Pełen tekst

(1)

ST-3120A Seagate 3,5" IDE

P o je m n o ś ć D y s k n ie s fo m a to w a n y Fom nat (512 B na s e k to r)

c a łk o w ita [M B ] 114,4 102,00

p o w ie rz c h n i [M B ] log. 0,1

c y lin d ra [M B ] fiz. 34,00

ś c ie ż k i [ B ] log. 8704

W ym ia ry z e w n ę trz n e i c ię ż a r

w y s o k o ś ć [m m ] 25,4

s z e ro k o ś ć [m m ] 102,1

g łę b o k o ś ć [m m ] 146,1

c ię ż a r [k g ] 0,59

O rg a n iz a c ja F izyczna L o g ic z n a

d y s k ó w 2 6

c y lin d r ó w 1024

g ł o w ic d a n y c h 3 12

g ł o w ic s e rw o 1 0

s u m a s e k to ró w 208896

3 e k t/ś c ie ż k ę 17

O p ó ź n ie n ia [m s ]

Ś re d n io 16

R /W

TFt/TR 3

M ax 28

L a te n c y 9,34

O verhead 1

Dop. temp. P ra c y S pocz.

Fd

5 . „ 5 5 ■40... 70

D o p u s z c z a ln e p rze cią ż, g ra w it [G ] D y s k z a p a rk o w a n y

P raca bez b łę d ó w 5

B łę d y k o ry g o w a ln e 10

W rtp re . R e -w rl c u rr L a nd, z o n e C M O S -typ

n/d n/d auto user

Poj. zapas. Z B R P rę d k o ś ć tra n s m is ji M B /s ]

D y s k <■> B u fo r 1,25... 1,88 B u fo r <■> H o s t

N ie za w o d n o ść B łę d y (x x -> 1 n a E xx)

M T B F [1 0 0 0 h ] M TT R [m in ] CDL [la ta ] O N /O F F [ 1 0 0 0 ] RER U ER S E R

150 30 5 12

B u fo r d y s k u [k B ] 32

P rę d k o ś ć o br. [1 /m in ] 3211

S ytem k o d o w a n ia (2,7)RLL

G ę s to ś ć z a p is u [T P I] 1791

P o z y c jo n e r RVC

S ta rt / S to p [ s ]

Poz. h a ł. [d B A @ 1 m ] 3 3 ... 36

T y p o w y R W S e e k M ax S p in -u p Id le S ta n d -b y S leep

p o b ó r m o c y [W ] 4,900 5,300 9,800 2,100 0,800 0,800

lin ia +12V [A ] 0,270 0,310 0,750 0,100 0,100 0,100

lin ia + 5V [A ] 0,320 0,320 0,170 0,180 0,130 0,130

(2)

1 — ł = , R S T 0 O G N D DB 7 e e DB 8 DB 6 0 0 DB9

DB 5 0 o DBA

DB 4 0 0 DB S DB 3 0 0 DB C DB 2 0 e DBO DB1 0 o DB E DBO 0 e DB F

G N D KE Y

G N D

IO W G N D

IO R o o G N D

0 0 G N D IR Q O o S16

AD1 0 0 PD G

A D 2 0 0 A D 2

CSO 0 0 CS1

O S P 0 0 G N D

0 2 ty c h i n i n a p ę d nie k o rz y s ta .

e=j ♦ 5V

♦ 12V

G N D

ZfcC [o o o oj

U J U j z z z z z z z z z a zzzzzzzz 1

Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Slave Drive).

J2 ^ J3

Jedyny dysk w systemie (Single Drive).

J2 ^ J3

Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Master, Slave Present).

Aktywność napędu sygnalizuje własna doda LED (wbudowana lub podłączona do gniazda W t).

J5 ^

Pracuje własna doda LED (ew. W1) a dodatkowo sygnał aktyw­

ności przesyłany jest do PC linią 39 magistrali IDE (Remote LED).

*

1

Zarezerwowana.

*

1

Do wyłącznego użytku producenta. Uruchamia program samo- testujący Life-Test: głowice szukają na przemian cylidra ’0’ i 'Max'.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :