WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pełen tekst

(1)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

WP-IV.9932.3.19.2018 Kraków, 24 stycznia 2019 r.

Pan

Tomasz Bodziarczyk Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 t.j. z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1477), upoważnieniem do kontroli Nr 57/2018 z 6 września 2018 roku (znak: WP-IV.0030.57.2018) wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez p. Jacka Kowalczyka – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz upoważnieniem Nr 81/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku (znak: WP-IV.0030.81.2018) wydanym z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez p. Ewę Podłęcką – II Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przeprowadzona została w trybie zwykłym kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy.

Czynności kontrolne w Jednostce przeprowadzono 20 i 21 września 2018 roku przez zespół kontrolny w składzie:

 Magdalena Kania – inspektor wojewódzki (przewodnicząca zespołu),

 Sylwia Przybyło – inspektor wojewódzki.

W związku z wystąpieniem okoliczności uniemożliwiającej podpisanie wystąpienia pokontrolnego przez p. Magdalenę Kanię, II Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, działając z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, upoważnił p. Łukasza Szczura - Inspektora Wojewódzkiego, do zapoznania się z ustaleniami ww. kontroli kompleksowej i podpisania wystąpienia pokontrolnego (Upoważnienie nr 81/2018).

Zakres kontroli obejmował: ocenę realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz kwalifikacji kadry realizującej ww. zadanie.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 roku do dnia kontroli.

(2)

Klasyfikacja wg budżetu zadaniowego: Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; zadanie 13.4. Wspieranie rodziny; podzadanie 13.4.2. Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem; działanie 13.4.2.4. Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ilekroć w wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów należy przez to rozumieć:

„ustawa” – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 t.j. z późn. zm.),

 „GOPS”, „Ośrodek” – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy,

 „PCPR” – powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o analizę zastanej dokumentacji, pisemne wyjaśnienia Kierownika GOPS oraz pozostałych pracowników Ośrodka.

Oceny realizacji zadań podlegających kontroli dokonano na podstawie wyników:

 analizy danych zawartych w liście kontrolnej umieszczonej w Statystycznej Aplikacji Centralnej dotyczącej realizowania zadań z zakresu wspierania rodziny,

 analizy dokumentacji prowadzonej w GOPS Maniowy,

 analizy dokumentacji dotyczących kwalifikacji asystenta rodziny,

 analizy sprawozdań rzeczowo-finansowych przekazywanych w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Ustalenia z kontroli kompleksowej:

I. Podstawy formalno-organizacyjne kontrolowanej jednostki

Gmina Czorsztyn wyznaczyła GOPS w Maniowach do realizacji zadań wynikających z ustawy Uchwałą Nr XXV/247/2013 Rady Gminy Czorsztyn z 29 kwietnia 2013 roku w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Natomiast, w Statucie Ośrodka wprowadzonym Uchwałą nr XXI/208/2012 Rady Gminy Czorsztyn z 28 grudnia 2012 roku znajdowały się już zapisy o realizacji zadań z zakresu ustawy. W okresie objętym kontrolą obowiązywał Statut wprowadzony Uchwałą Nr XXIX/275/2018 z 5 lutego 2018 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach. W zakresie zadań Ośrodka (Rozdział I.

Postanowienia ogólne § 1) wskazano, że Ośrodek działa na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pkt 9) oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem” (pkt 14).

Ponadto ustalono, że Wójt Gminy upoważnił Kierownika Ośrodka do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem” oraz do wydawania w tych sprawach decyzji (zgodnie z Zarządzeniem nr 265/2017 z 31 stycznia 2017 r.).

W Ośrodku funkcjonował Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 011-1/11 Kierownika GOPS z 14 października 2011 r. (zatwierdzony przez Wójta Gminy Zarządzeniem WG.12.21.2011 z dnia 14 października 2011 r.). Zapisy ww. regulaminu zostały zaktualizowane Zarządzeniem WG.0050.294.2013 z 17 lipca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(3)

w Czorsztynie. Regulamin został zatwierdzony przez Wójta Gminy Zarządzeniem WG.0050.294.2013 z dnia 17 lipca 2013 r.

W ww. Regulaminie Ośrodka wprowadzono następujące zmiany:

 wyodrębniono samodzielne stanowisko m.in. pracy asystenta rodziny (poprzez dodanie ust.1 w § 9)

 określono zadania asystenta rodziny (poprzez dodanie ust 3 w § 11).

Analiza zakresu zadań asystenta rodziny wykazała, iż zawiera zadania wynikające z art.15 ust. 1 pkt: 1-19 ustawy.

Ponadto kontrola wykazała, że w strukturze jednostki kontrolowanej nie wyodrębniono komórki realizującej zadania z zakresu wspierania rodziny, co nie stanowi naruszenia przepisu art. 10 ust. 2 ww. ustawy.

II. Zasoby kadrowe i kwalifikacje asystentów rodziny

Podczas kontroli stwierdzono, że w Jednostce do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wyznaczono 4 pracowników Ośrodka, tj.:

 2 starszych pracowników socjalnych,

 1 pracownika socjalnego,

 1 asystenta rodziny.

W zakresach czynności ww. pracowników znajdowały się zapisy świadczące o realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny (m.in. opracowywanie i realizacja gminnego programu wspierania rodziny).

Ponadto, w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka wprowadzonym Zarządzeniem Nr 011-1/11 Kierownika GOPS z 14 października 2011 r. (Zatwierdzonym przez Wójta Gminy Zarządzeniem WG.12.21.2011 z dnia 14 października 2011 r.) w Rozdziale V:

Zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy §1 ust. 1pky 30 wpisano cyt.: „Do zadań pracownika socjalnego należy: realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej”.

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudniano jednego asystenta rodziny na umowę o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. Zatrudnienie nastąpiło w 2015 roku, natomiast z dniem 30 grudnia 2016 r. zawarto z asystentem umowę na czas nieokreślony, w wymiarze 5/8 etatu (25 godzin tygodniowo w systemie zadaniowego czasu pracy).

Asystent posiada wykształcenie wyższe tj.: ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika resocjalizacyjna (Wyższa Szkoła Filozoficzno- Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie), a także studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Akademia Ignatianum w Krakowie) oraz w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu).

Ustalono, iż ww. asystent rodziny podnosił swoje kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi i rodziną poprzez m.in. udział w szkoleniach tematycznych pn. cyt.:

 „Przemoc seksualna wobec dziecka. Wykorzystanie dziecka w wieku szkolnym”

(organizator: Beata Lutomska „JuBe” Instytut Szkoleń i Rozwoju Osobistego, termin:

2 października 2017 r.),

 „Etapy asystentury rodziny w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (organizator:

Profilaktyka KIER w Krakowie, termin: 30 maja 2018 r.).

(4)

Z analizy dokumentacji kadrowej asystenta rodziny wynika, że posiadał wymagane kwalifikacje, zgodne z art. 12 ust. 1 ustawy.

W aktach osobowych asystenta znajdowały się oświadczenia, o których mowa w art.12 ust.1 pkt 2-4 ww. ustawy oraz dokumenty potwierdzające jego udział w ww. szkoleniach (certyfikat oraz zaświadczenie).

Ponadto ustalono, że koszty udziału w szkoleniach finansowane były ze środków własnych Gminy, zatem realizowano zapisy wynikające z art. 176 ust. 2 ustawy, tj. tworzenie możliwości do podnoszenia kwalifikacji przez asystenta rodziny.

Zatrudnienie asystenta finansowane było m.in. ze środków pochodzących z „Rządowego programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

W okresie objętym kontrolą z usługi asystenta skorzystało łącznie 13 rodzin w różnym okresie, przy czym nie przekroczono limitu rodzin przypadających na jednego asystenta, określonego w art. 15 ust. 4 ustawy.

Kontrola wykazała, że praca asystenta rodziny nie była łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie Gminy, w której praca była prowadzona, co jest zgodne z art. 17 ust. 3 ustawy.

III. Realizacja 3-letnich programów wspierania rodziny oraz przekazywanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

Podczas kontroli ustalono, iż zadanie dotyczące realizowania gminnych programów wspierania rodziny Gmina Czorsztyn realizowała od 2013 roku. Pierwszy program wspierania rodziny został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/294/2013 Rady Gminy Czorsztyn dnia z 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.

Pracownicy GOPS w okresie objętym kontrolą opracowali i realizowali kolejny Gminny Program Wspierania Rodziny, przyjęty Uchwałą Nr XVII/155/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 12 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.

Z wyjaśnień Kierownika GOPS w zakresie niedochowania ciągłości w obowiązywaniu gminnych programów wspierania rodziny wynika, cyt.: „Gminny program wspierania rodziny na lata 2016-2018 został uchwalony we wrześniu 2016 roku, jednak prace nad programem rozpoczęto na początku roku. W związku z zawirowaniami kadrowymi oraz wprowadzeniem nowych działań do zakresu działalności ośrodka pomocy społecznej, prace nad nowym programem zostały ukończone dopiero w połowie roku, a uchwała wprowadzająca program została podjęta na pierwszej sesji zorganizowanej po jego przedłożeniu do biura Rady Gminy Czorsztyn.”

ZALECENIE NR 1:

Realizowanie art. 176 ust.1 w powiązaniu z art. 179 ust. 2 ustawy tj. zapewnienie ciągłości obowiązywania gminnych programów wspierania rodziny.

TERMIN REALIZACJI:

Powyższe zalecenie należy zrealizować przy tworzeniu kolejnych gminnych programów wspierania rodziny.

Program obowiązujący w okresie objętym kontrolą został opracowany w oparciu o diagnozę sporządzoną na podstawie danych własnych Ośrodka oraz danych m.in. z: PCPR

(5)

w Nowym Targu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Maniowach, Punktu Konsultacyjnego w Maniowach, szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy.

W dokumencie wyznaczono cel główny jakim jest cyt.: „Stworzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Czorsztyn”, a także pięć celów szczegółowych cyt.:

„1.Budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin;

2. Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny;

3. Wspomaganie dziecka w środowisku lokalnym;

4. Opieka nad dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo;

5. Poprawa stanu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży oraz zapobieganie uzależnieniom i zjawiskom przemocy”.

Dla ww. celów szczegółowych określono zadania do realizacji oraz realizatorów. Jako okres realizacji Programu wskazano całą perspektywę czasową trwania Programu, jednakże działania wskazane do realizacji (np.: monitorowanie funkcjonowania i wydolności opiekuńczo-wychowawczej rodzin, zapewnienie rodzinom poradnictwa specjalistycznego i wsparcia, współdziałanie podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny celem przepływu informacji i podjęcia stosownych działań), wymagają ciągłości w realizacji.

W pozostałych rozdziałach dokumentu określono m.in.: adresatów programu, zasoby, przewidywane efekty realizacji programu, źródła finansowania, sposoby monitoringu i ewaluacji.

Monitorowanie stopnia realizacji Programu odbywa się poprzez, cyt.: „(…) w terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z ich realizacją.

Koordynacją w zakresie realizacji Programu zajmuje się Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.”

W zakresie realizacji art. 179 ust. 1 ustawy Kierownik GOPS przedłożył zespołowi kontrolującemu następującą wyjaśnienia, cyt.: „Roczne sprawozdanie w zakresie wspierania rodziny jest sporządzane przez pracowników GOPS w Maniowach, a następnie podpisane przez Wójta Gminy Czorsztyn trafia do biura Rady Gminy, celem zapoznania się przez wszystkich radnych, których Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn informuje o możliwości wglądu do przedłożonej dokumentacji. Przewodniczący rady gminy pełni dyżur w biurze rady jeden dzień w tygodniu. Oprócz przedkładania sprawozdań w biurze rady, są one referowane podczas Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Czorsztyn.”[pisownia oryginalna].

Ponadto przedłożono następującą dokumentację potwierdzającą realizację powyższych działań:

 Sprawozdanie za 2016 r. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (z 14 marca 2017 r.), które Wójt Gminy złożył Przewodniczącemu Rady Gminy Czorsztyn (potwierdzenie odbioru dokumentu z 14 marca 2017 r.) – zawierające wykaz potrzeb w zakresie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny,

 Sprawozdanie za 2017 r. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (z 21 marca 2018 r.) złożone przez Wójta Gminy Przewodniczącemu Rady Gminy Czorsztyn (potwierdzenie odbioru dokumentu z 28 marca 2018 r.) – zawierające wykaz potrzeb.

Ustalono, że ww. sprawozdania zawierały potrzeby związane z realizacją zadania, m.in.

cyt.:

(6)

„1) Realizacja i monitoring 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny, o którym mowa w art. 176 pkt 1 ustawy.

2) Utworzenie przez gminę placówki wsparcia dziennego, o której mowa w art. 18 i 24 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3) Kontynuacja pracy Asystenta rodziny, celem zapewnienia odpowiedniej jakości działań z rodzinami doświadczającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

4) Kontynuacja realizacji następujących form pomocy:

 psychologicznej dla dzieci i dorosłych

 prawnej

 terapeuty d.s. uzależnień

5) Finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.

6) Współpraca instytucji z terenu gminy i powiatu w realizacji działań wspierających i wspomagających poprawne funkcjonowanie w rodzinach dysfunkcyjnych oraz podtrzymujących poprawne funkcjonowanie rodzin bez problemów w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”.

IV. Tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem oraz praca z rodziną przezywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa

W okresie objętym kontrolą Ośrodek zapewniał rodzinie przeżywającej trudności dostęp do specjalistycznego poradnictwa. Z analizy dokumentacji udostępnionej podczas czynności kontrolnych wynika, że mieszkańcy Gminy informowani byli o możliwości skorzystania z pomocy:

 psychologa zatrudnionego w Ośrodku. Z analizy dokumentacji kadrowej wynika, iż w okresie objętym kontrolą GOPS zatrudniał psychologa na podstawie umowy zlecenie.

Psycholog prowadził m.in. indywidualne spotkania – warsztaty psychologiczne z osobami i rodzinami potrzebującymi pomocy psychologicznej z terenu Gminy Czorsztyn.

Na tablicy ogłoszeń umieszczono informację o możliwości skorzystania z konsultacji wraz z wyznaczonym dyżurem oraz kontaktem telefonicznym do psychologa,

 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Targu (w zakresie poradnictwa psychologicznego, logopedycznego i pedagogicznego),

 Urzędu Gminy Czorsztyn (w zakresie pomocy prawnej).

Analiza dokumentacji udostępnionej w Ośrodku wykazała, że z pomocy ww. specjalistów korzystały rodziny, w których występował problem w sferze opiekuńczo-wychowawczej.

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających Z informacji zawartej w liście kontrolnej wynika, że w dniu podjęcia czynności kontrolnych w siedzibie kontrolowanej jednostki, na terenie Gminy Czorsztyn nie funkcjonowały rodziny wspierające. Ponadto, ustalono, iż nie podejmowano działań w celu tworzenia warunków do rozwoju rodzin wspierających.

Z wyjaśnień udzielonych przez Kierownika Ośrodka wynika 20 września 2018 r., cyt.:

„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach informuje, że do tej pory nie zachodziła potrzeba wprowadzenia nowego zadania jakim jest tworzenie warunków do działań rodzin wspierających. W najbliższym czasie tutejszy ośrodek planuje umieścić na tablicach ogłoszeń

(7)

GOPS oraz stronie internetowej ogłoszenie o naborze na kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających”.

W drugim dniu kontroli w budynku Ośrodka została zamieszczona informacja o prowadzonym naborze kandydatów na rodziny wspierające.

Ze względu na podjęcie działań w celu tworzenia warunków do rozwoju rodzin wspierających odstępuję od wydania zalecenia pokontrolnego w przedmiotowej sprawie.

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Czorsztyn nie funkcjonowała placówka wsparcia dziennego.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka zawartych w liście kontrolnej wynika, cyt.:

„Alternatywą dla placówki są działające na terenie gminy zespoły góralskie, świetlice szkolne, koła zainteresowań.”

Z analizy sprawozdań za rok 2016 i 2017 dotyczących realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wynika, że jako jedną z potrzeb wskazywano cyt.: „Utworzenie przez gminę placówki wsparcia dziennego, o której mowa w art. 18 i 24 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”

W liście kontrolnej w zakresie diagnozy potrzeb dotyczącej prowadzenia placówki wsparcia dziennego wskazano, cyt.: „Pracownicy socjalni podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych nie otrzymywali zgłoszeń o potrzebie prowadzenia placówek wsparcia dziennego”.

Podczas czynności kontrolnych w siedzibie Jednostki zespołowi kontrolującemu nie przedstawiono dokumentów, które potwierdzały przeprowadzenie diagnozy w tym zakresie.

W związku z powyższym zwrócono się do Kierownika o złożenie wyjaśnień w sprawie.

W wyjaśnieniach Kierownika z 20 września 2018 r. czytamy, cyt.: „Podczas sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny w zakresie potrzeb ujęto utworzenie placówki wsparcia dziennego, gdyż w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej widnieją zapisy o konieczności utworzenia takowej przez gminę lub inny podmiot któremu gmina zleciła prowadzenie takiej placówki lub inny podmiot któremu gmina wydała stosowne zezwolenie na prowadzenie takowej placówki. Natomiast podczas wizyt w środowisku oraz rozmów z mieszkańcami nie stwierdzono zapotrzebowania na utworzenie tego typu placówki. Na terenie gminy działają 4 kluby sportowe, 5 zespołów regionalnych, świetlice szkolne przy każdej ze szkół, jak również Domu Kultury w Kluszkowcach oraz Izba regionalna w Sromowcach Wyżnych działające przy Centrum Kultury Gminy Czorsztyn w których są organizowane zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy. Nie posiadamy dokumentacji związanej z przeprowadzeniem diagnozy w powyższym zakresie”.

Wskazane przez Kierownika GOPS działania Gminy z zakresu prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i rozwoju zainteresowań nie potwierdzają braku potrzeb w ww. zakresie. Ponadto, Jednostka nie posiada dokumentacji potwierdzającej dokonanie diagnozy potrzeb w tym zakresie. Wobec powyższych ustaleń wydaje się zalecenie pokontrolne.

ZALECENIE NR: 2

Realizowanie zapisów art. 176 pkt 3c w powiązaniu z art. 18 ust. 2 ustawy poprzez zlecenie zadania lub podjęcie działań w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego oraz zapewnienia w niej miejsc dla dzieci. Działania te należy poprzedzić przeprowadzeniem diagnozy w kierunku dostosowania jej formy, miejsc dla dzieci do oczekiwań i potrzeb społeczności lokalnej, uwzględniając określone w art. 24 ustawy formy prowadzenia placówki wsparcia dziennego (w tym możliwość prowadzenia ww.

(8)

placówki formie podwórkowej). W przypadku tworzenia stacjonarnej placówki wsparcia dziennego należy dostosować ją do standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U.2015.1630).

TERMIN REALIZACJI:

Diagnozę należy sporządzić w terminie do 3 miesięcy od otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Jeżeli diagnoza potwierdzi potrzebę otwarcia placówki, działania nakierowane na jej prowadzenie lub zlecenie prowadzenia należy zrealizować do 6 miesięcy od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

d) sprawozdawczość w zakresie wspierania rodzin

Pracownicy GOPS sporządzali sprawozdania rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywali je Wojewodzie Małopolskiemu, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego. Sprawozdania rzeczowo-finansowe zostały przekazane zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

 sprawozdanie za II półrocze 2016 r. przekazano 23 stycznia 2017 roku (ostateczny termin przekazania: 31 stycznia),

 sprawozdanie za I półrocze 2017 r. przekazano 26 lipca 2017 roku (ostateczny termin przekazania: 31 lipca),

 sprawozdanie za II półrocze 2017 r. przekazano 22 stycznia 2018 roku (ostateczny termin przekazania: 31 stycznia),

 sprawozdanie za I półrocze 2018 r. przekazano 6 sierpnia 2018 roku (ostateczny termin przekazania: 31 lipca).

W związku z jednorazowym nieterminowym przekazaniem sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny odstąpiono od wydania zalecenia w przedmiocie sprawy.

V. Gminny system wspierania rodziny

a) organizowanie gminnego systemu wspierania rodziny

W Liście kontrolnej wskazano liczbę rodzin otrzymujących pomoc z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. 18 rodzin, co jest zgodne z liczbą rodzin wykazaną w sprawozdaniu MRPiPS-03R za 2017 rok. Ponadto, w liście kontrolnej Kierownik GOPS wskazał, że ww. rodziny otrzymywały pomoc w formie finansowej (zasiłki celowe, specjalne celowe, okresowe), rzeczowej, dożywiania dzieci w szkole i pracy socjalnej.

Podczas kontroli zwrócono się do Kierownika Ośrodka z prośbą o sporządzenie wykazu imiennego rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Zespół kontrolny dokonał analizy dokumentacji 4 losowo wybranych rodzin, celem uzyskania informacji o formach i zakresie udzielonego w wsparcia rodzinom bezradnym.

[TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI]1

Analiza dokumentacji ww. rodzin wykazała, że działania pracownika socjalnego nakierowane były na udzieleniu rodzinom pomocy finansowej lub pomocy w formie dożywiania. Stwierdzono, że dokonana przez pracownika socjalnego diagnoza nie pozwalała

(9)

na ocenę realizacji art. 11 ust. 2 i 3 ustawy, ponieważ nie zawierała analizy sytuacji rodziny w obszarze wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych przy stwierdzonych trudnościach oraz oceny konieczności przydzielenia rodzinie asystenta rodziny. W związku z powyższym wydaje się zalecenie:

ZALECENIE NR: 3

Realizowanie i dokumentowanie art. 11 ustawy oraz art. 176 pkt 7 ustawy poprzez:

 przeprowadzanie wywiadu środowiskowego, w przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, dokonywaniu przez pracownika socjalnego oceny sytuacji a następnie przydzielania asystenta rodziny w sytuacji, gdy taka konieczność wynika z przeprowadzonego wywiadu i analizy, o których mowa powyżej,

 prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze, zamieszkałego na terenie gminy.

TERMIN REALIZACJI:

Powyższe zalecenie należy realizować, od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Z dokumentacji udostępnionej kontrolującym podczas czynności kontrolnych w siedzibie Jednostki wynika, że w okresie od 1 września 2017 do 30 kwietnia 2018, Ośrodek otrzymywał informacje o rodzinach przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze z następujących instytucji:

 PCPR w Nowym Targu – pismo w sprawie ustalenia sytuacji materialno-bytowej rodzica biologicznego (dot. prowadzonego postępowanie w zakresie odpłatności za pobyt dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej),

 Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej – zapytanie dot. ojca biologicznego dziecka przebywającego w placówce oraz zaproszenia do udziału w posiedzeniu zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w rodzinie. Analiza postępowania pracownika socjalnego została zawarta w wystąpieniu w rozdziale VI. Dzieci z terenu gminy umieszczone w pieczy zastępczej.

Ponadto w liście kontrolnej Kierownik GOPS wskazał, iż w okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni uzyskiwali informacje o rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo- wychowawcze od pedagogów szkolnych.

Z analizy dokumentacji przedłożonej kontrolującym wynika, iż w okresie od 1 września 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Ośrodek otrzymał 2 opinie od pedagogów szkolnych.

Kierownik Ośrodka odmówił kontrolującym udostępnienia ww. dokumentów. W wyjaśnieniu złożonym 21 września 2018 r. wskazał cyt.: „W nawiązaniu do prośby o udostępnienie dokumentacji nr (…) informuję, iż powyższa dokumentacja znajduje się w teczkach osób objętych niebieską kartą, do których wgląd mają tylko członkowie zespołu interdyscyplinarnego i która jest związana ściśle ze sprawami dotyczącymi przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mając na uwadze powyższe, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach nie jest upoważniony do udostępniania powyższej dokumentacji na potrzeby kontroli w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”

Powyższe wyjaśnienia nie mogą zostać przyjęte, ponieważ rodziny posiadające małoletnie dzieci oraz w których prowadzone są działania w ramach procedury „Niebieskie karty”

zaliczają się do rodzin zagrożonych kryzysem, w którym powinien prowadzony być

(10)

monitoring sytuacji dziecka, a w razie zdiagnozowania trudności opiekuńczo- wychowawczych rodzina powinna zostać objęta pomocą w formie usługi asystenta rodziny.

Dlatego też ww. opinie szkolne dzieci winny zostać przedłożone zespołowi kontrolnemu w celu dokonania oceny realizacji zadania określonego w art. 11 oraz w art. 176 pkt 7 ustawy.

Ponadto, warto podkreślić, iż wśród adresatów Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 wskazano rodziny dotknięte przemocą.

Działania podejmowane przez Kierownika Ośrodka polegające na odmowie udostępnienia dokumentacji utrudniły kontrolującym przeprowadzenie czynności kontrolnych i uniemożliwiły stwierdzenie, czy zadanie określone w art. 11 oraz w art.

176 pkt 7 ustawy jest prawidłowo realizowane.

Zalecenie dot. sposobu realizacji zadania określonego w art. 11 oraz w art. 176 pkt 7 ustawy zostało wystosowane w niniejszym wystąpieniu (zalecenie nr 3).

W okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni przeprowadzili 5 wywiadów środowiskowych (4 w 2017 roku i 1 w 2018 roku) w celu zdiagnozowania sytuacji opiekuńczo-wychowawczej rodzin i ww. sprawach wystąpili z wnioskami do Kierownika GOPS o przyznanie asystenta rodziny. Kierownik przydzielił asystenta rodziny w każdym przypadku.

W okresie objętym kontrolą 1 rodzina została zobowiązana przez Sąd do współpracy z asystentem rodziny. W toku czynności kontrolnych ustalono, iż rodzina objęta była asystenturą w poprzednich latach, analiza pracy podejmowanej przez asystenta z rodziną została opisana w wystąpieniu w rozdziale V. Gminny system wspierania rodziny: b) praca z rodzinami, analiza rodziny nr 1.

Jak wynika z listy kontrolnej oraz analizowanej dokumentacji nie było rodzin, które odmówiły wsparcia w formie asystenta rodziny.

Ponadto ustalono, iż w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem” 2 rodziny otrzymały jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka.

Podczas kontroli przedłożono dokumentację ww. rodzin i ustalono, iż żadna z rodzin nie złożyła wniosku o koordynację poradnictwa świadczoną przez asystenta rodziny. Pracownik socjalny złożył pisemne oświadczenie cyt.: „Pracownicy socjalni informowali rodziny, które korzystały ze świadczeń pieniężnych z tego tyłu o możliwości skorzystania z pomocy asystenta rodziny. Rodziny te nie były zainteresowane taką formą pomocy”. Powyższe wyjaśnienia nie znajdują odzwierciedlenia w dokumentacji udostępnionej kontrolującym.

b) praca z rodzinami

Na podstawie 4 losowo wybranych akt zawierających dokumentację pracy z rodziną dokonano oceny jej zgodności z wymogami i zasadami określonymi w Dziale II Rozdziale 2 ustawy i stwierdzono:

 w celu zdiagnozowania sytuacji opiekuńczo-wychowawczej rodziny pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe na Kwestionariuszu rodzinnego wywiadu środowiskowego;

 na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych oraz dokonanej analizy sytuacji rodziny pracownicy socjalni występowali do Kierownika Ośrodka.

(11)

Kierownik GOPS przydzielał rodzinie usługę asystenta w części wywiadu środowiskowego Plan pomocy zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;

 każda z rodzin pisemnie wyrażała zgodę na podjęcie współpracy z asystentem (na druku Oświadczenia lub dokumentu Zgoda na współpracę z asystentem rodziny);

 podczas pierwszego spotkania pracownik socjalny wprowadzał asystenta do rodziny.

Dla każdej rodziny asystent sporządzał:

Diagnozę rodziny, w której zawierał m.in. informacje o rodzicach (wiek, wykształcenie, zawód), sytuacji materialnej (z uwzględnieniem źródeł dochodu), mieszkaniowej, rodzinnej (w tym m.in. informacje o dzieciach, stanie rodziny, atmosferze panującej w rodzinie, więzi rodzinnej, pozycji dziecka w rodzinie, stosunków między rodzicami oraz rodzicami i dziećmi). Dokument zawierał podpis asystenta rodziny;

Ocenę sytuacji rodziny, w której zawierał opis obrazu aktualnej sytuacji z perspektywy członków rodziny, oczekiwań i potrzeby rodziny, informacje o rodzinie zebrane od innych pracowników służb społecznych, sąsiadów, dalszej rodziny oraz ogólną ocen asystenta o rodzinie. Dokument zawierał datę sporządzenia oraz podpis asystenta rodziny;

 w formie tabelarycznej Kartę pracy asystenta rodziny wizyt zrealizowanych, w której, w ujęciu miesięcznym znajdowały się informacje m.in.: data zrealizowania usługi, opis zadań zrealizowanych w ramach usługi, ilość przepracowanych godzin oraz podpisy asystenta i członka rodziny. Karty pracy każdorazowo były zatwierdzane przez Kierownika Ośrodka;

Sprawozdanie miesięczne z pracy asystenta rodziny – dokument prowadzony w formie opisowej zawierający wnioski z działań podejmowanych z rodziną ze wskazaniem okresu sprawozdawczego. Dokument zawierał datę sporządzenia oraz podpis asystenta rodziny;

 notatki służbowe z działań podejmowanych z rodziną lub na rzecz rodziny;

wspólnie z rodziną i pracownikiem socjalnym Plan pracy z rodziną, w którym wskazywał cel główny pracy oraz cele szczegółowe, określał działania do wykonania, termin i miejsce wykonania, osobę odpowiedzialną za realizację zadania, przewidywane efekty podejmowanych działań.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, iż asystent rodziny po dokonaniu oceny okresowej sytuacji rodziny sporządzał z rodziną oraz pracownikiem socjalnym plan pracy z rodziną (na druku Planu pracy z rodziną).

w celu realizacji zapisów art. 15 ust. 1 pkt 15 ustawy Ocenę okresową sytuacji rodziny.

Druk oceny zawierał m.in.: datę sporządzenia wraz z określeniem okresu sprawozdawczego, dane asystenta, dane rodziny, opis zmian zachodzących w sytuacji rodziny w okresie sprawozdawczym (w odniesieniu do celów zakładanych w planie pracy z rodziną). W podsumowaniu i wnioskach wpisywał informacje dot. zasadności i kierunków dalszej współpracy z rodziną. Ustalono, iż asystent rodziny dokonywał oceny sytuacji rodziny nie rzadziej niż co pół roku, co jest zgodne z terminem określonym w art.

15 ust. 1 pkt 15 ustawy.

Analizowane przez zespół kontrolny Oceny okresowej sytuacji rodziny nie zawierały adnotacji Kierownika Ośrodka o zapoznaniu się z dokumentem. Zwrócono się do Kierownika GOPS o udzielenie wyjaśnień. Kierownik Ośrodka w wyjaśnieniach poinformował cyt.: „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach informuje, że Kierownik tut.

Ośrodka zapoznaje się z pełną dokumentacją prowadzoną przez asystenta rodziny, w tym oceną okresową.”

Powyższe wyjaśnienia nie mogą zostać uwzględnione. W ocenie kontrolujących samo sporządzanie tych dokumentów nie jest tożsame z faktem ich przekazywania, co stanowi

(12)

nieprawidłowość w realizacji art. 15 ust. 1 pkt.15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wobec wyjaśnień Kierownika oraz ze względu brak dokumentów potwierdzających realizację działań (brak adnotacji na dokumentach) wydaje się zalecenie w przedmiocie sprawy.

ZALECENIE NR 4:

Podjęcie działań w celu udokumentowania realizacji zadania dotyczącego przedkładania Kierownikowi GOPS ocen okresowych sporządzanych przez asystenta rodziny, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 15 ustawy.

TERMIN REALIZACJI:

Powyższą rekomendację należy zrealizować od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Ponadto stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą asystent rodziny:

 sporządził dla 13 rodzin plany pracy z rodziną,

 sporządził dla 13 rodzin okresowe oceny sytuacji rodziny,

 sporządził dla Sądu Rejonowego w Nowym Targu 3 opinie o rodzinie (co było zgodne z treścią postanowienia, gdyż Sąd Rejonowy w Nowym Targu zobowiązał asystenta rodziny do składania półrocznych sprawozdań z pracy z rodziną),

 w przypadku 4 rodzin uczestniczył grupie roboczej dot. procedury „Niebieskie Karty”,

 zakończył pracę z 5 rodzinami, z następujących powodów:

 4 rodziny zrealizowały plan pracy z rodziną,

 1 rodzina zaprzestała współpracy z asystentem (współpraca z rodziną została opisana w wystąpieniu w rozdziale V. Gminny system wspierania rodziny w punkcie b) praca z rodzinami - opis rodziny nr 2).

Dla rodzin, z którymi zakończono usługę, asystent sporządził Ocenę końcową pracy asystenta rodziny, w której zawarł informacje m.in. o: przyczynie zakończenia pracy z rodziną, poziomie osiągniętych efektów pracy z rodziną. Ponadto, w części wnioski i uwagi asystent podsumowywał współpracę i wskazywał okres prowadzonego monitoringu.

Dokument każdorazowo zatwierdzony był przez Kierownika Ośrodka.

W rodzinach, w których zakończono usługę asystent prowadził monitoring, który dokumentował na Kartach pracy asystenta rodziny wizyt zrealizowanych. Działania podejmowane w ramach monitoringu: wizyty w miejscu zamieszkania rodziny, podczas których omawiano bieżące sprawy rodziny, asystent również udzielał rodzinie pomocy w wypełnieniu dokumentów urzędowych. Po zakończeniu monitoringu w rodzinie asystent sporządzał Sprawozdanie po okresie monitoringu, w którym zawierał wnioski dot.

funkcjonowania rodziny.

Dokumentację pracy z rodzinami asystent rodziny gromadził w skoroszytach założonych odrębnie dla każdej rodziny. W aktach rodzin znajdowały się m.in. kserokopie wywiadów środowiskowych, zgoda rodziny na podjęcie współpracy z asystentem, karty pracy asystenta, plany pracy z rodziną, okresowe oceny sytuacji rodziny, opinie sporządzone dla Sądu Rejonowego w Nowym Targu, protokoły z posiedzenia zespołu oceniającego sytuację dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, notatki służbowe.

Poniżej zawarto studium przypadku 2 rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w celu przezwyciężenia trudności opiekuńczo – wychowawczych.

[TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI]2

(13)

VI. Dzieci z terenu gminy umieszczone w pieczy zastępczej [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI]3

ZALECENIE NR 5:

Koordynowanie planów pracy z rodziną z planami pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej oraz dokumentowanie podejmowanych działań w tym zakresie.

TERMIN REALIZACJI:

Powyższe zalecenie należy realizować od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Wnioski i uwagi

W trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w GOPS w Maniowach stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny, które mogą powodować problemy z zapewnieniem prawidłowej pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zawarto zalecenia dotyczące sposobu realizacji ww. zadań.

Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1477), w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, koniecznym jest wskazanie osoby odpowiedzialnej za ich powstanie. Jako osoba kierująca Jednostką jest Pan odpowiedzialny za nieprawidłowości w jej działaniu.

Przedstawiając powyższe ustalenia, na podstawie art. 197d ust. 1 ustawy, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami proszę Pana Kierownika o ich wyeliminowanie poprzez realizowanie zaleceń pokontrolnych wystosowanych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.

Zespół kontrolny dokonał wpisu w książce kontroli określając zakres i termin przeprowadzonej kontroli.

Pouczenie

Informuję, iż na podstawie art. 197d ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 t.j. z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli przysługuje Panu uprawnienie do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do treści wystąpienia pokontrolnego i do zawartych w nim zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie, na gruncie art. 197d ust. 4 i 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest Pan zobowiązany:

1) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, do powiadomienia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o realizacji wniosków/ zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji;

(14)

2) w przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, do powiadomienia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o realizacji wniosków/ zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

Przesyłając informację o realizacji wniosków/ zaleceń/ rekomendacji zawartych w wystąpieniu pokontrolnym należy przesłać skany dokumentów potwierdzających ich realizację.

Podpisy członków

zespołu inspektorów Podpis Dyrektora Wydziału Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Inspektor Wojewódzki Łukasz Szczur Inspektor Wojewódzki

Sylwia Przybyło

Z up. Wojewody Małopolskiego

Jacek Kowalczyk Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Wójt Gminy Czorsztyn

Symbolem - [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] oznaczono treść dokumentu, którego jawność została wyłączona.

1 A. Zakres wyłączenia: Dane dotyczące rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 7 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.

z 2017 roku, poz. 697 z późn. zm.).

C. Osoba, która dokonała wyłączenia: Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

D. Podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności (art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016, poz.1764): rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

2 A. Zakres wyłączenia: Dane dotyczące rodzin objętych usługą asystenta rodziny.

B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 7 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.

z 2017 roku, poz. 697 z późn. zm.).

C. Osoba, która dokonała wyłączenia: Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

D. Podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności (art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016, poz.1764): rodziny objęte usługą asystenta rodziny.

(15)

3A. Zakres wyłączenia: Dane dotyczące rodzin, których dzieci przebywały w pieczy zastępczej.

B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 7 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.

z 2017 roku, poz. 697 z późn. zm.).

C. Osoba, która dokonała wyłączenia: Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

D. Podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności (art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016, poz.1764): rodziny których dzieci przebywały w pieczy zastępczej.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :