Resocjalizacja - wybrane zagadnienia

Download (0)

Full text

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów: Psychologia Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: Psych

Stopień studiów: Magisterskie, jednolite

Specjalności: Psychologia edukacyjna i wychowawcza

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Resocjalizacja - wybrane zagadnienia Kod przedmiotu WPINH PsychAJednolite magisterskieS S21 14/15

Kategoria przedmiotu przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS 3

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S L I Ew Ec

9 28 0 0 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatyI — Inne, PraktykiEw — E-Learning W Ramach Wykładu Ec — E-Learning W Ramach Ćwiczeń

(2)

Cel 1 Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z resocjalizacją jako pro- cesem modyfikacji osobowości jednostki w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości. W trakcie kursu poruszone zostaną między innymi następujące problemy: metody resocjalizacji penitencjarnej, trudno- ści w resocjalizacji z punktu widzenia genezy zachowań przestępczych, rola i zadania kurateli sądowej, środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej, diagnozowanie w resocjalizacji, a także wybrane problemy dotyczące funkcjonowania jednostek penitencjarnych oraz pomocy postpenitencjarnej.

4 Wymagania wstępne

1 brak

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 student wie jakie są przyczyny konfliktów w relacjach interpersonalnych, zna ustalenia dotyczące wpływu społecznego, zmiany postaw i wpływu na zachowanie

MW2 student zna istotę, strukturę i uwarunkowania relacji pomagania osobom odbywającym karę pozbawienia wolności, ma wiedzę dotyczącą najważniejszych ustaleń resocjalizacji

MU3 student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii do analizowania i interpretowania zacho- wań oraz przyczyn problemów w funkcjonowaniu jednostek i grup społecznych, potrafi aplikować wiedzę teo- retyczną z zakresu psychologii na tworzenie optymalnych warunków funkcjonowania ludzi i grup społecznych, potrafi zaprojektować programy zmiany postaw i zachowań, potrafi wskazać źródła konfliktów społecznych i opracować sposoby ich rozwiązywania. Potrafi wykorzystać swe umiejętności w aktywizowaniu osób margi- nalizowanych społecznie, które odbywają, bądź odbyły karę pozbawienia wolności.

MK4 student ma przekonanie o sensie i potrzebie podejmowania działań wspierających człowieka i społeczności, wykazuje gotowość niesienia pomocy, tworzenia sieci pomocowych i aktywnego uczestnictwa w instytucjach realizujących działania na rzecz jednostek oraz ich środowisk.

6 Treści programowe

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych W1

1.Definicje resocjalizacji. Resocjalizacja jako kanalizowanie instynktów, jako rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych, jako nauka prawidłowych nawyków i

przyzwyczajeń

2 W2 2.Trudności w resocjalizacji z punktu widzenia genezy zachowań przestępczych 2 W3

3.Metody resocjalizacji penitencjarnej (metody oparte na wpływie osobistym, metody oparte na wpływie sytuacyjnym, metody oparte na wpływie grupowym,

metody zorganizowane i psychokorekcyjne)

2

W4

4.Historyczne systemy penitencjarne domy poprawy, system celkowy, system progresywny, system regresywny, system reformatorów amerykańskich, system

rodzinny

2

W5

5.Cele wykonywania kary pozbawienia wolności, środki oddziaływania penitencjarnego. Prawa i obowiązki skazanych odbywających karę pozbawienia

wolności

2

W6

6.Postępowanie w sprawach nieletnich. Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich (środki wychowawcze, środki

leczniczo-wychowawcze, środki poprawcze, schroniska dla nieletnich)

2 W7 7.Podstawowe zadania kuratorów sądowych w ustawodawstwie polskim. 2

(3)

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

W8

8.Profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej. System probacji kary średniej mocy i kary wolnościowe jako propozycja nowej filozofii karania.

Kryzys kary pozbawienia wolności w świetle teorii i praktyki penitencjarnej.

Resocjalizacja wspierająca w społeczeństwie wobec skazanych w warunkach probacji.

2

W9

9.Mediacja a koncepcja sprawiedliwości naprawczej. Prawne podstawy stosowania mediacji w Polsce. Mediacje w sprawach karnych, nieletnich,

mediacje po wyroku

2 W10 10.Ogólne założenia metodologiczne procesu diagnozowania w resocjalizacji.

Zakres i obszary diagnozy resocjalizacyjnej 2 W11

11.Charakterystyka wybranych programów penitencjarnych realizowanych przez Służbę Więzienną w Polsce (Duet, Bona, Cztery pory roku, Herkules, Atlantis,

Krokus)

2

W12

12.Istota i charakterystyka podkultury więziennej. Pozaformalne prawidłowości regulujące izolowane życie skazanych. Transpozycja w obrębie drugiego nurtu

więzienia. Przejawy podkultury więziennej; kodeks grypserski, hierarchia grupowa, autoagresja, tatuaże, fajans.

2

W13

13.Specyfika pracy personelu więziennego. Bipolarna populacja więzienna.

Środowisko więzienne jako źródło stresu zawodowego. Wypalenie zawodowe funkcjonariuszy służby więziennej.

2 W14 14.Readaptacja społeczna skazanych w polskim systemie penitencjarnym.

Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych 2

Razem 28

7 Metody dydaktyczne

M5. Dyskusja M7. Konsultacje M16. Wykłady

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 28

Konsultacje przedmiotowe 6

Egzaminy i zaliczenia w sesji 4

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 20

Opracowanie wyników 0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 17

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 75

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3

(4)

9 Metody oceny

Ocena podsumowująca P1. Egzamin pisemny P5. Referat

Kryteria oceny

Na ocenę 3 średnia arytmetyczna 3 z części pisemnej egzaminu i przygotowanego referatu Na ocenę 3.5 średnia arytmetyczna 3.5 z części pisemnej egzaminu i przygotowanego referatu Na ocenę 4 średnia arytmetyczna 4 z części pisemnej egzaminu i przygotowanego referatu Na ocenę 4.5 średnia arytmetyczna 4.5 z części pisemnej egzaminu i przygotowanego referatu Na ocenę 5 średnia arytmetyczna 5 z części pisemnej egzaminu i przygotowanego referatu

10 Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MW1 K_W13, K_W16,

K_W18

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12,

W13, W14

M5, M7, M16 P1, P5

MW2 K_W13, K_W16,

K_W18

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12,

W13, W14

M5, M7, M16 P1, P5

MU1 K_U02, K_U06,

K_U09

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12,

W13, W14

M5, M7, M16 P1, P5

MK1 K_K03, K_K06

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12,

W13, W14

M5, M7, M16 P1, P5

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] Foucault M. — Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa, 2009, Wydawnictwo Aletheia [2] Kuć M. — Prawne podstawy resocjalizacji, Warszawa, 2011, C.H. BECK

[3] Wysocka E. — Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa, 2009, Wydawnictwo Naukowe PWN

[4] Krause A., Przybyliński S., (red.) — Resocjalizacja penitencjarna aktualne wyzwania i rozwiązania, Kraków, 2012, Impuls

(5)

Literatura uzupełniająca:

[1] Marczak M., (red.) — Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Kraków, 2009, Impuls

[2] Przybyliński S. — Podkultura więzienna wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Kraków, 2010, Impuls

[3] Skafiriak B. (red.) — Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, Kraków, 2007, Impuls

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę

doc. dr Małgorzata Leśniak (kontakt: malgosia.jona@gmail.com)

Figure

Updating...

References

Related subjects :