Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej

Download (0)

Full text

(1)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej

I Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29 www.kargowa.pl

REGON: 970770735 NIP: 923-10-49-471

II. Tryb postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego (Rozdział 3, Oddział 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej przy ulicy Marchlewskiego 45 w Kargowej oraz Gimnazjum przy ulicy Szkolnej 1 w Kargowej.

CPV: 60.10.00.00-9.

Przewozy będą się odbywały na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 września 2001 r.

o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1173 z późniejszymi zmianami).

1. Przewozy będą odbywały się w dni nauki szkolnej w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 roku z wyłączeniem lipca oraz sierpnia 2013 i 2014 roku.

2. Łączna ilość dzieci i młodzieży do dowiezienia na dzień 06 grudnia 2012r. -213.

3. Ilość osób (uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, opiekunów) do dowiezienia z poszczególnych miejscowości gminy Kargowa przedstawia poniższa tabela.

Lp. Nazwa miejscowości Odległość do centrum Kargowej

Ilość osób do dowiezienia

1. Smolno Małe 11 7

2. Smolno Wielkie 8 66

3. Dąbrówka 6 13

4. Karszyn 6 29

5. Chwalim 3 38

6. Wojnowo 8 10

7. Obra Dolna 12 19

8. Stary Jaromierz 8 20

9 Nowy Jaromierz 10 11

4. Dowozy będą odbywały się w obu kierunkach tj. na zajęcia szkole oraz do poszczególnych miejscowości po zakończonych zajęciach.

5. Określa się trzy trasy (kierunki) przewozów:

a) Trasa I obejmuje miejscowości : Chwalim, Wojnowo, Smolno Wielkie, Smolno Małe, b) Trasa II obejmuje miejscowości: Karszyn, Dąbrówka,

c) Trasa III obejmuje miejscowości: Stary Jaromierz, Nowy Jaromierz, Obra Dolna.

(2)

6. Dzieci i młodzież z trzech tras należy dowieźć na zajęcia do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum najpóźniej na godzinę 7. 55.

7. Godzina rozpoczęcia przewozów – nie wcześniej niż o 7

00

.

8. Czas oczekiwania na powrót do domu po zakończonych zajęciach – do 1 godziny.

9. W godzinach 12

35

-13

00

– należy zorganizować kursy ze Szkoły Podstawowej (z przystankiem przy Gimnazjum) dla: Trasa I, Trasa II, Trasa III zapewniając 50 miejsc dla każdej trasy.

10. O godzinie 13.30 - należy zorganizować kursy ze Szkoły Podstawowej (z przystankiem przy Gimnazjum) dla Trasy I zapewniając 50 miejsc.

11. W godzinach 1430 – 1530 należy zorganizować kursy ze Szkoły Podstawowej (z przystankiem przy Gimnazjum) dla Trasa I, Trasa II, Trasa III zapewniając 50 miejsc dla każdej trasy.

12. Przewozy muszą być wykonywane pojazdami nie starszymi niż 10 lat.

13. Dopuszcza się wykorzystywanie miejsc stojących.

14. Wykonawca zobowiązany jest opracować i wdrożyć system identyfikacji osób uprawnionych do korzystania z przewozów w ramach zamówienia.

15. Wykonawca przy organizacji dowozów zobowiązany jest uwzględnić minimum jeden przystanek w każdej miejscowości oraz przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej.

16. Dowozy będą odbywały się pod opieką wskazanych przez zamawiającego trzech opiekunów.

IV Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V Informacje o zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII Termin wykonania zamówienia:

W okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 roku od dnia podpisania umowy z wyłączeniem lipca oraz sierpnia 2013 i 2014 roku.

VIII Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca zrealizował, co najmniej dwie usługi rodzajowo odpowiadające niniejszemu zamówieniu o wartości co najmniej 80 000 zł”.

(3)

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje co najmniej trzema autobusami z pięćdziesięcioma miejscami siedzącymi każdy.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 zł.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wg reguły spełnia – nie spełnia.

Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

IX Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków określonych w pkt VIII.

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

b) Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

c) Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.

d) Wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

e) Opłaconą polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

f) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy;

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonanie decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

(4)

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie albo składania ofert;

X Wymagania dotyczące dokumentów wymienionych w punkcie IX SIWZ.

1. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt IX SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych , zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określonych w pkt IX siwz polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

5. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817).

(5)

XI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelką korespondencję dotyczącą postępowania należy kierować do zamawiającego w formie pisemnej.

Adres do korespondencji: Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa.

Forma pisemna zostanie uznana za zachowaną, jeżeli na dokumencie kierowanym do zamawiającego został złożony własnoręczny podpis osoby kierującej korespondencję do zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem (68 3525029)

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Roman Leszczyński XI Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

XII Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

XIII Opis sposobu przygotowania ofert.

1.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Oferta ma być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oferenta. Formularz ofertowy oraz wszelkie załączniki wykonawca winien sporządzić wg własnego wzoru. Dokumenty te muszą zawierać informacje wymagane przez zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji.

2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

3.Zamawiający nie określa sposobu zabezpieczenia oraz oznakowania ofert.

4.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

5.Oferta winna zawierać:

a) dane o wykonawcy (nazwę, adres siedziby),

b) wartość netto, wysokość podatku VAT oraz cenę brutto realizacji zamówienia określonego w pkt III,

c) ceny jednostkowe przewozu w jednym miesiącu jednej osoby z Kargowej do miejscowości wymienionych w pkt III specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

d) dokumenty wymienione w punkcie IX Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie ( pok. nr 15) Urzędu Miejskiego w Kargowej ul. Rynek 33 66-120 Kargowa ( w godzinach pracy Urzędu w poniedziałki w godzinach 800 – 1700 od wtorku do czwartku w godzinach 730 – 1530 , piątki w godzinach 730 – 14 30 ) terminie do 17 grudnia 2012 roku godz. 1030. Oferty, które wpłyną po tym terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi 17 grudnia 2012 roku o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Kargowej ul. Rynek 33 66-120 Kargowa pok. nr 20 w obecności tych wykonawców, którzy zechcą być obecni podczas otwarcia ofert.”

XV Opis sposobu obliczenia ceny

Cenę ofertową (brutto) realizacji zamówienia (za cały okres realizacji od 2 stycznia 2013 do 31 grudnia 2012 z wyłączeniem lipca i sierpnia 2013 i 2014 roku ) należy obliczyć w oparciu

(6)

o kalkulację własną. Cena ofertowa brutto musi zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia opisanego w pkt III niniejszej specyfikacji, w tym koszt przejazdu opiekunów.

XVII Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XVIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- cena – 100%

- liczba punktów jaką otrzyma badana oferta niniejszym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

gdzie: Cmin – cena oferty najtańszej, COB – cena oferty badanej.

Zamawiający udzieli zamówienia poprzez zawarcie umowy z tym wykonawcą, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych , sporządzona została według instrukcji określonej w niniejszej specyfikacji, uzyska najwyższą ocenę w świetle postawionych kryteriów.

XIX Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w ustalonym przez zamawiającego terminie i miejscu, z uwzględnieniem warunków określonych w punkcie XXI niniejszej specyfikacji.

XX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Cywilnego ,ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo przewozowe, ustawy o transporcie drogowym, specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wykonawca będzie wystawiać faktury w cyklu miesięcznym do 10 dnia miesiąca w bieżącym miesiącu świadczenia usługi z wyłączeniem miesięcy w których usługa nie była świadczona.

3. Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy zostanie wyliczone jako suma iloczynów cen jednostkowych przewozu w jednym miesiącu jednej osoby z Kargowej do miejscowości wymienionych w pkt III oraz liczby osób przewożonych do danej miejscowości w miesiącu świadczenia usługi.

4. W terminie do piątego dnia każdego miesiąca zamawiający będzie dostarczał wykaz osób uprawnionych do korzystania z dowozów.

5. Ceny jednostkowe określone w ofercie przetargowej wykonawcy są niezmienne, nie podlegają negocjacji oraz podlegają rygorowi art. 632 Kodeksu Cywilnego.

6. Zamawiający zrealizuje fakturę w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury w formie przelewu na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy.

min

100

C

OB

L C

(7)

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy polegające na jej niewykonywaniu w trakcie trwania umowy - karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia całkowitego brutto - za każdy dzień niewykonywania usługi.

8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego całkowitego brutto.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego, obok zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

10. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.

11. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, bez obowiązku składania przez strony w tym zakresie dodatkowych oświadczeń.

12. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 3- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy.

b)Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

c)Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, lub wskazaniami Zamawiającego. W takich przypadkach Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

XXII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom oraz innym osobom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w Dziele VI Prawo zamówień publicznych- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu.

Kargowa, 6 grudnia 2012 r. Z A T W I E R D Z A M

Figure

Updating...

References

Related subjects :