• Nie Znaleziono Wyników

O Ś R O D E K W S P A R C I A E K O N O M I I S P O Ł E C Z N E J W N I D Z I C Y

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "O Ś R O D E K W S P A R C I A E K O N O M I I S P O Ł E C Z N E J W N I D Z I C Y"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej - Formularz rekrutacyjny Grupy Inicjatywnej

FO R M U L A R Z R E K R U T A C Y J N Y

G r u p y I n i c j a t y w n e j

/Wypełnia pracownik biura Projektu/:

Numer ewidencyjny formularza rekrutacyjnego Data i godzina przyjęcia formularza:

Czytelny podpis osoby przyjmującej formularz:

/Wypełnia grupa inicjatywna:/

CZĘŚĆ I- RODZAJ GRUPY I FORMA PRAWNA należy wypełnić:

- obszar „A” - w przypadku tworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego;

- obszar „B” - w przypadku nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych;

- obszar „C” - w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia ich w przedsiębiorstwa społeczne.

A. dotyczy przypadku tworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego Robocza nazwa pomysłu biznesowego/ przedsiębiorstwa społecznego:

- przyjęta nazwa będzie obowiązywała na etapie rekrutacji dla wszystkich osób, które będą składały wniosek w ramach jednego przedsiębiorstwa społecznego/jednego pomysłu

I Forma prawna nowego podmiotu:

(np. Spółdzielnia Socjalna, Stowarzyszenie, Fundacja, Spółka z o.o. non profit)

II Założyciele nowego podmiotu:

 w przypadku, gdy założycielami nowego podmiotu są osoby fizyczne należy podać imiona i nazwiska tych osób wraz numerem telefonu, oraz adresem e-mail;

 w przypadku, gdy założycielami nowego podmiotu są osoby prawne należy podać dane tych

podmiotów (nazwa, adres, nip, regon, telefon, e- mail) wraz z danymi osób uprawnionymi do reprezentowania tych podmiotów (imię, nazwisko,

(2)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

telefon oraz adres e-mail).

Do wniosku należy dołączyć aktualny dokument z organu rejestrowego potwierdzający osobowość prawną.

III Dane kontaktowe na potrzeby rekrutacji:

(Proszę o wskazanie imienia i nazwiska osoby, która będzie odpowiedzialna za bieżące kontakty związane z procedurą rekrutacyjną)

Imię i nazwisko:

Tel.:

e-mail:

adres do korespondencji:

IV Do wniosku należy dołączyć:

 Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) – jeśli dotyczy

 Lista podsumowująca ścieżkę wsparcia w OWES wraz z rekomendacjami

 Aktualny dokument z organu rejestrowego potwierdzający osobowość prawną - jeśli dotyczy

B. w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych

Nazwa przedsiębiorstwa społecznego

- nazwa będzie obowiązywała na etapie rekrutacji dla wszystkich osób, które będą składały wniosek w ramach jednego przedsiębiorstwa społecznego/jednego pomysłu

I Forma prawna podmiotu:

(np. Spółdzielnia Socjalna, Stowarzyszenie, Fundacja, Spółka z o.o. non profit)

II Nazwa podmiotu oraz dane teleadresowe

należy podać nazwę podmiotu, adres, nip, regon, telefon, e-mail) wraz z danymi osób uprawnionymi do reprezentowania podmiotu (imię, nazwisko, pełniona funkcja, telefon oraz adres e-mail) III Dane kontaktowe na potrzeby rekrutacji:

(Proszę o wskazanie imienia i nazwiska osoby, która będzie odpowiedzialna za bieżące kontakty związane z procedurą rekrutacyjną)

Imię i nazwisko:

Tel.:

e-mail:

adres do korespondencji:

(3)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

IV Do wniosku należy dołączyć:

 aktualny dokument z organu rejestrowego potwierdzający osobowość prawną;

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 Oświadczenia dot. pomocy de minimis

 Lista podsumowująca ścieżkę wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami

C. w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia ich w przedsiębiorstwa społeczne

Nazwa przedsiębiorstwa społecznego

- nazwa będzie obowiązywała na etapie rekrutacji dla wszystkich osób, które będą składały wniosek w ramach jednego przedsiębiorstwa społecznego/jednego pomysłu

I Forma prawna podmiotu:

(np. Spółdzielnia Socjalna, Stowarzyszenie, Fundacja, Spółka z o.o. non profit)

II Nazwa podmiotu oraz dane teleadresowe

należy podać nazwę podmiotu, adres, nip, regon, telefon, e-mail) wraz z danymi osób uprawnionymi do reprezentowania podmiotu (imię, nazwisko, pełniona funkcja, telefon oraz adres e-mail) III Dane kontaktowe na potrzeby rekrutacji:

(Proszę o wskazanie imienia i nazwiska osoby, która będzie odpowiedzialna za bieżące kontakty związane z procedurą rekrutacyjną)

Imię i nazwisko:

Tel.:

e-mail:

adres do korespondencji:

IV Do wniosku należy dołączyć:

 Aktualny dokument z organu rejestrowego potwierdzający osobowość prawną;

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 Oświadczenia dot. pomocy de minimis

 Lista podsumowująca ścieżkę wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami

CZĘŚĆ II. DANE DOTYCZĄCE TWORZONEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO Planowany/ obecny adres

siedziby przedsiębiorstwa

(4)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

społecznego – jeśli istnieje Działalność

przedsiębiorstwa:

(Można zaznaczyć więcej niż jedną)

handel usługi produkcja

Wnioskowana kwota dotacji:

Planowana do utworzenia liczba nowych miejsc pracy Planowany termin

uruchomienia przedsięwzięcia:

Na co planowane jest przeznaczenie środków z dotacji

(Proszę podać przybliżoną kwotę na każdy z

wymienionych punktów oraz wymienić przykładowe zakupy)

Majątek trwały (np. urządzenia ,meble, komputery, samochód itp.)

……….

Wyposażenie (np. meble, garnki, lampy, drobny sprzęt AGD i RTV)

……….

Dostosowanie/adaptacja (prace remontowo – wykończeniowe budynków i pomieszczeń)

………

Aktywa obrotowe (wydatki, które będą podstawą procesu

produkcyjnego lub będą podlegały dalszemu obrotowi (np. sprzedaży).

………..

Inne (jakie) ……….

Którymi formami wsparcia GI/ PS jest zainteresowana

?  dotacja

 wsparcie pomostowe, w tym wsparcie opiekuna biznesowego

 ………..

 inne

jakie? : ………..

Proszę opisać czym będzie zajmowało się / zajmuje się

(5)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

przedsiębiorstwo społeczne.

Proszę o wskazanie:

1. obszaru działalności 2. charakterystyki

produktów/usług 3. cech

wyróżniających dla produktu lub usługi 4. uzasadnienie

wyboru branży 5. miejsce

prowadzenia działalności przedsiębiorstwa społecznego (lokal własny lub

wynajmowany) 6. kto będzie

zarządzał

przedsiębiorstwem społecznym 7. czy konieczne

będzie zdobycie kwalifikacji przez uczestników projektu

Czy działalność przedsiębiorstwa

społecznego jest spójna z preferowanymi branżami w konkursie? Którymi?

- punkty premiowane podczas rekrutacji

 zrównoważony rozwój,

 solidarność pokoleń,

 polityka rodzinna,

 turystyka społeczna,

 budownictwo społeczne,

 lokalne produkty kulturowe,

 ekonomia wody,

 żywność wysokiej jakości,

 drewno i meblarstwo.

Czy dysponują Państwo środkami własnymi (np.

środkami materialnymi

 nie

 tak, w jakiej wysokości / jakiego rodzaju ...

(6)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

typu urządzenia, maszyny, które posłużą jako wkład ułatwiający start

działalności, dający komplementarność

planowanej działalności)na rozpoczęcie/ rozwój działalności

przedsiębiorstwa społecznego?

………

 nie będą potrzebne

Czy grupa inicjatywna założy PS/istniejący PS rozwinie swą działalność, jeżeli nie otrzyma wsparcia finansowego w ramach projektu?

(proszę wstawić „X” we właściwej komórce)

 tak

 nie

Oświadczam/y, że wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe

Data :

Podpisy1:

1W przypadku nowego przedsiębiorstwa społecznego podpisy składają wszystkie osoby wymienione w Części I punkcie A. II niniejszego formularza – jeśli są to reprezentanci osób prawnych należy również przybić pieczątkę tych podmiotów;

- W przypadku istniejącego przedsiębiorstwa społecznego podpisy składają reprezentanci tego przedsiębiorstwa wymienieni w Części I punkcie B.II niniejszego formularza wraz z pieczątką tego podmiotu;

- W przypadku podmiotu ekonomii społecznego przekształcającemu się w przedsiębiorstwo społeczne podpisy składają reprezentanci tego podmiotu wymienieni w Części I punkcie C.II niniejszego formularza wraz z pieczątką tego podmiotu;.

(7)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączam/y: (zaznaczyć właściwe):

 Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia)

 Aktualny dokument z organu rejestrowego potwierdzający osobowość prawną;

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 Oświadczenia dot. pomocy de minimis

 Lista podsumowująca ścieżkę wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami

Cytaty

Powiązane dokumenty

2)uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 3)akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu

e-muzyka jest liderem rynku cyfrowej dystrybucji muzyki w Polsce jak również liderem w obszarze mobilnych usług dodanych:.. • Reprezentuje już ponad 650 polskich

skie trzeba zrobić w stolicy specjalne badania lekarskie. Jeździła zawsze sama, brała pod uwagę tylko przestrogi matki i nie ubierała się zbyt szykownie. Żeby niczym nie

 zna oraz umie interpretować wykresy zależności między podstawowymi poznanymi wielkościami fizycznymi w sytuacjach typowych.  umie stosować posiadane wiadomości

Na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszego cyklu doskonalenia zawodowego w ramach realizacji każdej z części, Wykonawca będzie zobligowany przekazać do

Z upełnie inaczej jednak m ożna ocenić człow ieka, um ierającego n a gruźlicę, któ rej się isam nabaw ił przez lek ­ kom yślność lub lekcew ażenie tej

Zmieniające się oczekiwania i potrzeby wywołały nowe okoliczności. Mniej rekrutacji, więcej komunikacji wewnętrznej, digitalizacja relacji. Live'y, webinary i nowe

Konwencja poświęca dużo uwagi kobietom, ponieważ obejmuje formy przemocy, których doświadczają jedynie kobiety!. (przymusowa aborcja, okaleczenie