Full text

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów: Psychologia Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: Psych

Stopień studiów: Magisterskie, jednolite Specjalności: Psychologia kliniczno-sądowa

Psychologia pracy, organizacji i zarządzania Psychologia edukacyjna i wychowawcza

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Psychologia komunikacji

Kod przedmiotu WPINH PsychAJednolite magisterskieS K11 12/13

Kategoria przedmiotu przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS 3

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S L I Ew Ec

3 14 14 0 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatyI — Inne, PraktykiEw — E-Learning W Ramach Wykładu Ec — E-Learning W Ramach Ćwiczeń

(2)

Cel 1 Dostarczenie studentom wiedzy na temat podstawowych reguł komunikacji społecznej, zapoznanie studen- tów z zasadami interakcji, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, komunikacji interpersonalnej i publicznej, opanowanie aspektów kulturowych komunikacji społecznej, zwrócenie uwagi na poznanie procesów identy- fikacji, empatii, na opanowanie zasad komunikacji w kierowaniu swoim życiem zawodowym. Wykształcenie u studentów umiejętności identyfikowania i rozwiązywania podstawowych problemów w praktyce komuni- kowania. Cel 2. Celem rozwoju kompetencji komunikacyjnych jest opanowanie formalnych i procesualnych aspektów komunikacji społecznej, zapoznanie studentów z zasadami mówienia i słuchania, opanowanie zasad komunikacji w grupie oraz komunikacji miedzy grupami, zwrócenie uwagi na poznanie barier komunikacyjnych oraz sposobów pokonywania trudności.

Cel 2 Celem rozwoju kompetencji komunikacyjnych jest opanowanie formalnych i procesualnych aspektów komu- nikacji społecznej, zapoznanie studentów z zasadami mówienia i słuchania, opanowanie zasad komunikacji w grupie oraz komunikacji miedzy grupami, zwrócenie uwagi na poznanie barier komunikacyjnych oraz spo- sobów pokonywania trudności.

4 Modułowe efekty kształcenia

MW1 Posiada wiedzę na temat podstawowych założeń dotyczących komunikacji społecznej, szkół i kierunków w nauce o komunikacji między ludźmi, dorobku naukowego przedstawicieli tych szkół i kierunków, mozliwosci praktycznego wykorzystania tego dorobku.

MW2 Rozpoznaje podstawowe cechy komunikacji interpersonalnej, scharakteryzuje psychologiczne zasady efektyw- nej komunikacji, zna i rozumie klasyczne teorie i modele komunikacji, wskaże cechy psychologiczne komunika- cji werbalnej i niewerbalnej, komunikacji w warunkach zarządzania, konfliktu, komunikacji grupowej, masowej i publicznej.

MU3 Analizuje modele i metody komunikacji społecznej, cechy indywidualne jednostki oraz ich wpływ na zacho- wanie komunikacyjne człowieka, interpretuje potencjał komunikacyjny grupy, wyszukuje kulturowe aspekty stosunków międzyludzkich i międzygrupowych.

MU4 Potrafi zidentyfikować cechy psychologiczne przestrzeni komunikacyjnej stosunków interpersonalnych, samo- dzielnie rozwiązuje komunikacyjne sytuacje problemowe, objaśnia zasady słuchania, mówienia, proksemiki, kontaktu wizualnego, umie wskazać efektywne czynniki sztuki przekonywania.

MK5 Analizuje formy i rodzaje kontaktów międzyludzkich, interpretuje style komunikacyjne, formy zachowań komu- nikacyjnych jednostki, bariery komunikacji interpersonalnej, ma świadomość znaczenia skutecznej komunikacji interpersonalnej, grupowej i publicznej, jest gotów do efektywnego uczestnictwa w procesie komunikacyjnym.

MK6 Kompetencje społeczne: Jest otwarty na poglądy innych i zachowuje sklonność do weryfikowania pozyskiwa- nych informacji, potrafi współpracować w grupie, podejmować decyzje, pokonywać trudności w komunikacji grupowej.

5 Treści programowe

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1 Założenia dotyczące komunikacji społecznej 1

W2 Rodzaje komunikacji społecznej - komunikacja interpersonalna, grupowa,

masowa, werbalna, niewerbalna. 1

W3

Klasyczne teorie komunikacji - behawioryzm, interakcjonizm, psychoanaliza, funkcjonalizm. Modele komunikacji - model transferu informacji, model

interakcyjny, model transakcyjny.

1

W4

Osobowościowe wyznaczniki komunikacji społecznej potrzeba komunikacji, ekstrawersja, introwersja, komunikacja a wiek i płeć jednostki. Potencjał

komunikacyjny osobowości

2 W5 Kompetencja komunikacyjna motywacja, wiedza, umiejętności, kontekst. 1

W6 Właściwości psychologiczne komunikacji werbalnej 1.5

(3)

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

W7 Właściwości psychologiczne komunikacji niewerbalnej 1.5

W8 Podstawowe cechy komunikacji interpersonalnej 1

W9 Komunikowanie się w grupie 1.5

W10 Komunikacja w zarządzaniu ludźmi 1.5

W11 Komunikacja masowa i publiczna 1

Razem 14

Ćwiczenia/języki

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1 Modele i metody komunikacji społecznej 1

C2 Formy komunikacji społecznej (rozmowa w interesach, negocjacje, zebranie,

przemawianie publiczne) 1.5

C3 Komunikacja werbalna: model kompetentnego mówienia, podstawy retoryki 1.5 C4 Komunikacja niewerbalna: zasady proksemiki, zasady kontaktu wizualnego,

gesty w komunikacji biznesowej 1.5

C5 Model kompetentnego słuchania 1

C6 Model kompetentnego mówcy. Psychologiczne sposoby wpływu w komunikacji 1.5

C7 Model kompetentnej komunikacji w małej grupie 1

C8 Bariery komunikacyjne. Pokonywanie trudności 1

C9 Komunikowanie się publiczne. Zasady prezentacji 2

C10 Autoprezentacja i wywieranie wrażenia 2

Razem 14

6 Metody oceny

Wykład: Egzamin pisemny. Test. Charakter pytań zamknięte (zakryte). Nacisk na pytania problemowe. Ćwiczenia:

Zaliczenie ustne (ocena). Samodzielnie rozwiązuje sytuacje problemowe - 70%, sytuacje informacyjne (konwersato- ryjne) - 30%.

Ocena podsumowująca P1. Egzamin pisemny P5. Referat

Warunki zaliczenia przedmiotu

1 a. Warunkiem zaliczenia przedmiotu (wykład) jest uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego i referatu.

2 b. Warunkiem zaliczenia przedmiotu (ćwiczenia) jest uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny z samodziel- nego rozwiązywania sytuacji problemowych a informacyjnych (konwersatoryjnych).

Ocena aktywności studenta bez udziału nauczyciela akademickiego

1 a. Wykład: Aktywność studenta bez udziału nauczyciela akademickiego oceniona zostanie na podstawie eg- zaminu pisemnego a merytorycznej zawartości referatu, wykorzystaniu przy jego pisaniu zalecanej literatury,

(4)

jak tez publikacji do których student dotarł w wyniku własnych poszukiwań. Ponadto cześć pytań egzami- nu pisemnego dotyczyć będzie problematyki zawartej w literaturze przedmiotu, z którą student powinien się zapoznać, a która nie została uwzględniona w treściach przekazywanych w trakcie wykładu.

2 b. Ćwiczenia: Aktywność studenta bez udziału nauczyciela akademickiego oceniona zostanie na podstawie samodzielnego rozwiązywania sytuacji problemowych a informacyjnych (konwersatoryjnych).

Kryteria oceny

Na ocenę 3

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny z poszczególnych komponentów (egzaminu pisemnego i referatu)

i uzyskanie łącznej oceny w przedziale 3- 3,25 przy założeniu, że ocena ta składa się w 70% z oceny z egzaminu pisemnego, a w 30% z oceny z pisemnego referatu.

Na ocenę 3.5

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny z poszczególnych komponentów (egzaminu pisemnego i referatu) i uzyskanie łącznej oceny w przedziale 3,26 - 3,75 przy założeniu, że ocena ta składa się w 70% z oceny z egzaminu pisemnego, a w 30% z oceny z pisemnego referatu.

Na ocenę 4

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny z poszczególnych komponentów (egzaminu pisemnego i referatu) i uzyskanie łącznej oceny w przedziale 3,76 - 4,25 przy założeniu, że ocena ta składa się w 70% z oceny z egzaminu pisemnego, a w 30% z oceny z pisemnego referatu.

Na ocenę 4.5

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny z poszczególnych komponentów (egzaminu pisemnego i referatu) i uzyskanie łącznej oceny w przedziale 4,26- 4,75 przy założeniu, że ocena ta składa się w 70% z oceny z egzaminu pisemnego, a w 30% z oceny z pisemnego referatu.

Na ocenę 5

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny z poszczególnych komponentów (egzaminu pisemnego i referatu)

i uzyskanie łącznej oceny w przedziale 4,76 - 5 przy założeniu, że ocena ta składa się w 70% z oceny z egzaminu pisemnego, a w 30% z oceny z pisemnego referatu.

7 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. — Komunikacja między ludźmi, Warszawa, 2008, . [2] Nęcki Z. — Komunikacja międzyludzka, Warszawa, 1991, .

[3] Orban-Lembryk L., Podgórecki J. — Atrybucje psychologii społecznej. Podręcznik akademicki, Opole- Namysłów, 2007, .

Literatura uzupełniająca:

[1] Griffin E. — Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk, 2003, .

[2] Lemermann H. — Komunikacja werbalna. Szkoła retoryki, Wrocław, 1997, . [3] Nęcki Z. — Komunikowanie interpersonalne, Wrocław, 1992, .

[4] Orban-Lembryk L. — Psychologia społeczna. Podręcznik akademicki, Opole-Namysłów, 2007, .

8 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę

prof. dr hab. Lidiya Orban - Lembryk (kontakt: lidiaorlem@mail.ru)

(5)

Oboby prowadzące przedmiot

prof. dr hab. Lidiya Orban - Lembryk (kontakt: lidiaorlem@mail.ru)

Figure

Updating...

References

Related subjects :