• Nie Znaleziono Wyników

WIELKIE SPRZĄTANIE BRZEGÓW JEZIOR KASZUBSKICH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "WIELKIE SPRZĄTANIE BRZEGÓW JEZIOR KASZUBSKICH"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

REGULAMIN

AKCJI ORGANIZOWANEJ Z OKAZJI DNIA ZIEMI pn.

WIELKIE SPRZĄTANIE BRZEGÓW JEZIOR KASZUBSKICH REALIZOWANEJ PRZEZ

LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ KASZUBY WE WSPÓŁPRACY

Z KASZUBSKIM PARKIEM KRAJOBRAZOWYM ORAZ POWIATEM KARTUSKIM Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w akcji organizowanej z okazji Dnia Ziemi pt.

„Wielkie sprzątanie brzegów jezior kaszubskich” realizowanej przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby (dalej:

LGR Kaszuby) we współpracy z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym oraz Powiatem Kartuskim.

2. Akcja realizowana jest w ramach działań aktywizujących lokalne społeczności LGR Kaszuby.

3. Akcja będzie realizowana w terminie uzgodnionym bezpośrednio ze zgłoszonymi do udziału w przedsięwzięciu szkołami i rodzicami bądź opiekunami prawnymi uczestników zgłoszonych do udziału w przedsięwzięciu indywidualnie, w terminie od 18 kwietnia 2016 r. do 22 kwietnia 2016r.

4. Akcja przeznaczona jest dla grup uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Rozdział II

Zasady rekrutacji uczestników Etapy wyboru uczestników do udziału w przedsięwzięciu:

1. Rozpowszechnienie informacji o organizowanym przedsięwzięciu wśród szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2. Rekrutacja uczniów/uczestników przedsięwzięcia przez Dyrektorów Szkół bądź indywidualne zgłaszanie uczestników przez rodziców/opiekunów prawnych:

Zgłaszanie grup uczestników przez szkoły na podstawie:

1) podpisanej karty zgłoszenia wraz z listą uczniów – uczestników przedsięwzięcia , stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu,

Zgłaszanie uczestników indywidualnie na podstawie:

1) podpisanej karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

3. Podpisanie karty zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu przez rodzica/opiekuna zgłaszającego uczestnictwo indywidualnie lub szkołę oraz wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego oznacza jednocześnie:

1) Wyrażanie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników przedsięwzięcia w związku z realizacją akcji przez LGR Kaszuby.

2) Udzielenie LGR Kaszuby nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrań z wizerunkiem uczestników przedsięwzięcia bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje w szczególności wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez LGR Kaszuby działalnością.

(2)

Zasady organizacji oraz uczestnictwa w projekcie

1. Akcja sprzątania brzegów jezior kaszubskich odbywać się będzie w terminach i godzinach ustalonych wspólnie przez LGR Kaszuby i zgłoszone do udziału szkoły lub opiekunów prawnych osób zgłoszonych indywidualnie w terminie od 18 do 22 kwietnia 2016 r.

2. Akcja sprzątania brzegów jezior kaszubskich odbywać się będzie przy wybranych przez szkołę brzegach jezior.

3. Do każdej grupy ze szkoły przyporządkowany zostanie, wskazany przez Dyrektora Szkoły, min. 1 opiekun (nauczyciel), obecny podczas trwania akcji sprzątania brzegów jezior kaszubskich.

4. LGR Kaszuby odpowiedzialna będzie za przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji oraz wyposażenia każdego uczestnika w materiały niezbędne do prawidłowego przebiegu przedsięwzięcia tj. rękawice ochronne i worki na odpady.

5. Uczestnicy akcji/uczniowie otrzymają drobne gadżety/upominki z tytułu udziału w akcji.

6. Nagrodą za udział w akcji jest zaproszenie każdej z grup szkolnych do Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby w Chmielnie na bezpłatne warsztaty plastyczne i/lub pokaz filmu 3D i/lub zajęcia w sali multimedialnej/interaktywnej LGR Kaszuby.

7. Termin bezpłatnych zajęć w Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby w Chmielnie zostanie ustalony wraz z opiekunami (nauczyciele/rodzice) biorącymi udział w przedsięwzięciu, jednak nie później niż do 30.06.52016 r.

5. Dojazd na zajęcia w Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby w Chmielnie leży po stronie zgłaszających do udziału w realizacji przedsięwzięcia (szkoła, rodzice).

8. LGR Kaszuby nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie trwania przedsięwzięcia z winy uczestników.

Rozdział IV Postanowienia końcowe 1. LGR Kaszuby zastrzegają sobie prawo:

1) zmiany niniejszego Regulaminu

2) wprowadzania zmian do zakresu i zasad realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny 3) publikacji informacji, materiałów i zdjęć z realizacji przedsięwzięcia

4) decydowania w sprawach nieobjętych regulaminem oraz w sytuacjach spornych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia podejmuje LGR Kaszuby.

3. Patronat nad akcją objęła Starosta Kartuski

(3)

Załącznik nr 1 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA GRUPY DO UDZIAŁU W AKCJI PT.

„WIELKIE SPRZĄTANIE BRZEGÓW JEZIOR KASZUBSKICH”

Nazwa szkoły: ………..………

ulica ……… numer ………

miejscowość ………..………

kod ……… poczta ………

Telefon do szkoły ……….………

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna grupy* ………

Telefon do opiekuna grupy ………, e-mail: ……….………

Przewidywana liczba uczniów biorących udział w przedsięwzięciu ………**

**ZAŁĄCZNIK – LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEDSIĘWZIĘCIU

* osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych dotyczących realizacji przedsięwzięciu

1. Zgłaszam chęć uczestnictwa szkoły w akcji pt. „Wielkie sprzątanie brzegów jezior kaszubskich” realizowanej przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby.

2. Oświadczam, że dane zawarte w karcie zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu oraz załączniku są prawdziwe.

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu przedsięwzięcia pn. „Wielkie sprzątanie brzegów jezior kaszubskich” realizowanego przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby i akceptuję wszystkie warunki w nim zawarte.

... ………...

(miejscowość i data) (podpis

Dyrektora Szkoły

)

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu przedsięwzięcia pn. „Wielkie sprzątanie brzegów jezior kaszubskich” realizowanego przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby i akceptuję wszystkie warunki w nim zawarte.

2. Oświadczam, że będę pełnił/a obowiązki opiekuna grupy – uczestników przedsięwzięcia, wskazanych w załączniku do karty zgłoszenia – lista uczniów biorących udział w przedsięwzięciu.

... ………...

(miejscowość i data) (podpis Nauczyciela / opiekuna grupy)

(4)

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEDSIĘWZIĘCIU PT.

„WIELKIE SPRZĄTANIE BRZEGÓW JEZIOR KASZUBSKICH”

Nazwa Szkoły ………

Klasa ………

Lp. Imię i nazwisko ucznia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

……… ………

(podpis Nauczyciela / opiekuna grupy) (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

(5)

Załącznik nr 2 do Regulaminu

KARTA INDYWIDUALNEGO ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UDZIAŁU W PRZEDSIĘWZIĘCIU PT.

„WIELKIE SPRZĄTANIE BRZEGÓW JEZIOR KASZUBSKICH”

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: ………..………

ULICA: ……… NUMER: ………

MIEJSCOWOŚĆ: ………..………

KOD: ……… POCZTA: ………

WIEK DZIECKA: ……….……….………

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego: ………

Telefon do rodzica / opiekuna prawnego:……….……….….…………

e-mail: ………..……….……….…

1. Zgłaszam chęć uczestnictwa dziecka w przedsięwzięciu pn. „Wielkie sprzątanie brzegów jezior kaszubskich”

realizowanym przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby.

2. Oświadczam, że dane zawarte w karcie zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu są prawdziwe.

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu realizacji przedsięwzięcia pt. „Wielkie sprzątanie brzegów jezior kaszubskich” organizowanego przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby i akceptuję wszystkie warunki w nim zawarte.

... ………...

(miejscowość i data) (podpis

rodzica / opiekuna prawnego

)

Cytaty

Powiązane dokumenty

ZauwaŜmy jednak, Ŝe konsekwencją porzucenia tego zamiaru juŜ na etapie gromadzenia materiału w korpusie moŜe być przeoczenie tych trudności w na- uce języka

powszechne dotyczące roku liturgicznego i ogólny nowy Kalendarz Rzymski. Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny

VIII do nauki stacjonarnej) odbywać się będą tak jak dotychczas w trzech lokalizacjach (zgodnie z rozkładem podanym w KOMUNIKACIE DYREKTORA SZKOŁY z dnia 15

Celem opracowania jest przedstawienie i ocena wpływu proponowanych zmian na strukturę kwot i głosów krajów członkowskich MFW. Realizacji celu badawczego podporządkowano

Autorzy artykułu, na bazie swoich doświadczeń, przedstawili istotę koordynacji tych procesów w kontekście ziden- tyfikowanego wirusa problemów dotyczącego e-logistyki dystrybucji

Można zaobserwować także, iż coraz więcej firm (a zwłaszcza koncernów mię- dzynarodowych) angażuje w te działania także swoich dostawców w obszarze ogra- niczania przez

The shortest time of intubation was achieved using the Intubrite laryngoscope, a simi- lar result was achieved using the standard Macintosh blade laryngoscope and the King

To z kolei umożliwia realizację funkcji swobodnego, demokratycznego kształtowania polityki państwa albo też polityki prowadzonej przez jednostki samorządu

Dzieci ze szkoły z Goręczyna, kierowane przez mądrą nauczycielkę biologii i dyrekcję szkoły, nauczyły się badać stan zdrowia żywego organizmu jakim jest Jezioro, wiedzą ile

większości substancjami bardzo stabilnymi w wodzie, wytrzymują proces gotowania, zamrażania i zmiany pH, ze względu na swoją strukturę chemiczną. Dlatego też mogą one

Nieprzewidywalna w wyznaczonym odcinku czasowym liczba repatriantów, zagrożenie epidemiami chorób zakaźnych mieszkańców wyzwalanych ziem polskich, organizowanie się

Depresja psychotyczna charakteryzuje się występowaniem objawów psychotycznych w przebiegu dużej depresji.. U pacjenta mogą występować urojenia samooskarżające,

As the result, except all four skills development (particularly reading, speaking, listening and writing skills) the main attention is paid to vocation-oriented text reading skill.

Dla władz politycznych pewnym zaskoczeniem musiała być również po­ stawa parcelantów, którzy jednoznacznie i zdecydowanie stawali w obronie swoich działek,

The result consists of a detailed, alternative method of unloading containers and an worked out idea to improve the sorting process by modifying the ingoing parcelflow. Reports

1 ustawy [6], przyjmuje się, że wyrób spełnia określone zasadnicze wymagania jeżeli jest zgodny z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych lub

* Ceny netto, nie zawierają podatku VAT 8% żywność lub 23% pozostałe usługi.... PRZYSTAWKI (do

Okazało się, że zależności zarówno między główny- mi parametrami zarastania (współczynnik zarastania jeziora i wskaźnik zarastania linii brzegowej), jak i

Pragnącym intym- ności przypadnie do gustu domek VIP, gdzie nie tylko można wypocząć, ale także w intymnej atmosferze za- znać wyjątkowych zabiegów.. Zapraszamy do zapoznania się

Podczas takiej sukcesji jezior obserwuje się jednoczesny wzrost materii organicznej i biogenów, co prowadzi do stopniowego wypłycania się akwenu poprzez odkładanie

Na obszar parku wpływa ona za Lipuszem, przepływa jezioro Schodno, Jezierzno, przed Lo- ryńcem łączy się z Trzebiochą, drugą pod względem wielkości rzeką

Odsłonięcie kołków erozyjnych wskutek cofania się powierzchni brzegów powo- dowanego przez procesy mrozowe było na badanych stanowiskach zróżnicowane.. Podane wyżej wielkości

W porównaniu z Morzem Śródziemnym, które jest morzem wewnętrznym, otoczonym przez ląd, morzem, które skupia (i które w starożytności greckiej, hebrajskiej lub łaciń- skiej