Gospodarka mieszkaniowa województwa katowickiego w 1988 r. oraz w 1 półroczu 1989 r.

Pełen tekst

(1)

i

trr f.

«

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y

GOSPODARKA M IES ZK AN IO W A WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W 1988 R. ORAZ W I PÓŁROCZIU&89 R.

Katowice

sierpień

S m ___

1989

EFEKTY MIESZKANIOWI! W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ mieszkania

25 0 0 — —

W O J E W Ó D Z T W O

2000

1500

1000

500

tys. mieszkart 20,--- 15

10

mb ID

I IV

K R A J

0j m m

I II III IV

I półrocze 1989 I półrocze

1900

VI miesiące

VI miesiące

(2)

SPIS TREŚCI

Str.

1. Zasoby mieszkaniowe ... ... 3

1.1. Uwagi ogólne ... ... 3

1.2. Przyrosty i ubytki zasobów mieszkaniowych ... 3

2. Warunki mieszkaniowe ... ... 4

2.1. Wielkość mieszkania ... ... 4

2.2. Zaludnienie mieszkań ... . 5

2.3. Wyposażenie techniczne mieszkań ... ... . 5

3. Efekty rzeczowe inwestycji ... ... 6

4. Realizacja budownictwa mieszkaniowego w I półroczu 1989 r. 7 4.1. Efekty mieszkaniowe ... . 7

4.2. Zaawansowanie planu rocznego 1989 r ... ... 8

SPIS TABLIC

Zasoby mieszkaniowe zamieszkane /na podstawie s p is ów /... 9

Zasoby mieszkaniowe zamieszkane ... . 9

Mieszkania, izby i powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytku ... 10

Efekty mieszkaniowe w układzie terytorialnym ... ... 11

Mieszkania oddane do użytku ... ... 12

Mieszkania oddane do użytku w gospodarce uspołecznionej według form budownictwa ... ... 13

Efekty mieszkaniowe w gospodarce uspołecznionej ... . 15

Budynki mieszkalne rozpoczęte w gospodarce uspołecznionej .. 16

Realizacja obiektów użyteczności publicznej ... 17

Na podstawie danych GUS opracowała mgr Dorota Papiorek

(3)

1.1. Uwagi ogólne

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 7 grudnia 1908 r. w województwie katowickim było ogółem 1243,A tys. mieszkań, z tego:

- 1114,8 tys./89,7%/ w miastach, - 128,6 tys./10,3%/ na wsi.

Z ogólnej liczby mieszkań na terenie województwa ponad 60%

stanowią mieszkania w gospodarce uspołecznionej. Strukturę przes­

trzenną zasobów mieszkaniowych w kraju i w województwie katowickim ilustruje poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE Udział % w zasobach mieszkanio­

wych ogółem

Kraj - ogółem ... 100,0 miasta ... 65,7 wieś ... 34,3 Województwo - ogółem ... 100,0

miasta ... 89,7

wieś ... ... 10,3

Powyższe dane świadczą o wysokim stopniu urbanizacji woje­

wództwa katowickiego,występuje tu również znaczne uspołecznienie, przy czym większością zasobów dysponuje spółdzielczość mieszkaniowa

Przy ogólnym udziale ludności województwa w stosunku do kraj ! wynoszącym 10,4% udział województwa w zasobach mieszkaniowych /za­

mieszkanych / w grudniu 1908 r. wyniósł 11,6%.

1.2. Przyrosty i ubytki zasobów mieszkaniowych

, V .

Ze wstępnych danych NSP 08 powiększonych o liczbę mieszkań oddanych do użytku w grudniu 1988 r. wynika, że liczba mieszkań zamieszkanych w województwie katowickim na koniec grudnia 1988 r.

wynosiła 1248,2 tys, w tym w miastach 1119,0 tys. /prawie 90% miesz kań/.

(4)

W 1988 r. liczba mieszkań wzrosła w województwie ogółem o 17372 mieszkania, w tym w miastach o 15475 mieszkań i na wsi o 1897 mieszkań.

W układzie terytorialnym - wśród największych miast wojewódz­

twa - najwyższy udział przyrostów w gospodarce uspołecznionej w sto­

sunku do miast ogółem wystąpił w 1988 r. w następujących miastach:

Sosnowiec - 9,5%,

Dąbrowa Górnicza - 7,8%,

Bytom - 6,9%.

Zmiany w zasobach mieszkaniowych zamieszkanych województwa katowickiego w stosunku do kraju ilustrują poniższe dane:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Udział województwa w zasobach mieszkaniowych kraju w %

ogółem

w tym

miasta wieś

Stan w dniu 31 XII 1986 11,8 16,3 3,5

Stan w dniu 31 XII 1987 .... 11,7 16,2 3,5 Stan w dniu 31 XII 1988 /dai

wstępne/ ... 11,6 .15,8 3,5

Województwo katowickie charakteryzuje również znaczne zużycie starej, nieremontowanej substancji mieszkaniowej oraz szkody górni­

cze, które pogłębiają jeszcze bardziej trudną sytuację mieszkaniową re gionu.

2 . W A R U N K I M I E S Z K A N I U W E

2.1. Wielkość mieszkania

Mieszkania województwa katowickiego ,z wyjątkiem mieszkań na wsi,charakteryzuje mniejsza liczba izb w porównaniu z krajem, co ilustruje poniższe zestawienie/dane wstępne NSP 88/:

WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba izb w mieszkaniu

kraj województwo

O G Ó Ł E M ... 3,39 3,35

Miasta ... 3,29 3,25

Wieś ... . 3,59 4,20

(5)

Również pod względem wielkości mieszkań wskaźniki woje­

wódzkie ogółem są niższe niż krajowe:

5

WYSZCZEGÓLNIENIE

Kraj Województwo

przeciętna powierzchnia w m 2 1 miesz­

kania 1 izby 1 miesz-

kaaia 1 izby O G Ó Ł E M ... 59,0 17,4 57,7 17,2

Miasta ... 53,6 16,3 55,2 17,0

Wieś ... 69,5 19,4 79,3 18,9

2.2. Zaludnienie mieszkań 1 .... ' *■ " 1 ""1 t

Pod wzglądem zaludniania mieszkań sytuacja w województwie katowickim jest lepsza w porównaniu z krajem:

Przeciętna liczba osób na:

1 mieszkanie 1 izbę ....

Przeciętna powierzchnia użytkowa w m* na 1 osobę ...

Kraj

3,45 1 , 0 2 16,0

Województwo

3,09 0,92 18,3 Jednakże są miasta, w których wskaźniki zaludnienia są znacznie niższe od krajowych.

2.3. Wyposażenie techniczne mieszkań

Warunki mieszkaniowe to również stopień wyposażenia tech­

nicznego mieszkań. Pod tym względem mieszkania województwa katowic­

kiego należą do stosunkowo dobrze wyposażonych. Przy czym cechą charakterystyczną województwa katowickiego jest znacznie mniejsza różnica w standardzie mieszkań między miastem i wsią aniżeli

w kraju:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Mieszkania wyposażone w wodociąg ustęp łazien­

gaz

sieciowy centralne ogrzewanie w \ ogółu mieszkań

Kraj - miasta ... 93,3 83,1 78,9 67,8 69,9

wieś ... 56,5 38,9 43,0 3,5 33,4

Województwo - miasta 96,6 81,0 78,3 63,8 o 0 ,0

wieś .. . 82,3 57,2 66,5 10,1 55,1

(6)

3 . E F E K T Y R Z E C Z O W E I N W E S T Y C J I

Budownictwo mieszkaniowe nadal przeżywa głęboki kryzys i z roku na rok coraz- mniejsze są jego efekty. W 1980 r. w woje­

wództwie katowickim oddano do użytku 3853 budynki mieszkalne

/o łącznej kubaturze 6235,0 d a m 5/, przy czym w gospodarce uspołecz­

nionej oddano o 7% mniej budynków niż w 1987 r.

Lata 80-te charakteryzuje stały spadek liczby oddanych do użytku mieszkań, co ilustruje poniższe zestawienie:

1980 1905 1986 1907 1988 Liczba oddanych do użytku

mieszkań w t y s ... . 33,3' 20,7 19,0 19,7 17,A Spadek /-/ lub wzrost /+/

/rok poprzedni=100/ w % -26,6 -10,5 -4,6 -0,1 -11,9 Jeszcze większy regres wystąpił w gospodarce uspołecznionej.

W 1908 r. oddano do użytku tylko 13,6 tys. mieszkań wobec 16,1 tys.

w 1987 r. i 29,1 tys. w 1900 r. Również roczny plan oddawania

mieszkań /14953 mieszkania/ zrealizowano tylko w 92,6%. Przeważają­

ca część mieszkań oddanych do użytku w województwie katowickim zlokalizowana była na terenie miast. Charakterystykę mieszkań odda­

nych do użytku w 1988 r. w gospodarce uspołecznionej przedstawia poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Kraj Województwo

miesz­

kania

1987

= 100 miesz­

kania

1987

*100

kraj

= 100 Powierzchnia w tys. m 2 ..

Przeciętna powierzchnia mieszkania w m 2 ...

7243,7 57,8

96,9 101,2

705,2 56,0

06,0 102,2

10,0

\

98,3 'l

Wyposażenie mieszkań oddanych do użytku w województwie kato­

wickim, poza niewielką ilością mieszkań nie posiadających gazu

/3,8% ogółu oddanych mieszkań w gospodarce uspołecznionej/ i central nego ogrzewania /0,7%/, jest dobre. Wyposażenie mieszkań w gospodar­

ce nieuspołecznionej jest nieco gorsze - 98,0% mieszkań jest wy po sa­

żonych w centralne ogrzewanie, natomiast tylko w 859/24,3%/ mieszka­

niach zainstalowano gaz sieciowy.

(7)

Mieszkania w województwie katowickim należą do najdroższych w kraju. Przeciętny koszt 1 m* powierzchni użytkowej mieszkań

w budynkach mieszkalnych oddanych do użytku w gospodarce uspołecz­

nionej w 1908 r. kształtował się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogółem

Budownictwo spół­

dzielcze

zakładów

pracy komunalne w złotych

Kraj ... 63813 62382 67754 65556 Stołeczne warszawskie .. 62677 61788 65742 61147

Częstochowskie ... • 47158 46767 51980 -

Katowickie ... .... 82434 81236 86660 73403 Rzeszowskie ... 82887 . 86411 70361 82023

Szacuje się, że w kraju cena 1 n ł powierzchni użytkowej mieszkań w budynkach mieszkalnych w gospodarce nieuspołecznionej kształtuje się w granicach 74 tys. zł /bez ceny działki budowlanej/.

4 . R E A L I Z A C J A B U D O W N I C T W A M I E S Z K A N I O W E G O

^ I

P Ó Ł R O C Z U

T~9 8 9

R .

4.1. Efekty mieszkaniowe

W województwie katowickim w I półroczu br. wystąpił znaczny spadek liczby mieszkań oddanych do użytku. W gospodarce narodowej w okresie I półrocza br. przekazano 5634 mieszkania, tj. mniej niż w ub. r. o 15,0% /o 991 mieszkań/.

W gospodarce uspołecznionej przekazano tylko 4477 mieszkań, z czego w czerwcu oddano 1415 mieszkań, czyli ponad 30% efektów półrocza. Podobnie jak w kraju zanotowano w czerwcu największy

\

w tym roku spadek efektów budownictwa mieszkaniowego - o 33,6%, /w kraju o 19,0%/. W stosunku do kraju mieszkania oddane do użytku w gospodarce uspołecznionej stanowiły w I półroczu 1989 r.:

ogółem ... ... - 10,7%, w tym w budownictwie: spółdzielczym - 10,8%, zakładowym .. - 12,1%, komunalnym .. - 2,4%,.

(8)

Z ogólnej liczby oddanych do użytku mieszkań ponad 99% stano­

wią mieszkania w budynkach mieszkalnych. W budynkach niemieszkal­

nych', z adaptacji inwestycyjnej lub uzyskanych w wyniku przebudowy i zagospodarowania strychów oddano tylko 16 mieszkań, co stanowi 9,1% tego typu mieszkań przekazanych w kraju.

4.2. Zaawansowanie planu roczneno 1989 r.

Zaawansowanie realizacji rocznego planu oddawania mieszkań do użytku w gospodarce uspołecznionej wyniosło na koniec czerwca:

w kraju - 32,0%

w województwie - 37,2%

Największe zaawansowanie wykonania planu charakteryzuje budównic- two spółdzielcze - 39,0%, natomiast najniższe budownictwo komunal­

ne - 22,7%. Pod względem wykonania planu rocznego województwo kato­

wickie zajmuje 12 miejsce w kraju. Najwyższy stopień zaawansowania planu rocznego zanotowano w województwie sieradzkim - 49,4% /plan roczny 1508 mieszkań/, a najniższy w województwie ciechanowskim - 10,5% /plan roczny 1300 mieszkań/.

V/ I półroczu br. najwięcej mieszkań przekazano do użytku w województwach:

katowickim ... - 4477 stołecznym warszawskim - 2346 szczecińskim ... - 1999, a najmniej w następujących województwach:

ciechanowskim ... - 137 bialskopodlaskim .... - 157 chełmskim ... - 255

W budownictwie uspołecznionym do końca czerwca br. rozpoczę­

to realizację 169 budynków /9,0% budynków rozpoczętych w kraju/

o 4760 mieszkaniach.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użyt­

ku w I półroczu br. wyniosła 57,3 m 1 /w kraju 57,8 m*/.

(9)

9 Tabl. 1. ZASOBY MIESZKANIOWE ZAMIESZKANE /na podstawie spisów/

WYSZCZEGÓLNIENIE

7 XII 1978 7 XII 1908£¡7 ogółem m i a s t a wieś ogółem miasta wieś Mieszkania w tys. ... 1070,6 948,1 122,5 1243,4 .1114,0 120,6 Izby w t y s . ... 3306,9 2064,0 440,1 4161,6 3621,9 539,7 Powierzchnia użytkowa

mieszkań w tys.m2 .. 56235,4 40094,7 0140,7 71754,3 61555,2 10199,1 Ludność w mieszka­>

niach w t y s ... 3469,5 3009,8 459,7 3039,2 3354,5 404,7 Przeciętna:

liczba izb w miesz­

kaniu .... i... • 3,09 3,02 3,59 3,35 3,25 4,20 powierzchnia użytko­

wa w m 2 :

1 mieszkania .... 52,5 50,7 66,5 57,7 55,2 79,3 na 1 osobę ... 16,2 16,0 17,7 10,7 10,3 21,0 liczba osób na:

1 mieszkanie .... 3,24 3,17 3,75 3,09 3,01 3,77 1 izbę ... 1 ,05 1,05 1,04 0,92 0,93 0,90 a/ Wyniki wstępne MSP 1908 r.

Tabl. 2. ZASOBY MIESZKANIOWE ZAMIESZKANE37 U 1900 R.

Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE 1ł

Miesz­

kania Izby

Powierz­

chnia użytko­

wa mie­

szkań w tys.

m 2

Przeciętna liczba

iz.b w mie­

szkaniu

powierzchnia użytkowa w m 2

w t y s . miesz­

kania

na osobę Kraj - ogółem ... 10791,0 36653,3 637626,0 3,40 59,1 17,2 miasta ... 7096,0 23375,6 300579,0 3,29 53,6 16,9 wieś ... *... 3695,0 13277,7 257047,0 3,59 60,6 17,0 Województwo - ogółem 1240,2 4179,5 72079,0 3,35 57,7 10,0 1119,0 3637,3 61027,7 3,25 55,3 10,4 wieś ... 129,2 542,2 10251,3 4,20 79,4 21,1

a/ Na podstawie wstępnych wyników NSP 1900 r. powiększonych o licz bę ąieszkań oddanych do użytku w grudniu.

(10)

10

T a bl. 3. MIESZKANIA, IZBY I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ OODANYCH DO UŻYTKU W 1988 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE Kraj Województwo Kraj=100

MIESZKANIA

O G Ó Ł E M ... 189593 17372 9,2 miasta ... 139212 15475 11,1

wieś ... 50381 1897 3,8

GOSPODARKA USPOlECZNIONAa/ 125491 13840 11,0

miasta ... 112744 13325 11,8 wieś ... ... •12747 515 4,0 Terenowe organa administracji

państwowej ... 6415 275 4,3

Spółdzielnie mieszkaniowe ... 85879 9745 11,3 Zakłady pracy ... 33197 3820 11,5

GOSPODARKA NIEUSPOŁECZNIONA 64102 3532 5,5

miasta ... 26468 2150 co I—»

wieś ... 37634 1382 3,8

IZBY w tys.

O G Ó Ł E M ... 777,7 64,9 8,3 miasta ... 544,7 56,6 10,4

wieś ... ... 233,0 8,3 3,6

GOSPODARKA USP0ŁECZNI0NAa / ... 449,1 *7,1 10,5

miasta ... 403,5 45,6 11,3

wieś ... 45,6 1,5 3,4

Terenowe organa administracji

państwowej ... 21,0 0,9 4,1

Spółdzielnie mieszkaniowe ... 314,2 33,7 10,7 Zakłady pracy ... 113,9 12,5 11,0

GOSPODARKA NIEUSPOŁECZNIONA 308,2 17,8 5,8

miasta ... 129,3 11,1 8,6

wieś ... 178,9 ) 6,7 3,8

(11)

/

Tabl. 3. MIESZKANIA, IZBY I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKU W 1.908 R. /dok./

11

WYSZCZEGÓLNIENIE Kraj Województwo K r a j = 10 0 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ w tys. in2

O G Ó Ł E M ...

t 14061,2 1164,0 0,3

miasta ... 9336,5 990,4 10,6 wieś ... 4724,7 174,4 3,7 GOSPODARKA USPOŁECZNIONA . . . 7243,7 705,2 10,8 miasta ... 64 4 3,9 756,5 11,7

wieś ... 799,0 28,7 3,6

Terenowe organa administracji

państwowej ... 3 4 9,4 14,9 4,3 Spółdzielnie mieszkaniowe ... 4962,0 554 ,5 11,2

Zakłady pracy . ... . 1932,3 215,8 11,2

GOSPODARKA NIEUSPOŁECZNIONA 6817,5 379,6 5,6

miasta ... 2092,6 233,9 8,1 wieś ... 3924,9 145,7 3,7 a/ Podział według form własności, uwzględnia inwestora, a nie właś­

ciciela lub użytkownika. Łącznie H mieszkaniami uzyskanymi z ada­

ptacji inwestycyjnej.

Tabl. 4. EFEKTY MIESZKANIOWE W UKŁADZIE TERYTORIALNYM W 1988 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Mieszkania

Izby

Powierz chnia użytko-H wa mie­

szkań w tys.

m 2

Przeciętna p o ­ wierzchnia uży­

tkowa 1 miesz­

kania w nr

ogółem

w tym w gos­

podarce nieuspo

łocz- nio- , ne j

w gospodarce uspo­

łecz­

nionej

nieuspo­

łecz­

nionej WOJEWÓDZTWO ___ _____ 1737.2 3532 64071 1164,8 56,7 107,5

MIASTA

RAZEM ... 15475 2150 56612 990,4 56,8 100,8 w t y m :

Katowice ... 054 120 2930 54,4 54,1 122,3 Bytom ... 1000 05 3502 63,0 50,5 111,1

Chorzów ... 128 2 367 7,3 56,1 120,0

Dąbrowa Górnicza .... 1109 6 0 3943 60,8 58,8 112,1 Gliwice ... 074 42 3310 53,9 58,0 134,5

(12)

Ta b l . 4. EFEKTY MIESZKANIOWE W UKŁADZIE TERYTORIALNYM W 1980 R./dok./

12

WYSZCZEGÓLNIENIE

Mieszkania

Izby

Powierz­

chnia użytko­

wa mi e­

szkań w tys.

m 2

Przeciętna po­

wierzchnia uży.

tkowa l miesz­

kania w m 2

ogółem

w tym w gos­

podarce nieuspo łecz- nloa/

ne j

w gospodarce uspo­

łecz­

nionej

nieuspo­

łecz­

nionej

MIASTA /dok ./ ■ *

Jastrzębie-Zdrój .... 136 60 611 10,3 54,3 97,6

Mysłowice ... 557 60 2223 3 5,4 50,4 100,5 Ruda Śląska ... 010 ' 19 2690 47,3 56,9 122,3 Rybnik ... 650 200 2505 40,0 55,7 110,5 Sosnowiec ... 1353 00 4905 02,9 50,4 102,4 Tychy ... ... 815 101 3159 53,7 50,7 116,7 Wodzisław Śląski .... 665 154 2461 46,2 50,1 106,9 Zabrze ... 602 62 2375 41,9 54,9 127,1

WIEŚ

RAZEM ... 1097 1302 0259 174.4 55,7 105,4 w t y m :

Klucze ... 174 41 517 12,1 55,1 115,1 Pawłowice ... 199 40 777 12,9 57, V 93,2 Suszec ... 122 29 347 0,0 53,4 103,3 a/ Łącznic z budownictwem jednorodzinnym spółdzielczości mieszka­

niowej .

v .

Tabl. 5. MIESZKANIA ODDANE 00 UŻYTKU W 1909 R.

| I-VI

WYSZCZEGÓLNIENIE udział

kraj województwo województwa w kraju w \

r

W GOSPODARCE NARODOWEJ

plan roczny0/... 195625 154 56 7,9

wykonanie ... 59596 5634 9,5

■i wykonania planu rocz­

nego ... • 30,5 36,5 X

I-VI 1900 = 100 ... 91,9 05,0 X

(13)

Ta b l . 5. MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W 1909 R. /dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE

I-VI

udział

kraj województwo województwa w kraju w h

W GOSPODARCE NARODOWEJ /dok./ *

Izby oddane do użytku .... 241531 21617 8,9

I-VI 1960 = 100 ... 93,4 88,6 X

Powierzchnia użytkowa mie­

szkań w tys. m 2 ... 4327,3 384,9 8,9

I-VI 1900 = 100 ... 94,6 80,3 X

w tym W GOSPODARCE NIEUSPOŁECZNIONEJ

i

Mieszkania oddane do użytku

plan roczny ... 64051 3436 5,3

wykonanie ... 17761 1157 6,5

h wykonania planu rocz­

nego ... 27,4 33,7 X

I-VI 1988 = 100 ... 102,1 93,6 X

Izby oddane do użytku .... 90631 5899 6,5

I-VI 1988 = 100 ... 102,6 95,3 X

Powierzchnia użytkowa mie­

szkań w tys. m" ... 1910,3 128,6 6,7

I-VI 1908 = 100 ... 103,6 97,5 X

a/ Zatwierdzony na sesjach WRN.

Tabl. 6. MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ WEDŁUG FORM BUDOWNICTWA W 1909 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE

I-VI

udział

kraj województwo województwa w kraju w \ O G Ó Ł E M

Mieszkania oddane do użytku a/

plan rocznyb// ... 130774 12020 9,2 wykonanie ... 41035 4477 - 10,7

% wykonania planu rocz­

nego ... 32,0 37,2 X

I-VI 1900 = 100 ... 00,1 03,1 X

(14)

Tabl. 6. MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ WEDŁUG FORM BUDOWNICTWA W 19G9 R. /cd./

I-VI

WYSZCZEGÓLNIENIE udział

kraj wojewddztwo województwa w kraju w %

O G Ó Ł E M / d o k . /

Izby oddane do użytku .... 150900 15710 10,4

I-VI 1988 = 100 ... 88,6 06,3 X

Powierzchnia użytkowa mie­

szkań w tys. nr ... 2417,1 256,4 10,6 I-VI 1988 = 100 ... . 00,5 04,3 X

BUDOWNICTWO SPÓŁDZIELCZE

* n /

Mieszkania oddane do użytku -1

plan rocznyb/f... 92545 8140 0,8

wykonanie ... 29479 3176 10,8

\ wykonania planu rocz­

nego ... 31,9 39,0 X

I-VI 1900 = 100 ... 90,0 01,9 X

Izby oddane do użytku .... 100658 11346 10,4

I-VI 1988 = 100 ... 91,4 05,1 X

Powierzchnia użytkowa mie­

szkań w tys. m* ... 1704,4 102,4 10,7

I-VI 1980 = 100 ... 91,1 02,9 X

BUDOWNICTWO ZAKŁADÓW PRACY

Mieszkania oddane do użytkua/

plan rocznyb^ ... 31193 3669 11,0

wykonanie ... 10377 1253 12,1

% wykonania planu rocz­

nego ... 33,3 34,2 X

I-VI 1980 = 100 ... 84,3 02,0 X

Izby oddane do użytku .... 35796 4196 11,7

I-VI 1900 = 100 ... 04,9 ‘ 06,1 X

Powierzchnia użytkowa mie­

szkań w t y s . m' ... 605,5 71,1 11,7

I-VI 1900 = 100 ... 05,1 04,0 X

(15)

Ta b l . 6. MIESZKANIA'ODDANE DO UŻYTKU W GOSPODARCE USPOLECZNIÜkEá

r %

<

WEDŁUG FORM BUDOWNICTWA W 1909 R. /dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE

I-VI

udział

kraj województwo województwa w kraju w % BUDOWNICTWO KOMUNALNE

a / Mieszkania oddane do użytku

plan rocznyb/i... 6846 211 3,1

wykonanie ... 1979 48 2,4

% wykonania planu rocz­

nego ... . 20,9 22,7 X

I-VI 1908 = 100 ... 73,1 X X

Izby oddane do użytku .... 6446 176 2,7

I-VI 1908 = 100 ... 69,9 X X

Powierzchnia użytkowa mie­

szkań w tys. m 2 ... 107,1 2,9 2,7

I-VI 1988 = 100 ... 71,2 X X

a/ W budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z adaptacji inwesty- cyjnej oraz uzyskane w wyniku przebudów i zagospodarowania strychów b/ Zatwierdzony na sesjach WRN.

Yabl. 7. EFEKTY MIESZKANIOWE W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ W 1909 R

WYSZCZEGÓLNIENIE

I-VI .

udział

kraj województwo województwa w kraju w % W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

t/

Mieszkania oddane do użytku 41119 4441 10, 0

I-VI 1980 = 100 ... 80,3 02,9 X

Izby oddane do użytku ... 140093 15625 10 ,5

I-VI 1900 = 100 ___ ... 80,0 86,2 X

Powierzchnia użytkowa miesz­

kań w tys. m 2 ... 2379,3 254,8 10,7 I-VI 1900 = 100 ... 00,6 ‘ 84,2 X

W BUDYNKACH NIEMIESZKALNYCH 1 Z ADAPTACJI INWESTYCYJNEJ

Mieszkania oddane do użytku 397 36 9,1

I-VI 1900 = 100 ... 72,2 112,5 X

(16)

Tabl. 7. EFEKTY MIESZKANIOWE W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ W 1989 R. /dok./

WYSZCZEGÓLNIENI?

I-VI

kraj województwo udział

województwa w kraju w % W BUDYNKACH NIEMIESZKALNYCH

Izby oddane do użytku ...

I-VI 19B8 = 100 ...

Powierzchnia użytkowa miesz­

kań w tys. m* ... .

I Z ADAPTAC 1045 73,2 18,7 . 68,0

j i i n w e s t y c y; 93 114.8 1,6 110.8

INEJ /dok./

8,9

X

8,6 I-VI 1988 » 100 ... X

a/ W budynkach nowych lub rozbudowanych.

Tabl. 8. BUDYNKI MIESZKALNE R0ZP0CZĘTEa/ W GOSPODARCE USPOŁECZNIO­

NEJ W 1989 R.

••

I-VI WYSZCZEGÓLNIENIE

kraj województwo

udział

województwa w kraju w %

O G Ó Ł E M

budynki ... ... 1876 169 9,0

mieszkania ... 49878 4768 9,6

powierzchnia użytkowa

w tys. m 2 ... 2933,9 276,7 9,4 w tym spółr* ielcze

budynki ... 1152 134 11,6

mieszkania ... 37711 4136 ' 11,0 powierzchnia użytkowa

w tys. m 2 ... 2215,5 237,9 10,7

a/ Za moment rozpoczęcia budynku przyjęto zakładanie ław fundamen­

towych.

(17)

17 Tabl. 9. REALIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

I-VI

WYSZCZEGÓLNIENIE

kr aj województwo

rozpoczęted przekazane rozpoczęte" / przekazane 15 30 1989 1903 1909 1908 1989 1980 1909

Przychodnie zdrowia

obiekty ... 12 13 39 20 - 1 3 3

gabinety ... 106 133 337 160 - 0 30 9

Ośrodki zdrowia

obiekty .... 5 13 15 0 - 1 -

gabinety ... 29 03 74 30 - - 6 -

Żłobki

obiekty ... 0 0 7 5 2 1 2 —

miejsca ... 540 605 44 5 320 150 00 105 -

Przedszkola

obiekty ... 4 0 64 36 2 7 5 3 3 1

miejsca ... 5250 6719 3695 2215 540 400 205 40

Szkoły podstawowe

obiekty ... 37 70 65 40 2 1 3 1

pomieszczenia

do nauki .... 1155 704 490 240 41 33 27 10

a/ Za moment rozpoczęcia przyjęto zakładanie ław budynków.

WUS Katowic«, zam. W / 8 9 3^0 A4

entowych

(18)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :