Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu nr 2022/BZP /01/P

Pełen tekst

(1)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 2

Wersja nr 1

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.01.2022 nr 2022/BZP 00003244/01/P (aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu […] nr […])1 Zamawiający:

Nazwa: NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Śląski Oddział Wojewódzki Krajowy numer identyfikacyjny:2 1070001057

Adres: ul. Kossutha 13

Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-844 Kraj: Polska

Adres strony internetowej: https://www.nfz-katowice.pl/

Adres poczty elektronicznej: inwestycje@nfz-katowice.pl Numer telefonu kontaktowego: +48 327351542 Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

2 Numer NIP lub REGON.

3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;

2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) inny zamawiający (proszę określić).

(2)

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja

Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia

postępowania6 Informacje dodatkowe7 Informacja na temat aktualizacji8

1 2 3 4 5 6 7

1 . R O B O T Y B U D O W L A N E

1.1.1

Roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku, w tym remont pomieszczeń biurowych, piwnicznych, gospodarczych, korytarzy

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

140 313,71 PLN I/II kwartał 2022 r. Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.1.2

Rozbudowa infrastruktury światłowodowej – budynek w Katowicach przy ul. Kossutha 13

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

20 325,20 PLN II kwartał 2022 r. Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.1.3

Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego p.poż (SAP) w

delegaturze w Częstochowie przy ul.

Czartoryskiego 28

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

97 560,97 PLN II kwartał 2022 r. Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.1.4

Roboty remontowo-malarskie na I i II piętrze budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

90 000,00 PLN II kwartał 2022 r. Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.1.5

Remont tarasu technologicznego - usunięcie skutków zalewania pomieszczeń V piętra budynku "B"

przy ul. Kossutha 13 w Katowicach.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

40 650,04 PLN II kwartał 2022 r. Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

2 . D O S T A W Y

1.2.1

Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej wraz z usługą przesyłową do budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie:

art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

650 000,00 PLN I kwartał 2022 r.

1.2.2 Dostawa kopert

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

24 309,24 PLN I/II kwartał 2022 r. Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

(3)

1.2.3

Dostawa paliwa do samochodów służbowych oraz urządzeń

gospodarczych (kosiarka, odśnieżarka, zamiatarka) ŚOW NFZ (zamówienie uzależnione od wyników postępowania prowadzonego przez Centralę NFZ)

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

135 792,68 PLN I/II Kwartał 2022 r.

1.2.4 Dostawa zestawów komputerowych (95 szt.) i notebooków (10 szt.)

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

406 504,07 PLN II kwartał 2022 r. Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.5 Dostawa materiałów biurowych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

199 268,00 PLN II kwartał 2022 r. Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

3 . U S Ł U G I

1.3.1

Transmisja danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ, Centrum Zapasowym a delegaturami

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

53 000,00 PLN I kwartał 2022 r. Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.2

Usługa ochrony obiektów Śląskiego OW NFZ świadczona w okresie 24 miesięcy

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3 240 000,00 PLN I kwartał 2022 r. Charakter zamówienia:

społeczne

1.3.3 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

2 950 000,00 PLN I kwartał 2022 r. Charakter zamówienia:

społeczne

1.3.4

Transmisja danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ, Centrum Zapasowym a lokalizacjami zdalnymi

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

195 000,00 PLN II kwartał 2022 r. Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.5

Zakup subskrypcji wraz z dostępem do aktualizacji sygnatur dla posiadanego systemu zabezpieczeń sieciowych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

200 000,00 PLN III kwartał 2022 r. Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.6

Potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

596 808,00 PLN III/IV kwartał 2022 r. Charakter zamówienia:

społeczne Pozycja

Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia

postępowania6 Informacje dodatkowe7 Informacja na temat aktualizacji8

1 2 3 4 5 6 7

(4)

1.3.7

Wywóz odpadów komunalnych z lokalizacji Śląskiego OW NFZ w Katowicach, w Gliwicach, w Bytomiu i w Piekarach Śląskich, Rybniku

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

151 900,00 PLN IV kwartał 2022 r. Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.8 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3 000 000,00 PLN IV kwartał 2022 r. Charakter zamówienia:

społeczne Pozycja

Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia

postępowania6 Informacje dodatkowe7 Informacja na temat aktualizacji8

1 2 3 4 5 6 7

4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1) tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);

2) tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);

3) tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);

4) partnerstwo innowacyjne;

5) negocjacje bez ogłoszenia;

6) zamówienie z wolnej ręki;

7) konkurs;

8) umowa ramowa.

5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

(5)

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja

Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

Orientacyjna wartość zamówienia10

Przewidywany termin wszczęcia

postępowania11 Informacje dodatkowe12 Informacja na temat aktualizacji13

1 2 3 4 5 6 7

2 . D O S T A W Y

2.2.1 Dostawa macierzy do centrum podstawowego

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

975 609,76 PLN I kwartał 2022 r. Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

2.2.2 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

1 080 750,40 PLN II kwartał 2022 r.

2.2.3

Modernizacja infrastruktury serwerowej w tym: - zakup dwóch zasobników blade wraz z infrastrukturą - zakup 6 serwerów typu blade - zakup modułu składowania danych do zasobnika blade

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

1 069 105,69 PLN II kwartał 2022 r.

2.2.4

Modernizacja infrastruktury SAN (zakup 2 szt. przełączników SAN 32Gbps)

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

569 105,69 PLN II kwartał 2022 r.

9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1) przetarg nieograniczony;

2) przetarg ograniczony;

3) negocjacje z ogłoszeniem;

4) dialog konkurencyjny;

5) partnerstwo innowacyjne;

6) negocjacje bez ogłoszenia;

7) zamówienie z wolnej ręki;

8) konkurs;

9) umowa ramowa;

10) dynamiczny system zakupów.

10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :