Eksport województwa katowickiego w I półroczu 1985 roku

Pełen tekst

(1)

' У

n. f-*o .

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

1

" - '

----

t w

4

W I T

Do w y i qcznogo u ż y t k u odrnalo Egi. w —

EKSPORT

WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W I PÓŁROCZU 1985 R.

Katowice Sierpień

,1985

(2)

SPIS TREŚCI Str.

Uwagi metodologiczne ... 3

Uwagi analityczne ... 6

SPIS TAB LIC r

Eksport przedsiębiorstw z terenu województwa katowic­

kiego według resortów .... 13

Eksport przedsiębiorstw województwa katowickiego w la­

tach 1982-1905 ... 14 Wartość eksportu województwa katowickiego według grup

wyrobów na tle kraju ... 15

Eksport przedsiębiorstw województwa katowickiego według

kierunków .... 16

Przedsiębiorstwa województwa katowickiego o największej

wartości eksportu ... 18

* ' ".

I

Opracował mgr Jen Fryc

(3)

W A R T o ś С E K S P O R T U P R Z E D S I Ę B I O R S T W W O J E W Ó D Z T W A С О /w cenach transakcyJnych-

bleżących/ ogółem województwo

górnictwo 1 energetyka hutnictwo 1 przem. masz.

mld zł 120 -

100 90

70

20

10

III IV II III

1985

(4)

S T R U K T U R A E K S P O R T U W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O W E D Ł U G K I E R U N K Ó W / W PROCŁłiTACH / ^

mld zł -ceny transakcyjne/

I-VI 1964

186,1 - -

- 151,4

Rm WB

Z -ZSRR 23,054 D -Dania 3,994 R -RFN . 7.7S A -a u stria 3,2*

Hm -Rumunia 6,3* N -NRD 3,0*

WH -K.Bry taniao, "ij* u -Brazylia 3,0*

MU .-Włochy 5,6* P -pozostałe с -CSRS 4,8* kraje 33,4*

I-VI 1985

Z -ZSRR 20,054 R -RFN 7,9)4 к-i -W. Brytania 6,4^4

U

-ma

5,6)4

Km -Rumunia 5,154 С . -CSRS 4,9)4

WŁ -Włochy 4,0>

A -Austria 3,ó,»

W -*-,sry 3 , . л, u -Dania 3,5,»

P -pozostałe kraje 35,9»

(5)

U W A G I M E T O D O L O G IC Z N E

Dane statystyczne zamieszczone w publikacji obejmuią wartość towarów i usług wywiezionych za granicę w ramach transakcji han­

dlowych. Dane te zostały "opracowane centralnie przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie systemu ewidencji faktur eksportowych FE.;

Rodzaj obrotu w r,taf.'.~.y--?r handlu za-n.'.icz.--e.-ro.

Właściwy ekspor t obe'mu le:

- eksport towarów i usług produkcji kra'owei,

- eksport towarów w ramach kooperacji przemysłowej z zagranicą, - eksport towarów w ramach specjalizacji produkc 4 pomiędzy

krabami RWPG, - reeksport pośredni, - reeksport bezpośredni, - eksport budownictwa.

Dostawy wewnątrz kra'u w rozliczeniu dewizowym obejmują:

- dostawy towarów pochodzenia krajowego na cele eksportu wewnę­

trznego oraz dostawy do PHZ "Baltona" na zaopatrzenie statków polskich i placówek dyplomatycznych,

- sprzedaż na cele eksportu budownictwa,

- sprzedaż towarów pochodzenia kra 'owego dla przedsiębiorstw zagranicznych drobnej wytwórczości /firmy polonijne/, przedsię­

biorstw mieszanych z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce oraz dla indywidualnych krajowych odbiorców nie zarejestrowanych w systemie REGOM,

- dostawy V/ ramach pomocy bezpłatnej.

Dostawy wewnątrz kraju w rozliczeniu dewizowym w rozumieniu sta­

tystyki międzynarodowej nie są zaliczane do eksportu w statystyce handlu zagranicznego. Ewidencja tych dostaw prowadzona 'est obok ewtdenc‘i właściwego eksportu 1 służy do uzgodnienia z dostawcami wielkości eksportu wewnętrznego.

."gort л rac hu ek własny /dostawę .'-producenta/.

Oznacza sprzedaż towarów i 2sług kon*#ahento.n zagranicz­

nym na rachunek dostawcy-prod acent.a za pośrednictwem edr.ostki ' handlu zagranicznego na podstawie umowy komisowej bądź przez

producenta samodzielnie na podstawie otrzymanej koncesji.

(6)

Za pośrednictwo 'ednostka handlu zagranicznego o trzy,*1.1 e prowizję, która stanowi element kosztów producenta.

.’Sksairt -л rachmek ohz / ’ednostkl handlu za :ranlczne~o/.

■ Oznacza eksport towarów 1 usług nabytych przez te jednos­

tki od dostawców kra owych na podstawie umowy kupna - sprzedaży po określonych cenach kra iowych. Na pokrycie kosztów związanych z realizacją eksportu na swój rachunek 1 wygospodarowanie zysku, jednostka handlu zagranicznego otrzymuje marżę.

Obszar Płatniczy.

Podział obrotów wg obszarów płatniczych dokonywany Jest na podstawie waluty płatności w realizacji transakcji handlowych.

Do obrotów z I obszarem płatniczym zalicza się obroty rożllczane w walutach krajów socjalistycznych,tj. w rublach transferowych ,1 clearingowych i walutach narodowych, do obrotu z II obszarem,

obroty rozliczone w walutach krajów kapitalistycznych.

Wartość w cenach transakcy r.vch.

- Zawiera wartość sprzedaży towarów i usług w złotych na bazie F03 lub franco granica Polski, tj. bez opłat za przewóz towaru i je~o ubezpieczenia od granicy polskiej do miejsca przeznaczenia.

Obliczenia wartości w cenach transakcyjnych dokonuje się mnożąc wartość w walucie obcej prze obowiązujący w dniu wystawie­

nia faktury FE kura waluty według tabeli Kursów Walut NBP.

Wartość w cenach kra jowych obejmuje:

- przy eksporcie realizowanym za pośrednictwem jednostki handlu zagranicznego - wartość eksportu w kra :owych cenach zakupu stosowanych w rozliczeniach eksportera z dostawcą krajowym, tj. w cenach urzędowych, regulowanych 1 umownych, pomniejszonych o ewentualny zwrot cła 1 podatku obrotowego od pośY-ednlch faz produkcji,

- przy eksporcie realizowanym przez producenta samodzielnie w oparciu o otrzymaną koncesję,

wartość w cenach transakcyjnych powiększoną o należną dopłatę wyrównawczą 1 pomniejszoną o ewentualną marżę i prowizję agenta zagranicznego.

Wartość w cenach krajowych jest kategorią służącą do wyliczenia w s k a ź n i k ó w efektywności finansowej eksportu z punktu widzenia

jednostki handlu zagranicznego.

(7)

Marża /prowizja/

Obejmuje kwotę marży lub prowlz.il należnej jednostce handlu zagranicznego z tytułu działalności handlowej. Marża/prowizja/

nie może występować w przypadku eksportu własnej produkcji, reali­

zowanego przez jednostki uprawnione do działalności w dziedzinie handlu zagranicznego i prowadzące działalność produkcyjną.

Należność dostawcy. .

Obejmuje wartość należną dostawcy z tytułu sprzedaży na eksport, wynika ącą z umowy z eksporterem. W przypadku eksportu realizowanego na rachunek Jednostki handlu zagranicznego /phz/

jest to wartość wykazana w fakturze sprzedaży wystawionej przez dostawcę, a w przypadku sprzedaży na rachunek własny /na rachunek dostawcy/, jest to wartość w cenach transakcy 'nych pomniejszona o marżę lub prowizję eksporte ra.prowiz;ę agenta zagraniczne go,

wydatki kra owe 1 dewizowe poniesione przez eksportera w związku z realizację kontraktu w imieniu wykonawcy, a także pomnie szona o ewentualne obciążenia wyrównawcze lub powiększona o ewentualne dopłatę wyrównawczą.

Wynik finansowy.

Stanowi różnicę między wartością eksportu w cenach transakcyjnych, a wartością w cenach krajowych powiększoną o marżę lub prowizję eksportera i prowizję agenta zagranicznego, t % wartością krajową eksportu,

« wynik finansowy dodatni występuje, jeżeli wartość w cenach transa­

kcyjnych jest wyższa od wartości krajowej eksportu, - wynik finansowy ujemny występuje, jeżeli wartość w cenach transakcyjnych jest niższa od wartości kra'owe 1 eksportu, - saldo wyniku finansowego stanowi sumę wyników dodatnich i

ujemnych.

Wskaźnik efektywności finansował /WF/.

Wskaźnik stanowiący relację między wartością krajową eksportu, tj. wartością eksportu w cenach krajowych powiększoną o marżę lub prowizję eksportera i prowizję agenta zagranicznego a warto­

ścią w cenach transakcyjnych.

(8)

WF obrazuje koszt uzyskania 1 złotego przez Jednostko handlu zagranicznego.

шс ж wartość krajowa eksportu ♦ marże______

wartość eksportu w cenach transakcyjnych

la wskaźnik ten przyjmuje wartość mnlejez# od Jedności, tym wlękez# opłacalności# charakteryzuje el# eksport.

U W A G I A N A L IT Y C Z N E

Handel zagraniczny winien być jednym z podstawowych czyn­

ników dynamizujących rozwój gospodarki narodowej. Konieczność spłaty długów ogranicza Import, od którego wzrost gospodarczy jest silnie uzależniony, w tej sytuacji Jedynym wyjściem jest zwiększenie eksportu. Reforma w handlu zagranicznym ma na celu a.In. pobudzenie przedsiębiorstw do wzrostu produkcji eksporto­

wej oraz zwiększanie efektywności eksportu.

