Handel zagraniczny województwa katowickiego w I kwartale 1988 roku

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

Do użytku odrtwło

HANDEL ZAGRAN/CZNY

WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W I KWARTALE 1988 ROKU

Katowice 1988

(2)

8UXX DMCSI

( t u k i /-/ ijawlako ni* wyatfpuja.

Z » r o . /O / - ajawlako letnioja, Jadja^kla v lloiolaoh pialejoeyoh od llozb, która aoglyby by4 wyraioa# uwldooeulonynl w tablloy Łaakemi cyfrowymi, np-. < JsŁall produkoja wyreiona joot w tyoiąoaoU ton /w lloabaoh oaikowltyoh/, roak /O / otaaota, Aa produkoja V dofiya przypadku nla col<^» 0 ,$ ty», toa.

K r o p k a / . / - »upalny brak infornaaji, albo brak lnforaaojl wiary godny oh.

Z n a k fxj - sypalnlaola rubryki, aa waględu na układ tablloy, joat nlo- i t U l » lub alaaalawa. 1

„* tym" - t u H i a , ta ale podaj« alf waayatkloh akladnlkiw ousy ególacj.

i i t n u t n intar i

ftł « t l o t y o k 1 aa l i t r

ty« * » t y » Im A a a t r

■ I n m m l llM i V B * t r kw adratow y

t m t o n t I I I . a it u k a \

0 » a g a. Blakt6ra daa* Uotbowa a aj 4 aharalrtar tyŁoaaaowy 1 nogą ulao ralanoa

■ p61aiaja*ya^ aprąoowaalaak Wojawódekl«e^ Ur*fdu Statyatyouwgo.

DNI KALENDARZOWE I ROBOCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE 1987 1988

T I-Y IV V I-V

Liczba dni :

31 151 30 31 152

21 110 21 23 112

Procent upływu osasu :

z 41,32 z z 41,53

X 4 1 ,04 z z 41,48

Informację opracowano przy współpracy z Wojewódzkim Bankiem Danych OE GOS Katowice.

(3)

SPIS TREŚCI s u .

Uwagi metodyczne ... ... 3 Uwagi analityczne ... 7

SPIS TABLIC

Eksport województwa katowickiego według rodzajów obrotu 9 Eksport województwa katowickiego według grup gałęzi wy­

robów ... ... 10 Eksport województwa katowickiego na tle kraju ... 10 Eksport województwa katowickiego według waluty płatności 11 Efektywność eksportu województwa katowickiego ... 11 Eksport województwa katowickiego według krajów sprzedaży 11 Eksport województwa katowickiego do wybranych krajów

według waluty płatności ... '... 13 Najwięksi eksporterzy województwa katowickiego ... 1*

Import województwa katowickiego według rodzajów obrotu 16 Import województwa katowickiego według grup gałęzi wyro­

bów ... 16 Struktura importu województwa katowickiego oraz jego

efektywność według grup gałęzi wyrobów ... 17 Import województwa katowickiego według krajów zakupu ... 18 Import województwa katowickiego według waluty płatności 19

Opracował mgr Jan Fryc

(4)

mld zł

260 ■ 2*0 2.20

2 00 ' 180 160 1*0 120

100

80, 60

*0 . 20 -

0

E K S P O R T W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O /«* cenach bieżących transakcyjnych/

ogółem

II III IV 1984

II I I I IV 1985

II III 1986

IV I II III IV I

1987 1988

kwarta ł y lata

(5)

UW AGI METODYCZNE

Dane etatystyczna, dotyczące eksportu -obejmują wartość towarów 1 usług wywiezionych za granic« w ranach transakcji han­

dlowych. Dana ta zostały opracowana centralnie przez Główny Urząd Statyetyczny na podstawie eyateau ewidencji faktur eksportowych FE.

Rodzal obrotu w etatyetype handlu zagranicznego

Właściwy ekeport obejaujes /

- ekeport towarów i usług produkcji krajowej,

- ekeport towarów w ranach kooperacji przemysłowej z zagranico, - ekaport towarów w raaach apecjalizacji produkcji pomiędzy kra­

jami RWPG,

- reeksport pośredni, - reeksport bezpośredni, m ekeport budownictwa.

Dostawy wewnątrz kraju w rozliczeniu dowlzowya obejmująt - dostawy towarów pochodzenia krajowego na cąle eksportu wewnę­

trznego oraz doatewy do PHZ “Baltona* na zacpatrżanie statków polskich i placówek dyplomatycznych,

- sprzedaż na cela eksportu budownictwa,

- sprzeda* towarów pochodzenia krajowego dla przedsiębiorstw

zagranicznych drobnej wytwórczości /firmy polonijne/, przedaię- biorstw mieszanych z udziałem kapitału zagranicznego w Poleca - oraz dla indywidualnyoh krajowych odbiorców nie zarejestrowa­

nych w systemie REGON,

- dostawy w ranach ponocy bezpłatnej.

Dostawy wewnątrz kraju w rozliczaniu dewizowy* w rozumieniu sta­

tystyki międzynarodowej nie są zaliczane do ekaportu w atatyatyce handlu zagranicznego. Ewidencja tych doataw prowadzona jaat obok ewldenoji właściwego ekeportu i służy do uzgodnienia z dostawcami wielkości eksportu wewnętrznego.

Ekeport na rachnek własny /doatawcy - producenta/

Oznacza sprzedaż towarów 1 usług kontrahentom zagraniczny*

na rachunek dostawcy - producenta za pośrednietea jednostki han­

dlu zagranicznego na podstawia umowy koalaowej bądź przez produ­

centa samodzielnie na podatawle otrzymanej konceaji. Za pośred- nlctwo Jednoatka handlu zagranicznego otrzymuje prowizję, która etanowi element kosztów producenta.

(6)

Uwagi metodyczna

Eksport na rachunek phz /jednostki handlu zagranicznego/

Oznacza akaport tonarów i ueług nabytych przaz ta Jadnoatkl od doatańców krajowych na poda tania umowy kupna *• sprzedaży po określonych cenach krajowych. Na pokrycia koeztów związanych z realizację akaportu na ewój rachunek 1 wygospodarowania zysku, jednostka handlu zagranicznego otrzymuje nartę.

Obszar płątnlcsy

Podział obrotów według obazarów płatniczych dokonywany jest na podstawie waluty płatności w realizacji tranaakojl handlowych.

Do obrotów z I obazarea płatniczy* zalicza elę obroty rozliczane w walutach krajów socjalistycznych, tj. w rublach tranafarowych 1 clearingowych 1 walutach narodowych, do obrotu z II obazarea obroty rozliczana w walutach krajów kapitaliatycznych.

■f.r v>4ś-

w cenach transakcyjnych w eksporcie

Zawiera wartość sorzedaZy towarów i u#ług w złotych na bazie F08 lub franco granica Polski, tj. baz opłat za przewóz towaru 1 Jego ubezpieczenia od granicy polskiej do miejsca przeznaczania.

Obliczenia wartośel w cenach transakcyjnych dokonuje się mnoZęc wartość w walucie obcej przez obowlęzujęcy w dniu wystswisnle faktury FE kurs waluty według tabeli Kursów Walut NBP.

Wartość w cenach krajowych obejmuje:

- przy ekeporcie realizowanya za pośrednlctwea Jednostki hendlu zagranicznego - wartość eksportu w krajo-ych cenach zakupu stosowanych w rozliczaniach eksportera z doatawcę krajowy», tj. w cenach urzędowych, regulowanych 1 umownych pomniejszo­

nych o ewentualny zwrot cła 1 podatku obrotowego od pośrsdnlch fez produkcji,

- przy sksporcie realizowanym przez producenta samodzielnie w oparciu o otrzynanę koncesję - wartość w cenach transakcyj­

nych powiększone o naleźnę dopłatę wyrównawczę i pomniejszo­

ny o ewentualny marlę 1 prowizję agenta zagranicznego.

Wartość w cenach krajowych Jeat kategorię służęcę do wyllczsnla wskaźników efektywności flnanaowej eksportu z punktu widzenia Jed­

nostki handlu zagranicznego. *

(7)

Uwagi netodyczne H a r f /prowizją/

Obsjaujs kwotę aa rży lub prowizji należnej Jednostce handlu zagranicznego z tytułu działalności handlowaj. Marta /prowizją/

nie aoże występować w przypadku eksportu właanej produkcji, rea­

lizowanego przez jednostki uprawnione do działalności w dziedzi­

nie handlu zagranloznego i prowadzące działalność produkcyjną.

Należność dostawcy

Obejauje wartość należną dostawcy z tytułu sprzedaży na eksport, wynikająoą z uaowy z eksporterem, w przypadku sksportu rssllzowansgo na rachnek Jednostki handlu zagranicznego /phz/

jeat to wartość wykazana w fakturze sprzedaży wystawionej przez dostawcą, a w przypadku sprzedaży na rachunek włssny /na rachu­

nek dostawcy/, jsst to wartość w censch transakcyjnych pomniej­

szona o «arżę lub prowizją eksportera, prowizję agenta zagranicz­

nego, wydatki krajowe 1 dewizowe poniesione przez eksportera w związku z realizacją kontraktu w laleniu wykonawcy, a także pomniejszona o ewentualne obciążenia wyrównawess lak powląkasaaa - e ewentualną dopłatę wyrówna««mą.

<\

wynik finansowy

Stanowi różnicą alędzy wartością eksportu w cenach tranaak- cyjnych, a wartością w cenach krajowyoh powiękazoną o aarżą lub prowizją eksportera 1 prowizją agenta zagranicznego ( wartoś­

cią krajową ekeportu)

- wynik finanaowy dodatni wyatąpuje, jeżeli wartość w cenach tranaakoyjnych jaat wyższa od wartości krajowej ekeportu, - wynik flnaneowy uJenny występuje, jeżeli wartość w cenach tren—

eakcyjnych jeet nlżeza od wartośol krajowej ekeportu,

- saldo wyniku finansowego stenowi euaą wyników dodatnich 1 ujsa- nych.

Wskaźnik efektywności finansowej /Yif/ w eksporcie

Wekażnik stanowiący rslację alędzy wartością krajową ekepor­

tu, tj. wartością ekeportu w cenach krajowych powiękazoną o aarżę lub prowizję eksportsrs 1 prowizję sgenta zagranicznego a warto­

ścią ekeportu w conach transakcyjnych. _

(8)

6 Uwagi metodyczne

WF obrazuje koszt uzyskanie 1 złotego przez jednostkę h-ndlu zagranicznego.

WF m wartość krajowa eksportu ♦ marża

wartość eksportu w cenach"transakcyjnych

Im mniejszy od Jedności wartość przyjmujo ton wskaźnik, tym wię- kszę opłacalnością charakteryzuje się eksport.

Wartość importu w cenach transakcyjnych CIF Jest to wartość wyrażona w złotych na warunkach CTF tzn. łęcznle z kosztami tran­

sportu i ubezpieczenia do granicy polskiej, tfartość importu w cenie transakcyjnej wyliczono Jako sumę wartości w cenie zakupu w złotych 1 kosztów transakcyjnych zagranicznych pomniejszony 0 wartość kredytu kupieckiego.

Import w cenie zakupu Jest to wartość kontraktowa dostawy, wyni­

kająca z pomnożenia wartości w walucie obcej przez obowlęzujęcy w danym dniu kurs waluty w złotych wg. Tabeli Kursów Walut NBP.

Wartość Importu w cenie sprzedaży jest to wartość obliczona w cenach obowlęzujęcych w rozliczeniach Jednostek handlu zagrani­

cznego z odbiorcami towarów importowanych, tj.i

- w cenach urzędowych, a Jeżeli cenę urzędowę jest cena detali­

czna -wartość towaru w tych cenach, pomniejszona o marżę handlu wewnętrznego,

- w cenach regulowanych, - w cenach umownych.

wakażnlk efektywności /WF/ w imporcie określa relację wartości importu w cenach sprzedaży do wartości w cenach transakcyjnych 1 oznacza i

- w przypadku WF mniejszego od 1 import dotowany będż nierentowny, - w przypadku WF większego od 1 import realizowany po cenach

transakcyjnych powiększonych Jedynie o marżę Jednostki handlu zagranicznego będż reallzujęcy dodatnlę akumulację flnanaowę w postaci obclężeń wyrównawczych, cła 1 podatku obrotowego.

Wynik finansowy w Imporcie stanowi różnicę pomiędzy wartośclę Importu w cenach sprzedaży pomniejszony o marżę Jednostki handlu zagranicznego, a wartośclę Importu w cenach transakcyjnych.

Dana dotyczęce importu zostały opracowane na podstawie systemu ewidencji faktur importowych FI.

(9)

UWAGI ANAUTYCZNE

Pierwszy kwartał 1S8? r. cha1“!1:*, eryzowa ł y następujące tendencje w eksporcie i imporcie przedsiębiorstw województwa katowick i ego:

- Ponad 21% eksportu kraju - to eksport województwa katowickiego (w i kwartale 1987 r. udział ten wyniósł 21,2%).

- Eksport przedsiębiorstw wyniósł 224,2 mld zł i wzrósł w porów­

naniu z I kwartałem 1987 r. o 84,SS. Dostawy do I obszaru płatniczego wzrosły o 78,0%, a do I i obszaru o 87,4% (« cenach bieżęcych transakcyjnych).

- Licząc obroty z I obszarem płatniczym w rublach, a z II obszarem w dolarach USA następ!ł wzrost eksportu do I obszaru o 19,8*

oraz do II obszaru o 16,7%.

- Ponad dwukrotnie większy udział eksportu do II obszaru płatni­

czego (69,7%) niż do I obszaru (30,3X).

- Wzros* eksportu węgla kamiennego w porównaniu z okresem

styczeń-marzec 1987 r. (z 5933 tys. t do 6877 tys. t, tj, o około 944 tys. t).

- Ponad 40% eksportu województwa w I kwartale 1988 r. - to eksport paliw i energii. Udział w tym eksporcie węgla kamiennego wyniósł 91,1%. W analogicznym okresie ub.r. udział w eksporcie ogółem tej grupy wyrobów wyniósł <7,1X.

- Wyroby przemysłu elektromaszynowego to druga znaczęca grupa wyrobów w eksporcie (28,0% udziału w eksporcie ogółem w I kwar­

tale 1988 r. i 28,IX w analogicznym okresie ub.r.).

- Wysoki. - w porównaniu z I kwartałem 1987 r.-wzrost eksportu wyrobów przemysłu: drzewńo-papiernIczego, mineralnego, metalur­

gicznego ■ chemicznego (wymienione gałęzie oslęgnęły dynamikę aowyiej 200* w cenach bleżęcycn transakcyjnych).

- “rzedsiębiorstwa wojewóoztwa katowickiego eksportowały do ponad 80 paristw.

- Odbiorcami przeważajęcej częici sprzedawanych za granicę wyrobów i usług byłyi ZSRR, RFN, Wielka Brytania, Włochy, Szwajcaria, Austria, Czechosłowacja I Chiny.

- 41,2% eksportu to eksport do krajów socja I i stycznych.

- 58,8% stanowił eksport do krajów kapitalistycznych.

(10)

8 Uwagi analityczna

- Eksport przedsiębiorstw województwa katowickiego to przede wszystkim eksport towarów I usług (96,9* eksportu województwa).

• * ■ • *

•Niewielki udział eksportu w ramach kooperacji przemysłowej z zagranic« oraz w ramach specjalizacji produkcji między krajami RWPG (3,1X eksportu ogółem).

- Wzrost liczby eksportuJęcych przedsiębiorstw z ponad 340 w I kwartale 1987 r. do ponad 370 w analogicznym okresie b r .

(bez kopalri węgla kamiennego reprezentowanych przez Centralę' Zbytu Węgla).

- Rozpatrując wskaźnik efektywności finansowej V\F (opłacalność eksportu) z punktu widzenia gospodarki narodowej jako całości - eksport Jest efektywny gdy wskaźnik ten Jest nliszy bądź równy jedności. W I kwartale 1988 r. wskainik przekroczył nieznacznie (o 0,04 punktu) granicę jedności. W podziale na obszary płatni­

cze dużo efektywniejszy był eksport do II (0,98) niż do I obsza­

ru płatniczego (1,18).

- Zanotowano stratę finansową na eksporcie w wysokości 9,8 mld zł (w I kwartale 1987 r. strata wyniosła 7,2 mld zł), przy czym strata dotyczyła I obszaru płatniczego, gdyż w eksporcie do do II obszaru zanotowano zysk w wysokości 2,6 mld zł.

- Import przedsiębiorstw województwa katowickiego wyniósł 89,3 mld zł (w cenach transakcyjnych CIF) I był wyższy nli przed rokiem o *8,2X ). '

- 40,8% to Import z I obszaru płatniczego, 59,2X stanowił Import z II obszaru płatniczego.

- Wyraźny spadek udziału Importu wyrobów przemysłu eIektromaszyno- . wego I metalurgicznego (odpowiednio z 37,3X w I kwartale 1987 r.

do 33,8X w I kwartale 1988 r. oraz z 34,7X do 31,2X).

- Wzrost udziału w Imporcie wyrobów przemysłu chemicznego (z 12,8X w I kwartale 1987 r. do 18,0X w I kwartale br.).

- Import z krajów kapitalistycznych stanowił 59,4X importu ogółem, a Import z krrfjów socjalistycznych 40,6X. W I kwartale 1987 r.

wskaźniki te kształtowały się odpowiednio 53,0X I 47,0X.

- Spośród partstw socjalistycznych najwięcej Importowaliśmy ze ZSRR, NRD, Czechosławacji, Jugosławii.

(11)

Uwagi analityczna 9 - Spoiród państw kapitalistycznych największy Import przypadał

m.ln. nai RFN, Austrię, Brazylię, Francję, Wiatkę Brytanię.

- Import województwa przeznaczony był przede wszystkim na potrzeby bieżącej produkcji (80,6% importu), Import na potrzeby Inwesty­

cyjne wyniósł 9,3%.

- Llczęc dynamikę Importu dla I obszaru płatniczego w rublach pozostał on na tym samym poziomie co w I kwartale 1987 r., natomiast dynamika dla II obszaru w dolarach wyniosła 92,5%.

Tabl. 1. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG R00ZAJÓW OBROTU W I KWARTALE 1988 R. (ceny bieżące transakcyjne)

RODZAJE OBROTU

Ogó­

łem Ob­

szar 1Ob­

szar II Ogó- ł em Ob­

szar I Ob­

szar 1 1 w ml I i onach

złotyęh w odsetkach

O G Ó Ł E M

--

22*194 6797* 156220 100,0 100,0 100,0 Eksport towarów

I usług pro­

dukcji krajowej 217298 61727 155571 96,9 90,8 *99,6 Eksport w ramach

kooperac j i przemysłowej

z zagrańIcę ... 1825 1192 633 0,8 1,8 0,*

Eksport w ramach spec ja IIzacJi produkcji po­

między krajami

RWPG ... 5055 5055 2,3 7,* X

Reeksport

16 - 16 0,0 X 0 , 0

(12)

10

Tabl. 2. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG GRUP GAŁSZi WYROBÓW (ceny bieżące transakcyjne)

1988 1987 i9eo

WYSZCZEGÓLNIENIE I- III

w mln zł I-III

i \nc w odsetkach O G Ó Ł E M . , ... 224194 184,5 100,0 ioo,o-

obszar płatniczy I . . 67974 178,0 31,4 30,3 obszar płatniczy I I 156220 187,4 68,6 69,7 Wyroby przemysłu

e I ektromaszynowego ... 62683 183,7 28,1 28,0 Obiekty budowlane .... 4567 149,7 2,5 . 2,0 Pa I i*a i energ i a ... 98702 172,5 47,1 44,3 Wyroby przemysłu

ne ta Iurgicznego ... 44133 220,5 16,5 19,7 Wyroby przemysłu

chemicznego ... 6342 213,6 2,4 2.8

Wyroby przemysłu

mineralnego ... 1608 226,5 0.6 9,7

Wyroby przemysłu

dr zewno-pap i erni czego 710 263,9 0,2 ' 0,3 Wyroby pirzemysłu

3927 165,8 1,9 1,8

Wyroby przemysłu spożywczego I produkty

rolnictwa ... 778 128,2 0,5 0,4

Towary pozostałe ... 744 338,2 0,2 0,3

Tab I . 3. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO HA TLE KRAJU W I KWARTALE 198B R Wo jewódz two Kraj Wo je-

wództwo Kraj WYSZCZE­

GÓLNIENIE

wartość eks­

portu w ce­

nach t ransak- cyjnych w min zł

udz i ał w ek- sporc i e

* r i / u w X

wartość eks­

portu w cenach '■ach ' ransak- c/."ych w ml r. z 1

w odsetkach

O G Ó Ł E M . . 224194 21,3 1051031 100,0

— 100,0 Obszar płat­

niczy 1 .... 67974 17,1 396383 30,3 37,7

Obszar płat­

niczy II .... 156220 23,9 654648 69,7 62,3

(13)

Tabl. 4. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATO//1CKIEGO WEDŁUG WALUTY PŁATNOŚĆI1(ceny bieżące)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - w mln z t b - w mln rubII c - w mln do I. USA

1906 1987 1988 I-III

I-III 1988

1987

= 100 w liczbach bezwzg1ądnych

i

O G Ó Ł E M ... 94427 121539 224194 184 ,5 Obszar płatni czy I . . a 28708 38181 67974 178,0

b 319 353 423 119,8

Obszar płatniczy II . a 65719 83358 156220 187,4

c 409 . 371 433 116,7

1/ Wartość w rublach i w dolarach obliczono według irednlch kursów rubla i dolara za odpowiedni rok.

Tabl.5 . EFEKTYWNOŚĆ EKSPORTU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE

1986 1987 198B

I-III

wskaźnik efektywności finansowe) /WF/

O G Ó Ł E M . . ... 0,95 1,06 1,0«

Obszar płatniczy 1 ... 1,12 1,18 1,18 Obszar płatniczy II ... 0,07 1,00 ; 0,98 Tabl. 6 . EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAJÓW SPRZEDAŻY

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I-III 1987 b _ I-III 1988

War toi<£

w ce­

nach tran­

sak­

cyjnych

Wynik f inan- śowy (saIdo)

WF

Wa r t o i i w ce­

nach t ransak- cyjnych I-III 1987

= 100 w min zł (ceny bieżące)

O G Ó Ł E M ... a 121539 '-7208 1,06 X

b 224194 -9846 1,04 184,5

OeSZAR 1 ... a 38161 -7015 1,18 X

b 67974 -12484 1,18 178,0

w t ym:

ZSRR ... a 19794 -4200 1,21 X

b 41325 -8890 1,22 208,8

6359 -859 1,14 X

b 10814 -1796 1,17 170,1

NRD .... ... a 4421 22 1,00 X

b 6295 361 0,94 142,4

Rumun la ... a 329B -1513 1,46 X

b 4140 -1349 1 133 125,5

2513 -203 1,08 x .

b 3368 -612 1,18 134,0

(14)

Tatl. 6 . EKSPORT \N0J6K3DZTWA KATOWI CK I EGO WEDŁUG KRAJÓW SPRZEDAŹy (cd.) WYSZCZEGÓLNIENIE

a - I-III 1937 b - I-III 19C8

Wartoić w ce­

nach ł ran- sak- cyjnych

Wynik f1nan- s owy

(sa i d o ) WF

War toić w ce­

nach transak­

cyjnych I-III 1987 w min zł (ceny bieżące) *100

03SZAR 1 (dok.)

Sułgaria ... a 1091 -28 1,03 X

b 778 -34 1,04 71,3

03SZAR II ... a 83358 -193 1 ,00 X

■ “ b 15622C 2638 0,98 107,A

w t y m

RFN ... a 9214 -90 1,01 X

b 20982 1254 0,94 227,7

Aus t r i a ... a 5749 -65 1,01 X

b 10943 21 1,00 190,A

Chiny ... a 866? 470 0,95 X

b 10058 505 0,95 116,0

6664 i-2*0 1,04 X

b 11965 -11 1,00 100,0

Szwajcaria ... a 5182 -13 1,00 X

b 11860 -58 1,00 228,9

i e 1 k a Sr yt a n i a ... a 7509 13 1,00 X

b 15084 326 0,98 200,9

9r yzy1 i a ... a 5769 0 1,00 X

b 8775 2 1,00 152,1

1734 5 1,00 X

b 4159 61 0,99 239,9

Oania ... a 4283 16 1,00 X

b 5258 3 1,00 122,8

S z w e c j a . . . a 2202 -2 1,00 X

b 4818 -6 1,00 NJ *-• OD CO

r.el3'a ... a 3054 8 1,00 X

b 9810 201 0,98 321,2

1r! a n d i a ... a 287D 0 1,00 X

b 4909 0 1,00 170,6

:r joc ja ... a 2627 108 0,96 X

. b *007 51 0,99 152,5

ZSRR ... , 3212 57 0,96 X

b 7742 0 1 ,00 241,0

- jmun i a ... 4 44 7 48 0,09 X

b 1525 153 0,90 341,2

(15)

13 Tabl. 6. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAJÓW SPRZEDAŻY (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE

• - I -III 1907 b - I- III 1988

l

Wartołć w ce­

nach tran- sak- cy jnych

Wynik

1inan- sowy (sa1 do)

• t

f

WF

War toii

w ce­

nach transak- cy jnych

I-III 1987

= 100 w mln zł (ceny bieżące)

OBSZAR II (dok.) ■

Czechosłowacja ... a 189 -6 1 ,03 X

b 24 7 0,97 12,7

19 0 1,00 X

b 2 ■ - 1 ,00 10,5

Tabl. 7. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO DO WYBRANYCH KRAJÓW WEDŁUG WALUTY PŁATNOŚCI

KRAJE a - l - III b - 1 - III 1988

1987*100

Obszar płatniczy I w min rubI i

Obszar płat - n i czy 1 l w min do 1. U S A

ZSRR ... 257 3 21,5

150,4

O 140,5 Czechosłowacja .

b

67,3

114,5 0,1

12,5

NR0 ... 39,2

_

b • 95,8 X

25,8 4,2

b 84,6 210,0

Węgry. . ...

b 21,0

90,5 V X

Bułgaria ...

b

4,8 47,5

0,0 12,5

R FN... '

^

58,2

142,0

b X

Wielka Brytania

b X

4 i , e 125,2

m

33,2

b X 112,2

b i X

32,9 1»3,0

(16)

/

Tabl. 7. EKSPORT WOJEWÓOZTWA KATOWICKIEGO DO WYBRANYCH KRAJÓW WEDŁUG WALUTY PŁATNOŚCI (dok.)

KRAJE

a - I-III b - I-III

1988 1987 «100

Obszar płatniczy 1 w min rubl1

Obszar płat- n 1 czy 11 w min do 1. USA

Austria ... JO,3

b X 118,4

Chiny ... 27,9

b X 72,5

- 27,2

b X 200,0

Brazylia ... - 24,3

b X 94,6

Dania ... t- 14,6

b X 76,8

Irlandia ...

-

13,6

b X 106,3

Szwecja ... - 13,4

b X 136,7

- 11,5

b X 149,4

Francja ...

_

11,1

b X 94,9

S *

Tabl. 8. NAJWIĘKSI EKSPORTERZY WOJEWÓOZTWA KATOWICKIEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I- III 1987

b - I- III 1988

War tość w ce­

nach t ran- sak- ćyj- nych

Nale­

żność dostaw­

cy

Zysk, stra­

ta (-: W F 1/

Wartość eks - por tu w ce­

nach t ran- sak- cyJnych I-III 1987=100 w min zl (ceny bleiace)

Centrala Zbytu a 53389 51180 -268 1,01 X

Węgla, Katowice b 89843 86263 -884 1,01 168,3 Kombinat Urz«dzeri

Mechan1cznych

"Bumar-Łabędy", a 3051 3005 -116 1,04 K

Gllwice b 6219 6579 -664 1 , 1 1 203,8

(17)

Tabl. 8. NAJWIĘKSI EKSPORTERZY WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE a . I-III 1987 b _ I-III 1988

War toić w ce­

nach t ran- sak- cyj- nych

Nale­

żność dostaw­

cy

Zysk, stra­

ta (-) W F 1/

Wartoić eks­portu w ce­

nach t ran- sak- cy jnych w min zł (ęeny bieżące) I-III

1987*100 Huta " Katowice"^/, a

Dąbrowa Górnicza b 7635 19882

9785 ’ 22288

-2633 -3854

1,34 1,19

X

260,4 Zakłady Metalurgiczne

"Trzebinia” a b 8419

15144 8116

14799 -50

-49 1,01 1,00

X

179,9 Fabryka Sam. Małolitra­

żowych Zakł.nr 2

w Tychach a

b 5647 10321

5782 10132

-338 -90

1,06 1,01

X

182,8 Zakłady Urządzeń

Komputerowych a

"Mera-Elzab"Zabrze b 2006

3347 1854

3030 - 1,00

1,00

X

166,9 Huta Metali Nieżelaz­

nych "Szopienice* a Katowice" b 1065

3396 1358

4031

/ -330 -762 1.31

1,22 318,9 Gwarectwo Mechanizacji

Górnictwa "Polmag" a

* Zarząd Gwarectwa^K-ce b • 712

2763 659

2615 - 1,00

1,00 388,1X Huta im. E Cedlęra, a

Sosnowiec b 970

2059 801

2047 105

-157 0,89 1,08

X

212,3 Kombinat Koksochemiczny

"Zabrze"-Zabrze a b 1699

2095 2202

2849

-563 -813

1,33 1,39

X

216,C Gwarectwo Mechanizacji

Górnictwa - 'Polmag"^ a

Katowice b

967

2017 915

187B - 1,00

1 ,00

X

208,6

1/ Koszt uzysku 1 zł w eksporcie przez jednostki handlu zagrani­

cznego. 2/ Kombinat Metalurgiczny “Huta Katowice" łącznie z Zakładem Wiodącym, Hut« im.F.Dzieriyński ego oraz w 1987 r.

z Zakładem koksowniczym II.

(18)

16

Ta b l . 9 . IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEOtUG ROOZAJÓW OBROTU ___V I KłtfWTALE 1?PS. R /ceny bieźgce transakcyjne CIF/

RODZAJ OBROTU

O g ó ­

łem Ob-

- szar I O b ­ szar II

Otjó-

łen Ob ­

szar I O b ­ szar I

w min zł w odsetkach

0 5 Ó Ł E M 89272 56407 <'”’65 100,'ł 100,0 100, r

Import na potrzeby

87,9 75,6

bieZęcej produkcji 7190 32005 39938 80,6 Import na potrzeby

inwestycyjne 8297 2686 5411 9,3 7,9 ■ 10,2

Import towarów

rynkowych ¿411 1515 4396 7,2 *,2 9,3

Import antycypaoy-

iny 1/ 26C4 - 2604 2,9 X 4 >9

Import na reeksport

pośredni 17 1 16 c,o 0,0 0,0

1/ Zakupy awansowe dcfconywone w roku sprawozdawczym z prawera rozdysponowania tych towarów na odbiorców krajo».-ych w nastąpnyn roku sprswozcawczyn.

Tabl. 10. IMPORT WOJEWÓOZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG GRUP GAŁĘZI WYROBÓW (ceny bieżące)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I-III 1“"7 ■ b - I-III i"38 C - I-III 1T87 = 10C

Wartość w c e ­ nach transakcyj­

nych CIF

Wartość w c e ­ nach sprzedaży w nln zł

O G Ó Ł E M ... a 60223 74461

b 39272 109641

c 148,2 147,2

obszar płatniczy I a 24564 30934

b 36407 45974

c 148,2 143,6

obszar płatniczy II ... a 35659 43527

b 52865 63667

c 148,3 146,3

Wyroby przemysłu a 22445 28129

elektromaszynowego b 30177 37750

c 134,4 134,2

Paliwa i energia ... a 3324 4952

b 4344 6505

c 130,7 131,4

Wyroby przemysłu a 20918 23693

metalurgicznego b 27831 31226

c 133,0 131,8

(19)

Tabl. 10 . IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG GRUP GAŁĘZI WYROBÓW (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE . a - ItIII 1987 b - I-III 1988 C - I-III 1987 = 100

Wartość w eo­

nach transakcyj­

nych CIF

Wartość w ce­

nach sprzedaiy w min zł

Wyroby przemysłu chemicznego Wyroby przemysłu

mineralnego

a b c a b c Wyroby przemysłu drzewno- a

papierniczego b

c Wyroby przemysłu lekkiego a b c Wyroby przemysłu spoźyw- a

czego i produkty b

rolnictwa c

Towary pozostałe ... a b c

7698 16076 Z08,8 1604 170.12856 476 500 105.0 2516 164.24132 711 2549 358,5 152.0

m

N

8924 18645 208,9 1927 3557 184,6 732 833 113,8 4563 6802 14'/, 1

890 379,23375

651 14??2 Tabl. 11. STRUKTURA IMPORTU W0JEWÓ0ZTWA KATOWICKIEGO ORAZ JEGO-

EFEKTYWNOŚĆ WEOŁUG GRUP GAŁĘZI WYROBÓW Z Z - 1 I M 7 = X

i-ii i

zgar

WYSZCZEGÓLNIENIE

w odset­

kach37 WF w odset­

kach8' WF

0 G Ó L E H ... 100,0 1,24 100,0 1,23 obszar płatniczy I .. 40,8 1,26 40,8 1,26

obszar płatniczy II 59,2 1,22 59,2 1,20

Wyroby przemysłu

elektromaszynowego ... 37,3 1,25 33,8 1,25

Paliwa i energia ... 5,5 1,49 4,9 1,50

Wyroby przemysłu meta­

lurgicznego ... 34,7 1,13 31,1 1,12

Wyroby przemysłu chemi-

12,8 1,16 18,0 1,16

Wyroby przemysłu

1,20 1,25

mineralnego ... 2,6' 3,2

Wyroby przemysłu

drzewno-papierniczego 0,8 1,54 . 0,6 1,67

Wyroby przemysłu

*,2 1,81 4,6 1,65

Wyroby przemysłu spożyw-

nfciwa1 P rodukty

rol_

1,2 1,25 2,9 1,32

Towary pozostałe ... 0.9 1 .23 0 9 1.17

a/ Obliczono według cen transakcyjnych CIF.

.

u ,

7

(20)

Tabl. 12 . IMPORT WOJEWÓOZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAJÓW ZAKUPU-

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I-III 1988 b - I-III 1987 =100

Wartość w cenach

■ transak- . cyjnych CIF

, Wartość w cenach sprzedaży

WF w min zł (ceny

bieżące)

O G Ó Ł E M ... a 89272 109641 1,23

b 148,2 147,2 X

KRABIE SOCJALISTYCZNE .... a 36223 46073 1,27

b 128,1 130,4 X

w tym:

ZSRR ... a 20500 26216 1,28

b 144,9 146,5 X

CSRS ... a 5513 7041 1,28

b 145,5 149,0 X

IIRO ... a 6CÖ8 7069 1,16

b 170,0 163,8 X

Jugosławia ... a 3298 4329 1,31

b 127,1 135,4 X

Węgry ... a 1192 1637 1,37

b 118,5 118,2 X

Rumunia ... a 1808 2297 1,27

b 14B, 1 146,5 X

Chiny ... a 2387 2633 1,10

b 234,0 242,0 X

Bułqaria ... a 758 989 1,30

b 144,1 153,3 X

KRAJE KAPITALISTYCZNE .... a 53049 63563 1,20

b 166,1 • 162,5 X

w tym:

RFN ...•. . . t... a 14678 18350 1,25

b 171,0 170,B X

Brazylia ... ... a 4280 2585 0,60

b 124,3 94,4 X

Austria ...•... a 4873 6677 1.37

b 176,9 189,9 X

Włochy ... a 3196 4156 1,30

b 66,4 68,5 X

Francja ... a 4042 4836 1,20

b 192,7 188,0 X

#

(21)

19 Ta b l. 12 . IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEOŁUG KRAJÓW

ZAKUPU (dok.)

WYSZCZEGÓLMIENIE a - I-III 190B b - I-III 1987=100

Wartość w cenach transak­

cyjnych CIF

Wartość w cenach sprzedaży

t ;C w min zł (ceny

bieżące) KRAJE KAPITALISTYCZME/dok . /

Wielka Brytania ... a 3873 4570 1,18

b 174,0 178,2 X

Szwajcaria ... a 3374 4096 1,21

b /

107,2 99,9 X

Tabl. 13. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG WALUTY PŁATNOŚCI^

(ceny bieżące) WYSZCZEGÓLNIENIE a - w min zł b - w min rubli c - w min doi.USA

1987 19 H b

I-III w liczbach

wznl f>c*nych bez- I-III 1987= 100

O G Ó Ł E M ... a 60223 89272 148,2

obszar płatniczy I — a 24564 36407 148,2

b ■ 227 227 100,0

obszar płatniczy II .. a 35659 52365 148,3

c 159

/

147 92,5

1/ Wartość w rublach 1 dolarach obliczono według średnich kursów rubla i dolara za odppwiedni rok. 2/ Według cen transak­

cyjnych CIF.

WUS Katowice, n ISO lit )£> A '

(22)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :