WZÓR UMOWY nr RAP/80/2010

Download (0)

Pełen tekst

(1)

WZÓR UMOWY nr RAP/80/2010

zawarta w dniu: ………. 2010 roku pomiędzy:

Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław

nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867 reprezentowanym przez:

Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego – mgr Mariana Rybarczyka zwanym dalej ,,Zamawiającym”

z jednej strony, a

………

………

nr identyfikacyjny VAT: ……….REGON: ………

reprezentowaną przez:………..

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do KRS nr

………….. lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr ……….. i jednocześnie oświadcza, że ww. wpis jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (RAP/80/2010), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zmianami), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego elektrowni wodnej oraz przepławki dla ryb przy jazie Samotwór zlokalizowanym na rzece Bystrzycy (Ośrodek Edukacji Ekologicznej Samotwór ul. Główna 2b).

zgodnie z:

a) Opisem przedmiotu i zakresu zamówienia, b) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

c) przepisami Prawa budowlanego, Prawa wodnego i Prawa ochrony środowiska, d) przepisami bhp i p.poż.,

e) wizją lokalną obiektu,

f) uwarunkowaniami istniejącej infrastruktury technicznej.

Szczegółowy zakres usługi określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy „Przedmiot i zakres zamówienia”( wg załącznika 6 do SIWZ) stanowiący jej integralną część.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi:

za kwotę netto: ………..……….. zł

+ należny podatek VAT w kwocie: ……….……….. zł

(2)

ogółem brutto: ……….. zł

słownie brutto: ……….………zł

2. Podwykonawca tj:

………

Nr identyfikacji VAT: ………. REGON: ………

którego prezentuje: ………

zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, a zaakceptowaną przez Zamawiającego na zasadach określonych w rozdziale II SIWZ ust 5, wykona następujący zakres prac objętych zamówieniem (wymienić branże, prace):

………..

………..

………..

za kwotę netto: ……….………..… zł

+ należny podatek VAT w kwocie: ……….………... zł ogółem brutto: ……….………... zł

słownie brutto: ……….. zł zgodnie z złożoną ofertom.

3. Wysokość podatku VAT będzie naliczana zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji usługi:

1.Termin wykonania usługi: do 31 grudnia 2010 r.

§ 3 1. Wykonawca:

1) oświadcza, że posiada kwalifikację i uprawnienia dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

2) będzie wykonywał przedmiot umowy z należytą starannością, ponoszą pełna odpowiedzialność za rzetelne, kompetentne i terminowe jego wykonanie,

3) zrealizuje projekty w oparciu obowiązujące przepisy przy spełnieniu wymogów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku – w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

4)Zamawiający zastrzega sobie, że podzlecanie przez Wykonawcę usługi innym podwykonawcom niż wskazani w sposób, o którym mowa w rozdziale II ust. 5 SIWZ wymaga uprzedniej zgody zamawiającego wyrażonej co najmniej na 1 dzień przed terminem zawarcia umowy.

5)W przypadku wyrządzenia Zamawiającemu szkody przez Wykonawcę lub osoby, za które odpowiada w trakcie wykonywania przedmiotu umowy - Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia na własny koszt lub zapłatę stosownego odszkodowania.

(3)

6) Oświadcza, że znany mu jest zakres prac objęty przedmiotem zamówienia, warunki lokalne, aktualny stan prawny inwestycji, uwarunkowaniami istniejącej infrastruktury technicznej.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) Pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawców.

2) Do bieżącego informowania Zamawiającego o zaawansowaniu prac związanych z przedmiotem zamówienia, w tym działaniach dotyczących uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń na realizację przedsięwzięcia wg sporządzonego harmonogramu prac.

§4

1.Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość prac objętych niniejszą umową.

2.Gotowość do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca i po potwierdzeniu osiągnięcia gotowości przez Zamawiającego, odrębnym pismem powiadomi Zamawiającego.

3.Zamawiający wyznaczy odbiór w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania pisma od Wykonawcy.

4.Miejscem dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odbioru przedmiotu Zamówienia jest:

Dział Techniczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Mikulicza-Radeckego 6, 50-345 Wrocław

Zamawiający może zmienić miejsce dostarczenia przedmiotu umowy w drodze

jednostronnego oświadczenia. Oświadczenie w tym zakresie nie wymaga zachowania formy aneksu.

W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

5.Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym.

6.Z czynności odbioru strony sporządzają protokół odbioru w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

7.Podpisany protokół odbioru jest podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę.

§5

Wykonawca upoważnia ze swej strony do podpisywania faktur niżej wymienioną osobę:

………..

Należne wynagrodzenie będzie płatne na konto bankowe Wykonawcy

nr: ………

§ 6

1. Fakturowanie odbywać się będzie w dwóch częściach: 50% wartości umownej usługi po uzyskaniu decyzji ostatecznej pozwolenia na budowę, a pozostałą część po przekazaniu całości dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia.

2. Podstawą wystawienia faktur przez Wykonawcę będzie: dla części 1 dostarczona decyzja (pozwolenie na budowę) oraz dla części 2 sprawdzony i podpisany przez inspektorów nadzoru protokół odbioru prac projektowych.

3. Zamawiający będzie regulował bezpośrednio Wykonawcy tylko należności z faktur za usługi przez niego wykonane.

(4)

4. Faktury będą opłacone w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania wraz z kompletem sprawdzonych i podpisanych dokumentów z czynności odbioru częściowego lub końcowego. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy.

5. Okres rękojmi za wykonany przedmiot umowy wynosi, licząc od daty odbioru końcowego: 36 miesięcy.

Okres gwarancji za wykonany przedmiot umowy wynosi 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

6. Zlecenie wykonania części prac będących przedmiotem usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, uchybienia jego własne.

8. Na usługę wykonaną przez podwykonawców, gwarancji udziela Wykonawca.

§ 7

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi jeżeli rzeczy będące przedmiotem zamówienia mają wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikających z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił wykonawca.

2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiającemu przysługują, zachowując prawo do kar umownych i odszkodowania, następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem- Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi (na koszt Wykonawcy), zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad dających się usunąć, Zamawiający zachowując prawo do kar umownych i odszkodowania uzupełniającego może:

a) przyjąć przedmiot umowy z wadami (usterkami) obniżając wynagrodzenie za ten przedmiot proporcjonalnie do utraconej wartości użytkowej,

b) przyjąć przedmiot umowy wyznaczając termin na usunięcie wad a w razie zwłoki i po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego, obniżyć wynagrodzenie za wykonany przedmiot odbioru,

c) odmówić przyjęcia przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, bądź odstąpić od umowy.

4. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.

5. W sytuacji wykrycia wady, Zamawiający zawiadomi wykonawcę na piśmie, o jej stwierdzeniu chyba, że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad. W przypadku nie przybycia w wyznaczonym terminie pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy celem dokonania weryfikacji zgłoszenia, Zamawiający sporządzi protokół wad i usterek jednostronnie, określając termin na usunięcie stwierdzonych wad i usterek.

(5)

6. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie po zgłoszeniu pisemnym usunięcia wad przez wykonawcę.

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają po 36 miesiącach licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Uprawnienia z tytułu gwarancji za wady wygasają po 60 miesiącach dla od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

9. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy (i podwykonawców) w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru.

10. Jeżeli Zamawiający przed odbiorem przyjął przedmiot umowy, bieg terminu po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, rozpoczyna się w dniu przyjęcia przedmiotu.

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji także po upływie terminów rękojmi i gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym wypadku roszczenia zamawiającego wygasają w ciągu roku od daty zgłoszenia reklamacji.

12. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

§ 8

W razie zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy 1. Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

a) niedotrzymanie terminu umownego wykonania całego przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, a jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 7 dni w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dalszy dzień zwłoki,

b) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

c) Za dopuszczenie do realizacji innych podwykonawców wbrew postanowieniom §3 niniejszej umowy tj. bez uprzedniej zgody Zamawiającego każdorazowo w wysokości 5% należnego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Strony ustalają prawo dochodzenia kar za:

a) niedotrzymania terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub z tytułu rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, a jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 10 dni – 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dalszy dzień.

b) w przypadku nieusunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

(6)

4. Wykonawca oświadcza że wyraża zgodę na potrącenie z należnego wynagrodzenia kar umownych określonych w niniejszej umowie.

§ 9

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Wykonawcy, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy.

2. Zamawiającemu:

- gdy Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał pracę pomimo ustaleń o których mowa w § 3 ust. pkt. 2 i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, a także z przyczyn określonych w Kodeksie cywilnym,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiając może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

- gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wbrew postanowieniom oferty i niniejszej umowy.

§ 10

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy w formie pisemnego aneksu dotyczącego w szczególności:

a) przedłużenia terminu realizacji w następujących sytuacjach:

- z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku wystąpienia siły wyższej, - zmian osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego z przyczyn losowych.

b) inne zmiany:

- jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

- możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu wykonawcy i zamawiającego, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko,

- możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innego zakresu prac niż wskazany w ofercie wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji usługi o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ,

c) warunki dokonywania zmian:

- inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, - uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, - forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych zasad podlega unieważnieniu.

§ 11

Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwym sądom powszechnym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

(7)

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.

§ 13

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla Zamawiającego trzy egzemplarze i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający: Wykonawca:

... ...

Załączniki do niniejszej umowy:

1. Przedmiot i zakres zamówienia”( wg załącznika 6 do SIWZ) 2. Formularz ofertowy.

3. Umowa/y z podwykonawcą/ami.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :