do „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r. obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020”

Download (0)

Full text

(1)

ANEKS

do „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r. obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020”

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH

DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

W JAWORZNIE

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU

Spis treści

I PAKOWANIE MATERIAŁÓW W KAŻDEJ SALI...2 II PAKOWANIE MATERIAŁÓW W SZKOLE/PLACÓWCE DLA OKE...3

(2)

CZĘŚĆ PISEMNA przeprowadzana z wykorzystaniem systemu elektronicznego

I. PAKOWANIE MATERIAŁOW EGZAMINACYJNYCH W KAŻDEJ SALI

Odpowiedzialny

: Przewodniczący zespołu nadzorującego (PZN)

Przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje Przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (PZE):

Nazwa Opis Czynności, które należy wykonać:

Załącznik 6.

Protokół

przebiegu części pisemnej

egzaminu zawodowego w danej sali pobrany z

systemu SIOEPKZ

 wypełnić protokół w dwóch egzemplarzach dla każdej kwalifikacji

 podpisać i zebrać podpisy wszystkich członków zespołu nadzorującego pod wydrukiem dwóch egzemplarzy protokołu

Załącznik 10.

Wykaz zdających

Pobrany wykaz z systemu SIOEPKZ

 sprawdzić odnotowanie na wykazie:

- odbioru loginów i haseł przez zdających,

- potwierdzenie zakończenia egzaminu

 podpisać i zebrać podpisy wszystkich członków zespołu nadzorującego na wykazie

Plan sali egzaminacyj nej

Przygotowany wg wzoru ustalonego w szkole/placówce

 zaznaczyć wylosowane numery stanowisk egzaminacyjnych zdających

 podpisać i zebrać podpisy wszystkich członków zespołu nadzorującego na wykazie

Płyta DVD

Nagrana przez operatora egzaminu płyta DVD

z zarchiwizowany m Wirtualnym Serwerem Egzaminacyjnym

 sprawdzić jakość zapisu płyty DVD

 opisać płytę DVD nazwą kwalifikacji, datą, zmianą egzaminu i numerem sali egzaminacyjnej

 spakować płytę DVD do

bezpiecznej koperty i opisać jak wyżej

MP/Sesja sierpień-wrzesień _2020_ aneks _cz_ pisemna Strona 2 /5

(3)

Nośnik USB

Nagrany przez operatora systemu na USB zaszyfrowany plik z wynikami egzaminu

 dołączyć do pakietu materiałów

przekazywanych PZE

(4)

II. PAKOWANIE MATERIAŁOW EGZAMINACYJNYCH W SZKOLE/PLACÓWCE DLA OKE

Odpowiedzialny

: Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE)

1. PZE niezwłocznie po zakończeniu każdej zmiany części pisemnej egzaminu - przekazuje do OKE plik z wynikami egzaminu w formie elektronicznej (w sposób ustalony przez dyrektora OKE w Jaworznie - poprzez system SIOEPKZ).

2. PZE odbiera dokumentację z poszczególnych sal, sprawdza prawidłowość wypełnienia dokumentów, a następnie przygotowuje komplet dokumentacji dla OKE:

Nazwa Opis Czynności, które należy wykonać:

Załącznik 6a.

Protokół zbiorczy przebiegu części pisemnej egzaminu zawodowego

 sporządzić protokół w systemie SIOEPKZ (wg instrukcji SIOEPKZ)

 wydrukować protokół w dwóch egzemplarzach

 sprawdzić i podpisać wydrukowane protokoły

 1 egzemplarz protokołu zbiorczego przekazać do OKE

Zaświadczeni a laureatów, finalistów

Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń

laureatów, finalistów turnieju lub

olimpiady tematycznej

 sprawdzić kompletność

sporządzonych kopii zaświadczeń laureatów, finalistów turniejów i olimpiad z danymi z protokołu zbiorczego

 przekazać do OKE

Załącznik 7.

Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu części pisemnej egzaminu zawodowego

 przygotowaną decyzję dołączyć do protokołu zbiorczego dla OKE (jeżeli takie zdarzenie miało miejsce)

Wykazy

zdających Otrzymane od PZN wykazy

 zweryfikować oraz potwierdzić pieczątką i podpisem prawidłowość danych na wykazach zdających ze wszystkich sal

 sporządzić kserokopie wykazów

 oryginały dołączyć do protokołu zbiorczego dla OKE

Załącznik 6.

Protokół przebiegu części pisemnej egzaminu zawodowego w danej sali sporządzony w dwóch

egzemplarzach

 1 egzemplarz protokołu z każdej sali dołączyć do protokołu zbiorczego dla OKE

 1 egzemplarz protokołu z każdej sali pozostawić w dokumentacji szkoły

Plan sali egzaminacyj nej

Wypełnione przez PZN plany sal egzaminacyjnych

 sprawdzić kompletność planów ze wszystkich sal egzaminacyjnych i podpisy ZN

 przekazać do OKE

3. Przygotowaną dokumentację należy spakować do 3 foliowych koszulek:

MP/Sesja sierpień-wrzesień _2020_ aneks _cz_ pisemna Strona 4 /5

(5)

4. Koszulki z dokumentacją proszę umieścić w kopercie i opisać kopertę:

„DOKUMENTACJA EGZAMINU ZAWODOWEGO 2019, CZĘŚĆ PISEMNA, SIERPIEŃ 2020”

5.

Na kopertę należy nakleić naklejkę z identyfikatorem szkoły lub wpisać identyfikator szkoły i nr szkoły w bazie.

Dokumentację należy odesłać do OKE w Jaworznie pocztą tradycyjną lub wraz z materiałami egzaminacyjnymi z części praktycznej egzaminu.

1) KOSZULKA

- Protokół zbiorczy (zał. 6a)

- protokoły z sali (zał.

6.)

- plany sal

2) KOSZULKA

- wykazy zdających - kopie zaświadczeń laureatów i

finalistów turniejów, olimpiad zawodowych

3) KOSZULKA

- decyzja o przerwaniu i unieważnieniu

egzaminu (zał. 7.)

Figure

Updating...

References

Related subjects :