Lublin, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/194/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 17 marca 2014 r.

12  Download (0)

Full text

(1)

UCHWAŁA NR XXXIV/194/2014 RADY GMINY JANOWIEC

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5; art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594,z późn. zm.), art. 20 ust. 1; art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XI/65/2011 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec dla działek o numerach ewidencyjnych: 481/1;483/1;474/3;476/3;485/3;472/2;473/2 i działki nr ew. 478/1 (w części zaznaczonej na załączniku graficznym) położonych w obrębie miejscowości Trzcianki, Gmina Janowiec, Rada Gminy Janowiec uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. Brak naruszenia ustaleń studium

Stwierdza się, że niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec, która następuje w wykonaniu Uchwały Nr XI/65/2011 z dnia 28 października 2011r. nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec, uchwalonego uchwałą nr VIII/59/99 Rady Gminy Janowiec z dnia 8 września 1999 r.

§ 2. Obszar objęty planem, zakres stanowienia planu i integralne części uchwały

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec, zwaną dalej planem, dla obszaru stanowiącego w dniu uchwalenia planu działki ewidencyjne o numerach ewidencyjnych 481/1;483/1;474/3;476/3;485/3;472/2;473/2 i działki nr ew. 478/1 (w części zaznaczonej na załączniku graficznym) położonych w obrębie miejscowości Trzcianki, Gmina Janowiec.

2. Stwierdza się, że podstawowy zakres stanowienia planu jest zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm).

Pomija się zagadnienia, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4, 5, 7 i 8 powyższej ustawy, ponieważ nie dotyczą obszaru objętego planem, to znaczy nie określa się:

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ponieważ nie znaleziono obiektów, których cechy predysponują je do uznania za dobra kultury współczesnej w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm);

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ponieważ na obszarze objętym planem nie występują, określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec, obszary przestrzeni publicznych;

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 26 marca 2014 r.

Poz. 1312

Elektronicznie podpisany przez:

Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Data: 2014-03-26 12:26:45

(2)

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, ponieważ tereny te nie występują na obszarze objętym planem;

3. Rozszerza się zakres stanowienia planu o wybrane zagadnienia, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 8 i 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz.

647 z późn. zm.) to znaczy ustala się:

1) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 2000 m2

4. Stwierdza się, że zawartość rysunku planu jest zgodna z § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587). Pomija się zagadnienia, które nie dotyczą obszaru objętego planem, to znaczy nie wyznacza się

1) granicy administracyjnej Gminy Janowiec, ponieważ obszar objęty planem nie styka się z tą granicą;

2) granic terenów zamkniętych oraz granic ich stref ochronnych, ponieważ powyższe tereny nie występują na obszarze objętym planem;

3) granic i oznaczeń terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,ponieważ powyższe tereny nie występują na obszarze objętym planem.

5. Oznaczenia na rysunku planu dzieli się na:

1) ustalenia planu, które podlegają uchwaleniu, w tym:

a) granica obszaru objętego planem

b) linia rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, c) nieprzekraczalne linie zabudowy

d) odległość w metrach nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania

e) wymiary w metrach terenu dróg publicznych f) U - teren zabudowy usługowej,

2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec dla obszaru objętego planem.

3) elementy informacyjne planu, nie podlegające uchwaleniu:

a) linie rozgraniczające dróg położonych poza obszarem objętym planem,

b) oznaczenia geodezyjne zawarte na mapie zasadniczej, na której wykonano rysunek planu

6. Integralnymi częściami uchwały są załączniki, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm), to znaczy:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1: 500 (część graficzna);

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

§ 3. Definicja pojęć Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć rodzaj funkcji, która może istnieć i (lub) powstać na tym terenie;

2) zabudowie – należy przez to rozumieć obiekty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 1 oraz urządzenia budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.

1409 z późn. zm.);

3) zasadach zagospodarowania terenu – należy przez to rozumieć zasady, warunki, sposoby, wymagania, parametry, wskaźniki dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów wolnych od zabudowy, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm);

(3)

4) granicy obszaru objętego planem– należy przez to rozumieć granice pomiędzy terenami będącymi odrębnymi jednostkami planistycznymi

5) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasobach zagospodarowania – należy przez to rozumieć granice pomiędzy terenami o przeznaczeniu jednoznacznie określonym.

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, określającą najmniejszą dopuszczalną odległość zasadniczej bryły każdego z budynków, wyznaczonej polem powierzchni zabudowy od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania; poza tę linię mogą wystawać jedynie fragmenty budynku, których nie wlicza się do powierzchni zabudowy;

7) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną, o której mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz.

647 z późn. zm);

8) działce ewidencyjnej - należy przez to rozumieć działkę ewidencyjną, o której mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 454);

9) powierzchni użytkowej - należy przez to rozumieć powierzchnię użytkową lokalu oraz zasady jej obmiaru w rozumieniu § 63 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 454 z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 oraz art. 38 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz.

266 z późn. zm.) oraz w rozumieniu "Instrukcji G-5 – ewidencja gruntów i budynków" wprowadzonej w życie Zarządzeniem nr 16 Głównego Geodety Kraju z dnia 3 listopada 2003 r.;

10) powierzchni całkowitej budynku – należy przez to rozumieć powierzchnię całkowitą budynku w rozumieniu normy PN-ISO 9836 z 1997 r.;

11) budynku usługowym - należy przez to rozumieć budynek:

a) w którym są lokale usługowe,

b) w którym są lokale usługowe oraz są lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa wynosi nie więcej niż 40% sumy powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku;

12) budynkach towarzyszących i obiektach towarzyszących – należy przez to rozumieć:

a) budynek gospodarczy w rozumieniu § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

b) obiekty małej architektury w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);

c) dojścia i dojazdy, spełniające wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej i umożliwiające dostęp do drogi publicznej w rozumieniu § 14, 15 i 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

d) miejsca postojowe spełniające wymagania § 18, 19, 20 i 21 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

e) urządzenia infrastruktury technicznej;

f) ogrodzenia;

g) konstrukcje oporowe – budowle zabezpieczające przed osuwaniem się mas ziemnych;

h) obiekty budowlane w rozumieniu art. 3, pkt 1 oraz urządzenia budowlane w rozumieniu art. 3 pkt.

9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), służące do uprawiania sportu;

13) urządzeniach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć obiekty budowlane w rozumieniu art. 3, pkt 1 oraz urządzenia budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

(4)

budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), służące zaopatrzeniu w wodę, w tym spełniające wymagania ochrony przeciwpożarowej, oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków i wód opadowych, elektroenergetyce, ciepłownictwu, gazownictwu, gospodarowaniu odpadami i ich usuwaniu, telekomunikacji, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej;

14) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie czynności uznane za usługi w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), z dnia 29 października 2008 r.

(Dz.U. z 2008 r., Nr 207, poz. 1293 z późn.zm.);

15) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, w rozumieniu art. 15, ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm);

16) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię zajętą i (lub) przeznaczoną do zajęcia przez budynki, to znaczy powierzchnię zabudowy w rozumieniu § 63 ust.1 pkt 8 i ust.2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.), wyznaczoną ich konturem, o którym mowa w § 63 ust.1 pkt 3 rozporządzenia jak wyżej oraz w "Instrukcji G-5 - ewidencja gruntów i budynków" wprowadzonej w życie Zarządzeniem nr 16 Głównego Geodety Kraju z dnia 03. 11. 2003 r.;

17) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię zajętą i (lub) przeznaczoną do zajęcia przez:

a) powierzchnię zabudowy, w rozumieniu § 3 pkt 16 niniejszej uchwały,

b) powierzchnię części budynków nie wliczaną do powierzchni zabudowy, np. schody zewnętrzne, rampy, wyznaczoną ich konturem w rozumieniu jak wyżej;

c) powierzchnię budowli, obiektów małej architektury i urządzeń budowlanych, o których mowa w art.3 pkt 3, 4, 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), położonych w całości na terenie i (lub) ich części wystających nad powierzchnię terenu;

18) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć nawierzchnię ziemną, urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, w tym:

a) nawierzchnię ziemną nad obiektami budowlanymi lub ich częściami oraz urządzeniami budowlanymi lub ich częściami, (o których mowa w art. 3, pkt 1 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.

z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)), położonymi pod powierzchnią ziemi, np.: nad stropodachami garaży, b) grunty pod wodami powierzchniowymi o dnie ziemnym; do powierzchni biologicznie czynnej nie wlicza

się powierzchni tarasów, balkonów, loggii, ścian i dachów obiektów budowlanych położonych nad ziemią a urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki oraz dojść, dojazdów i miejsc postojowych, itp.

wykonanych z elementów ażurowych, typu kostka brukowa z otworami, w których może wyrosnąć trawa;

19) gabarytach obiektów – należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy, liczbę kondygnacji i szerokość frontu budynków;

20) kondygnacji – należy przez to rozumieć kondygnację, w rozumieniu § 3 pkt 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

21) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość:

a) budynków, w rozumieniu § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

b) innych obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych - liczoną od najniżej położonego nad ziemią punktu obiektu do punktu położonego najwyżej;

22) geometrii dachu – należy przez to rozumieć kąt nachylenia połaci dachowych obiektów budowlanych:

23) froncie działki - należy przez to rozumieć front działki, w rozumieniu § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej

(5)

zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1588);

24) froncie budynku – należy przez to rozumieć ścianę budynku, usytuowaną wzdłuż frontu działki;

25) uciążliwości – należy przez to rozumieć przekroczenie dopuszczonych prawem norm hałasu, wibracji i pól elektromagnetycznych oraz przekroczenie dopuszczonych prawem norm dotyczących wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza, wód, gleby, ziemi;

26) miejscach postojowo – garażowych – należy przez to rozumieć miejsca do parkowania położone w garażu i (lub) na powierzchni terenu;

Rozdział 2.

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

§ 4. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania:

1) U – (park rozrywki) - tereny zabudowy usługowej, obiekty budowlane 2) KG(D) – tereny dróg publicznych

3) ZP – tereny zieleni urządzonej

2. Linię rozgraniczającą wyżej wymienione tereny określa rysunek planu.

3. Na terenie U można realizować (parki rozrywki), budynki usługowe wraz z budynkami towarzyszącymi i obiektami towarzyszącymi, obiektami budowlanymi, obiektami małej architektury, dojściami, dojazdami i miejscami postojowymi, konstrukcjami oporowymi, ogrodzeniami, urządzeniami infrastruktury technicznej.

4. W granicach terenu KG(D) mogą istnieć i być budowane urządzenia infrastruktury technicznej.

5. Określa się kategorie i podstawowe parametry techniczne dla dróg publicznych: dróg gminnych (KG) oznaczonych na rysunku planu symbolem "D" ( klasy dojazdowej):

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m, (10,0 m przekrój uliczny) b) szerokość jezdni 4,5 - 5,0 m,

6. Na terenie ZP można realizować obiekty małej architektury, dojścia, dojazdy, ogrodzenia, konstrukcje oporowe, urządzenia infrastruktury technicznej.

7. Linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania wyznaczono na rysunku planu.

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego następuje poprzez regulacje zawarte w niniejszym planie.

2. Zasady ochrony ładu przestrzennego polegają na ochronie elementów zagospodarowania przestrzennego, takich jak:

1) istniejące drzewa

2) istniejący rów melioracyjny

3. Zasady kształtowania ładu przestrzennego polegają na nawiązaniu do istniejących cech elementów zagospodarowania przestrzennego, w tym na terenach sąsiednich.

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Nakaz zachowania standardów ochrony środowiska wynikających z przepisów odrębnych

2) zakazuje się na terenie U i ZP wycinania i uszkadzania istniejących drzew, z wyjątkiem przypadków wycinki wynikającej z konieczności dokonania zabiegów pielęgnacyjnych i realizacji ustaleń planu oraz

(6)

nakazuje kompensację przyrodniczą w ramach nowoprojektowanej działki budowlanej, w postaci nasadzeń – jedno drzewo wycięte – 2 posadzone;

3) zakazuje się na terenie ZP naruszania istniejącego rowu melioracyjnego. Ustala się minimalną odległość od istniejącego rowu melioracyjnego w przypadku działań inwestycyjnych na 3,0 m.

4) ustala się na terenie U i ZP utrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu, taki jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową.

5) Zakazuje się lokalizacji nasypów poprzecznie do osi dolin dla obszaru U i ZP.

6) Dopuszcza się lokalizację ogrodzeń porzecznie do osi dolin dla obszaru U i ZP o następujących parametrach:

- - wysokość 1,8 m

- - odległość pomiędzy stałymi elementami ogrodzenia min. 0,1 m.

2. Stwierdza się, że obszar objęty planem leży na terenie otuliny Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i obowiązują na nim zakazy i nakazy wynikające z rozporządzenia Wojewody Lubelskiego w sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, z dnia 23 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r., Nr 73, poz. 1525).

3. Stosuje się odpowiednio postanowienia § 2 uchwały.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 1. Stwierdza się, że obszar objętym planem nie leży na terenie:

1) uznanym za pomnik historii 2) wpisanym do rejestru zabytków

2. Stwierdza się, że na obszarze objętym planem nie obowiązują zakazy i nakazy wynikające ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568 z póżn.zm.) oraz dokumentów wymienionych w ustępie 1.

3. Stosuje się odpowiednio postanowienia § 2 uchwały.

§ 8. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu - maksymalna i minimalna intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji, linia zabudowy, gabaryty obiektów, kolorystyka obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów, minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych

1. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu U:

1) minimalna linia zabudowy wynosi – 6,0 m od linii rozgraniczających terenu KG(D) i 8,0 m od linii rozgraniczających terenu KP(Z)

2) maksymalna intensywność zabudowy wynosi – 1,5

3) maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi – 30 % powierzchni działki budowlanej.

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi – 30% powierzchni działki budowlanej.

5) maksymalna wysokość zabudowy wynosi 20 m, w tym w szczególności:

a) budynków usługowych – 15,0 m, b) budynków towarzyszących -12,0 m, c) budowli - 20,0 m

6) gabaryty obiektów (budynków):

a) maksymalnie liczba kondygnacji nad ziemią wynosi:

- - dla budynków usługowych - maksymalnie 4 kondygnacje, - - dla budynków towarzyszących - maksymalnie 3 kondygnacje,

(7)

b) minimalna szerokość frontu wynosi:

- - dla budynków usługowych – min. 0,1 m, max 75,0 m - - dla budynków towarzyszących – min. 1,0 m, max 15,0 m

7) geometria dachu obiektów budowlanych – dopuszcza się wszystkie rodzaje geometrii dachów 8) minimalna liczba miejsc do parkowania:

a) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych;

9) kolorystyka obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów:

a) kolorystyka obiektów budowlanych:

- - nie ustala się b) pokrycie dachów:

- - nie ustala się

10) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych:

a) 2 000 m2 – pod jeden budynek usługowy(z budynkami towarzyszącymi i obiektami towarzyszącymi), b) 3 000 m2 - pod więcej niż jeden budynek usługowy (z budynkami towarzyszącymi i obiektami

towarzyszącymi),

c) dopuszcza się inną, niż wymienione powyżej powierzchnie nowo wydzielonych działek budowlanych pod:

- - dojścia i (lub) dojazdy do działki budowlanej, - - urządzenia infrastruktury technicznej.

11) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych geodezyjnie działek budowlanych – 20,0 m

2. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu ZP:

1) minimalna linia zabudowy wynosi – nie ustala się ze względu na brak przedmiotu ustaleń

2) maksymalna intensywność zabudowy wynosi – nie ustala się ze względu na brak przedmiotu ustaleń 3) maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi – nie ustala się ze względu na brak przedmiotu ustaleń 4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi – 70%

5) maksymalna wysokość zabudowy – 6,0 m ( obiekty małej architektury, konstrukcje oporowe).

6) gabaryty obiektów - nie ustala się ze względu na brak przedmiotu ustaleń

7) geometria dachu obiektów budowlanych - nie ustala się ze względu na brak przedmiotu ustaleń 8) minimalna liczba miejsc do parkowania - nie ustala się ze względu na brak przedmiotu ustaleń 9) kolorystyka obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów - nie ustala się

10) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 3000,0 m2, dopuszcza się inną, niż wymienione powyżej powierzchnie nowo wydzielonych działek budowlanych pod:

- - urządzenia infrastruktury technicznej

11) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych geodezyjnie działek budowlanych – nie ustala się.

3. Ustala się, że maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, maksymalną powierzchnię zabudowy, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej określa się w procentach w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, którą to powierzchnię traktuje się jako 100%.

4. Ustala się, że minimalną liczbę miejsc postojowo - garażowych określa się w odniesieniu do działki budowlanej, na której istnieje i (lub) jest projektowany dany rodzaj zabudowy.

5. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości nie mniejszej niż 8,00 m od terenu KP(Z) i 6,00 m KG(D). Niniejszą linię określa rysunek planu.

(8)

6. Ustala się nieprzekraczalną odległość 12,0 m nowej zabudowy kubaturowej od obrzeży lasu.

7. Ustala się nieprzekraczalną odległość 15,0 m nowej zabudowy kubaturowej od krawędzi rowu melioracyjnego.

§ 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

1. Stwierdza się, że na obszarze objętym planem nie występuje teren zagrożony osuwaniem się mas ziemnych.

§ 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

1. Dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektów budowlanych powstałych przed wejściem w życie planu, pod warunkiem zachowania nakazów i zakazów wynikających z ustaleń planu

2. Nie wprowadza się całkowitego zakazu wznoszenia zabudowy.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Stwierdza się, że obszar objęty planem ma zapewnioną obsługę komunikacyjną z drogi publicznej, położonej we fragmencie na tym obszarze – teren KG(D) oraz drogi publicznej KP(Z) położonej poza granicą planu.

2. Nakazuje się podłączenie obiektów budowlanych na terenie U do urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak:

1) sieć wodociągowa;

2) sieć elektroenergetyczna.

3. Nakazuje się odprowadzanie ścieków sanitarnych na terenie U do szamb szczelnych lub indywidualnych oczyszczalni ścieków.

4. Nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych na terenie U, do którego ma się tytuł prawny, przy czym wody opadowe z dojazdów i parkingów można odprowadzić do gruntu po uprzednim podczyszczeniu.

5. Nakazuje się wyposażenie obiektów budowlanych wytwarzających ścieki technologiczne w urządzenia podczyszczające.

6. Nakazuje się prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Dopuszcza się możliwość budowy linii średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 15/04 kV dla potrzeb przyłączania nowych odbiorców, wzrostu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, modernizacji istniejących sieci elektroenergetycznych.

8. Dopuszcza się możliwość wydzielania nowych terenów pod realizację stacji oraz dopuszczenia realizacji nowych stacji transformatorowych w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki przy ścianach stacji bez otworów drzwiowych i wentylacyjnych.

9. Nakazuje się lokalizację elektroenergetycznych linii kablowych wraz ze złączami w zarezerwowanych pasach technologicznych wzdłuż drogi ( teren KG(D)). Szerokość pasów technologicznych wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną - szer. min. 1,0 . W pasach technologicznych z infrastrukturą elektroenergetyczną nie wolno sadzić drzew, budować obiektów oraz składować materiałów. Powinien to być teren stale dostępny dla służb eksploatacyjnych, z możliwością dojazdu.

10. Nakazuje się uwzględnienie stref ochronnych (pasów technologicznych) pod istniejącymi i przewidywanymi liniami napowietrznymi średnich i wysokich napięć wzdłuż drogi ( teren KG(D)).

Zabudowa w obszarze strefy ochronnej pod liniami napowietrznymi jest możliwa pod warunkiem spełnienia wymagań obowiązujących przepisów i uzgodnienia z właścicielem sieci.

11. Nakazuje się lokalizację sieci gazowej wraz ze złączami w zarezerwowanych pasach technologicznych wzdłuż drogi ( teren KG(D)). Szerokość pasów technologicznych zgodnie ze stosownymi przepisami.

W pasach technologicznych z infrastrukturą gazową wolno sadzić drzewa w odległości min 2,0 m od zewnętrznej ścianki gazociągu.

(9)

12. Nakazuje się lokalizację sieci teletechnicznych w zarezerwowanych pasach technologicznych wzdłuż drogi ( teren KG(D)).

§ 12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów Dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu realizacji ustaleń planu.

§ 13. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości ustala się dla terenu U na poziomie 1%.

Rozdział 3.

Przepisy końcowe

§ 14. Wejście w życie uchwały

1. W dniu wejścia w życie uchwały, dla obszaru objętego planem (w dniu uchwalenia planu działki ewidencyjne o numerach ewidencyjnych 481/1;483/1;474/3;476/3;485/3;472/2;473/2 i działki nr ew. 478/1 (w części zaznaczonej na załączniku graficznym)), przestają obowiązywać:

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w dniu 09.10. 2002 r. (Uchwała NR XXIX/213/02 Rady Gminy Janowiec) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Wykonanie uchwały powierza się pełniącemu funkcję Wójta Gminy Janowiec.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Ambryszewski

(10)
(11)

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXIV/194/2014 Rady Gminy Janowiec z dnia 17 lutego 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec.

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 14 listopada do 5 grudnia 2013 r. i następnie, w terminie wyznaczonym do wnoszenia uwag tj. do dnia 31 grudnia 2013 r. - nie wniesiono uwag.

(12)

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXIV/194/2014 Rady Gminy Janowiec z dnia 17 lutego 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Opracowana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec nie powoduje konieczności realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy, na podstawie art. 20 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647).

Figure

Updating...

References

Related subjects :