• Nie Znaleziono Wyników

Polska-Wałbrzych: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2020/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Polska-Wałbrzych: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2020/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569743-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2020/S 232-569743

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Wałbrzych Adres pocztowy: pl. Magistracki 1 Miejscowość: Wałbrzych

Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski Kod pocztowy: 58-300

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Plesner E-mail: a.plesner@um.walbrzych.pl Tel.: +48 746444999

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.um.walbrzych.pl

Adres profilu nabywcy: https://www.um.walbrzych.pl I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) Nazwa:

Dostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego dla Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Numer referencyjny: BZP.271.115.2020

II.1.2) Główny kod CPV

48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

(2)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego dla Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

2. Dostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego polega na:

1) dostawie komputerów stacjonarnych (biurkowych) – 45 szt.;

2) dostawie monitorów komputerowych – 90 szt.;

3) dostawie komputerów przenośnych – 18 szt.;

4) dostawie serwerów RACK – 2 szt.;

5) dostawie przełączników sieciowych LAN – 4 szt.;

6) dostawie firewalla sprzętowego UTM – 2 szt.;

7) dostawie urządzenia wielofunkcyjnego A3 kolor – 3 szt.;

8) dostawie telefonów biurkowych – 4 szt.;

9) dostawie systemu antywirusowego – 1 licencja serwerowa oraz 63 licencji dla stacji roboczych;

10) dostawie oprogramowania biurowego – 63 licencje;

11) dostawie systemu backupu – 1 licencja;

12) dostawie serwerowego systemu operacyjnego – 2 licencje;

13) uruchomieniu sprzętu oraz konfiguracji systemu zgodnie z wytycznymi opisanymi w SOPZ;

14) szkoleniu dla administratora systemu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 30236000 Różny sprzęt komputerowy 30231300 Monitory ekranowe

30213100 Komputery przenośne 30213300 Komputer biurkowy 48820000 Serwery

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wałbrzych.

II.2.4) Opis zamówienia:

(3)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego dla Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

2. Dostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego polega na:

1) dostawie komputerów stacjonarnych (biurkowych) – 45 szt.;

2) dostawie monitorów komputerowych – 90 szt.;

3) dostawie komputerów przenośnych – 18 szt.;

4) dostawie serwerów RACK – 2 szt.;

5) dostawie przełączników sieciowych LAN – 4 szt.;

6) dostawie firewalla sprzętowego UTM – 2 szt.;

7) dostawie urządzenia wielofunkcyjnego A3 kolor – 3 szt.;

8) dostawie telefonów biurkowych – 4 szt.;

9) dostawie systemu antywirusowego – 1 licencja serwerowa oraz 63 licencji dla stacji roboczych;

10) dostawie oprogramowania biurowego – 63 licencje;

11) dostawie systemu backupu – 1 licencja;

12) dostawie serwerowego systemu operacyjnego – 2 licencje;

13) uruchomieniu sprzętu oraz konfiguracji systemu zgodnie z wytycznymi opisanymi w SOPZ;

14) szkoleniu dla administratora systemu.

3. Przedmiot zamówienia opisuje projekt umowy oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ).

4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego

W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda, aby wykonawca wraz z ofertą przedstawił szczegółową specyfikację oferowanego sprzętu. Ze specyfikacji powinno wynikać, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, iż zaproponowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez zamawiającego (w załączeniu wzór – załącznik nr 3).

5. Gmina Wałbrzych otrzymała dofinansowanie na realizację zamówienia ze środków Unii Europejskiej RPDS.01.03-04-02-0002/18-00 z dnia 24 października 2019 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowe parametry techniczne / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w dniach: 90

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

(4)

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie w niniejszym postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie w niniejszym postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który:

1.1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 i pkt 4 ustawy.

Brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu musi wykazać wykonawca, każdy z wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu, inny podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca.

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w rozdziale V pkt 1.1 SIWZ. Przedmiotowe oświadczenie wykonawca składa w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (załącznik nr 2 do SIWZ).

2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, od

podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami, na zasoby których wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o który mowa w pkt 1 (JEDZ).

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, dotyczące tych podmiotów. Niniejsze oświadczenie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu udostępniającego.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

5.1. Dokumenty złożone w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie

(5)

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Uwaga! Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów – wymienionych w powyższym pkt 5.1.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.1 lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 7 stosuje się.

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5.1 lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 6, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 7 stosuje się.

11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia, zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych wyrażonym w odpowiedziach na pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy, zamieszczonych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

(6)

12. W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

12.1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

12.2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

12.3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

12.4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Warunki zawarcia umowy:

a) przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na piśmie oświadczenie, że

dysponuje osobą posiadającą certyfikat wystawiony przez producenta oferowanego rozwiązania dla: UTM, oprogramowania do wirtualizacji serwerów, oprogramowania Microsoft, co najmniej poziom certyfikacji MCSA 2012, w zakresie instalacji /wdrożenia dostarczonego rozwiązania oraz okazać dokumenty potwierdzające uprawnienia tej osoby,

b) przedłożyć do wglądu oryginały oraz przedłożyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów wyszczególnionych w SOPZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zamiany umowy oraz określenie warunków zmian zawarto w SIWZ – Projekcie umowy.

3. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

4. Zamawiający wymaga wniesienia 1 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

W przypadku złożenia co najmn. 2 of niepodlegających odrzuceniu, zam., po dokon. oc. of, przeprowadzi w celu wyboru najkorzyst. of. ae – art. 91a – 91e uPzp.

Aukcja będzie jednoetapowa, trwająca 30 minut, jednakże zam. przewiduje możliwość dogrywek. W toku ae ocena of dokonana zostanie w oparciu o kryt. „cena” brutto (waga – 60 %). Przewidywana min. wartość postąpienia będzie wynosiła 1 000,00 PLN.

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie IV.2) Informacje administracyjne

(7)

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 29/12/2020

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do: 26/02/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 29/12/2020 Czas lokalny: 10:30 Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 2 (patio), za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez zamawiającego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformy pod adresem (https://

gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html) w sposób określony w SIWZ.

Otwarcie ofert jest jawne. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele wykonawców, o ile przepisy epidemiczne nie będą stanowić inaczej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Tryb udzielenia postępowania – przetarg nieograniczony.

2. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 12 000,00 PLN, zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.

3. Każdy wykonawca może w postępowaniu złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta ma być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej jest

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferta, jak i wszelkie oświadczenia, winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do składania w imieniu wykonawcy oświadczeń woli. Ofertę należy złożyć w oryginale. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

4. Oferta i załączniki:

1) wraz z „Formularzem oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, należy złożyć:

a) Jednolity europejski dokument zamówienia, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ,

b) dokument, o którym mowa w rozdziale VI pkt 16 niniejszej SIWZ, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,

c) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje

pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów

(8)

udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

d) szczegółowy opis oferowanego sprzętu, zgodnie z wymogami określonymi w SOPZ (wzór – załącznik nr 3);

2) zaleca się złożenie wraz z ofertą potwierdzenia wniesienia wadium, zgodnie ze wskazaniami rozdziału VIII SIWZ.

5. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na platformie zakupowej dostępnej pod adresem (https://

Gminawalbrzych.logintrade.net).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Adres internetowy: https://uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/11/2020

Cytaty

Powiązane dokumenty

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w

1.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa,

8.12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa

4. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w

1) wykaz dostaw (co najmniej jednej) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również Wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania