• Nie Znaleziono Wyników

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

INFORMATOR DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE

STYPENDIUM SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2012/2013 I. KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE

Zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Gdańsk:

Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (dzieci i młodzież upośledzona umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu głębokim uczęszczająca na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

II. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Rodzice ucznia, Pełnoletni uczeń,

Dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom upośledzonym realizację obowiązku szkolnego – za zgodą rodzica ucznia.

Świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu – za zgodą rodzica ucznia.

III. PODSTAWOWE ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Np. jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu przedstawia dochody rodziny za sierpień.

W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 351 zł na osobę w rodzinie – od X 2012 r. 456 zł na osobę w rodzinie.

Wysokość stypendium ustalana jest zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska na dany rok szkolny.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Druki wniosków obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 można pobrać po dniu 15.08.2012 r.

w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Gdańsku mieszczącej się przy ul. Powstańców Warszawskich 25, godziny otwarcia:

poniedziałek–piątek 8.00–15.00, środa 8.00-17.00 lub ze strony internetowej www.mopr.gda.pl – menu: POMOC MATERIALANA DLA UCZNIÓW – FORMULARZE

Kontakt telefoniczny z pracownikiem - 58 326 50 18.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 17.09.2012 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR w Gdańsku lub przesłać drogą pocztową na adres ośrodka.

W przypadku słuchaczy kolegiów wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2012 r.

w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR w Gdańsku lub przesłać drogą pocztową na adres ośrodka.

(2)

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (art. 57 kodeksu postępowania administracyjnego).

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie wskazanego wyżej terminu – w tych przypadkach każdy wniosek należy szczegółowo uzasadnić, uprawdopodobniając, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy osoby zainteresowanej złożeniem wniosku.

V. NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,

W przypadku ubiegania się o świadczenia dla pełnoletniego ucznia kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o świadczenia w jego imieniu,

Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia,

Zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanych dochodach netto z tytułu zatrudnienia lub umów o świadczenie usług (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku) np. zaświadczenie od pracodawcy,

Zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania – zawsze w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie uzyskanym w roku kalendarzowym 2011 lub oświadczenie w tym zakresie oraz oświadczenie dot. okresu prowadzenia działalności gosp.

w poprzednim roku kalendarzowym,

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),

zaświadczenie o zawieszeniu lub wykreśleniu prowadzonej działalności gospodarczej, Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów netto (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),

Kopia przekazu pocztowego poświadczającego otrzymanie emerytury, renty inwalidzkiej lub rodzinnej(z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku) lub oświadczenie dot. kwoty ww. świadczenia,

Oświadczenie o braku zatrudnienia,

Oświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy,

Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

W przypadku osób niekorzystających ze świadczeń wypłacanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS w Gdańsku (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) – zaświadczenie organu prowadzącego postępowania egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za m-c poprzedzający złożenie wniosku,

Oświadczenie o przekazaniu i otrzymaniu dobrowolnych alimentów (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),

Zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego – określający ilość hektarów przeliczeniowych,

Dowód opłacenia składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),

Oświadczenie o korzystaniu z dodatku mieszkaniowego,

Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych przyznanych przez WAŻNE – stypendium przyznawane jest na rok szkolny, zatem wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku.

(3)

Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej udzielanej przez MOPR w Gdańsku.

Jednocześnie informujemy, iż w indywidualnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Uwaga: W przypadku składania kopii dokumentu należy przedstawić oryginał do wglądu.

VI. JAK OBLICZYĆ DOCHÓD RODZINY

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i hektarów przeliczeniowych oraz innych źródeł sumuje się.

OBLICZANIE DOCHODU NETTO:

Przychód wykazany na zaświadczeniu np. pracodawcy pomniejszany jest o należny podatek, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

OBLICZANIE DOCHODU UZYSKIWANEGO Z GOSPODARSTWA ROLNEGO:

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł – od X 2012 r. – 250 zł

OBLICZANIE DOCHODU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

I. Działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach – wszystkie pomniejszenia zgodnie z kwotami wskazanymi w zaświadczeniu urzędu skarbowego za rok kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku, następnie:

(4)

W przypadku kiedy podatnik nie prowadził działalności gospodarczej składa oświadczenie.

II. Działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem dochodowym na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dochód ustala się na podstawie oświadczenia podatnika.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotność kwoty 456 zł - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

DO DOCHODU NIE WLICZA SIĘ:

1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2. zasiłku celowego;

3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4. wartości świadczenia w naturze;

5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

6. stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium o charakterze motywacyjnym.

VII. DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

Wnioskodawca może otrzymać stypendium szkolne jako częściową lub całkowitą refundację kosztów udokumentowanych zakupów i opłat.

Refundacja dokonywana będzie na podstawie ORYGINAŁÓW rachunków lub faktur (TYLKO IMIENNYCH) dostarczonych do organu niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż do końca okresu, na który przyznano stypendium w danym roku szkolnym.

Przykłady przedmiotów, których zakup może być refundowany przez stypendium szkolne (dla jednego ucznia):

1. Przybory szkolne, jak np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty, itp.

2. Podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne, encyklopedie, atlasy, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia wymagane obligatoryjnie przez szkołę (dotyczące wyłącznie programu edukacji ucznia w roku szkolnym, na który ubiega się o stypendium).

3. Tornistry (2 sztuki w roku szkolnym), stroje i obuwie sportowe (2 pary w roku szkolnym), fartuchy czy rękawice ochronne dla uczniów szkół zawodowych.

4. Sprzęt sportowy dla uczniów szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, ale służący wyłącznie do edukacji sportowej (rower jako środek transportu nie stanowi celu edukacyjnego).

5. Opłaty:

a) za zajęcia edukacyjne pozaszkolne np. języków obcych,

(5)

d) za zajęcia gimnastyki korekcyjnej,

e) za wycieczki turystyczno-krajoznawcze – organizowane przez szkołę, f) za wyjścia do kin, teatrów i muzeów – organizowane przez szkołę, g) za wyjazdy do „zielonej szkoły”,

h) za abonament internetowy, i) związane z pobieraniem

j) nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych poza miejscem zamieszkania: zwrot za bilety, za zakwaterowanie w bursie czy internacie,

6. Mundurek szkolny i strój galowy na akademie szkolne.

VIII. ŚWIADCZENIA NIENALEŻNIE POBRANE

RODZICE DZIECKA, PEŁNOLETNI UCZEŃ, DYREKTOR SZKOŁY SĄ OBOWIĄZANI W TERMINIE 7 DNI POWIADOMIĆ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU, O USTANIU PRZYCZYN, KTÓRE BYŁY PODSTAWĄ PRZYZNANIA STYPENDIUM, NP. ZMIANA MIEJSCA ZAMIESZKANIA, ZAMELDOWANIA, ZAPRZESTANIE NAUKI PRZEZ UCZNIA, ZMIANA W DOCHODACH RODZINY.

Stypendium wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium lub w przypadku braku możliwości udokumentowania wydatków, bądź w przypadku wykorzystania stypendium na inne cele niż edukacyjne.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy portów morskich i

opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje

Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych

Oferent może bowiem powierzyć wykonanie części swoich zadań podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że sam mógłby je wykonywać, co miałoby miejsce jedynie w

5) dorosłe osoby niepełnosprawne bezrobotne poszukujące pracy, zarejestrowane w PUP nie później niż w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek,

Dane osobowe przekazane przez Wnioskodawcę będą przetwarzane dla celów związanych z udzielaniem dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych/ technicznych/

Dane osobowe przekazane przez Wnioskodawcę będą przetwarzane dla celów związanych z udzielaniem dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych/ technicznych/

Dane osobowe przekazane przez Wnioskodawcę będą przetwarzane dla celów związanych z udzielaniem dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych/ technicznych/

Art. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 1e i

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód

Pion pomocy środowiskowej Zastępca Dyrektora MOPR ds..

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenie/a o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu i PFRON (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód

6. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym

Wydział pomocy środowiskowej Zastępca Dyrektora MOPR ds..

o ochronie danych osobowych (tekst jedn..: Dz. zm.) oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Instytucie Badań Systemowych PAN, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym

2) Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje

4.. ustalającej jego wysokość na ten rok wydanej na wniosek zmarłego przedsiębiorcy lub jego wspólnika, w części przypadającej na okres od dnia następującego po dniu

Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego biletów tramwajowych i autobusowych emitowanych

Załącznik nr 8 Regulaminu ustalania wysokości , przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i