• Nie Znaleziono Wyników

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego*

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego*"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

Projekt pt.: „Twoja nowa szansa – wspieranie kobiet na rynku pracy”*

Nr zapytania: 2/2010/KZ/LIP/MI Mielec, dnia 25 marca 2010

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) niniejszy dokument zawiera zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów w ramach projektu „Twoja nowa szansa – wspieranie kobiet na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający:

Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec Tel. 17/ 77 33 040, fax. 17/ 77 33 041

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie kursów zawodowych:

1. Opiekunka do osób starszych i dzieci dla 8 beneficjentów, 2. Podstawy księgowości w małej firmie dla 11 beneficjentów,

3. Profesjonalna obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej dla 11 beneficjentów.

Zleceniodawca nie przyjmuje ofert cząstkowych. Oferta musi określać średni koszt przeszkolenia jednej osoby w danym kursie.

Czas trwania kursów:

240 godzin (3 grupy x 80 godzin)

Liczba uczestników kursów:

30 beneficjentów

(2)

Termin realizacji zamówienia:

19 kwiecień 2010 – 14 maj 2010

Miejsce kursów:

Lipsko

Podstawowe kryteria oceny ofert:

A) Cena oferty - 100%,

Istotne warunki zamówienia do zapewnienia, których zobowiązany jest Wykonawca:

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Zapewnienia odpowiednich sal szkoleniowych.

2. Zapewnienia osób prowadzących zajęcia o odpowiednich kwalifikacjach.

3. Dostarczenia materiałów szkoleniowych i materiałów dydaktyczne np. notesy, długopisy.

4. Dostarczenia beneficjentom podręczników dostosowanych do poziomu kursu 5. Przekazania beneficjentom Certyfikatów/zaświadczeń ukończenia kursu.

6. Prowadzenie dziennika kursu, list obecności oraz innych dokumentów wg zaleceń Zamawiającego.

7. Przedłożenie harmonogramu kursu w terminie: 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu.

8. Pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia muszą być oznaczone poprzez umieszczenie logo Unii Europejskiej, logo Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz odpowiednich napisów informujących o szkoleniu.

(3)

Wymagane informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie należy załączyć do oferty:

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru załącznik nr 2 do niniejszej dokumentacji.

2. Aktualne zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji.

3. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej dokumentacji.

Sposób przygotowania oferty :

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.1).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis:

Zamówienie nr 2/2010/KZ/LIP/MI „Zapytanie ofertowe na realizację kursów zawodowych w ramach projektu Twoja nowa szansa – wspieranie kobiet na rynku pracy”.

Sposób składania oferty:

Ofertę złożyć można:

a) osobiście w siedzibie Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń: ul.

Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec,

b) pocztą - Wektor Consulting s.c. ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec c) pocztą elektroniczną na adres: lipsko@wektor.org.pl

d) faksem pod nr. /017/ 77 33 041.

Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 31 marca 2010 do godz. 09:00

(4)

Nr zamówienia 2/2010/KZ/LIP/MI

Pieczęć firmowa wykonawcy

Po zapoznaniu się z Państwa zapytaniem ofertowym oraz zweryfikowaniu naszych możliwości zrealizowania zlecenia nie będziemy mogli zrealizować kursów w podanym terminie.

………..

podpis

(5)

Załącznik nr 1

Nr zamówienia 2/2010/KZ/LIP/MI

Pieczęć firmowa wykonawcy OFERTA CENOWA

Do: Wektor Consulting s.c.

ul. Sienkiewicza 1 39-300 Mielec

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące projektu „Twoja nowa szansa – wspieranie kobiet na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na przeprowadzenie kursów zawodowych:

1. Opiekunka do osób starszych i dzieci dla 8 beneficjentów, 2. Podstawy księgowości w małej firmie dla 11 beneficjentów,

3. Profesjonalna obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej dla 11 beneficjentów.

oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia za cenę ogółem ……..……… zł brutto.

Na tą cenę składają się poszczególne pozycje:

1. Cena brutto za przeszkolenie 1 osoby w zakresie opiekunka do osób starszych i dzieci:

……….. (słownie: ………...………) w tym podatek VAT ……….(%)………

2. Cena brutto za przeszkolenie 1 osoby w zakresie podstawy księgowości w małej firmie:

……….. (słownie: ………...………) w tym podatek VAT ……….(%)………

3. Cena brutto za przeszkolenie 1 osoby w zakresie Profesjonalna obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej:

……….. (słownie: ………...………) w tym podatek VAT ……….(%)………

(6)

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:

……….

Miejscowość………, dnia...

………

Podpis i pieczątka wykonawcy

(7)

Załącznik nr 2

Nr zamówienia 2/2010/KZ/LIP/MI Pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu w odpowiedzi na zapytanie ofertowe oświadczam, że:

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przekazanej przez zamawiającego dokumentacji prac i czynności,

3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1, ust. 2, ustawy prawo zamówień publicznych, który między innymi mówi, iż: Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

a) Dostawców i wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością,

b) Dostawców i wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,

c) Dostawców i wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

e) Osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

Miejscowość ..., dnia ...

...

Podpis i pieczątka wykonawcy

(8)

Załącznik nr 3

Nr zamówienia 2/2010/KZ/LIP/MI Pieczęć firmowa wykonawcy

WYKAZ

kadry dydaktycznej wyznaczonej do wykonania przedmiotu zamówienia

Lp. Imię i nazwisko instruktora lub wykładowcy Zakres uprawnień Przewidziany zakres powierzonych obowiązków w ramach realizacji zamówienia.

1.

2.

3.

4.

5.

Miejscowość ………, dnia ...

...

Podpis i pieczątka wykonawcy

Cytaty

Powiązane dokumenty

‐ Planuje się zamontowanie na działce przyszkolnej urządzeń placu 

Pod uwagę będą brane doświadczenia trenerskie Wykonawcy (ilość przeprowadzonych godzin szkolenia w zakresie tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz

27) Zachowanie w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych podczas realizacji projektu, a w szczególności mogących stanowić tajemnicę służbową

- złożenia Zamawiającemu po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia: dziennika zajęć, listy obecności, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, 1

a) zapewnienie uczestnikom szkoleń i warsztatów odpowiednich materiałów szkoleniowych i dydaktycznych oznaczonych odpowiednimi logotypami , które są dostępne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego1. Szkoła Podstawowa nr 58 w

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego1. Szkoła Podstawowa nr 58 w

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. dzieci stawianie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego1. Szkoła Podstawowa nr 58 w

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego1. Szkoła Podstawowa nr 58 w

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych dla rodziców w zakresie wsparcia kompetencji wychowawczych związanych z rozwijaniem umiejętności społecznych

"Pasja naukowa dziecka - młodego odkrywcy” (indywidualne konsultacje trenerów, nauczycieli

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych dla rodziców w zakresie wsparcia kompetencji wychowawczych związanych ze stymulowaniem zainteresowań i pasji dziecka (ZSOI

na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania wycieczek dla uczestników projektu „Teraz myślę o przyszłości” współfinansowanego ze środków

ewidencji godzin w okresie realizacji zadań w ramach niniejszego zamówienia Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że miesięczny wymiar pracy podmiotu, o którym mowa

(data, pieczęć Wykonawcy i podpis osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji w imieniu Wykonawcy).. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

ewidencji godzin w okresie realizacji zadań w ramach niniejszego zamówienia Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że miesięczny wymiar pracy podmiotu, o którym mowa

ewidencji godzin w okresie realizacji zadań w ramach niniejszego zamówienia Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że miesięczny wymiar pracy podmiotu, o którym mowa

3) ukończone studia magisterskie na kierunku innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, która ponadto posiadanie przygotowania pedagogicznego i ukończone

1) ukończone studia wyższe na kierunku zgodnym lub zbliżonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć. 2) ukończone studia wyższe w specjalności zgodnej lub

Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca odpowiedzialny