i gramatyczną z zakresu języka obcego właściwą dla studiowanego kierunku na poziomie B2+ określonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

K2_W12 L C D P R

2

Umiejętności 1

Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji Kształcenia Językowego opracować naukową pracę pisemną z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, przedstawiającą wyniki

przeprowadzonych badań

K2_U02 L C D P R

2

Potrafi przygotować i przedstawić prezentację, także w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, poświęconą zagadnieniom z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji

K2_U04 L C D P R

3

Ma umiejętność samokształcenia się i pogłębiania wiedzy zwłaszcza w zakresie nowoczesnych metod i technik stosowanych w zarządzaniu i inżynierii produkcji oraz języków obcych na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K2_U05 L C D P R

4

Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje pochodzące z różnych, właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również potrafi interpretować, oceniać oraz wyciągać wnioski z uzyskanych informacji

K2_U01 L C D P R

Kompetencje społeczne

1

Rozumie ważność pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej i menedżerskiej z

uwzględnieniem jej wpływu na środowisko, ma

świadomość własnej odpowiedzialności za podejmowane decyzjeuczenia się innych osób

K2_K02 L C D P R

2

Formy weryfikacji efektów uczenia się:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Praktyczne zajęcia seminaryjne, czytanie, mówienie,pisanie, analiza tekstów, praca w grupach,prezentacja nagrań (także video), prezentacje multimedialne

Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

obecność na zajęciach, tryb zaliczenia- zaliczenie na ocenę Literatura podstawowa:

Im Beruf, Kursbuch, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, B2+/ C1, Annette Müller, Sabine Schlüter Hueber 1.

(3)

Verlag 2019

Management I, II. wydawnictwo Career Paths 2.

zasoby internetowe platformy Macmillan English Campus https://www.macmillanenglishcampus-lms.com/ACE/pol- 3.

-opole

Literatura uzupełniająca:

Duden - Bildwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Bibliographisches Institut, 1.

Sobół, Tomasz, Schwierskott, Ewa, Lister, Ron, Veth Klemens (2004) Słownik dla firm i instytucji niemiecko-polski 2.

polsko-niemiecki ekonomia prawo handel. LektorKlett

2005 Angst vor den Fachtexten? Texte zur Wahl und Übungen für Deutsch als Fremdsprache 3.

Logistics management - Business English Pearson.2010 Adrian Pilbeam , Nina O;Driscoll 4.

English for Information technology 2. Pearson. Vocational English,2012. David Hill 5.

mgr Dolińska Magdalena

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr Grzywacz Żaneta Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(4)

Politechnika Opolska

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia drugiego stopnia

Specjalność Techniki Informatyczne w Zarządzaniu Produkcją i Usługami Forma studiów Studia niestacjonarne

Semestr studiów Trzeci

Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Computer aided production processes

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 1.3 Prakt. 1.5 Zaliczenie na ocenę Bd.n.5

Kod przedmiotu USOS KWPP(3)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy przedmiotów

Grafika inżynierska. , Procesy i techniki produkcyjne. , Podstawy projektowania inżynierskiego.

Wiedza

1 Student zna cel stosowania i strukturę technicznego przygotowania produkcji

2 Student zna zastosowanie i schemat działania podstawowych technik produkcyjnych w zakresie obróbki ubytkowej przedmiotów produkcji 3

Student wie jakie są sposoby zapisu cech konstrukcyjnych części maszyn oraz zna normy dotyczące tworzenia rysunków technicznych

maszynowych

Umiejętności

1 Student potrafi dokonać analizy podstawowych zadań z zakresu konstrukcyjnego i technologicznego przygotowania produkcji.

2 Student potrafi dobrać cechy konstrukcyjne w zależności od stanu obciążenia elementu

3

Student potrafi sporządzić i czytać rysunki techniczne typowych elementów maszyn, zgodnie z obowiązującymi normami rysunkowymi

Kompetencje społeczne

1

Student ma świadomość starannego przygotowania produkcji oraz konieczności wyeliminowania błędów przed jej uruchomieniem na stanowiskach wytwórczych

2

Student jest przekonany o konieczności opracowania kompletnej dokumentacji produkcyjnej, mającej decydujący wpływ na prawidłowy przepływ informacji w procesie produkcyjnym

Cele przedmiotu: • pozyskanie uporządkowanej, elementarnej wiedzy z zakresu komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, • przekazanie wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii w systemach wytwarzania, • nabycie umiejętności praktycznych w projektowaniu, • nabycie umiejętności tworzenia i rozbudowy systemów produkcyjnych.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 45 20 dr inż. Wittbrodt Piotr

Ćwiczenia

Laboratorium 45 20 dr inż. Wittbrodt Piotr

Projekt Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji prezentacja głównych treści programowych wspomagana prezentacją multimedialną oraz przykładami praktycznymi

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

(5)

1 Wprowadzenie do wykładu - omówienie organizacji zajęć, formy zaliczenia, prezentacja tematyki

wykładu i obowiązującej literatury 1

2 Proces produkcyjny; typy i odmiany. Wybór procesu i technologii wykonania 2

3 Projektowanie struktury produkcyjnej 2

4 Analiza przepływu i optymalizacja przebiegu procesu produkcyjnego 2 5 Komputerowo wspomagany przepływ informacji i przygotowanie produkcji 2 6 Zintegrowane systemy zarządzania: rola przeznaczenie, wady i zalety struktura produktu 2 7 Zintegrowane systemy zarządzania: technologia wykonania, symulacja przebiegu procesu

produkcyjnego 2

8 Planowanie potrzeb materiałowych MRP i zdolności produkcyjnych MRP II 2 9 Kontrola jakości procesów produkcyjnych ze wspomaganiem komputerowym. Elastyczne systemy

produkcyjne 2

10 Tendencje rozwojowe w komputerowym wspomaganiu procesów produkcyjnych 2

11 Zaliczenie wykładu 1

L. godz. pracy własnej studenta 25 L. godz. kontaktowych w sem. 20

Laboratorium Sposób realizacji Zajęcia w sali komputerowej, przy wykorzystaniu programów CAD/CAM

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Omówienie treści zajęć laboratoryjnych, zasad organizacji pracy, zasad bhp w pracowni oraz

warunków zaliczenia 1

2 Formy komputerowego wspomagania procesów produkcyjnych 2

3 Symulacja przebiegu procesów produkcyjnych 3

4 Komputerowe wspomaganie w zakresie kontroli jakości 2

5 Komputerowe wspomaganie w zakresie wytwarzania: możliwości stosowania 2 6 Komputerowe wspomaganie w zakresie wytwarzania: zadania obróbkowe 2

7 Komputerowe wspomaganie w zakresie wytwarzania: dobór narzędzi 2

8 Komputerowe wspomaganie w zakresie wytwarzania: dobór parametrów procesu 2

9 Zintegrowane systemy zarządzania: produkcja 1

10 Zintegrowane systemy zarządzania: produkt 1

11 Zaliczenie zajęć 2

L. godz. pracy własnej studenta 25 L. godz. kontaktowych w sem. 20

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesienie do kierunkowych

efektów uczenia się

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów uczenia się

Wiedza

1 Student ma wiedzę z zakresu procesów produkcyjnych. K2_W04 W C

2

Student zna podstawowe formy rozwoju oraz kierunki zastosowań systemów komputerowych w inżynierii produkcji.

K2_W04 L G

3 Student wie jakie są główne funkcje systemów CAx. K2_W05 W C 4

Student zna przepływy danych w systemach

komputerowego wspomagania procesów produkcyjnych. K2_W05 L G

5 Student zna tendencje rozwojowe w zastosowaniu metody

obiektów elementarnych i technologicznych. K2_W06 W C

6 Student zna sposoby integracji danych konstrukcyjnych i

technologicznych. K2_W06 L G

(6)

Umiejętności

1 Student ma umiejętność porozumiewania się w języku

technicznym. K2_U02 W C

2 Student potrafi formułować problem w języku obcym B2. K2_U02 L G 3 Student umie zaplanować podstawowe zadania

symulacyjne procesów produkcyjnych. K2_U07 W C

4 Student umie interpretować wyniki i wyciągać logiczne

wnioski z działań produkcyjnych. K2_U07 L G

5 Student potrafi dokonać oceny podejmowanych działań

produkcyjnych. K2_U13 W C

6 Student umie dokonać analizy ekonomicznej działań

procesów produkcyjnych. K2_U13 L G

Kompetencje społeczne

1 Student rozumie jak efektywnie korzystać z systemów

komputerowych w realizacji prac inżynierskich. K2_K01 W C 2 Student rozumie potrzebę skracania czas i zmniejszania

kosztów wytwarzania. K2_K01 L G

3 Student rozumie ważność działalności pozatechnicznych

na procesy produkcyjne. K2_K02 W C

4 Student ma świadomość własnej odpowiedzialności za

podejmowane decyzje w procesie produkcyjnym. K2_K02 L G

5 Student ma świadomość ważności wprowadzania technik

komputerowych w praktyce inżynierskiej. K2_K05 W C

6

Student rozumie, że wprowadzania technik

komputerowych przyczynia się do usprawnienia procesów produkcyjnych.

K2_K05 L G

Formy weryfikacji efektów uczenia się:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony jest z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych. Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów komputerowych.

Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

W ramach zaliczenia wykładu przeprowadzany jest pisemny sprawdzian wiadomości poznanych na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest aktywność na zajęciach oraz pozytywna ocena z wykonanych prac kontrolnych

Literatura podstawowa:

Knosala R. i Zespół: Komputerowe Wspomaganie Zarządzania Przedsiębiorstwem. Polskie Wydawnictwo 1.

Ekonomiczne, Warszawa, 2007.

Przybylski L., Strategia doboru warunków obróbki współczesnymi narzędziami, Wydawnictwo Politechniki 2.

Krakowskiej, Kraków, 2000

Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Wydawnictwo Mikon, Warszawa, 2004.

3.

Józef Gawlik, Jarosław Plichta, Antoni Świć, Procesy produkcyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , 2013 4.

Kuang-Hua Chang, Product manufacturing and cost estimating using CAD/CAE: the computer aided engineering 5.

design series. Oxford: Academic Press, an imprint of Elsevier, 2013.

Literatura uzupełniająca:

Lech Przemysław, Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003 1.

Biniasz D., Pisz I.: Nowe formy organizacyjne przedsiębiorstwa w dobie e-gospodarki. Skrypt nr 285, Politechnika 2.

Opolska, Opole, 2009.

Karpiński T.: Inżynieria produkcji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004 3.

(7)

dr inż. Łapuńka Iwona

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr Grzywacz Żaneta Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(8)

Politechnika Opolska

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia drugiego stopnia

Specjalność Techniki Informatyczne w Zarządzaniu Produkcją i Usługami Forma studiów Studia niestacjonarne

Semestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie zarządzania usługami Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Computer aided management of services

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 5 Kont. 1.7 Prakt. 2.6 Egzamin Bd.n.6

Kod przedmiotu USOS KWZU(2)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy przedmiotów

Podstawy zarządzania, Zarządzanie produkcją i usługami, Zintegrowane systemy zarządzania

Wiedza

1 Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem

2 Student ma podstawową wiedzę z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania

Umiejętności

1 Student prawidłowo identyfikuje procesy związane z zarządzaniem usługami

2 Student prawidłowo identyfikuje procesy związane z zarządzaniem usługami

3 Student potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym dotyczącym zarządzania usługami Kompetencje

społeczne

1 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie

2 Student jest świadom znaczenia przywództwa, pracy zespołowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Cele przedmiotu: Przygotowanie studentów do komputerowego wspomagania zarządzania usługami poprzez zrozumienie istoty usług we współczesnej gospodarce i roli systemów IT.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 50 20 dr hab. inż. Lorenc Marcin

Ćwiczenia

Laboratorium 35 10 dr hab. inż. Lorenc Marcin

Projekt 40 10 dr hab. inż. Lorenc Marcin

Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład prowadzony w sali audytoryjnej z wykorzystaniem technik multimedialnych

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Wprowadzenie do wykładu - omówienie organizacji zajęć, formy zaliczenia, prezentacja

obowiązującej literatury 1

2 Historyczne a współczesne koncepcje definiowania usługi 1

3 Rola i podział sektora usług w gospodarce wolnorynkowej 1

4 Charakterystyka struktury rynku usług 1

5 Cechy usług i ich konsekwencje 1

6 Klasyfikacja usług 1

7 Cechy nabywców usług 1

(9)

8 Zarządzanie w firmach usługowych 2

9 Jakość i promocja usług 2

10 Wprowadzenie do informatycznych systemów zarządzania usługami 2

11 Omówienie systemów klasy ERP i ERPII wykorzystywanych w usługach 2

12 Zarządzanie relacjami z klientami w 12. oparciu o systemy CRM 2

13 Systemy wspomagania decyzji biznesowych w przedsiębiorstwach usługowych z wykorzystaniem

systemów BI 2

14 Promocja usług z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych 1

L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 20

Laboratorium Sposób realizacji Zajęcia w laboratorium komputerowym

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1

Omówienie treści programowych zgodnych z tematyką wykładu, zasad organizacji zajęć

laboratoryjnych, zasad bhp w pracowni oraz warunków zaliczenia i wprowadzenie do systemu klasy ERPII PROMAN SQL EXTENSIVE

1

2 Administracja systemem 2

3 Elektroniczna wymiana dokumentów w systemie EDI 2

4 Analizy i zestawienia, eksport danych do innych systemów 1

5 Analiza rozliczeń z dostawcami i odbiorcami 1

6 Zarządzanie relacjami z klientem – obsługa modułu CRM 2

7 Podsumowanie zajęć i wnioski z przeprowadzonych projektów. Ocena wykonania własnych

projektów i otrzymanie zaliczenia końcowego. 1

L. godz. pracy własnej studenta 25 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Projekt Sposób realizacji Omawianie tematyki projektu, połączone z podziałem na grupy projektowe i realizacja kolejnych etapów zadań

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Omówienie treści programowych zgodnych z tematyką wykładu, zasad organizacji zajęć

projektowych oraz warunków zaliczenia 1

2 Budowa koncepcji stworzenia przedsiębiorstwa usługowego 1

3 Przygotowanie biznesplanu dla nowego przedsiębiorstwa usługowego 1 4 Wybór formy prawnej oraz działania prawno-organizacyjne powołujące nowy podmiot gospodarczy 1

5 Analiza możliwych źródeł pozyskania kapitału 1

6 Analiza i wybór systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem

usługowym 2

7 Marketing i reklama przedsiębiorstwa usługowego 1

8 Podsumowanie zajęć i wnioski z przeprowadzonych projektów. Ocena wykonania własnych

projektów i otrzymanie zaliczenia końcowego. 2

L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesienie do kierunkowych

efektów uczenia się

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów uczenia się

Wiedza

1 Student zna historyczne i współczesne koncepcje

definiowania usług K2_W02 W A

2 Student zna charakterystykę struktury rynku usług, cechy i

klasyfikację usług oraz cechy nabywców usług K2_W02 W A

3 Student zna zasady zarządzania w firmach usługowych K2_W09 W L P A K L N O P R 4

Student zna założenia strategii zarządzania relacjami z klientami, oraz systemy informatyczne wspomagające proces zarządzania

K2_W09 W L P A H K L N O P R

(10)

Umiejętności

1 Student potrafi przeprowadzić analizę rynku i konkurencji

działającej w wybranym sektorze usług K2_U09 W L P A H K L N O P R 2

Student potrafi przeprowadzić działania promocyjno- reklamowe dla firmy usługowej z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych

K2_U09 L H

Kompetencje społeczne

1 Student ma świadomość roli i znaczenia usług we

współczesnym świecie K2_K03 W L P A H K L N

O P R 2

Formy weryfikacji efektów uczenia się:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem technik multimedialnych. Prezentacje zawierają najważniejsze treści wykładów oraz praktyczne przykłady praktyk biznesowych. Podczas zajęć laboratoryjnych studenci wykonują

konkretne zadania w oparciu o zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERPII. Zajęcia projektowe pozwalają na realizację zagadnień omawianych na wykładach w oparciu o konkretne przykłady i zadania.

Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie wykładu – egzamin pisemny. Zaliczenie laboratorium – ocena na podstawie realizacji konkretnego zadania w systemie PROMAN SQL EXTENSIVE. Zaliczenie projektu – ocena końcowa składa się z oddanego w formie pisemnej opracowania projektu i jego prezentacji grupowej na zajęciach

Literatura podstawowa:

Czubała A, Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.: Marketing usług. WOLTERS KLUWER/Oficyna Ekonomiczna, 1.

Warszawa, 2006.

Gilmore A.: Usługi. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2006.

2.

Rogoziński K. (pod red.): Zarządzanie Relacjami w Usługach. Wydawnictwo Difin, 2006.

3.

Rutkowska I. (pod. red.).: Usługi w gospodarce rynkowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2009.

4.

Shinkins S., Hollins B.: Zarządzanie Usługami. Projektowanie i Wdrażanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 5.

Warszawa, 2009.

Surma J.: Business Intelligence. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

6.

Literatura uzupełniająca:

Knosala R. i Zespół: Komputerowe Wspomaganie Zarządzania Przedsiębiorstwem. Polskie Wydawnictwo 1.

Ekonomiczne, Warszawa, 2007.

Griffin R. W: Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000 2.

Kotler P., Armstrong G.: Marketing. Wprowadzenie. Wolters Kluwer, Warszawa 2012 3.

dr inż. Łapuńka Iwona

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr Grzywacz Żaneta Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(11)

Politechnika Opolska

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia drugiego stopnia

Specjalność Techniki Informatyczne w Zarządzaniu Produkcją i Usługami Forma studiów Studia niestacjonarne

Semestr studiów Trzeci

Nazwa przedmiotu Metodologia prowadzenia badań naukowych Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Methodology of scientific research

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 2 Kont. 0.4 Prakt. 0 Zaliczenie na ocenę C.n.6

Kod przedmiotu USOS MPBN(3)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów ochrona własności intelektualnej

Wiedza

1

Student zna podstawowe przepisy prawa w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej, określa istotę etyki w badaniach naukowych

2 Zna podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem i inżynierią produkcji, które umożliwią samodzielne napisanie pracy dyplomowej Umiejętności 1 Korzysta z technik informatycznych służących pozyskiwaniu,

przetwarzaniu i interpretowaniu oraz przechowywania danych 2

Kompetencje społeczne

1 Potrafi prezentować swoje opinie, podejmować dyskusje merytoryczne, poszukiwać odpowiedzi na pytania badawcze

2

Cele przedmiotu: Przygotowanie studentów do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej procesu

badawczego, metod i narzędzi badawczych, metodyki przygotowania pracy dyplomowej, przygotowanie w zakresie pisania pracy dyplomowej oraz kształtowanie etycznych postaw z zakresie pisania pracy

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) Wykład

Ćwiczenia Laboratorium Projekt

Seminarium 50 10 dr hab. inż. Hys Katarzyna

Treści kształcenia

Seminarium Sposób realizacji Zajęcia w grupach, dyskusja dydaktyczna, metody aktywizujące

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Omówienie zasad zliczenia przedmiotu. Metodologia jako nauka. Metoda naukowa. Ogólna

charakterystyka pracy badawczej 1

2 Struktura i etapy procesu badawczego 1

3 Cele i problemy badawcze - definiowanie. Formułowanie i uzasadnianie. Kryteria poprawności

problemów badawczych 2

4 Metody i techniki badawcze. Dobór i konstruowanie narzędzi badawczych 2 5 Przebieg badań. Opracowanie uzyskanych wyników badań (analiza ilościowa a jakościowa) 2 6 Przygotowanie wyników badań do prezentacji. Zasady pisarstwa i piśmiennictwa w zakresie prac

dyplomowych 1

7 Przygotowanie pracy do wydruku. Etyka w nauce 1

(12)

L. godz. pracy własnej studenta 40 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesienie do kierunkowych

efektów uczenia się

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów uczenia się

Wiedza

1

Ma uporządkowaną i wiedzę w zakresie definiowania tematu, celu i założeń pracy oraz wymagań dotyczących jej formatowania

K2_W03 S E H P R

2

Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do formułowania zapytań niezbędnych do przeglądu źródeł informacji wtórnych do przeprowadzenia analizy literaturowej

K2_W08 S E H P R

3 Zna i rozumie niezbędne uwarunkowania dotyczące prawa

autorskiego i praw pokrewnych K2_W10 S E H P R

Umiejętności 1

Absolwent potrafi skutecznie budować bazę wiedzy niezbędną do przeprowadzenia badań literatury przedmiotu oraz badań empirycznych

K2_U01 S E H P R

2 Potrafi przeprowadzić niezbędne analizy konieczne do

realizacji przyjętego celu pracy dyplomowej K2_U03 S E H P R 3

Potrafi formułować problemy i cele badawcze w ramach

ustalonego tematu oraz zakresu pracy dyplomowej K2_U10 S E H P R

Kompetencje społeczne

1 Rozumie znaczenie i zna zasady etyki w pisaniu pracy

dyplomowej K2_K05 S E H P R

2 Rozumie odpowiedzialność i znaczenie za rzetelnie

wykonaną pracę dyplomową K2_K07 S E H P R

Formy weryfikacji efektów uczenia się:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

wykłady problemowe i konwersatoryjne, pokaz z objaśnieniem, metaplan

Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest oddanie wskazanych części pracy w postaci pisemnej i uzyskanie z nich oceny pozytywnej. Dodatkowo oceniana jest aktywność na każdych zajęciach i stopień przygotowania teoretycznego według zadań wskazanych do realizacji

Literatura podstawowa:

Creswell John W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe mieszane, Wydawnictwo 1.

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021

Krajewski M., O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2.

2016

Apanowicz J., Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „BERNARDINUM", Gdynia 2002 3.

Wolański A. , Majewska-Tworek A. , Wolańska E., Zaśko-Zielińska M., Jak pisać i redagować, Wydawnictwo 4.

Naukowe PWN, Warszawa 2021

Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną Licencjacką magisterską doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 5.

2015

Zenderowski R., Praca Magisterska licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, 6.

CeDeWu, Warszawa 2020

Bielski J., Blada E., Podręcznik pisania prac, Wingert, Warszawa 2007 7.

Thomas C.G., Research Methodology and Scientific Writing, Springer International Publishing, Cham 2021 8.

Literatura uzupełniająca:

(13)

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CeDeWu, Warszawa 2017 1.

Kwaniewska K., Jak pisać prace dyplomowe? Wskazówki praktyczne. Wyd. Wyższa Szkół Kujawsko-Pomorska, 2.

Bydgoszcz 2015

dr inż. Łapuńka Iwona

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr Grzywacz Żaneta Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(14)

Politechnika Opolska

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia drugiego stopnia

Specjalność Techniki Informatyczne w Zarządzaniu Produkcją i Usługami Forma studiów Studia niestacjonarne

Semestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Modelowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych i usługowych

Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Modelling and optimization of production and service processes

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 4 Kont. 1.3 Prakt. 0 Egzamin Bd.n.2

Kod przedmiotu USOS MoOpPRPU(2)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy przedmiotów

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, Informatyka w inżynierii produkcji, Techniczne przygotowanie produkcji

Wiedza

1 Posiada uporządkowana wiedzę dotycząca metod i systemów wytwarzania.

2 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych technik wytwarzania oraz znajomość typów maszyn i rodzajów procesów wytwórczych.

3 Student rozumie podstawowe kategorie ekonomiczne i ich wzajemne oddziaływanie.

Umiejętności

1 Student umie sporządzać dokumentację technologiczną.

2 Student rozumie cele realizowane w procesie produkcji.

3 Student umie posługiwać się podstawowymi pojęciami z obszaru zarządzania i zna jego główne funkcje.

Kompetencje społeczne

1 Student potrafi wskazać wpływ podstawowych czynników ekonomicznych na produkcję.

2 Student ma świadomość trendów zmian w produkcji.

Cele przedmiotu: zapoznanie studenta z praktycznym modelowaniem i optymalizacją procesów produkcyjnych i usługowych.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 60 20 dr inż. Wittbrodt Piotr

Ćwiczenia 30 10 dr inż. Wittbrodt Piotr

Laboratorium Projekt Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Prezentacja głównych treści programowych wspomagana prezentacją multimedialną oraz przykładami praktycznymi

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Wprowadzenie do wykładu - omówienie organizacji zajęć, formy zaliczenia, prezentacja tematyki

wykładu i obowiązującej literatury. 1

2 Metody i systemy wytwarzania. Procesy produkcyjne i logistyczne. 2

3 Cykl życia maszyn i urządzeń produkcyjnych. 1

4 Modele matematyczne w inżynierii procesowej. Konstrukcja modelu matematycznego. 3

5 Modele identyfikacyjne. Eksperyment bierny i czynny. 3

6 Modelowanie procesów produkcyjnych. 2

7 Przykłady modelowania procesów produkcyjnych. . 3

(15)

8 Dynamika procesów technologicznych. 3

9 Optymalizacja procesów. Kryteria i zadania optymalizacyjne. 1

10 Optymalizacja procesów - przykłady. 1

L. godz. pracy własnej studenta 40 L. godz. kontaktowych w sem. 20

Ćwiczenia Sposób realizacji Ćwiczenia tablicowe

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Omówienie treści programowych zgodnych z tematyką wykładu, zasad organizacji zajęć

ćwiczeniowych oraz warunków zaliczenia. 1

2 Opracowanie procesu produkcyjnego. Wybór technik wytwarzania, dokonanie wyboru maszyn i

urządzeń do opracowanego procesu produkcyjnego. 2

3 Wykonanie modelu matematycznego struktury produkcyjnej. 2

4 Wykonanie schematu blokowego procesu produkcyjnego. 3

5 Opracowanie modelu matematycznego procesu technologicznego. Przykłady symulacji procesu

produkcyjnego. 1

6 Zaliczenie ćwiczeń 1

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesienie do kierunkowych

efektów uczenia się

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów uczenia się

Wiedza

1 Student ma wiedzę związaną z metodami i systemami

wytwarzania. K2_W04 W A

2 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie

podstawowych technik wytwarzania. K2_W04 C I

3 Student posiada wiedzę o trendach rozwojowych w

obszarach procesów wytwórczych. K2_W05 W A

4 Student posiada wiedzę z zakresu znajomości typów

maszyn i urządzeń produkcyjnych. K2_W05 C I

5 Student ma wiedzę dotyczącą cyklu życia maszyn i

urządzeń. K2_W06 W A

6

Student ma wiedzę o możliwości stosowania systemów

informatycznych w modelowaniu i optymalizacji. K2_W06 C I

Umiejętności

1 Student rozumie ważność nowoczesnych i klasycznych

metod produkcyjnych. K2_U02 W A

2 Student potrafi posługiwać się pojęciami technicznymi. K2_U02 C I 3 Student potrafi zastosować zasady projektowania struktury

produkcyjnej. K2_U07 W A

4 Student potrafi interpretować wyniki i wyciągać logiczne

wnioski. K2_U07 C I

5 Student rozumie cele realizowane w procesie modelowania

i optymalizacji. K2_U13 W A

6 Student potrafi przygotować produkcję i dokonać oceny w

oparciu o kryteria ekonomiczne. K2_U13 C I

(16)

Kompetencje społeczne

1

Student rozumie potrzebę doskonalenia swoich kompetencji zawodowych w obszarach modelowania i optymalizacji procesów produkcyjnych i usługowych.

K2_K01 W A

2 Student rozumie zakres prac produkcyjnych. K2_K01 C I

3 Student rozumie ważność obszarów zarządzania i

organizacji na procesy modelowania i optymalizacji. K2_K02 W A 4

Student potrafi wskazać wpływ podstawowych czynników

ekonomicznych na procesy produkcyjne i usługowe. K2_K02 C I

5 Student ma świadomość wpływu zasad etyki zawodowej

na działania produkcyjne i usługowe. K2_K05 W A

6 Student ma świadomość zmian występujących w

modelowaniu i optymalizacji. K2_K05 C I

Formy weryfikacji efektów uczenia się:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych. Ćwiczenia wymagające aktywnego uczestnictwa i samodzielnej pracy. Zadania problemowe do rozwiązania indywidualnego i grupowego.

Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

wykład: egzamin, ćwiczenia: kolokwia zaliczeniowe oraz aktywność na zajęciach;

Literatura podstawowa:

Karpiński T.: Inżynieria produkcji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004.

1.

Kacprzyk J., Węglarz J., Modelowanie i optymalizacja : metody i zastosowania, Warszawa : Akademicka Oficyna 2.

Wydawnicza Exit, 2002.

Oleg Zaikin, Queuing Modelling of Supply Chain in Intelligent Production, Szczecin, 2002.

3.

Literatura uzupełniająca:

Knosala R. i Zespół: Komputerowe Wspomaganie Zarządzania Przedsiębiorstwem. Polskie Wydawnictwo 1.

Ekonomiczne, Warszawa, 2007.

Ostanin A., Laboratorium metod optymalizacji, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2004.

2.

dr inż. Łapuńka Iwona

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr Grzywacz Żaneta Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(17)

Politechnika Opolska

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia drugiego stopnia

Specjalność Techniki Informatyczne w Zarządzaniu Produkcją i Usługami Forma studiów Studia niestacjonarne

Semestr studiów Trzeci

Nazwa przedmiotu Praca magisterska Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Master's thesis

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 20 Kont. 0 Prakt. 0 Zaliczenie na ocenę C.n.4

Kod przedmiotu USOS PracMagi(3)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów Seminarium dyplomowe

Wiedza 1 Ma wiedzę zgodną programem studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

2

Umiejętności 1

Potrafi nawiązywać kontakty z przedsiębiorstwami, analizować materiały źródłowe oraz przeszukiwać bazy literatury w związku z realizowanym tematem pracy magisterskiej.

2 Kompetencje

społeczne

1 Potrafi zarządzać swoim czasem - odpowiednio określić priorytety służące rozwiązywaniu zadań.

2

Cele przedmiotu: Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) Wykład

Ćwiczenia Laboratorium

Projekt 30 dr inż. Łapuńka Iwona

Seminarium

Treści kształcenia

Projekt Sposób realizacji

Referowanie opracowanego materiału. Bieżąca weryfikacja postępów studenta. Ocena umiejętności studenta w zakresie samodzielnego rozwiązywania zadań i problemów. Praca koncepcyjna i problemowa. Definiowanie pojęć.

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1 Przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora. 0

L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 0

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesienie do kierunkowych

efektów uczenia się

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów uczenia się

Wiedza 1

Rozumie na czym polega odpowiednia ochrona dorobku

przedsiębiorstwa oraz efektów pracy intelektualnej. K2_W10 P K 2

(18)

Umiejętności 1

Student potrafi przeprowadzić analizę tematyki pracy dyplomowej oraz wyszukać odpowiednie pozycje literatury i poddać je analizie.

K2_U01 P K

2

Potrafi stworzyć własną, oryginalną koncepcję, nadać jej

strukturę oraz zaprezentować prawidłowo wyniki badań. K2_U03 P K

3 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację

poświęconą wynikom realizacji zadania badawczego. K2_U04 P O

4

Ma umiejętność podnoszenia kompetencji zawodowych, aktualizowania ich oraz wykorzystywania ich w bieżących

problemach inżynierskich. K2_U05 P K

5 Korzysta z zaawansowanych technik informacyjnych do

analizy i i oceny uzyskanych rozwiązań. K2_U06 P K

6 Pracuje w sposób interdyscyplinarny, łącząc różne

zagadnienia w pracy magisterskiej. K2_U09 P K

Kompetencje społeczne

1 Potrafi krytycznie oceniać swoją wiedzę, wyciągać

odpowiednie wnioski służące samorozwojowi. K2_K01 P O

2 Świadomie zarządza sobą w czasie, aby podejmować

trafne decyzje. K2_K04 P K

3 Student przestrzega i kreuje zasady etyczne. K2_K05 P K

4 Ma świadomość wpływu realizowanych zadań, opinii

własnych na środowisko społeczne. K2_K07 P O

Formy weryfikacji efektów uczenia się:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Praca koncepcyjna i problemowa. Panele dyskusyjne. Twórcze rozwiązywanie problemów, metody aktywizujące.

Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Oddanie opracowanej pracy poprawnej pod względem językowym i merytorycznym. Obrona pracy magisterskiej.

Literatura podstawowa:

Cabarelli A., Łucki Z.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas, Kraków 1998.

1.

Wójcik K.: Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich).

2.

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.

Oliver P.: Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.

3.

Literatura uzupełniająca:

Pułło A.: Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Lexis Nexis, Warszawa 2006.

1.

dr inż. Łapuńka Iwona

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr Grzywacz Żaneta Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(19)
(20)

Politechnika Opolska

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia drugiego stopnia

Specjalność Techniki Informatyczne w Zarządzaniu Produkcją i Usługami Forma studiów Studia niestacjonarne

Semestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Projekt zespołowy Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Team project

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 0.9 Prakt. 3 Zaliczenie na ocenę C.n.1

Kod przedmiotu USOS ProjZesp(2)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie projektem

Wiedza

1 Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i modelowania procesów (biznesowych, produkcyjnych).

2 Ma przekrojową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji.

Umiejętności

1

Ma umiejętność samokształcenia się i pogłębiania wiedzy zwłaszcza w zakresie metod i technik stosowanych w zarządzaniu i inżynierii produkcji.

2 Potrafi dokonać oceny podejmowanych działań w oparciu o różne kryteria (techniczne, ekonomiczne, społeczne).

3 Posiada zdolność logicznego myślenia i wyciągania wniosków.

4 Potrafi integrować wiedzę z zakresu różnych obszarów naukowych właściwych dla zarządzania i inżynierii produkcji.

Kompetencje społeczne

1 Potrafi współdziałać i pracować w grupie.

2 Potrafi ocenić wagę poszczególnych zadań oraz określić priorytety służące ich realizacji.

3 Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz doskonalenia swoich kompetencji.

4 Przedstawia opinie i dzieli się wiedzą na temat omawianych zagadnień.

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zrealizowanie przez studentów projektu zespołowego dotyczącego analizy i opracowania wskazanych zagadnień z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) Wykład

Ćwiczenia Laboratorium

Projekt 65 20 dr Wasilewska Barbara

Seminarium

Treści kształcenia

Projekt Sposób realizacji Zajęcia projektowe, praca w grupach, panele dyskusyjne.

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1

Omówienie treści zajęć, formy i warunków zaliczenia oraz oczekiwanych efektów kształcenia dla przedmiotu. Określenie zasad pracy zespołowej oraz sformułowanie podstawowych warunków efektywnego zarządzania zespołem.

1

(21)

2

Omówienie zakresu tematycznego projektów, prezentacja propozycji tematów projektów, ukonstytuowanie zespołów, wybór tematów, wyznaczenie etapów do realizacji na kolejnych zajęciach, omówienie formalnych wymogów dotyczących prezentacji etapów projektu i sporządzenia dokumentacji, podział ról w zespole.

2

3 Przygotowanie karty opisu projektu – identyfikacja założeń, definicja celów projektowych

(szczegółowe i ogólne) oraz rezultatów cząstkowych. 2

4 Analiza wymagań (specyfikacja projektu) i interesariuszy. Weryfikacja uzasadnienia biznesowego. 2 5 Dobór metod i narzędzi do realizacji projektu. Analiza zasobów. Omówienie etapów realizacji

projektu i wyznaczenie kamieni milowych. 1

6 Opracowanie macierzy odpowiedzialności - przydział zadań i odpowiedzialności w grupie

projektowej (RACI). 1

7

Panel dyskusyjny - zarządzanie czasem vs. zarządzanie sobą w czasie. Macierz Eisenhower’a i

konsekwencje przebywania w poszczególnych ćwiartkach. Potrzeba rozwoju osobistego. 2

8 Etapy moderowania spotkań projektowych. Praca w grupach. 1

9 Opracowanie dokumentacji poszczególnych etapów projektu. Praca w grupach. Dyskusje i

konsultacje z prowadzącym. 2

10 Praca w grupach. Diagnozowanie zespołu na podstawie obserwacji jego zachowań grupowych. 2 11 Prezentacja projektów w formie multimedialnej połączonej z panelem dyskusyjnym. 2 12 Ocena projektów, omówienie i analiza efektów pracy zespołowej. 2

L. godz. pracy własnej studenta 45 L. godz. kontaktowych w sem. 20

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesienie do kierunkowych

efektów uczenia się

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów uczenia się

Wiedza

1 Zna zasady pracy zespołowej. K2_W08 P K P

2 Posiada podstawową wiedzę z zakresu efektywnego

zarządzania zespołem i czasem. K2_W08 P K L O P

3 Zna i rozumie istotę rozwoju osobistego. K2_W08 P K O P

Umiejętności

1 Potrafi zanalizować oraz zdefiniować cel projektu. K2_U01 P L M O 2

Potrafi dostosować odpowiednie zagadnienia z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji do praktycznego aspektu projektu.

K2_U09 P L M O

3 Potrafi wyszukać odpowiednią literaturę (także

obcojęzyczną) potrzebną do realizacji projektu. K2_U05 P L M O 4

Wykorzystuje do formułowania i rozwiązywania prostych

problemów badawczych metody analityczne i symulacyjne. K2_U08 P L M O P

5 Dokumentuje etapy pracy nad projektem kierując się

właściwym formalizmem. K2_U10 P L M O P

Kompetencje społeczne

1

Rozumie znaczenie i wagę pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją złożonych projektów.

K2_K03 P K P

2 Dokonuje podziału pracy w zespole. K2_K04 P K P

3 Konsultuje i porównuje efekty pracy z członkami zespołu. K2_K03 P K P 4 Potrafi w przystępny sposób zaprezentować efekty pracy

zespołu. K2_K06 P K M N P

5 Potrafi rzetelnie ocenić wkład pracy każdego członka

zespołu. K2_K05 P K M P

Formy weryfikacji efektów uczenia się:

(22)

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia projektowe o charakterze problemowo-zadaniowym polegające na przedstawieniu przez studentów wyników prac nad wybranymi projektami oraz wspólnej dyskusji dotyczącej wniosków i rozwiązań problemowych.

Praca w grupach. Panele dyskusyjne.

Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest realizacja zespołowych projektów w grupach 4-6 osób zakończonych sprawozdaniem pisemnym (50%) oraz prezentacją efektów pracy w formie wypowiedzi ustnej (50%).

Literatura podstawowa:

Brown R., Procesy grupowe. GWP, Gdańsk 2006.

1.

Łasiński G., Rozwiązywanie problemów w organizacji. Moderacje w praktyce. PWE, Warszawa 2007.

2.

Cooley E., Training an Interdisciplinary Team in Communication and Decision-Making Skills. Small Group 3.

Research, 25 (1), 1994, p. 5-25.

Miller D., Zespoły. PWE, Warszawa 2010.

4.

Shonk J.H., Team-based organizations: developing a successful team environment. Business One Irwin, 5.

Homewood 1992.

Literatura uzupełniająca:

Hudson M., Smart A., Bourne M., Theory and Practice in SME Performance Measurement System. International 1.

Journal of Operations & Production Management, 21(8), 2001, p. 1096-1115.

Sikorski C., Relacje komunikacyjne. [w:] Błaszczyk W. (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie 2.

relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa 2006, s. 69-76.

dr inż. Łapuńka Iwona

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr Grzywacz Żaneta Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(23)

Politechnika Opolska

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia drugiego stopnia

Specjalność Techniki Informatyczne w Zarządzaniu Produkcją i Usługami Forma studiów Studia niestacjonarne

Semestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie I Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Master's seminar I

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 2 Kont. 1 Prakt. 0 Zaliczenie na ocenę C.n.2

Kod przedmiotu USOS SemiMagi(2)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy przedmiotów

Przedmioty z planów studiów obejmujące wiedzę podstawową i kierunkową.

Wiedza

1 Student opanował zagadnienia z dziedziny, z której przygotowuje pracę magisterską.

2 Student zapoznał się z wymogami pisania prac dyplomowych na Politechnice Opolskiej.

Umiejętności

1

Student potrafi zastosować podstawowe metody analizy statystycznej, wnioskowania i prezentowania danych z wykorzystaniem technik informatycznych.

2

Posiada umiejętność edytowania tekstu, tworzenia prezentacji

multimedialnych i przedstawiania myśli w sposób logiczny, uporządkowany i zrozumiały dla odbiorców.

Kompetencje społeczne

1 Student samodzielnie stawia pytania i problemy badawcze, samodzielnie poszukując odpowiedzi.

2 Potrafi kojarzyć różnorodne zagadnienia związane z tematem pracy magisterskiej.

3 Potrafi samodzielnie i systematycznie się kształcić, korzystać z literatury i zarządzać własnym czasem.

Cele przedmiotu: Przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego i planu pracy, nabycia umiejętności studiowania literatury i jej krytycznej analizy, zbierania danych niezbędnych do realizacji pracy oraz formułowania wniosków i napisania pracy magisterskiej.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) Wykład

Ćwiczenia Laboratorium Projekt

Seminarium 40 20 dr inż. Łapuńka Iwona

Treści kształcenia

Seminarium Sposób realizacji Dyskusje, konsultacje, prezentacje multimedialne oraz wykłady dotyczące zagadnień poruszanych na seminarium.

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Omówienie celu, zakresu i warunków zaliczenia seminarium magisterskiego. 2

2 Omówienie tematów prac magisterskich studentów. 2

3 Omówienie podstawowych pojęć związanych z metodologią i przebiegiem prowadzenia badania

naukowego. 2

(24)

4 Omówienie zasad wyszukiwania i korzystania z literatury przedmiotu. Źródła pozyskiwania danych. 2

5 Zasady edycji pracy magisterskiej. Wymogi i standardy. 1

6 Omówienie układu pracy magisterskiej i wymagań stawianych poszczególnym jej częściom. 2 7 Sposoby określania hipotez, celu głównego i celów szczegółowych pracy. 1 8 Prezentacje przygotowanych planów i części teoretycznej pracy magisterskiej. 4 9 Korekta i akceptacja planów oraz części teoretycznej pracy magisterskiej. 3

10 Zaliczenie seminarium magisterskiego. 1

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 20

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesienie do kierunkowych

efektów uczenia się

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów uczenia się

Wiedza

1 Student opanował zagadnienia z dziedziny, z której

przygotowuje pracę magisterską. K2_W04 S H O

2 Student zna literaturę przedmiotu z dziedziny, obejmującej

tematykę pracy. K2_W04 S H

3 Student zna konstrukcję i metodologię pisania pracy

magisterskiej. K2_W04 S H

Umiejętności

1 Student potrafi sformułować problem badawczy, cel pracy,

wskazać pytania badawcze. K2_U10 S H O

2 Student potrafi wyszukiwać i korzystać z literatury

przedmiotu. K2_U01 S H

3

Student potrafi rozwiązać określony problem badawczy

poprzez analizę i interpretację uzyskanych wyników. K2_U17 S H

4 Student posiada umiejętność pisania i edytowania tekstu

naukowego. K2_U03 S H

5

Student potrafi zastosować znane metody i techniki badawcze w procesie realizacji własnych badań w oparciu o dane pierwotne lub wtórne.

K2_U17 S H O

Kompetencje społeczne

1 Student samodzielnie stawia pytania i problemy badawcze,

samodzielnie poszukując odpowiedzi. K2_K01 S H O P

2

Student aktywnie uczestniczy w dyskusji seminaryjnej i potrafi wykorzystać proponowane sugestie w procesie pisania pracy magisterskiej.

K2_K01 S O P

Formy weryfikacji efektów uczenia się:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Dyskusje, konsultacje, prezentacje multimedialne oraz wykłady dotyczące zagadnień poruszanych na seminarium.

Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zatwierdzenie planu pracy, wykazu literatury, celu pracy oraz części teoretycznej pracy. Prezentacja części teoretycznej pracy magisterskiej.

Literatura podstawowa:

Wójcik K.: Poradnik dla autorów akademickich prac dyplomowych. SGH, Warszawa, 2000.

1.

Żółtowski B.: Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych. Wyd. uczelniane ATR, Bydgoszcz, 1999.

2.

Wojciechowski T.: Jak pisać prace dyplomowe. Poradnik. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Warszawa, 3.

(25)

1998.

Apanowicz J.: Zarys metodologii prac dyplomowych i magisterskich z organziacji i zarządzania. Wyższa Szkoła 4.

Administracji i Biznesu. Gdynia, 1997.

Majewski T.: Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych. Warszawa, 2003.

5.

Majchrzak J.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Poradnik pisania prac promocyjnych oraz 6.

innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, 1999.

Wytyczne dotyczące pisania pracy dyplomowej na Wydziale Inżyneirii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej 7.

dostępne na stronie: http://wipil.po.opole.pl/studia/prace-dyplomowe/wymagania-stawiane-pracom-dyplomowym Literatura uzupełniająca:

Krajewski M: Praca dyplomowa z elementami edytorstwa. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 1.

Włocławek, 1998.

Zajączkowski M., Podstawowe wskazówki dla piszących prace magisterskie i dyplomowe, Szczecin 1986.

2.

dr inż. Łapuńka Iwona

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr Grzywacz Żaneta Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(26)

Politechnika Opolska

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia drugiego stopnia

Specjalność Techniki Informatyczne w Zarządzaniu Produkcją i Usługami Forma studiów Studia niestacjonarne

Semestr studiów Trzeci

Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie II Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Master's seminar II

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 2 Kont. 0.2 Prakt. 0 Zaliczenie na ocenę C.n.3

Kod przedmiotu USOS SemiMagi(3)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy przedmiotów

Przedmioty z planów studiów obejmujące wiedzę podstawową i kierunkową. , Seminarium magisterskie 1.

Wiedza

1 Student opanował zagadnienia z dziedziny, z której przygotowuje pracę magisterską.

2 Student zapoznał się z wymogami pisania prac dyplomowych na Politechnice Opolskiej.

Umiejętności

1

Student potrafi zastosować podstawowe metody analizy statystycznej, wnioskowania i prezentowania danych z wykorzystaniem technik informatycznych.

2

Posiada umiejętność edytowania tekstu, tworzenia prezentacji

multimedialnych i przedstawiania myśli w sposób logiczny, uporządkowany i zrozumiały dla odbiorców.

3 Student opracował i edytował teoretyczną część pracy dyplomowej.

Kompetencje społeczne

1 Student samodzielnie stawia pytania i problemy badawcze, samodzielnie poszukując odpowiedzi.

2 Potrafi nawiązać współpracę z przedsiębiorstwie w procesie zbierania i przetwarzania danych pierwotnych i wtórnych.

3 Student potrafi zarządzać własnym czasem.

Cele przedmiotu: Przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego i planu pracy, nabycia umiejętności studiowania literatury i jej krytycznej analizy, zbierania danych niezbędnych do realizacji pracy oraz formułowania wniosków i napisania pracy magisterskiej.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) Wykład

Ćwiczenia Laboratorium Projekt

Seminarium 40 10 dr inż. Łapuńka Iwona

Treści kształcenia

Seminarium Sposób realizacji Przygotowanie części pracy magisterskiej, prezentacja wyników badań, dyskusje.

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Omówienie planu pracy magisterskiej w odniesieniu do części praktycznej pracy. 2 2 Omówienie układu pracy magisterskiej i wymagań stawianych części praktycznej pracy. 2 3 Prezentacje studentów przygotowanej części praktycznej pracy magisterskiej. 3 4 Korekta i akceptacja części praktycznej pracy magisterskiej studentów. 2

5 Zaliczenie seminarium magisterskiego. 1

(27)

L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesienie do kierunkowych

efektów uczenia się

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów uczenia się

Wiedza

1

Student opanował techniki i metody gromadzenia i przetwarzania danych z obszaru, z którego przygotowuje pracę dyplomową.

K2_W04 S H O P

2 Student zna sposoby prezentowania danych. K2_W04 S H O P

3 Student zna metody pozyskiwania danych z

przedsiębiorstw. K2_W04 S H O P

Umiejętności

1 Student potrafi sformułować problem badawczy, cel pracy,

wskazać pytania badawcze. K2_U10 S H O P

2

Student potrafi rozwiązać określony problem badawczy

poprzez analizę i interpretację uzyskanych wyników. K2_U17 S H O P

3 Student posiada umiejętność pisania i edytowania tekstu

naukowego. K2_U03 S H O P

4

Student potrafi zastosować znane metody i techniki badawcze w procesie realizacji własnych badan w oparciu o dane pierwotne lub wtórne.

K2_U17 S H O P

Kompetencje społeczne

1

Student samodzielnie pozyskuje dane z przedsiębiorstw

uczestnicząc w dyskusji, zespołach projektowych, itd.. K2_K01 S P R

2

Student aktywnie uczestniczy w dyskusji seminaryjnej i potrafi wykorzystać proponowane sugestie w procesie pisania pracy dyplomowej.

K2_K01 S P R

Formy weryfikacji efektów uczenia się:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Dyskusje, konsultacje, prezentacje multimedialne oraz wykłady dotyczące zagadnień poruszanych na seminarium.

Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zatwierdzenie planu badań oraz gotowej części praktycznej pracy magisterskiej. Prezentacja części praktycznej pracy magisterskiej.

Literatura podstawowa:

Wójcik K.: Poradnik dla autorów akademickich prac dyplomowych. SGH, Warszawa, 2000.

1.

Majewski T.: Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych. Warszawa, 2003.

2.

Wytyczne dotyczące pisania pracy dyplomowej na Wydziale Inżyneirii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej 3.

dostępne na stronie: http://wipil.po.opole.pl/studia/prace-dyplomowe/wymagania-stawiane-pracom-dyplomowym Literatura uzupełniająca:

Żółtowski B.: Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych. Wyd. uczelniane ATR, Bydgoszcz, 1999.

1.

(28)

dr inż. Łapuńka Iwona

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr Grzywacz Żaneta Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(29)

Politechnika Opolska

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia drugiego stopnia

Specjalność Techniki Informatyczne w Zarządzaniu Produkcją i Usługami Forma studiów Studia niestacjonarne

Semestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Systemy pomiarowe w procesie wytwarzania Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Measurement systems in manufacturing process

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 5 Kont. 2.1 Prakt. 2.6 Egzamin Bd.n.4

Kod przedmiotu USOS SPPW(2)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy przedmiotów

Podstawy Metrologii, Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Wiedza

1

Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą podstawy metrologii, w tym szczególnie z zakresu analizy niepewności pomiaru.

2 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia pomiarowe stosowane w prostych zadaniach pomiarowych.

3 Student ma podstawową wiedzę z zakresu automatyki i sterowania.

Umiejętności

1 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł.

2

Student potrafi posługiwać się technikami informatycznymi właściwymi do analizy wyników pomiarów (z użyciem arkusza kalkulacyjnego, programów specjalistycznych).

3 Student potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi, wykonać prosty eksperyment identyfikacyjny.

Kompetencje społeczne

1 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

2

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest poznanie celów i zasad i sposobów tworzenia systemów pomiarowych stosowanych w pomiarach na porzeby kontroli jakości produktów.

Program przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 45 20 dr hab. inż. Zator Sławomir

Ćwiczenia

Laboratorium 50 20 dr hab. inż. Zator Sławomir, mgr inż. Natorska Maria Projekt

Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej.

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Procesowe podejście w aspekcie nadzorowania procesów pomiarowych i wyposażenia. 1

2 Interfejsy pomiarowe w aparaturze pomiarowej. 2

3 Struktura komputerowego systemu pomiarowego. 2

4 Pomiary współrzędnościowe. 2

5 Inżynieria odwrotna. Systemy interferometrii laserowej. Skanery laserowe. 2

6 Systemy wizyjne. Rozpoznawanie i analiza obrazów. 2

Cytaty

Powiązane dokumenty

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnej metodycznej, systematycznej pracy oraz nauki niezbędnej do samodzielnego formułowania treści

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Profil kształcenia Ogólnoakademicki.. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Profil kształcenia Ogólnoakademicki.. Poziom studiów Studia

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn.. Profil kształcenia