SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGOWYCH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE, ul. Mączna 4, Szczecin

Pełen tekst

(1)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, 70-780 Szczecin, ul. Mączna 4

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGOWYCH

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE”,

ul. Mączna 4, 70 – 780 Szczecin Zaprasza do udziału w przetargu na:

Wynajęcie powierzchni 30,81 m

2

z przeznaczeniem na uruchomienie lokalu gastronomicznego w pawilonie nr 19 przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, na okres 3 lat.

I. Opis przedmiotu postępowania.

Przedmiotem postępowania jest wynajęcie powierzchni 30,81m2 z przeznaczeniem na uruchomienie lokalu gastronomicznego – baru kawowego, w pawilonie nr 19 przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, na okres 3 lat.

II. Warunki umowne.

1. Szczegóły dotyczące przedmiotu najmu i warunków umowy zawarte są w Rozdziale III Warunki najmu oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia - wzór umowy 30,81 m2 – lokal gastronomiczny – bar kawowy.

2. Minimalna stawka czynszu miesięcznego za dzierżawę: 620,00 zł brutto / 1 m-c.

3. Obiekt przeznaczony będzie na prowadzenie działalności gastronomicznej – baru kawowego (z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych wszystkich grup, napojów energetycznych oraz wyrobów tytoniowych).

4. Opis pomieszczeń:

1) Na powierzchnię 30,81 składają się następujące pomieszczenia:

a) łącznik 01 – zmywalnia 4,47 m2; b) łącznik 02 – bar kawowy 23,50 m2; c) łącznik 03 – wc – 1,84 m2.

2) Wyposażenie:

a) Pomieszczenie nr 01 zmywalnia wyposażone jest w meble standardowe składające się z zestawu szafek kuchennych stojących z blatem i szafek wiszących.

b) Pomieszczenie nr 02 – bar kawowy wyposażone jest w meble standardowe składające się z zestawu szafek kuchennych stojących z blatem i szafek kuchennych wiszących.

Ponadto pomieszczenia wyposażone są w podajniki ręczników papierowych, podajnik papieru toaletowego, dozowniki mydła w płynie i w lustro.

5. Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności gastronomicznej będzie w całości obciążało przyszłego najemcę. Prace adaptacyjne mają być wykonane zgodnie z

obowiązującymi przepisami budowlanymi

i sanitarno – higienicznymi i być uzgodnione z SPS ZOZ „Zdroje”.

6. Wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na prowadzenie działalności gastronomicznej będą w gestii przyszłego najemcy. Ewentualne zmiany wymagają uzgodnienia z SPS ZOZ „Zdroje”.

7. Poza czynszem Najemca będzie ponosił koszty związane z korzystaniem z przedmiotu najmu:

opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za energię elektryczną, opłaty za energię cieplną, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków.

(2)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, 70-780 Szczecin, ul. Mączna 4 8. Wydanie Dzierżawcy/Najemcy przedmiotu dzierżawy/najmu nastąpi po podpisaniu przez obie

strony umowy. Na okoliczność wydania przedmiotu najmu Strony sporządzą protokół przekazania.

9. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są oferenci spełniający warunki określone w uchwale nr 1269/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r.; w Uchwale 178/12 z dnia 3 lutego 2012r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1269 oraz w Uchwale 609/14 z dnia 18 kwietnia 2014r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1269, z zastrzeżeniem, iż w przetargu nie mogą uczestniczyć oferenci, z którymi SPS ZOZ „Zdroje” rozwiązał albo wypowiedział umowę zawartą w wyniku postępowania przetargowego albo odstąpił od umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego, z powodu okoliczności, za które oferent ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie krótszym niż 3 lata przed wszczęciem niniejszego postępowania.

Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie dzierżawy:

Krystyna Gajzler - Inspektor ds. Inwestycji i Remontów - 91 88 06 207

Kinga Sobiechowska - Kierownik Działu Techniczno - Eksploatacyjnego - 91 88 06 508 III. Informacje dotyczące przetargu.

1. Przetarg jest przeprowadzany przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Dyrektora SPS ZOZ „Zdroje”.

2. Warunkiem udziału w przetargu jest:

a) złożenie prawidłowej oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami;

b) wpłata wadium.

3. Na ofertę składają się: wypełniony odpowiednio załącznik nr 1 „Oferta cenowa”, a także wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z SIWP i załącznikami do niej.

4. Ofertę składa się poprzez wypełnienie załącznika nr 1 „Oferty cenowej” w następujący sposób:

a) wpisując imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres siedziby, numer NIP, nr telefonu, adres e-mail oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej,

b) uzupełniając prawidłowo tabelę (należy wypełnić odpowiednią część zamówienia, na którą składana jest oferta)

c) wpisując wysokość wniesionego wadium oraz formę jego wniesienia,

d) składając podpis w miejscu przewidzianym dla osób uprawnionych do reprezentacji Dzierżawcy.

5. „Oferta cenowa” musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym, zgodnie z postanowieniami właściwego rejestru, zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej lub umowy spółki. Jeżeli upoważnienie do podpisania nie wynika ze złożonych dokumentów, do umowy powinno być załączone pisemne pełnomocnictwo do jej podpisania.

6. Do wypełnionego odpowiednio załącznika nr 1 „Oferta cenowa”, należy dołączyć następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dotyczy podmiotu nie będącego osobą fizyczną,

(3)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, 70-780 Szczecin, ul. Mączna 4 b) kopię dowodu osobistego – dotyczy osoby fizycznej,

c) upoważnienie do podpisania umowy (w razie takiej potrzeby – patrz powyżej).

d) kserokopię dowodu wniesienia wadium.

7. Wadium:

a) Warunkiem uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu jest wniesienie wadium;

b) Wadium w kwocie: 372,00 zł można wpłacić w kasie SPS ZOZ „Zdroje” lub na konto PKO BP S.A. O/Szczecin Nr 15 1020 4812 0000 0102 0048 6886 z dopiskiem –

„Wadium – najem lokal gastronomiczny”.

Kasa czynna: od pn. do pt. od godziny 8:30 do 14:30. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach skarbu państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu prawnego.

c) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 18.06.2018 r. Decyduje data wpływu środków do SPS ZOZ „ZDROJE”.

d) W przypadku odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, wadium zwrócone będzie niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zawiadomienia o odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu.

e) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru ofert, a oferentowi, którego oferta została wybrana, zostanie zarachowane na poczet czynszu najmu.

f) Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz SPS ZOZ „Zdroje” w przypadku, gdy:

1.) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2.) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

oferenta.

8. Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć w siedzibie SPS ZOZ „Zdroje”, ul.

Mączna 4 w Szczecinie, Kancelaria – Pawilon 5, w terminie do dnia 22.06.2018 r. do godz.

11.00.

10. Dokumenty składające się na ofertę powinny być umieszczone w zamkniętej zabezpieczonej kopercie oznaczonej w sposób następujący:

„Oferta na najem powierzchni na terenie SPS ZOZ „Zdroje”

w Szczecinie – lokal gastronomiczny”

Nie otwierać przed 22.06.2018 r. przed godz. 11:00

11. SPS ZOZ „Zdroje” może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących wymaganych dokumentów.

12. Za termin złożenia oferty uważa się termin dotarcia oferty do Kancelarii SPSZOZ „Zdroje”.

Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną oferentom zwrócone bez ich rozpatrywania.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Przy wyborze oferty SPS ZOZ „Zdroje” będzie się kierować kryterium: wysokość czynszu za jeden miesiąc dzierżawy.

14. SPS ZOZ „Zdroje” zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wybrania

(4)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, 70-780 Szczecin, ul. Mączna 4

którejkolwiek z ofert.

15. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.

16. Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się w dniu 22.06.2018 r., o godz. 11:00 w siedzibie SPS ZOZ „Zdroje” przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie.

17. Z oferentem, który zaoferował najwyższą łączną stawkę czynszu, zostanie podpisana umowa w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. W razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy traci się wpłacone wadium. Pozostałym oferentom, SPS ZOZ „Zdroje” prześle informację, kto wygrał przetarg i jaką stawkę czynszu zaproponował.

18. Zgodnie z zapisami § 4 Regulaminu w sprawie zasad przeprowadzenia postępowań przy wydzierżawieniu, wynajmowaniu i użyczaniu nieruchomości w SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie od otrzymania wyników postępowania Oferentom przysługuje skarga w terminie 7 dni od ich otrzymania. Skargę wnosi się do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie przy ul. Mącznej 4.

19. Bliższe informacje na temat przetargu oraz zaproszenie do składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:30 w Dziale Inwestycji i Nieruchomości (tel: 091 88- 06-581) oraz w Dziale Organizacyjnym i Zamówień Publicznych SPS ZOZ „Zdroje” ul.

Mączna 4, Szczecin, budynek Administracji, (tel.: 091 88-06-227).

IV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje", z siedzibą: ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin,

Dane kontaktowe:

-kontakt listowny na adres: ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, - kontakt telefoniczny: 91 88 06 250

- kontakt e-mail: sekretariat@zoz-zdroje.pl

inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Zdroje" jest Pani/Pani: Beata Remecka

Dane do kontaktu:

listownie: ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin adres e-mail: iod@zoz-zdroje.pl

telefon: 91 88 06 305

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na:

„Wynajęcie powierzchni 30,81 m2 z przeznaczeniem na uruchomienie lokalu gastronomicznego w pawilonie nr 19 przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, na okres 3 lat” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zasady udostępniania informacji publicznej

(5)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, 70-780 Szczecin, ul. Mączna 4

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Oferta cenowa.

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy 3. Regulamin – najem i dzierżawa

Przewodnicząca Komisji Przetargowej Kinga Sobiechowska

Zatwierdzam Dyrektor SPS ZOZ

„Zdroje”

dr n. med. Łukasz Tyszler

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :