III PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ SZKÓŁ ŚWIĘTEJ RODZINY

Pełen tekst

(1)

III PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ SZKÓŁ ŚWIĘTEJ RODZINY

Diagnoza została przeprowadzona przez Radę Pedagogiczną 1 października 2002r., pod kierunkiem psychologa szkolnego. W wyniku diagnozy nasze działania powinny być skierowane do grupy niskiego ryzyka.

Nasz program (profilaktyka I-rzędowa) polega na promocji zdrowia i zapobieganiu

zagrożeniom poprzez rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wymogami życia – jej celem jest odroczenie inicjacji.

W programie profilaktycznym uwzględniliśmy specyfikę i charakter naszych szkół:

1. budowanie sojuszu wychowawczego,

2. inwestowanie w kompetencje nauczycieli i motywowanie ich do podejmowania wysiłków w zakresie profilaktyki,

3. przygotowanie i realizacja konkretnego planu w oparciu o cele główne

z uwzględnieniem etapu edukacyjnego uczniów (szkoła podstawowa 0 – III, IV – VI, gimnazjum I – III) konkretnych zadań do realizacji.

Cele główne to:

1. kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

2. wdrażanie do dbałości o własne prawa i do poszanowania praw innych – postawy asertywne (profilaktyka uzależnień),

3. przeciwdziałanie agresji.

Cele programu profilaktycznego są zbieżne z założeniami programu wychowawczego szkół – patrz Program Wychowawczy Szkół Świętej Rodziny.

Dla utrwalenia tej zbieżności wskazana ewaluacja, w miarę potrzeb określona po przeprowadzonych zajęciach z profilaktyki.

W kontekście działań profilaktycznych uważamy za szczególnie ważne:

1. silną więź dziecka z rodzicami,

2. zainteresowanie nauką (inwestowanie we własny rozwój), 3. doświadczenie religijne – praktyki,

4. szacunek dla norm i autorytetów, 5. konstruktywna grupa rówieśnicza.

(2)

PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA 0 – III

Cele główne to:

1. kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

2. wdrażanie do dbałości o własne prawa i do poszanowania praw innych – postawy asertywne (profilaktyka uzależnień),

3. przeciwdziałanie agresji.

Cele główne Cele szczegółowe Formy realizacji Odpowiedzialność 1. Kształtowanie

postaw promujących zdrowy tryb życia.

1. Zna i przestrzega zasady

bezpieczeństwa.

2. Dba o higienę osobistą i utrzymuje porządek

w pomieszczeniach szkolnych.

3. Właściwie wykorzystuje czas wolny –

wypoczynek aktywny i

wyrabianie nawyku zdrowej rywalizacji.

1. Pogadanka.

2. Spotkania z policjantem, strażakiem, lekarzem, pielęgniarką

( z uwzględnieniem programu).

1. Pogadanka.

2. Spotkanie z pielęgniarką i lekarzem.

3. Programy edukacyjne promujące zdrowy tryb życia.

4. Lektury-czytanie i omawianie.

5. Wycieczki tematyczne.

6. Stosowanie w praktyce zasad dotyczących higieny- mycie zębów, spożywanie zdrowej żywności, itp.

1. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych

(korektywa, koło taneczne, basen, tenis), zabawy i mecze na powietrzu.

•wychowawca

•nauczyciele przedmiotowi

•rodzice

nauczyciele zajęć sportowych, nauczyciele

świetlicy, ratownik na basenie

rodzice

(3)

2. Wdrażanie do dbałości o własne prawa i do

poszanowania praw innych.

1. Identyfikuje się ze szkolną grupą rówieśniczą.

2. Rozpoznaje i nazywa uczucia, szanuje uczucia innych.

3. Ma świadomość swojej

niepowtarzalności, a jednocześnie odczuwa silną potrzebę obcowania z rówieśnikiem.

4. Integracja z całą społecznością szkolną.

1. Gry i zabawy integracyjne (0-III).

2. Organizowanie szkolnych uroczystości (urodziny, bale).

3. Wycieczki klasowe.

Wspólne przebywanie w świetlicy szkolnej.

4. Koła zainteresowań.

1. Tematyczne gry i zabawy.

2. Reagowanie

w konkretnych sytuacjach (uczenie rozwiązywania problemów, konfliktów).

3. Lektury szkolne, filmy.

1. Indywidualizacje nauczania.

2. Udział

w przedstawieniach klasowych.

3. Prezentacja własnych zainteresowań na forum klasy.

1. Wspólne przygotowanie zajęć (np. plastycznych, historycznych).

2. Organizacja i udział w uroczystościach szkolnych:

-wspólne Msze Święte -święto szkoły

-kolędowanie -Komunia Święta -inne uroczystości.

•wychowawca

•rodzice

•nauczyciele przedmiotów

•katecheta

•ks. prefekt

3. Przeciwdziałanie agresji.

1. Umie odróżnić dobro od zła.

2. Potrafi

powiedzieć „nie”

w sytuacjach konfliktowych (ćwiczenie postaw asertywnych).

1. Lektury – baśnie, bajki.

2. Teatr, inscenizacje.

3. Ukazywanie dobra i zła w konkretnej sytuacji.

4. Rozpoznanie dobra i zła.

1. Scenki rodzajowe (podczas zajęć, lekcji).

2. Uczenie rozwiązywania konfliktów.

•wychowawca

•rodzice

•katecheta

•ks. prefekt

(4)

3. Uczy się

właściwie wybierać programy

telewizyjne, gry komputerowe, czasopisma.

4. Respektuje umowy i zasady przyjęte w trakcie określonych działań grupy (normy kultury osobistej w relacji z dorosłymi i dziećmi).

1. Lekcje biblioteczne.

2. Koła zainteresowań.

1. Egzekwowanie regulaminu szkolnego i zasad ustalonych przez nauczyciela.

•biblioteka

•wychowawca

•rodzice

•psycholog

•wszyscy

pracownicy szkoły

(5)

KLASA IV – VI

Cele główne to:

1. kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

2. wdrażanie do dbałości o własne prawa i do poszanowania praw innych – postawy asertywne (profilaktyka uzależnień),

3. przeciwdziałanie agresji.

Cele główne Cele szczegółowe Formy realizacji Odpowiedzialność 1. Kształtowanie

postaw promujących zdrowy tryb życia.

1. Prowadzę higieniczny tryb życia.

2. Umiem planować swój dzień.

3. Szukam hobby – rozwijam

zainteresowania.

Zachowuję

równowagę między aktywnymi formami wypoczynku a

biernymi (tv, internet, gry komputerowe).

4. Przestrzegam zasad bezpieczeństwa.

1. lekcje przyrody 2. lekcje plastyki 3. lekcje w-f 4. prelekcje 5. film

1. godz. wych.–dyskusja 2. lekcje przyrody 3. wdżwr

4. koła zainteresowań

1. koła zainteresowań 2. godz. wych.

3. spotkania z ciekawymi ludźmi

4. przygotowanie gazetek 5. prezentacje i wyroby plastyczne

1. godz. wych.

2. lekcje informatyki – bezpieczny internet 3. spotkanie z

policjantem, pielęgniarką 4. karta rowerowa

•nauczyciele przedmiotowi

•wychowawca

•nauczyciel przyrody

•psycholog

•nauczyciel wdżwr

wszyscy

nauczyciele (koła zainteresowań)

•nauczyciel techniki i informatyki

•nauczyciel przyrody

•nauczyciel w-f

•wychowawca 2. Wdrażanie do

dbałości o własne prawa i do

poszanowania praw innych.

1. Wyciągam wnioski z zachowania swojego i cudzego, potrafię je analizować.

2.Jestem

tolerancyjny- uczę się odpowiedzialności za siebie i innych.

1. dyskusja – j.polski, godz. wych.

2. scenki 3. filmy

4. lekcje wdżwr

1. lekcje religii 2. godz. wych.

3. lekcje wdżwr

•wychowawca

•nauczyciele przedmiotów

•katecheta

•ks. prefekt

(6)

3. Znam dokumenty organizacji

międzynarodowych chroniące prawa człowieka.

4. Znam i przestrzegam Kodeks Praw i Obowiązków Ucznia, Prawa Ucznia.

5. Znam

Regulamin Szkoły

1. godz. wych.

2. lekcje historii

1. godz. wych.

2. lekcje historii

1. godz. wych.

•wychowawca

•psycholog

•nauczyciele przedmiotów

3. Przeciwdziałanie agresji.

1. Umiem radzić sobie z negatywnymi emocjami, jestem samokrytyczny.

2. Uczę się przeciwstawiać agresji, jestem asertywny.

3. Jestem krytyczny wobec wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu i gry komputerowe.

1. godz. wych.

2. lekcje wdżwr

1. lekcje religii 2. lekcje j.polskiego 3. lekcje w-f

4. godz. wych.

(warsztaty, dyskusje, filmy)

1. godz. wych.

2. lekcje. j. polskiego 3. lekcje w-f

4. lekcje religii 5. lekcje wdżwr (dyskusje)

6. lekcje informatyki

•wychowawca

•psycholog

•nauczyciele przedmiotów

(7)

GIMNAZJUM

Klasa I – III

Cele główne to:

1. kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

2. wdrażanie do dbałości o własne prawa i do poszanowania praw innych – postawy asertywne (profilaktyka uzależnień),

3. przeciwdziałanie agresji.

Cele główne Cele szczegółowe Formy realizacji Odpowiedzialność 1. Kształtowanie

postaw promujących zdrowy tryb życia.

1. Zapoznanie z higienicznym trybem życia.

a) wiedza dotycząca działań pro

zdrowotnych, b) wdrażanie umiejętności

organizowania czasu, pracy,

c) zachęcanie do aktywności fizycznej, d) umiejętność

organizowania czasu wolnego z

zachowaniem równowagi między aktywnymi formami wypoczynku a

biernymi (tv, internet, gry komputerowe) e) rozwijanie zainteresowań,

f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

1. lekcje biologii w kl. I 2. pogadanki i kontrola stanu zdrowia

3. filmy na godz. wych.

4. dyskusja na godz. wych.

5. lekcje wdżwr 6. koła zainteresowań 7. spotkania z ciekawymi ludźmi

8. lekcje edukacji dla bezpieczeństwa – kl. III 9. zajęcia z doradztwa zawodowego – kl. III 10. lekcje informatyki – kl.

I, II

•nauczyciele przedmiotów

•wychowawca

2. Wdrażanie do dbałości o własne prawa

i poszanowania praw innych.

1. Właściwe poczucie własnej wartości.

1. lekcje religii 2. wdżwr 3. godz. wych.

4. zajęcia klasowe 5. właściwie stosowany system oceniania

6. spotkania z rodzicami i uczniami (zespoły) 7. praca w wolontariacie i samorządzie szkolnym

•katecheta

•ks. prefekt

•nauczyciele przedmiotów

•wychowawca

•opiekun wolontariatu

•opiekun samorządu szkolnego

(8)

2. Właściwe relacje z ludźmi:

-relacje

z rówieśnikami -relacje z dorosłymi ( nauczyciele)

3. Znam dokumenty organizacji

międzynaradowych chroniące praw człowieka.

4. Znam

i przestrzegam Kodeks Praw

i Obowiązków Ucznia, Prawa Dziecka

5. Znam Regulamin Szkoły.

1. wspólna praca zespołu klasowego

2. wspólna rozrywka:

wycieczki, spotkania klasowe

3. warsztaty rozwiązywania konfliktów, postaw

asertywnych (w ramach wdżwr)

4. wspólne przygotowanie liturgii

5. działalność pozalekcyjna (schola, samorząd szkolny) 6. kursy ewangelizacyjne 7. przygotowanie świąt szkolnych (np. Święto Szkoły, wigilia) 8. rekolekcje

9. koła zainteresowań 10. wolontariat

1. lekcje historii 2. wos

3. wdżwr 4. godz. wych.

•opiekun samorządu szkolnego

•opiekun wolontariatu

•ks. prefekt

•wychowawca

•nauczyciele przedmiotów

3. Przeciwdziałanie agresji

1. Uświadomienie przyczyn agresji.

2. Uczenie radzenia sobie z agresją.

1. godz. wych.

2. wdżwr i wos

1. lekcje w-f i koła sportowe

2. dbałość o mienie szkolne 3. rozmowy

śródmsemestralne

•nauczyciele przedmiotów

•wychowawca

•psycholog szkolny

(9)

3. Uczenie radzenia sobie ze stresem.

4. Pokazanie zagrożeń związanych z nie radzeniem sobie ze stresem

1. ekspresja emocjonalna poprzez sztukę

2. dobra organizacja pracy na lekcjach + sprawdziany 3. dobra organizacja czasu wolnego (przerw)

na terenie szkoły 4. stała obecność osób dorosłych przy uczniach (na przerwach)

1. pogadanki 2. filmy 3. warsztaty

•psycholog

•wychowawca

•nauczyciel wdżwr

•nauczyciele dyżurujący

Proponowany Program Działań Profilaktyki dotyczący obu szkół stanowi integralną całość z Programem Wychowawczym i uzupełniony jest dodatkowymi działaniami. Cykl spotkań na zakończenie szkoły podstawowej i gimnazjum podejmujący zagadnienia uzależnień, ma stanowić przygotowanie dzieci i młodzieży klas kończących szkołę do radzenia sobie z zagrożeniami w nowych środowiskach.

W klasie VI szkoły podstawowej i gimnazjum proponujemy program profilaktyczny

”Rozwój na trzeźwo”. Autor: Zbigniew Michalczyk, kierownik oddziału terapii uzależnień MCN w Zagórzu k/Warszawy. Realizator: Krystyna Motyka – terapeuta uzależnień.

Cykl spotkań skierowany do uczniów uzupełniany jest o prelekcje dla rodziców i nauczycieli.

W ramach wzmacniania więzi rodzinnej, jako czynnika chroniącego proponujemy rodzicom:

1. włączenie w realizację Programu Działania Profilaktyki, 2. włączenie w zadania codziennego życia szkoły:

- organizacja imprez i uroczystości (Wigilia, Pascha, Święto Szkoły), - opieka w czasie wycieczek,

- budowanie wzajemnego autorytetu,

- aktywny udział w spotkaniach – wykładach dla rodziców.

W oparciu o monitorowanie i ewaluację sytuacji szkolnej i dotychczas podjęte działania, wyżej przedstawiony program może być uzupełniony o:

1. NOE – program profilaktyki autorstwa K. Wojcieszka, 2. DEBATA – program profilaktyki autorstwa K. Wojcieszka

3. PRZYGOTOWANIE DO PROFILAKTYKI DOMOWEJ – projekt uniwersalnego programu profilaktycznego dla rodziców autorstwa A. Arendarskiej i K. Wojcieszka.

4. Warsztaty „Metody integracji grupy”.

Otwock, 19.03.2012r.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :