Zarządzenie nr 65/21/06 /2021

Download (0)

Full text

(1)

Zarządzenie nr 65/21/06 /2021

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krakowie z dnia 21 czerwca 2021r.

w sprawie: skrócenia zajęć lekcyjnych w dniach 22-24 czerwca 2021r.

Na podstawie:

§ 10. 1. Rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502)

§2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.:

Dz. U. z 2020 r., poz. 1604) zarządzam:

§ 1

W dniach 21-24 czerwca 2021r. ze względu na temperaturę powietrza powyżej 28 stopni Celsjusza zagrażającą bezpieczeństwu dzieci lekcje w szkole zostaną skrócone do 30 minut przy zachowaniu dotychczasowego tygodniowego rozkładu zajęć.

§ 2

Przerwy międzylekcyjne zostają skrócone do 5 minut poza przerwami obiadowymi.

§ 3

Zaktualizowane terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych wraz z grafikiem obiadów stanowią załącznik do zarządzenia i zostaną umieszczone w terminarzu dziennika elektronicznego.

§ 4

Zajęcia w klasach 1-3 trwają w godzinach 8.15-11.00. Od godziny 11.00 opiekę przejmują wychowawczynie świetlicy.

§ 5

Wychowawcy świetlicy pracują według grafiku stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2021.

(2)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 65/21/06/2021

DZWONKI- lekcje skrócone

1. 8.15- 8.45 2. 8.50-9.20

3. 9.25-9.55 4. 10.00-10.30 5. 10.35-11.05 6. 11.10-11.40 7. 11.45-12.15 8. 12.35- 13.05

Grafik obiadów:

12.15- klasy 4,5 12.35- klasy 3

13.05- klasy 6,7,8

13.35- klasy 1,2

(3)

Figure

Updating...

References

Related subjects :