Podozae narady partyjno-gospodarczej w MHZ przedstawiono syntetyczna ocenę reformy w handlu zagranicznym oraz projekty na przyszłość. Najważniejsze zalany, dokonane w handlu zagrani­

cznym w ramach reformy oraz propozycje na przyszłość, MHZ ujęło w czterech punktach i

- przedsiębiorstwa handlu zagranicznego same planuj# ewę działa­

lność, ministerstwo natomiast dostarcza la założenia planu centralnego;

- kursy walut obcych ustalane a# w złotych, zlikwidowano katego­

rię złotego dewizowego. Wysokość kursu powinna być tak okre­

ślona, by zapewniała opłacalność co najmniej 75 procent eks­

portu. W praktyce tak el# nie dzieje, et#d propozycja umocnie­

nia roli kursu;

- znacznie zmodyfikowano formy organizacyjne w handlu zagranicz­

nym, powołuj#c spółki, udzielajęc koncesji, zapewnlaj#c produ­

centom swobodny wybór pośrednika. Zdaniem MHZ, przedsiębiorstwa produkcyjne zbyt nieśmiało korzystaj# z możliwości uzyskiwania koncesji. Z drugiej strony nie wolno Jednak dopuścić, by kra­

jowe przedsiębiorstwa konkurowały ze eob# na rynkach zagrani­

cznych w sposób szkodzęcy Interesom całej gospodarki;

- wprowadzono wiele instrumentów finansowego pobudzania eksportu:

odpisy dewizowe, ulgi w podatku dochodowym 1 obclęźenlach na PFAZ. Proponuje el# zastosowanie dodatkowych ulg Z. tytułu

(9)

wlękezij pracochłonności produkcji ekeportowej• Będzls się też dążyć do ograniczenia centralnego flnaneowenla Importu 1 rozdzielnictwa dewiz, do zwlfkezenle roli odpledw, kredytów walutowych 1 przetargów dewizowych.

Trzeba też wepoanleć, te w 1983 r. wprowadzono zasadą pierwszeństwa w zaopatrzeniu dla produkcji ekeportowej, a tak­

że otworzono większe możliwości lnweetowanla w tg produkcję, w praktyce gospodarczej przedsiębiorstwa walczę o ulgi, przydziały, priorytety ltp., natomiast niechętnie korzystają z przetargów walutowych czy kredytów dewizowych, gdyż łatwiej jeet also wszystko uzyskać- coś z rozdzielnika. Wymowny Jest też fakt, że nie ustawia elę kolejka chętnych do uzyskania koncesji, że utworzenie spółek nie zrewolucjonizowało stosun­

ków handel - "przemysł. Wszystko to świadczy, że jesteśmy do­

piero na poczętku drogi ku ayatamowi, w którym mechanizmy eko­

nomiczne będę odgrywać neleżnę rolę#

Zamierzenia tyczęca dalszych zmian systemowych 1 polityki w handlu zagranicznym cechuję dwie tendencje: jedna, by doprowa­

dzić do wzrostu eksportu za wezelkę cenę, 1 druga, by tę cenę Jednak urealnić. Pierwsza może być podyktowana przekonaniem, że ■ bardzo szybki wzrost eksportu pozwoli zwiększyć import 1 tym sa­

mym ueunęć Jednę z głównych barier rozwojowych. Druga wynikać może ż przeświadczenia, że ueuwajęc w ten sposób Jednę barierę, mnoży się inne kłopoty, np. pobudzając Inflację, burzy i tak chwiejną równowagę na rynku wewnętrznym. Ta niespójność koncep­

cji odzwierciedla rzeczywiste dylematy naszej gospodarki 1 trud­

ności wyboru.

0 proeksportowym nastawieniu gospodarki, a więc sytuacji, gdy eksport staje elę czynnikiem pobudzającym jej rozwój, możemy mówić dopiero wtedy, gdy dzięki kontaktom z rynkami zagranicznymi produkujemy więcej, lepiej, taniej. Niewiele Jeet w Poleca dzie­

dzin, gdzie takie zjawiska występują. Utrzymuje elę natomiast generalna tendencja wzrostu kosztów produkcji. Przy pomocy zmian kursów 1 innych pociągnięć finansowych każdy wywóz można uczynić opłacalnym, ale przecież nie o to chodzi. Stąd waga propozycji MUZ, by zalany kursu łączyć z szerszym stosowaniem cen transak­

cyjnych.

Dążenia, by Jak najwięcej producentów było zainteresowanych wzrostem eksportu są zrozumiałe w sytuacji, gdy zwiększenie wywo-

(10)

zu jest palęcę potrzebę chwili. Skoro jednak chodzi o zamierze­

nia długookresowe 1 zmiany strukturalne, winniśmy dbać o efekty­

wność eksportu co najmniej w takiej samej mierze, co o Jego wiel­

kość. Musi to znaleźć wyraz i w praktyce gospodarczej i w roz­

wiązaniach systemowych. Nie ulega wętpliwości, że eksport musi dynamicznie rosnęć, bo bez zapewnienia odpowiedniego poziomu importu nie zdołamy przeprowadzić modernizacji 1 zmian struktu­

ralnych w gospodarce. Ale o tym, w Jakich dziedzinach 1 Jakimi drogami powinien następować ten wzrost, decydować musi rachunek ekonomiczny, którego parametry docierać będę do wszystkich dzia­

ła jęcych i potencjalnych eksporterów.

Ouźym wydarzaniem w polskim handlu zagranicznym było otwarcie 9 czerwca br 57 Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Uczestniczyło w nich 3800 firm, w tym 1700 polskich 1 2100 za­

granicznych z 39 krajów. Taka impreza stwarza możliwość zaprezen­

towania własnej oferty eksportowej, zapoznanie się z rozwięzanla- al technologicznymi 1 konstrukcyjnymi stosowanymi przez światowe firmy, zawarcia szeregu kontraktów okspertело-importowych oraz kontaktów przedstawicieli kół/gospodarczych z różnych krajów.

Po kilku latach Targi Poznańskie odzyskały swoję dawnę rengę,11- częcej się międzynarodowej imprezy handlowej. W bieżęcym roku w całości wykorzystano powierzchnię wystawiennicza. Zdecydowanie też wyższe była liczba zagranicznych wystawców oraz delegacji rzędowych i gospodarczych. Ekspozycje partnerów zarówno z krajów socjalistycznych jak i zachodnich w większym niż w ub. roku eto-

pniu uwzględniały wymogi polskiego rynku, w tym zwłaszcza po­

trzeby przemysłu. Również nasza targowo oferta była znacznie bo­

gatsza. Sporo było w niej nowych, będt zmodernizowanych wyrobów.

Nie brakło wśród eksportowych przebojów wyrobów z zakła­

dów woj. katowickiego. Możemy do nich zaliczyć obrabiarki z Fa­

bryki Obrabiarek "Rafamat* 1 Fabryki Urzędzeń Mechanicznych

"Poręba", Kocioł z Raciborskiej Fabryki Kotłów -Refeko" oraz ' aikro-komputer z Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Stero­

wania "Mermster".

Eksport przedsiębiorstw województwa katowickiego poważnie wpływa na realizację zadań eksportowych kraju. Wartość ich eks­

portu wyniosła w I półroczu 1985 r"T 1S5,1 mld zf, tj. 25,ОД warto­

ści polskiego eksportu. Do I obszaru płatniczego wyeksportowano

(11)

towerów 1 usług no kwotę - 6C,3 aid d, do II obszaru - 119,С mld zł# VI porównaniu z I półroczem ub. roku eksport wojewódf tv,a katowickiego, liczęс w cenach bieżących,wzrósł o 22,9%, n tyr do I obszaru płatniczego o 30,2%, a do II obszaru o 19,2%. Na dy­

namikę obrotów, liczoną tv cenach bieżących w złotych,d u ż y wpływ neję wzrosty kursów walut obcych. '.Yakażnlk dewaluacji złotego w I półroczu br w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wynoeiłt do rubla - 11рб%, do dplera USA - 33,6%. Licząc dynami­

kę obrotów eksportowych w rublach dla I obszaru płatniczego i w dolarach USA dla II obszaru płatniczego, w I półroczu^następił spadek wartości eksportu w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku do drugiego obszaru.

Kształtowanie się dynamiki eksportu ilustrują następujące dana i

WYSZCZEGÓLNIENIE a - w aln У b - яг aln rubli с - яг aln dolarów USA’

I - VI

1984 I-VI 1985 n cenach

bieżących

I-VI 1984-100

OGÓŁEM WOÜBVÖOZTIVO... * 151439 186080 122,9 Obszar płatniczy I ... 50906 66268 130,2

b 720 841 116,8

Obszar płatniczy II ... 100533 119812 119,2

' 0 946 844 89,2

Wraz ze zmniejszeniem się dynamiki eksportu woj• katowi­

ckiego nastąpił spadek Jego udziału w eksporcie kraju z 25,5%

w I półroczu ubiegłego roku do 25,0% w I półroczu br.

Strukturę eksportu województwa w rozbiciu na obszary pła­

tnicze różni sie od analogicznej struktury eksportu w skali kra­

ju. W okresie I-/I 1985 r. udział I obszaru w eksporcie wojewódz­

twa wyniósł 3 5,6%, a w eksporcie kraju 46,1%.

Największy udział w eksporcie województwa mają paliwa i energla-54,1%, wyroby przemysłu elektroneezynowego-24,4% oraz wyroby przemysłu metalurgicznego-15,5%.

Udział przedsiębiorstw województwa katowickiego w eksporcie tych wyrobów Wyniósł odpowiednio 87,4% ; 15,3%; 44,1%. ,

Struktura eksportu kraju wg gałęzi wyrobów przedstawia się inaczej. Największy udział posiadają wyroby przemysłu ele-

(12)

ktroeaezynowego-39.9%, paliwa i energia - 15,5%, wyroby przeeyełu chselcznego-10,8% oraz wyroby przeeyełu spożywczego i produkty relnlctwa-10,4%.

W I półroczu br, prawie 99% wertoócl ekaportu województwa przypadało na przedsiębiorstwa należące do oztaraeh reeortówt górnictwa 1 energetyki, hutnictwa 1 przeeyełu aeazynowego, prze­

eyełu cheelcznego 1 lekkiego, budownictwa 1 przeeyełu materiałów budowlanych. Ich udział w ekeporcle województwa przedstawia poniższe zestawienie«

Min. Górnictwa 1 Energetyki .»..••«•••

Min. Hutnictwa 1 Przea. Maszynowego ..

Min. Przemysłu Chemicznego 1 Lekkiego Min. Budownictwa 1 Przemysłu Materiałów

Budowlanych ...

udział w eksporcie województwa

I-VI 1984 61,5 % 32,0 % 3,6 %

I-VI 1985 56,7 % 36,1 % 4,0 % 1.9 % 2.0 % - Wszystkie pozostałe resorty oraz aaktor spółdzielczy 1 prywatny dostarczaj* łęcznle około 1 % eksportu województwa. W porówna­

niu z I półroczem 1984 r, w I półroczu 1985 r. nastąpił spadek udziału resortu górnictwo 1 energetyki w eksporcie województwa o 4,8 punktu. Oset to wynikiem spadku eksportu węgla. Dynamika eksportu węgla w złotych oraz w rublach dla I obszaru płatnicze­

go 1 w dolarach USA dla obszaru II przedstawiała et* następująco i

WĘGIEL KAMIENNY

• - ■ min z#

b - w min rubli с - w min dolarów USA

I-VI

1984 I-VI 1985

w cenach bieżęcyoh

I-VI 1984-100 O G Ó Ł E M "... . a 86326 95676 110,8 Obszar płatniczy I ... a 22926 20630 89,9

b-- 324 262 80,9

Obszar płatniczy II ... a 63400 75046 118,4

b 596 628 88,6

Wartość wyeksportowanego węgla w I półroczu br wyniosła 95,7 mld zł, co w porównaniu z I półroczem ub. roku stanowi wzrost o 10,8%.

Udział wartości węgle w eksporcie zmniejszył się odpowiednio z 56,9 % do 51,4 %, co jest wynikiem Ilościowego spadku eksportu węgla z 21,6 min ton w I półroczu ub.r. do 16,4 min ton w I pół-

(13)

roczu br., ćj. o 23,7 %.

W okresie I-VI 1984 roku 316 przedsiębiorstw /bsz kopalń węgla/ z terenu województwa eksportowało do 73 państw, natomiast w I półroczu 1985 r. 366 przedsiębiorstw do 89 państw. Зак z te­

go wynika struktura geograficzna naszego eksportu jest bardzo zróżnicowana. Jednakże można wyodrębnić kilkanaście krajów będę- cych odbiorcami przeważajęcej części sprzedawanych za granicę towarów i usług. Spośród państw socjalistycznych w 1 półroczu br.

eę to i ZSRR, NRD, Czechosłowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia. Na kraje te przypadało 41,6 % eksportu województwa. Największymi od­

biorcami spośród państw kapitalistycznych eę: RFN, Wielka Bryta­

nia, Włochy, Austria, Dania, Finlandia, Brazylia, Holandia, Szwe­

cja, Hiszpania,na które przypaddło 38,5 % eksportu* Ogółem eks­

port do wymienionych 16 państw wyniósł w I półroczu br ponad 80%

eksportu województwa. Llczęc w cenach bieźęcych naatępił spadek wartości eksportu w I półroczu br w porównaniu z analogicznym o- kreeem ub. roku do Włoch i Rumunii. Do pozostałych z wymienionych państw zanotowano wzrost eksportu.

Eksport przedsiębiorstw województwa cechuje znaczny sto- piśń koncentracji pod względem wielkości dostaw poszczególnych eksporterów. W okresie I-VI 1986 r. 10 przedsiębiorstw zanotowało na swym koncie eksport o wartości przekraczającej 1,5.aid d/bez kopalń węgla, które reprezentuje w eksporcie Centrala Zbytu Węgla/.

Łączny eksport tych 10 przedsiębiorstw stanowił w tym czasie 76,8 % eksportu województwa. Osdnakże tylko 3 spośród nich osiąg­

nęły zysk na eksporcie /liczony Jako suma wyniku finansowego do­

datniego i ujemnego/ tJI Centrala Zbytu Węgla, Przędzalnia Baweł­

ny 'Przyjaźń*, 'Mostostal* Zabrze.

Analizując eksport należy wspomnieć także o jego opłacal­

ności, mierzonej wskaźnikiem efektywności finansowej WF. Wskaźnik ęen obrazuje koszt uzyskania 1 złotego przez jednostkę handlu zagranicznego. Stanowi on relację między wartości# eksportu w ce­

nach krajowych powiększeń# o marżę, a wartości# w cenach transak­

cyjnych. Im wskaźnik ten przyjmuje wartość mnlejez# od jedności tym więkez# opłacalności# charakteryzuje się eksport.

W I półroczu 1984 roku WF eksportu dla województwa osiąg­

nę ł wartość 0,93, w pierwszym półroczu 1985 roku 0,95, a więc eksport był opłacalny. W stosunku do obszarów płatniczych wskaż-

(14)

nlk ten wyniósł die Z oberere płatniczego w okresie X-VZ 1964 r 1,01 i w okresie I-VI 1966 r, 1,06. W ekeporcie de II obezeru płatniczego poziom opłacalności był lepezy, wartości wekażnlke wyniosły odpowiednie 0,69 1 0,68.

Spoiród poszczególnych przedsiębiorstw najkorzystniejszy wskaźnik ełektywnedsl finansowej w Z półroczu 1988 r. oetęgnęły przedsiębiorstwo i Controls Zbytu Węgle, Kombinat Budowlany w Ka­

towicach i Gliwicach,Przędzalnia Bawełny "Przy]aid". Przedsię­

biorstwo Przerobu Złomu Metali w Katowicach 1 Gliwicach. Wskaźni­

ki efektywności finansowej tych przedsiębiorstw ukeztełtoweły się poniżej poziomu 0,90.

W okresie od etycznie do czerwca 1986 roku przedsiębior­

stwo województwo katowickiego uzyskały na eksporcie towarów *1 usług łęczny zysk wartości 9,0 mld zł. Zysk ten został oelęgnlęty z eksportu do II obszaru płatniczego, którego wartość wynlo- eła 14,4 wid d. W obrotach z I obszarem zanotowano stratę w wy­

sokości 5,4 aid zł. 0 wartości osiągniętego zysku zadecydował eks­

port Centrali Zbytu Węgle, będęcej dystrybutorem węgla Z poszcze­

gólnych kopalń. 3ej zysk srynlósł 23,4 mld zł. W porównaniu z I półroczem ubiegłego roku zysk województwa oelęgnlęty na ekspor­

cie w I półroczu br zmniejszył się z 10,7 mld d do 9,0 mld d.

Przeprowadzona analiza eksportu województwa-katowickiego uwidacznia jego najbardziej charakterystyczne cechy, a mianowicie znaczny stopień koncentracji zarówno po stronie dostawców /produ­

centów/ towarów i usług na eksport, jak 1 odbiorców /docelowych kierunków geograficznych eksportu/^ zdecydowanie wlodęcy udział

<k»u resortów przy znacznya udziale węgla w strukturze eksportu oraz znacznie większy udział eksportu dc II obszaru płatniczego nil do I. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że w I półroczu 1965 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zmniej­

szył się zysk oelęgnlęty na eksporcie oraz udział węgla w ekspor­

cie województwa. 3eet to a. In. wynikiem ostrej tegorocznej zimy zwlęzenego z tyoi większego zapotrzebowania na węgiel przez gospodarkę kraju.

(15)

RESORTY

• - I - VI 1984 ' b - I - VI 1985

Wertoóć m cenach

Saldo wyniku

finan­

sowego

WF

Wertoóć w с moch

transakcyj­

nych I-vl 1984-100 transak­

cyjnych krajowych w min zł

O G Ó Ł E M ... . e 161439 133077 10732 0.93 X

b 186080 166676 8953 0,95 122,9

w tymi

Mlnleteretwo Górnictwa 1 Energetyki ... a 93186 69146 19405 0.79 X

b 105651 76566 23261 0.76 113,3

Mlnleteretwo Hutnictwa 1 Przemysłu Ma­ a 48498 54007 -7989 1,16 X szynowego ... b 67090 75963 -12-36 1.19 138,3

Mlnleteretwo Przeeyełu Chemicznego i a 5422 3361 -222 1.08 X

Lekkiego ... b 7449 7676 -587 1.00 137,4 .

Mlnleteretwo Budownictwa 1 Przeeyełu a 2827 2623 42 0,99 X

Materiałów Budowlanych ... b 3811 3527 92 0,98 134,8

(16)

Tebl. 2 EKSPORT PRZEDSIĘBIORSTW WOOEWÖMTWA KATOWICKIEGO W LATACH 1982 - 1988

I VI

%-VI 1983 1-VI 1984 l-YI 1985 WYSZCZEGÓLNIENIE 1ЭП2 1 1983 1984 1985 I-VI 1907

' • 100

I-VI 19?-»

- 10O

1-VI' 1084 - 100 w cenach traneekcyjnych - blełęcych

( w min zł/

węgiel kamienny 49071 62287 86326 96676 126,9 139,6 110.8

Maszyny 1 urządzenie ... 7434 9965 13283 18607 134,0 133,3 141.8

Środki transportu . ... 1146 5074 6845 6790 442,8 115.2 99.1

Wyroby przemysłu elektro technicznego 1 elektro­

nicznego ... 998 1144 1773 1970 114,6 111,3 184.8

Wyroby przemysłu precy­

zyjnego ... 1411 1672 2462 3616 118,5 147,2

. .1'

146,9 Artykuły rolno-spożywcze

/ber produktów gospoda­

rki loónoj/ ...

_

98 294 264 550 300,0 89,8 208,a

Pozostały eksport ... 33693 39991 41986 59671 118.7 105,0 142,1 Ogółem wojen*.katowickie 9385.1 120427 j/.61439 186080 128.3 125,8 122.9

•'20206 491310 594091 743635 116,9 120,9 125,2

Udział woj. katowickiego

w eksporcie krivlu w % .. Г 22,3

!

24,5 1 25,5 I

1 25.0 X X X

(17)

Tabi. 3 WARToSfi EKSPORTU WODEWÖOZ7WA KATOWICKIEGO WEDŁUG GRUP WYROBÖW NA TLE КRADU V/ OKRESIE I - VI 1985 ROKU

■ Województwo Kraj Województw Kraj

WYSZCZEGÖtNIENIE •artość eks­

port u/w cenad

* rnneakcyjnyrti i min zł

udział w eksporcie kraju W A.

Aortość eke- rurtu/w cenacl ironoakcyjnyct w min zł

w odsetkach

0 G ö Ł E M ... 186080 25,0 743635 100,0 100,0

obezar płatniczy I ... 66268 19,3 342500 35,6 46.1

oberar pleitnlozy II ... 119812 29,9 401135 64,4 53.9

W tynil

; -.

Wyroby przemy*łu olektromeezyno-

n « . j o ... . 45389 16,3 296895 24.4 39,9

Budownictwo ... . 3013 6.7 34776 1.6 4.7

Paliwa 1 energio ... . 100592 87.4 115151 54,1 15,5

Wyroby przemysłu metalurgicznego.. 28916 *1.1 65569 15,5 ć,8

Wyroby przemysłu chemicznego ... 3460 *.3 00532 1.9 O Ф

Wyroby przemysłu mineralnego ... 883 13,1 6752 0.5 0,9

Wyroby przemysłu drzewno-paplerni

czogo ... ... . 226 1.6 14545 0.1 2,0

Wyroby przemysłu lekkiego ... . 2695 6,9 30881 1.4 5,2

Wyroby przemysłu spożywczego 1

produkty rolnictwa ... 651 0,7 77144 0.3 Ю . 4

(18)

WYSZCZEGÓLNIENIE a I - VI 19S4 b - I - VI I B M

Warta**

* eeneeh transak­

cyjnych

Wynik flnen-

WF •

Warto**

w cenach transak­

cyjnych

■ ale *ł 1984-100

0 0 Ö Ł E H a 151436 10732 0,93 X

ft

1*6060 8653 0,65 122,6

06SZA* I ... . ■ 50906 ^ 6 4 1,01 X

b 66268 -5435 1,08 130.2

w ty*»

ZSRR ..r... . a 30260 -669 1.02 X

b 32613 -2820 1.09 107.5

NRO

...

a 4464 490 0,89 X

b 10246 256 1.02 228,5

Czechosłowacja .... • 7166 64 0,99 X

6815 -653 1.07 122,5

W f g r y ... . a - 3170 20 0,99 X

b 5260 -130 1,02 165,9

Bułgaria ... . a 1750 -161 1,06 X 1

b 4844 -138 1.03 276,8

Ruaunia ... a 3128 -93 1.03 X

b 3206 -1101 1.34 102.5

OBSZAR II

...

a 100534 11226 0,89 X

b 119012 14389 0,88 119,2

w ty* 1

R F N

...

a 11736 -58 1,00 X

b 14702 125 0,99 125,3

wielka Brytania

...

a 6203 967 0,89 X 1

b 11835 781 0,93 128,6

8409 187 0,98 X

b 7403 -196 1,03 88,0

Austria

...

a 4005 1216 0,75 X

b 6654 1839 0,72 135,7

Dania

...

a 5869 1108 0,81 X

b 6126 1523 0,75 104,4

Finlandia

...

a 4186 922 0,78 X

b 6478 1363 0,75 130,9

Brazylia

...

a 4588 856 0,81 X

b 5459 1151 0,79 119,0

Holandia

...

a 2622 385 0,85 X

b 4986 1136 0,77 190.2

Szwecja

...

a 2944 676 0,77 X

b 4450 1112 0,76 151,1

Hlazpenla

...

a 4161 273 0,93 X

b 4409

.

854 0,81 107,4

(19)

T«bl. 4 EKSPORT PRZEDSIĘBIORSTW WCOEWftOZTWA KATOWICKIEGO

■rOŁUG KI£RUN<& yöafc./

WYSZCZEGÓLNIENIE.

a - I - VI 1984

Wartość w cenach transak­

cyjnych

i Wynik finan­

sowy

I /eaIdo/ WF

Warto*ć w cenach

transak­

cyjnych I - VI 19*4*100

» m i m

a

6343 1477 Ci 77 X

b 6224 1364 \ 0,78 98,1

ZSRR ... ■ 4575 1447 0,68

b 4617 1618 0,65 100,9

w e g r y ... •••; 679 164 0,76 X

ь 867 211 0,76 127,7

Bulgaria ... •••!•* 219 29 0,87 X

b 472 78 0,83 215,6

Czechosłowacja ....* 58 4 0.93 X

b 316 -27 1,08 5 4 4 , 8

ПРО

... ... .* 128 -316 1,00 X

. b ICO -14 1,14 78,1

(20)

Tebl. 5 PRZEDSIĘBIORSTWA WOOEWÖOZTWA KATOWICKIEGO O MA3WIEKSZE0 WARTUjCI EKSPORTU W OKRESIE I - VI 1986 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE

• - I-VI 1964 Ь - I-VZ 1985

warto*i aka- oortu w ce­

nach trans­

akcyjnych

Należ­

no**

doetaw- су

Wiel­

ko**

zysku /•trety/

WF1/f

Wertoić.eke- portu w ce­

nach trans­

akcyjnych

w ein zł /ceny bletfce/ I-YI 1984*100

Centrala Zbytu Wggle Katowice ... a 86166 62041 19427 0,77 X

t. 96456 66962 23393 0,76 110.8

Huta Katowice Ofbrowa Górnicza .... i 10325 11783 -2489 1.24 X

1 11940 14)90 . -4349 1,28 116,6

Kombinat Ur;ędzei*i Mechanicznych ь 2476 3346 -960 1,38 X

"Buner-Łabedy“ Gliwice ... b 12770 13071 -619 1,06 616,6 Zakłady Metalurgiczne "Trzebinia*.. a 8370 9402 -1200 1,14 X

b 8742 10928 -2467 1,28 104,4

Fabryka Samochodów Małoi1trelowych 3949 6406 -Д685 1,40 X

Zakład Nr 2 w Tychach ... ♦ 4846 6028 -1397 1,29 122,7

Kombinat Kokeochaalczny Z Wirze* 2046 2179 -193 1,09 X

t- 2646 3006 -636 1,21 124,4

śleekle Przedsiębiorstwo Konstruk-

c 11 Stalowych 1 Urzędzeó Przemy- a 1794 1662 643 1,00 X .

eio w y c h "Moetoetal* Zebrze ... b 1734 1632 1 1,00 96,7

Zakłady Urzfdzeó Komputerowych с 837 796 0 1,00

“Mera-Elzeb* Zabrze ... b 1606 16)7 0 1,00 191,9

Przędz tlnia Bawełny "Przyjaźń" a 1160 7/7 394 0,66 X

1603 1356 194 0,86 138,2

Huta Moteli Nieżelaznych "Szopieni­ 1417 1671 -282 1,20 X

ce" Katowice ...

fc

1 1602 1937 -387 .1,24 113,1

1/ Koszt uzyekanla 1 zł w eksporcie przez Jednostki handlu zagranicznego.

(21)

/- / » ejewleko ul» «yetfpuje.

/U / - sjewloko letniej«, Jednekle w lloiolech nulejwsjoh od 1 3 ы Ъ , które b o jItL/ Ъ/ó w/ г « tone uwldootnlob/el w tebllc/ tnakeel o/frow/ml, п р . I Je 1«11 prolakuje wyretone Joel ■ tyel^cec*

Von /# 1 lotbeob oelkcwit/cb/, enek /J/ orueoie, te produk-Je e deny» przypadku nie oel^ge 0 , ß tye. tun.

/•/ - eupelnj brek luforseojt, elbo b rek luforaecjl wler/goUn/eb.

/ж/ - wypełnienie rubr/kl, *e wiglfdu ne ukled t e b U e / , Jest nie-

« r o l l t « « lub nleeelcee«

- Oeneos«, te nie pod«Je elf »ezyetkleb ekiednlków eu» j ogólnej.

m i n i u j e * * в к к б м

tl elotyoh 1 - litr

tjre. m ty«l%0 m M i r

mi n » milion metr kwelrmtowy

t Я t o n e et.

и I I с I, niektóre dene llezboee me ją ober elder tymcseeowy l mogą u!»o emlooom

• późniejemy к opr eeowauieok lojweódeklege Uri*4u filetyetjote*go.

I r « i к •

Zero

K r o p k o Zook

(22)

\

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :