Informacja o realizacji ważniejszych zadań społeczno-gospodarczych w województwie, 1984, nr 1

110  Download (0)

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó O Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y

% mu u r n

I

i m m

P O U F N E Egz. nr

INFORMACJA

O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH

W WOJEWÓDZTWIE

STYCZEŃ 1984

l ■ ' ; - ■ ■

--- ---

Katowice 11 lutego 1984

(2)

UWAGA. 'Dana dotyczące dynamiki produkcji sprzedanej oparte e« o przeliczenia na po­

równywalna warunki cenowa dokonywane przez przedelębioretwa. Oynamika sprze­

dały w porównaniu z danymi ogólnokrajowymi przeliczanymi reprezentacyjnymi indeksami can Jeet zawyżona na skutek niedokładnych przeliczeń w niektórych przedalębloratwach produkcji nieporównywalnej, zwłaszcza w odniesieniu do produkcji nietypowej, produkcji o charakterze sezonowym oraz usług przemysło­

wych, jak tal nla przeliczania na ceny 1983r. wyrobów produkowanych w 1982r.

a wycofanych z produkcji w 1983r. W skali kraju stopień zawyżenia dynamiki sprzedaży opartej na przeliczeniach przedsiębiorstw w porównaniu z publiko­

wanymi informacjami wynikającymi z przeliczeń Indeksami cen wynosi ok. 2 ,5 pkt."

ziun mona

K r e s k a / - / - zjaw isk o n i * wy s t ę p u j« .

Z e r o / O / - zjaw lako I s t n i e j e , J e d n a k i* w lloA ola ob mniejBŁjroh od l l o s b , która mogłyby być wyratone uwldooznlonyml w ta b llo y znakami oyfrowyml, n p .i J a t a l i produkoja wyratona Jeat w tyalącaoh ton / » llo zba o h o eł k o w lt y o h /, znak / O / o z n a c z a , ta produkoja w danym przypadku n la o siąg a 0 , 5 t y a . t o n .

K r o p k a / • / - zupełny brak ln fo r m a o ji, albo brak In fo rm ac ji wlarygodnyoh.

Z n a k A / - w ypełniania r u b r y k i, za wzglądu n a układ t a b l l o y , Jaa t n i e ­ możliwe lub n le o e lo w e .1

„W tym" - o z n a o za, ta n ie podaje a l f w azyatkloh składników aumy og ó ln e j.

i'

w a2n i k j s z b s k r ó t y

rn złotyoh 1 . l i t r

t y a . ■ tysiąc m .

min m ilio n * 2 metr kwadratowy

t m tona „ t , . . sztuka

U w a g a . Mlektóre dane llozbowe mają obarakter tyoozaeowy 1 mogą uleo zmianom w późnlajazyo^i opraoowanlaoh Wojewódzkiego Urzędu Statyatyoznego .

/

(3)

SPIS c c a B O s a o n a ct r eSc i

Podstawowe tendencje w realizacji zadań ... . P r z e m y s ł ... ... ... . Działalność przedsiębiorstw b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h ... ... .

Sytuacja w rolnictwie ...

Transport ...

Inwestycje ... ... ...

Uspołecznione budownictwo mieszkaniowe ... ...

Sytuacja rynkowa ... ... ... .

C e n y ... ...

Zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenia miesięczne

Koszty 1 wyniki finansowe przedsiębiorstw uspołecznionych ... . Realizacja zadań w podstawowych działach gospodarki ...

Ważniejsze wskaźniki dynamiki według miesięcy ... .

Objaśnienia i uwagi dotyczące niektórych pojęć i definicji mających zasto­

sowanie w sprawozdawczości statystycznej ... ...

Niektóre definicje i pojęcia występujące w sprawozdawczości finansowej ..

Wykaz informacji wydanych przez WUS w 1984 roku ...

Wykaz pjbllkacji wydanych przez GUS w 1984 roku znajdujących się w Infor­

mator ium ... ... . SPIS TABLIC DLA WOJEWÓDZTWA

PRZEMYSŁ

Sprzedaż produkcji przemysłowej, przeciętne zatrudnienie, wynagrodzenia osobówe. wydajność pracy i przeciętne wynagrodzenia miesięczne według ważniejszych resortów ... ...

Realizacja podstawowych zadań według gałęzi p r z e m y s ł u ... ...

Ważniejsze wskaźniki charakteryzujące działalność przemysłów? w układzie gałęziowym ........

Rytmiczność produkcji sprzedanej w przemyśle uspołecznionym według ga- łęZl . . . a . . . . . . . . . . . . . Dynamika sprzedaży produkcji przemysłowej w układzie gałęziowym ...

Kształtowanie się przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w przemyśle us­

połecznionym ... ...

Produkcja podstawowych wyrobów przemysłowych ...

Przeciętni! dzienna produkcja ważniejszych wyrobów ... ...

Wybrane informacje o przedsiębiorstwach przemyełu rolno-spożywczego,lek­

kiego .chemicznego i maszynowego produkujących na rynek za miesiąc sty­

czeń 1 9 8 4 r ... ’ ...

Wybrane wskaźniki charakteryzujące efektywność gospodarowania przedsię­

biorstw produkujących na rynek .,,. ^... ... . i

BUDOWNICTWO

Produkcja podstawowa w uspołecznionych przedsiębiorstwach budowlano-mon­

tażowych ... ... ... ... ...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia osobowe w uspołecznionych przed­

siębiorstwach budowlano-montażowych

Wydajność i przeciętne wyr.egrodzenie miesięczne w uspołecznionych przed­

siębiorstwach budowlano-montażowych

Inwestycyjne place i linie budów przedsiębiorstw budowlano-montażowych • Realizacja podstawowych zadań w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych w układzie gałęziowym

\

Str.

7 8 10 11 12 14 15 15 17 18 24 26 27 104 105 108

109

28 29 31 32 34 35 36 37

38 42

45 45 4G 46 47

(4)

\

SPIS TABLIC /cd./■ aBBBaseaeBRB«a«' Str

Ważniejsze wskaźniki charakteryzujące działalność przedsiębiorstw

budowlano-montażowych w układnie gałęziowym ... . 43

Rytmiczność produkcji podstawowej przedsiębiorstw budowlano-monta­ żowych w układzie g a ł ę z i o w y m ... ... . 48

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej ... . 49

TRANSPORT Wartość usług materialnych działalności podstawowej w przedsiębior­ stwach transportu 1 łączności ... ... ... ... 55

Przewozy pasażerów uspołecznionym transportem publicznym ... . 55

Przewozy ładunków uspołecznionym transportem publicznym 1 branżowym 55 Przeciętne zatrudnienie 1 wynagrodzenia miesięczne w transporcie us­ połecznionym ... . 56

Stan 1 wykorzystanie taboru samochodowego silnikowego ciężarowego nr transporcie samochodowym publicznym 1 branżowym ... 57

RPjjgęjwo Skup 4 zbóż . . . 5 8 Skup żywca w przeliczeniu na wagę mięsa ... ... 58

Skup żywca 1 produktów pochodzenia z w i e r z ę c e g o ... ... ... 58

Skup żywca 1 produktów pochodzenia zwierzęcego w 1984 roku według miesięcy ... 58

Unaslenianie krów 1 loch ... ... 59

Przebieg kontraktacji niektórych ziemiopłodów pod zbiory 1984 roku 59 Kontrakty zawarte na dostawę młodego bydła rzeźnego 1 trzody chlew­ nej w gospodarce nie uspołecznionej ... . 59

Ceny uzyskiwane przez rolników w transakcjach wolnorynkowych ... 59

Zaopatrzenie rolnictwa w nawozy sztuczne 1 wapniowe ... . > 60 Sprzedaż pasz przemysłowych przez jednostki handlowe C2SR "SCH".... 60

Sprzedaż ciągników i niektórych maszyn rolniczych przez składnice maszyn CZSR oraz stan zapasów w 1984 roku ... ... . 60

Sprzedaż materiałów budowlanych ... ... ... j... 61

Sprzedaż środków ochrony roślin przez GS "SCH* ... ... 61

Zapasy środków ochrony roślin przez GS ''SCH” ... * ... . 61

HANDEL WEWNETRZNY ■BBastaBbaaBaamaasiB Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego i gastronomicznych ... 62

Dynamika sprzedaży w przedsiębiorstwach handlu detalicznego i przed» siębior8twach gastronomicznych ... ... ... . 62

Zapasy w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu rynkowego ... 62

f Dostawy towarów żywnościowych z przedsiębiorstw produkcyjnych woje­ wództwa katowickiego na zaopatrzenie rynku ... . 63

Dostawy towarów nieżywnościowych / z wyjątkiem wyrobów przemysłu che­ micznego i lekkiego/ na zaopatrzenie rynku z przedsiębiorstw produk­ cyjnych województwa k a t o w i c k i e g o ... ... ... . 64

Dostawy wyrobów przemysłu chemicznego i lekkiego ... 65

C EMC

Przeciętne ceny niektórych artykułów rolno-spozywczych na targowis­ kach miejskich ... ... 67

Przeciętne ceny detaliczne warzyw i owoców w Jednostkach handlu uspołecznionego ... ... 67

(5)

Spis treści 3

SiifiUig**/

Porównywania kształtowanie się cen targowiskowych i detalicznych nla

których artykułów r o l n o - s p o ż y w c z y c h ... ... 68 ZATRUDNIENIE

tria m m m m m a m z s a n

Pośrednictwo p i c y ... ... ... ... 68 S £ i i . I ^ L i ę aW a S i g ^ O O U aMIĄSTaIaGM 2y

PRZEMYSŁ

produkcja sprzedana, przeciętna zatrudnianie 1 wynagrpdzenle

osobowe w przemyśle uspołeczniony« według nlast ... . 69 .Relacje ekonomiczne n przemyśla uspołecznionym według miast ... 73

Produkcja sprzedana, przeciętne zatrudnienie 1 «wynagrodzenia osobowe

w przemyśle uspołecznionym według gmin ... . 75 Relacja ekonomiczne w przemyśle uspołecznionym według gmin ... 78

BUDOWNICTWOi , , |

Produkcja podstawowa w uspołecznionych przedsiębiorstwach budowla»

n o - m o n t a l o w y c h ... ... ... ... 80 Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia osobowe w uspołecznionych

przedsiębiorstwach budowlano-montażowych ... 82 Wydajność pracy 1 przeciętne wynagrodzenie miesięczne w uspołecznio­

nych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych ... 85 Inwestycyjne place 1 linie budów państwowych 1 spółdzielczych przed­

siębiorstw budowlano-montażowych 88

ROLNICTWO

Skup ważniejszych produktów rolnych od rolników spółdzielni produk­

cyjnych w IV kwartale 198 3 r o k u ... ... 89 Skup ważniejszych produktów rolnych od gospodarki nie uspołecznionej

w IV kwartale 1983 roku ... 89 Skup żywca według miast 1 gmin / w kwintalach wagi żywej/ w IV kwar­

tale 1983 r o k u ... ... SI Skup żywca według miast 1 gmin / w sztukach/ w IV kwartale 1983 roku 93

Krycie loch na punktach kopulacyjnych 96

Kontrakty zawarte na dostawę młodego bydła rzeźnego w gospodarce nla uspołecznionej ... ... ... ...97

Kontrakty zawarte na doatawę trzody chlewnej w gospodarce nie uspo­

łecznionej ... ... ... . 98 Sprzedaż nawozów sztucznych i wapniowych według jednoetek administra­

cyjnych przez GS “SCH" w IV kwartale 1983 roku ... 99 Sprzedaż środków ochrony roślin w IV kwartale 1983 roku ... 100 Zapasy środków ochrony roślin w IV kwartale 1983 roku ... 101

b u d o w n i c t w o m i e s z k a n i o w e

Uspołecznione budownictwo mieszkaniowe rozpoczęte w miesięcu styczniu

1984 roku ... . 103 Uspołecznione budqwnictwo mieszkaniowe oddane do użytku w miesigcu

styczniu 1984 r o k u ... ... 103

Informację opracowały oddziały branżowe WUS

(6)

PRODUKCJĄ SPRZEDANA W PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM

j *

/ w cenach bieżęcach obowięzujęcych w danym roku/

mld zł 1982 * 1983 1984

%

DYNAMIKA PRODUKCOI SPRZEDANEO W PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM /analogiczny mlesięc poprzedniego roku«100/

/c en y zbytu stałe/

1982 1983 1984

(7)

DYNAMIKA PR0DUKC3I SPRZEDANEJ W PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM

/c en y stałe zbytu/ A n al og ic zn y miesięc poprze dn ie go roku=100

ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIA OSOBOWE W PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM

WYDOBYCIE węGLA KAMIENNEGO

4y* ». Łor >

18500 17000

15500

14000 12500

l i\ A

X

T s 1

V 1\

r

V

i

(8)

SKUP WAŻNIEJSZYCH PRODUKTÓW ZWIERZECYCH

tony 1982 1983 1984

PRZEWOZY ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE USPOŁECZNIONYM

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W BUDYNKACH

MIESZKALNYCH W GOSPODARCE USPOŁECZNIONED

(9)

P O D S T A W O W E T E N D E N C D E W R E A L I Z A C J I Z A D A fc 3::3BtjaeBBcqa3QaeeB«BBaca3Deaa=iianiłeaaa&aDt:BCttsoq^i«anasaeeBDBBaxaBtiseBBBesate3Baiaal

Realizacji zadań społeczno-gospodarczych w województwie katowickim w stycz­

niu 1984 roku towarzyszyły następujące tendencje:

W porównaniu do stycznia 1983 roku -

- Wzrost sprzedaży produkcji przemysłowej o 6,1%

w tym w przemyśle;wydobywczym o 5,5%

przetwórczym o 6,4%

- Wzrost produkcji podstawowej budowlano-montażowej o 16,5%

w tym w przedsiębiorstwach budownictwa:

ogólnego o 30,3%

produkcyjno-usługowego o 18,2%

specjalistycznego o 7,3%

- Wzrost wydajności pracy na 1 zatrudnionego:

w przedsiębiorstwach przemysłowych o 6,4%

w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych o 16,7%

_ Spadek zatrudnienia:

w przedsiębiorstwach przemysłowych o 0,3%

w przedsiębiorątwach budowlano-montażowych o 0,1%

- Wzrost przeciętnych mloslęcznyoh wynagrodzeń 1 zatrudnionego:

w przedsiębiorstwach przemysłowych o 2 1,2%

w przedsiębiorstwach budowlano-nontażowych o 31,0%

- Wzrost wydobycia węgla o 4,6%, tj. o 700,4 tys.ton do poziomu 16,0 min ton.

- W hutnictwie wzrosła produkcja podstawowych wyrobów hutniczych, a w szczególności:

- stali surowej o 17,0 tys.ton^ tj. o 2,2%

- wyrobów walcowanych o 22,5 tys.ton, tj. o 4,8%

- cynku o 301 ton, tj. o 1,5%

- miedzi elektrolitycznej o 9 ton, tj. o 1,3%

Wyjątek stanowił ołów, którego produkcja w porównaniu ze styczniem ub.roku spadła o 10,9%.

W produkcji podstawowych wyrobów hutniczych,takich Jak stal surowa, wyroby walcowane oraz cynk przekroczony został poziom produkcji ze stycznia 1979 roku.

Natomiast wydobycie węgla kamiennego, produkcja energii elektrycznej, ołowiu i mie­

dzi elektrolitycznej była nadal niższa niż w analogicznym miesiącu 1979 roku.

- Wzrost wielkości przewiezionych ładunków przez PKP o 9,9% oraz przez przedsiębior­

stwa transportu samochodowego branżowego o 4,2% 1 spadek przewozów przez PKS o 4,7%.

- Spadek w stosunku do stycznia 1983 roku oddanych do użytku mieszkań. W styczniu przekazano do użytku ogółom 608 mieszkań, z tago 376 mieszkań w budownictwie spół­

dzielczy 232 nieszkania w budownictwie zakładów pracy.

I

- Wzrost eki.-pu .1 :!:n o 9,1%,skupu jaj o 12,8% i drobiu o 213,8% oraz spadek skupu bydła / w w:, .'ze c;ięso/ o 7,6% i trzody chlewnej o 52,7%.

- S p r z • • " ¡ • ' i !•-c i e n i o n y c h p r z e d s i ę b i o r s t w a c h h e n t l u d e t a l i c z n e g o w w y s o k o ś c i

30 mld c t.::r<•••->.*.a / w conoch bieżących/w stosunku do stycznia 1003 roku o 41,5%.

Zapasy t ■:.'■■■ ' la rynkowym zwiększyły cię w ujęciu wartościowym o '62,3%,przy czym wartość v;.:-:ców żyr.-ości wzrosła w stosunku do stanu z końca stycznia ub.roku o 40,8%, r.apojófi alkoholowych o 60,6%, tcwarów niożywnościowych o 70,5%. Ma wzrost wartości z^ p". :':ywuości rzutowała podwyżko cen żywności dokonane w końcu o tycznia br.

(10)

I

P R Z E M Y S Ł a = snsr53 = = !?:r: = rssr = = Produkcjo pr¿emyslowa

Produkcja sprzedana w styczniu 1934 roku o s i ą g n ę ł a 120,4 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem ub.roku wzrosła o 6,1%, t j . o 7,4 mld zł, w tym w przemyśle wydobywczym wzrosła o 5,5%, a w przetwórczym o 6,4%. VI porównaniu do grudnia 1983 roku sprzedaż produkcji w styczniu była wyższa o 3,4 mld zł.

W przemyśle drobnym stanowiącym 2,6% / w roku 1984 zmni -jazono ilość przedsię­

biorstw w wyniku zmian orgeniz. / sprzedaży województwa osiągnięto wzrost o 17,2%

tzn. o 11,1 punktu więcej od średniego tempa wzrostu przemysłu województwa ogółem.

ITyższg od ubiegłorocznej wartość produkcji sprzedanej w styczniu br osiągnięto w większości gałęzi przemysłowych, za wyjątkiem przemysłu energetycznego, metali nie­

żelaznych oraz materiałów budowlanych.

W wymienionych 3-ch gałęziach przemysłowych wystąpił spadek produkcji: w przemyśle energetycznym o 3,8%, w przemyśle metali nieżelaznych o 1,1%,a w przemyśle materiałów 0

budowlanych o 2,5%, na co wpływ miały niżej wymienione przedsiębiorstwa:

Huta Metali nieżelaznych 'Szopienice* spadek sprzedaży Kombinat Górniczo-Hutniczy "Bolesław” -"-

Cementownia "Wiek” Ogrodzieniec - ”*•

o 4,0%

o 25,3%

o 28,9%

Katowickie Przedsiębiorstwo Ceramiki

Budowlanej Katowice o 12,3%

Stosunkowo wysoki wzrost sprzedaży w styczniu br wystąpił w. przemyśle ceramiki szla­

chetnej o 31,3%, w przemyśle papierniczym o 35,1% oraz w przemyśle odzieżowym o 28,2%.

Przyrost produkcji sprzedanej w wymienionych przemysłach osiągnięto w miesiącu stycz­

niu br przy zmniejszonym zatrudnieniu w stosunku do ub.roku.

Wydajność pracy mierzona produkcję sprzedaną na 1 zatrudnionego osiągnęła w sty­

czniu br wartość 150,5 tys.zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem ub.roku wzrosła o 6,4%,przy zmniejszonym zatrudnieniu o 0,3%, wyprzedzając dynamikę sprzedaży o 0,3 punktu. Wzrost wydajności pracy wystąpił w większości gałęzi przemysłu, oprócz prze­

mysłu energetycznego oraz przemysłu materiałów budowlanych. Szczególnie wysoki wzrost wydajności pracy w styczniu 1984r osiągnięto w przemyśle ceramiki szlc.chetnej o 32,7%, papierniczym o 36,6% oraz odzieżowym o 30,5%, przy czym na uwagę zasługuje fakt.że w w y ­ mienionych gałęziach wzrost wydajności wyprzedza przyrost przeciętnaj płacy.

Kształtowanie się produkcji sprze dansJ, wynagrodzeń osobowych oraz wydajności pracy

WYSZCZEGÓLNIENIE

Styczeń

1979 1982 1983 1084

+ wzrost /-spadek/ w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego w %

Produkcja sprzedana , - t 1 t

wskaźnik w czasie rzeczywistym -2,4 -4,9 +16,4 +6,1

- 2 , 3 -4,3 + 1.5

Przeciętne zatrudnienie ...-... -0,3 -1,4 -0,6 1 O t/i

Wynagrodzenia osobowe ... +10,4 ♦41,1 + 34,2 +20,9 Produkcja sprzedana nn 1 zatrud­

nionego

wskaźnik w czasie rzeczywistym “ 3,3 -3,6 +17,2 +6,4

w porównywalnym czooie ... -3,2 -3.0 + 11,7 + 1,3

(11)

Przemysł 9

Prodtik d o p o d s t a w o w y c h w y r o b ó w p r z o n y s ł c w y c h

17 województwie katowickim w styczniu 1904 roku produkcja większości ważniej­

szych wyrobów przemysłowych była wyższa od osiągniętej w analogicznym miesiącu ub.roku.

Wydobyto więcej węgla kamionnogo o 700,4 tys.ton, t j . o 4,6%.

/ W hutnictwie wzrosła produkcja podstawowych wyrobów hutniczych a w szczegól­

ności:

- stali surowej o 17,0 tyo.ton, t j . o 2,2%, - wyrobów walcowanych o 22,5 tys.ton,tj. o 4 ,8», - cynku o 301 ton, t j . o 1,9%,

- miedzi elektrolitycznej o 9 ton, t j . o

1.35».

Wyjgtek stanowi ołów, którego produkcja w porównaniu zo styczniem ub.roku sptidła o 10,9?'.

Oprócz w/w wyrobów hutniczych wzrost produkcji nastąpił również w zakresie pralek i wirówek elektrycznych domowych o 29,5%, maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych dla gospodarki*leśnej o 6,2%, papieru o 27,1% oraz obuwia o 19,0%. Spadła natomiast w stosunku do stycznia ub.roku produkcja energii elektrycznej o 2,9%, koksu z węgla kamiennego o 3,7%, produktów przerobu ropy nśftowej 7,6%, chłodziarek i zamrażarek dpmowych o 0,6%, nawozów azotowych łgcznie z wieloskładnikowymi o 10,5%,tworzyw sztu­

cznych o 11,5%, środków do prania i mycia o 13,1%, produktów uboju zwierzęt rzeźnych

o 42,0%. i' , ‘ •

Produkcję podstawowych surowców i materiałów w styczniu 1984 roku i w latach poprzednich ilustruje poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE

i I 1984

...

1979'■ /oc

1979 1900 1981 1982 1983 1984

Węgiel kamienny w min

ton ... 17,3

16,7 13,1 15,2 15,3 16,0 92,2

Enargi.a elektryczna w

min H'.7h ... 3,5 3,4 3,2 3 r2 3.4 3,3 94,4

Stal surowa w t y s . t o n ’ 754,4 807,9 776,1 511,4 758,6 775,6 102,8 Wyroby walcowane w tys.

443,1 503,7 509,0 372,1 470,0 492,5 1 1 1 ,1

Cynk w tys.ton .... 16,2 18,5 16,6 12,0 16,1 16,4 101,6

Ołów w tys.ton ... 7,1 5,3 6,3 5,4 7,4 6 ,6 93,7

Iliodź elektrolityczna

1086 1045 930 800 694 703 64,7

wynika z powyższego zestawienia w produkcji podstawowych wyrobów hutniczych takich jak stal surowa, wyroby walcowane orqz cynk, przekroczony został poziom produk­

cji ze stycznia 1979 roku. Natomiast wydobycie węgla kamiennego, produkcja energii elektrycznej, ołowiu indedzi elektrolitycznej była nadal niższa niż w analogicznym rciecincu 1979 roku.

#

(12)

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe wykonały w styczniu br produkcję podstnvio-

yii5 o wartości 12737,2 min zł, t J . o 12,2% nlSszą od wartości produkcji podstawowej wy- konanej w grudniu 1903 roku. Największy spadek produkcji podstawowej w stosunku do po­

przedniego miesifjca odnotowały przedsiębiorstwa budownictw-. ogólnego, które w grudniu ub.roku wykonały produkcję podstawowe o wartości 4391,6 min zł, a w styczniu br produk­

cję podstawowy o wartości 3204,6 min zł. Nastąpił więc spadek o '27,0',;.

W porównaniu do stycznia 1983 roku produkcja podstawowa wykonana przez przedsię­

biorstwa budowlano-montażowe uległa zwiększeniu o 16,5%. Wysokę dynamikę produkcji pod­

stawowej w porównaniu ze styczniem 1903 roku uzyskały m.innymi następujgee przedsiębior­

stwa: i

Katowickie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Budownictwa Miejskiego Katowice -179,5%

Kombinat Budownictwa Ogólnego “GOP-POŁUDNIE" Tychy -166,0%

Kombinat Budowlany— Chorzów - 163 .7%

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego ■» Wodzisław Slęski - 164»7%

Konbinat Budownictwa Ogólnego "Zagłębie^-Śosnowiec - 154,4%

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych - Tychy - 155,4%

* o

Gliwickie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych-Gliwice - 152,5%

•I

Wartość robót inwestycyjnych wynosiła w styczniu br 7 3 7 4 ,2 min zł.Kwota ta jest mniejsza o 16,2% aniżeli w grudniu roku ubiegłego. Zwiększyła się natomiast o 23,5% wa r­

tość robót inwestycyjnych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W styczniu br w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych zatrudnionych było 163816 oaób,tj. o 0,2% /o 302 osoby/ mniej niż w poprzednim miesięcu i o 0,1% / o 203 osoby/

mniej niż w analogicznym miesięcu roku ubiegłego. Z ogólnej liczby zatrudnionych 47,9%

stanowili robotnicy produkcji podstawowej.

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe odnotowały spadek wydajności pracy w porów­

naniu z grudniem 1983 roku. W styczniu br na. 1 zatrudnionego przypadała produkcje podsta­

wowa wartości 77,8 tys.zł, tj. o 12i,0% mmiej niż w grudniu ub.r. •Spadła również w porównaniu z poprzednim miosiocen wydajność pracy robotników produkcji podstawowej. V/ styczniu w ar­

tość wydajności pracy mierzonej wartościę' produkcji podstawowej na 1 robotnika wynosiła 162,2 tys.zł, tj. o 11,8% mniej niż w grudniu 1983 roku. Zwiększyła' się natomiast wartość wydajności pracy mierzonej wielkościę produkcji podstawowej na 1 zatrudnionego ogółem w stosunku do stycznia 1983 roku o 16,7%. Wydajność pracy przypadająca na 1 robotnika produkcji podstawowej wzrosła w tym samym okresie o 16,3%. Największa dynamikę wydajno­

ści osięgnęły przodsiębioretwa budownictwa ogólnego, w których wartość wydajności przypa­

dająca na 1 zatrudnionego w styczniu br była wyższa od wartości wadajności pracy w analo­

gicznym okresie ub.roku o 31,3%, a wartość wydajności pracy przypadająca na 1 rob.o 29,8%.

W porównywalnym czasio procy dynamikę produkcji podstawowej i wydajności pracy przedsta­

wia poniższe zestawienie:

I 1*904 WYSZCZEGt>CUI3IIE

I 1933=100 XII 1983-100 04,0 84,2 '34,4 Produkcja podstawowa ... ... 111,4

Wydnjność pracy na 1 zatrudnionego ... 1 1 1 ,6 Wydajność pracy na 1 robotnika produkcji podstawowej 1 1 1 ,2

Według stanu na koniec stycznia br przedsiębiorstwa budowlano-montażowe prowa­

dziły działalność na 1024 placach i liniach budów, z czego 4 to place i linio budów wstrzy­

mane. W styczniu br rozpoczęto roboty na 46 obiektach,natomiast na 24 placach roboty budow­

lane zostały zakończone.

(13)

§ V =tT._U=A =ę =2 _A_= ___ =R _0_L_M^X =C _T=W_I

W styczniu br warunki porjmłoy/e oc.-nz stan wegetacji roólin były podobno do ntyczni-.

roku ubiegłego. Stan ozimin w województwie jest dobry, za wyjątkiem rzepaku, któroro wschody jesienią 19C3 roku były nie najlepsze. Obserwuje się jednak brnk wymaganej o tej porze wilgotności gleby z uwagi na znikome op,ifly- Może to mieć ujemny wpływ nn dalszg prawidłowi? wegetację roślin.

W jednostkach i przedsiębiorstwach pracujących na rzecz rolnictwa i obsługujących rolnictwo V! styczniu br trwały prace przygotowawcze do kampanii w i o s e n n ej . Planuje się, f w tegorocznej kampanii siewnej obsiejo się zbożami jarymi powierzchnię wynoszącą 50,5 tys.

\

ha, tj. o 0,7% większa niż w 1983 roku, z tego przypadnie na:

- pszenicę jarą - 7,0 tys.ha - jęczmień jary - 23,0 tye.ha - owies ' - 20,5 tys.ha

Ziemniaki wysadzi się na powierzchni 42 tys.ha.

Zabezpieczenie kwalifikowanego materiału siewnego przez Centralę Nasienną do siewu zbóż jarych, buraków pastewnych, traw,' kukurydzy oraz warzyw jest pełne.

Kontraktacja niektórych ziemiopłodów pod zbiory 1904 rof<u /wg stanu nn dzień 31 XII 1983/ przedstawia się następująco: ,

- buraków cukrowych na plan 153000 ton zakontraktowano 158123 tony, co stanowi 103,3%

p l a n u ,

- ziemniaków późnych na plan 15000 ton zakontraktowano 2664 tony, co stanowi 17,8% planu, -lnu na plan 3440 ton zakontraktowano 1479 ton, tj.43,0% planu.

Zaopatrzenie rolników w nawozy sztuczne w styczniu 1984 roku było wyższe niż w styczniu 1983 roku o 135,5%. Było to wynikiem wprowadzenia sezonowej obniżki cen na nawozy.

Najwięcej, bo aż 6 razy była wyższa sprzedaż nawozów potasowych, azotowych o 94,4%, a fosforowych o 72,4%. Zapasy nawozów sztucznych na koniec stycznia br wynosiły prawie 18 tys. ton, jednak w porównaniu z zapasami ze stycznia 1983 roku były niższe o 38,3%, tj. o ponad 11 tys.ton.

1 Nie najlepsza była sytuacja w zaopatrzeniu rolnictwa w maszyny i niektóry sprzęt rolniczy. W styczniu br sprzedano więcej ciągników / o 25,0%/, snopowigzałek ciągniko­

wych / o 160,0%/ oraz pługów 2 1 3 skibowych / o 127,1%/. Mniej natomiast sprzedano przy­

czep skrzyniowych i wywrotek / o 27,3%/,rozrzutników obornika / o 33,3%/, kultywatorów ciągnikowych / o 55,1%/, przetrząsaczo-zgrabiarek ciągnikowych / o 63,6%/.

W skupie produktów rolnych sytuacja w styczniu br kształtowała sin następująco:

- skup 4 zbóż w okresie lipiec 1983 - styczeń 1984 wyniósł 51663 ton i był wyższy o 80,4%

niż w tym samym okresie poprzedniego roku gospodarczego, w tym tylko w styczniu br skupiono 078 ton, tj. o 267,4% więcej niż w styczniu 1983 roku,

- skup żywca rzeźnego ogółem / w wadze żywej/był .niższy o 18,3% niż w* styczniu roku ubie­

głego, w tyn trzody chlewnej o 52,6%, bydła o 6,3%, natomiast 3-krotnie wyższy był skup drobiu, mleka o 9,1%, jaj o 12,8%.

Odzwierciedleniem powyższego jest stan pogłowia zwierząt gospodarskich w gos­

podarce nie uspołecznionej, który według stanu na 31 XII 1983 n porównaniu ze stanem z 30 IX 1903r uległ zmniejszeniu i tnk:

f t

- pogłowie bydł;j ogółem opndło o 1,1%, v\ tym krów o 0,7%,

- pogłowie- trzody chlewnej ogółem obniżyło się o 3,0%, w tym !och na chów o 5,7%,

(14)

1 2 •Sytuacja w rolnictwie

Nie najlepiej pr;obiega kontrok tacJ a trzody chlewnej a takie młodego bydła rzeź­

nego. Na styczeń zakontrjikiowano:

- trzody chlewnej - 3,3 tys. sztuk, t j . o 30,7^j mniej niż w styczniu 1083 r o k u , - bydła rzeźnego - 3,1 tye.sztuk, t j . o 12,8^ mniej niż w styczniu 1903 roku . Na luty zakontraktowano:

- trzody chlewnej - 2,7 tys. sztuk, t j . o 56,6i'i mniej niż w lutyn 1903 roku, - bydła rzoinego - 3,3 tys. sztuk, tj . o 14,6?^ -"-

Na marzec zakontraktowano:

/

- trzody chlewnej - 2,9 tys., tj . o 61,4% mniej niż w marcu 1904 roku, - bydła rzeźnego - 2,6 tys. xsztuk, tj. o J3,7fj -"-

W transakcjach wolnorynkowych ceny uzyskiwane przez rolników w styczniu za pro­

dukty rolne były wyższe od 0 , 5 % - 9 niż w grudniu 1983 roku za wyjątkiem cen oian?

łąkowego i koniczyny oraz prosiąt, któ're były odpowiednio niższe o 4,3^, *.7% i 0,6%.

T R A N S P O R T= Ł = = = =s = = = =s = e~ = =: — = Transoort kolejowy

Rok 1904 rozpoczął się bardzo pomyślnie dla Śląskiej DOKP. Śląscy kolejarze przewoząc w styczniu ogółem 10,6 min ton ładunków, w tym .14,1 min ton węgla wykonali plan stycznia w zakresie przewozów ładunków w 106 .sió. a w zakresie załadunku węgla w 106,X%. W porównaniu ze styczniem 1933 roku przewieziono więcej o 1,7 min ton ładun­

ków / o Q ,%'t/, w tym 1,4 min ton węgla / tzn. o 10,9^V. ,

Linią Hutniczo-Siarkową /LHS/ przewieziono w styczniu br 223,1 tys. ton ładunków

\ ogółem, w tyra 398,6 tys.ton węgla. Plan operatywny w zakresie przewozu ładunków ogółem wykonano w 100,Of',, natomiast plan przewozu węgla w 103,4^.

W grudniu 1983 roku przetrzymano ponad czas wolny od kar umownych przeciętnie na dobę 1070 wagonów na 6242,8 wa gonogodziny. \1 stosunku do grudnia ubiegłego roku prze­

trzymano średnio na dobę o 113 wagonów mniej w czasie krótszym o 2411,1 wagonogodziny.

V7 grudniu najdłużej przetrzymywały wagony następujące przedsiębiorstwa:

- Huto im."Bieruta" w Częstochowie 11570 wagonogodz.in, - Huta "Bobrek" 9573 wagonogodziny,

- Huta im.Dzierżyńskiego” 0225 wagon ogodziny,

- Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu 7442 wagonogodziny.. I

T n i r s p ó r t s r n o c h o d o w y

T a b o r a u t o b u s o w y i c i ę ż a r o w y

W styczniu 1904 roku Oddziały Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej posiadały średnio dziennie 1259 autobusów i 1395 pojazdów ciężarowych. V/ porównaniu

■70 styczniem ubiegłego roku ubyły 04 autobusy i 43 pojazdy ciężarowe. Natomiast w przed­

siębiorstwach transportu samochodowego branżowego było średnio dziennie na stanie 1245?*

pojazdów ciężarowych i w porównaniu zo styczniem 1033 roku ubyły 322 pojazdy civżarowe.

roniższe zestawienia ilustruje wykorzystanie taboru autobusowego w Oddziałach Krajowej Państwowej Komunikacji SamochodowejT

(15)

Transport 13

WYSZCZEGÓLNIENIE Styczeń XII

1983

1983 1984

średni dzienny stan Inwentarzowy w szt ... 1343 1259 1268 Średni dzienny stan taboru w pracy1/ ... 63,7 71,6 68,4 w przestojach w %

z przyczyn technicznych .... ... 28,2 20,5 22,4 z przyczyn eksploatacyjnych 2/ ... 8,1 7,9 9.2 Współczynnik gotowości technicznej ... 0,718 0,795 0,776 1/ W procentach do średniego dziennego etanu inwentarzowego. 2/ tocznie z pionowymi przestojami w niedziele 1 dni wolne od pracy.

Przewozy pasażerów

Oddziały KPKS mejęce siedzibę na terenie województwa katowickiego przewiozły w styczniu 1984 roku 10,8 min pasażerów, wykonując pracę przewozowe 293,0 min pasażero- kllonetrów, co oznacza, że średnia odległość przewozu jednego pasażera wyniosła 27,0 km.

W porównaniu za styczniem 1983 roku przewieziono mniej o 9,0% pasażerów, a praca prze­

wozowa zmalała o 1,0%. Średnia odległość przewozu w porównaniu do stycznia ub,roku wzrosła o 8,7%.

Przewozy ładunków

W transporcie samochodowym ogółem przewieziono w styczniu 1984 roku 11.3 min ton ładunków / w oddziałach KPKS 1,0 min ton ładunków, w transporcie branżowym 10,3 min ton ładunków/.co etanowi 103,4% wykonania ze stycznia 1983r/ KPKS - 95,3%, transport branżowy - 104,2%/,

Praca przewozowa wykonana w etycznlu 1984 roku w transporcie eamochodowym kształ­

towała się ogółem na poziomie 202,8 min tono-km /KPKS-45,4 min tono-km, transport branżowy 157,4 min tono-km/ f w stosunku do stycznia 1983 roku wzrosła o 5,2% / w oddzia­

łach KPKS o 3,0%, w transporcie branżowym o 5,9%/.Średnia odległość przewozu 1 tony dla transportu samochodowego ogółem wyniosła w etycznlu 1984 roku 17,9 km / w KPKS-le 47,2 km, .** transporcie branżowym 15,2 km/l w porównaniu do etyoznia 1983 roku wzrosła o 1,7%

/w KPKS-le o 8,0%, w transporcie branżowym o 1,6%/.

Ponlżeza tabela przedstawia wielkość przewozów produktów rolnych transportem samocho­

dowym i kolejowym w grudniu 1983 roku.

Ładunki przewiezione taborem samochodowym

• przedsiębiorstw pozos-

pozos­

tałym gospo­

dar­czym

Slęe- ka j/ DOKP ' WYSZCZE­

GÓLNIENIE

Ogółem8f włas­

nym“/

CZSR

*Sam<

pomoc Chłof aka*

PKS

.

tranepoi -t owych

handlu wewnę­

trznego

tranepoi towo- sprzęto wych bu dowmic- twa"Trana- bud “

branżo wych przede, trans - portu drogo­

wego

Zboie .... 30588 8268 < 10128 - - - - 12192

Ziemniaki Buraki cu- .krowę....

Inne produk­

ty i przetwo ry produktów rolnych0'

3631 21596

76587 6378 9198

455 21529

11979

3166

23604

- -

5050

10 67

19498 a/ Oane ostateczne.b/Taborem gospod.Rejon.Przede.Przem.Pnsurwono-Bacutil* w Katowicach, Okr. Przede.Prze».Zbożowo-Młynarskiego "PZZ~ w Zabrzu i PP "Ciikrownie Opolskie'* Raci­

borzu c/ Warzywa.owoce, słona lniana.konopna,rz e p a k , wysłodki.cukier, mgka .pasze,nasio­

na itp. d/Dano szacunkowe.

(16)

14 Transport

u s łu g v

Wartość usług Materialnych działalności podstawowej wyniosła w styczniu 19C4 roku 2750,8 Min zł / w KPKS-ie 555, 0 aln zł, w tranaporcla branżowya 2195,8 aln zł/ w porów­

naniu za etycznlea 1983 roku wzroała o 1,2% / w KPKS-ie zaalała o 0,5%, w transporcie branżowy» wzroała o 1,6% /.

Niektóra wakażnlkl charakteryzujące efektywność transportu eaaochodowego w styczniu 1984 roku przedatawla poniższe zestawienia i

średnia odleg­

łość przewóz.-j 1 tony w ka

Wydajność pracy alarzona WYSZCZEGÓLNIENIE wlelkośclę prze­

wozów ładunków /tony/

wielkością prąci przewozowej /tonoklloaetry/

wartością usług Materialnych działalności podstawowej /zł/

1984 1983 1984 1983 1984 1983 1984 1983

OGbŁEM ... 17,9 17,6 281.2 262,9 5044,2 4635.6 68412,3 65375,7 Krajowa Państwowa

Koaunlkaoja Sa»o- chodowa Dyrekcja Okręgowa w Kato­

wicach 47,2 43,7 125.1 126.3 5901,5 5515,5 72146.8 69801,0 Transport branżo­

wy ogółaa ... 15.2 15,0 318,3 295,5 4844,1 4428.3 67566.4 64351,8 w tyai

Przedsiębiorstwo Transportowo- Sprzętowe Budow­

nictwa "Traoebud“

Katowice-Brynów 11,6 11,6 730,5 565,2 8452,7 6530.0 77983;1 B4792,1 Przedsiębiorstwo

Transpdrtowo- Sprzętowe Budow­

nictwa -Transbud*

Katowice ... 14,9 10,8 613.7 . 524,9 7942,2 5691,1 83164.6 79556,8 Przedsiębiorstwo

Tranaportowo- Sprzętowe Budow­

nictwa "Tranebud”

Soanowlac ... 12.4 13,3 743,7 603,1 9233,5 8049.9 90706,3 87793,4 Przedsiębiorątwo

Transportore Handlu Wewnę­

trznego ... 29,1 26.6 56,5 53,0 1642,8 1412.0 47760,0 43383,0 i

I N W E S T Y C J E fiaaiaH

Nakłady lnweetyoyjne w gospodarce państwowej 1 spółdzielczości Mieszkaniowej wy­

niosły w 1983 roku 137,1 ald złotych. Z całości nakładów 70,2% poniosły jednostki pań- atwowe centralne, 13,8% Jednoetki państwowe terenowe oraz 16% epółdzlelczość Mieszka­

niowa. ,

Struktura rodzajowa ponlealonych nakładów przedetawlała się następująco i - roboty budowlano-aontażowe - 82,9 ald zł tj. 60,5%

zakupy Maszyn 1 urządzeń - 45,4 ald zł tj. 33,1%

- pozostałe nakłady - 8,8 Mld zł, tj. 6,4%

(17)

Inwestycje 15

Z nakładów poniesionych na zakupy inwestycyjne które wyniosły w omawianym okresie 45,4 wid zł 39,6 mld zł /tj. 87,2%/ przypadało na zakupy krajowe, 2,9 wid zł A j * 6,4%/ na zakupy z Importu z krajów socjalistycznych; 2,9 mld zł /tjy 6,4%/na za­

kupy z krajów II obszaru płatniczego.

W 1983 roku najwięcej wydatków na nakłady Inwestycyjna poniosły przedsiębior­

stwa sfery produkcji materialnej - 78,1%, w tyn 38,3% nakładów poniósł przemysł węglowy, 7,1% przemysł maszynowy, 4,8 Va przemysł energetyczny, 6.9% gospodarka komunalna. Z nakładów zrealizowanych przez Inwestorów poza produkcję aaterialnę naj­

więcej wydatkowały Jednostki gospodarki mieszkaniowej - 1 6 ‘,0% oraz oświata - 2,5%.

W 198? roku w gospodarce państwowej oraz spółdzielczości mieszkaniowej rozpoczęto realizację 1024 zadań - budownictwa inwestycyjnego o łęcznej wartości kosztorysowej 102,0 mld złotych. Z ogólnej liczby zedań rozpoczętych w clęgu 1983 roku przypadało

między innymi nat ' ,

Wartość kosztorysowe

Liczba zadań w min zł

- przemyęł 626 51001,8

w tymi

przemysł węglowy 191 31512,1

budownictwo 79 823,6

rolnictwo 7 C 1051,4

gospodarka komunalna 78 37227.6

transport 1 łęcznośó 45 3046,3

oświata 1 wychowanie 13 3401,4

W ramach uepołecznlonego budownictwa mleezkanlowego w styczniu 1984 roku oddano do użytku 608 mieszkań o łęcznej powierzchni użytkowej 33216 m2. W etoeunku do ale- elęoa etycznie 1983 roku afekty ta aę nlżeze odpowiednio o 369 mleezkań i 18801 m2 powierzchni użytkowej.

W remach budownictwa zakładowego wybudowano 232 mleezkanla o łęcznej powierzchni użytkowej 12012 a2. Efekty te aę wyższa od efektów stycznia 1983 roku o 67 mieszkań i 3458 m2 p.u.m.

Inwestorzy podlegli C Z S B M oddali do użytku 376 mieszkań o łęcznej powierzchni użytkowej 21204 m2. Efekty ta aę nlżeze od efektów piarwezago mleelęca 1983 roku o 436 mleezkań i 22259 m2 p.u.m.

Wykonawcy podlegli Ministerstwu Budownictwa 1 Przemysłu Materiełów Budowlanych wybudowali 309 mleezksń o 17348 m2 powierzchni użytkowej, natomlaet wykonawcy podle­

gli Mlnlstertwu Górnictwa 1 Energetyki wybudoweli 252 mieezkenle o 13217 m2 p.u.m Oednoczeónie w etycznlu 1984 roku rozpoczęto budowę 474 mieszksń o łęcznej powierzchni użytkowej 26461 m2z tego 347 mieszkań to przyszłe efekty spółdzlslczoścl.

S Y T U A C 3 A R Y N K O W A

Początek bieżęcego roku na rynku to charakteryetyczny w okresie poówiętecznym epadok zakupów. W sprzedaży brakowało, tak Jak do tej pory, ryżu, herbaty, kawy na­

turalnej. wyrobów czekoladowych, pieczywa cukierniczego trwałogo, nie zawsze nożna było kupić jaja. Wśród towarów nieżywnościowych nadal największe trudności wyetępuję w towarach branży odzieżowej.

(18)

16 Sytuacja rynkowa

Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detallcznage wynloeła w atycznlu 30,0 nld zł. W canaoh bieżących wzrosła w stosunku do atycznla 1983 roku 0 41,5%, natoalaat w otoaunku do grudnia 1983 roku była niższa o 20,4%. w poszczególnych grupach towarów najwyższe dynaalk« w atoaunku do etycznla 1983 roku oelęgnęła sprzedaż napojów alkoholowych - 180,1%, w atoaunku do grudnia aprzodaż ta apadła o 24.3%.

Spośród przedsiębiorstw handlu detalicznego»prowadzących działalność na tere­

nie województwa katowickiego najwyżez« dynaalk« sprzedaży w atoaunku do stycznia 1983 roku o e i ę g n ę ł y :

- Centrala Techniczno-Handlowa "Unitra-Serwis" wzroet o 305,0%

- Przedsiębiorstwo Obrotu Częśolaal Zaalannyal "Ardoa” " 81,7%

- Przedsiębiorstwo Państwowe "Polaozbyt" " 76,1%

- Przedalfbloratwo Państwowe “Moda Polaka” " 75,0%

Zapaay towarów w handlu rynkowy* ulegaj« stopniowej odbudowie. W atoaunku do etanu z końce atycznla 1983 roku wartość zapaaów wzroeła o 62,3%, przy czyn żywności o 40.8%, napojów alkoholowych o 60,6%,' towarów nleżywnośclowyoh o 70,5%. W atoaunku do atanu z koń­

ca grudnia 1983 roku zapaay wzroeły o 5413,t> aln zł; z tego żywności o 2571,3 aln zł na­

pojów alkoholowych o 1271,7 aln zł/ towarów nleżywnośclowych o 1570,0 win zł. Oednekże w przypadku żywności na przyroet wartości zapaaów w atycznlu wlała wpływ podwyżka oan żyw­

ności dokonana w końcu atycznla br.

Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach gaetronoalcznych wyniosło w atyoz- nlu 2,5 nld zł; w tya sprzedaż napojów alkoholowych 0,9 nld złotych. W porównaniu do aty­

cznla 1983 roku aprzodaż w gaetrononll wzroeła zaledwie o 4,0%, natoalaat wartość sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach gaetronoalcznych,' w wyniku obniżenia aarż na alkohol

1 ograniczania godzin eprzedaży alkoholu epadła o 12,9%. W porównaniu do grudnia 1983 roku aprzodaż w gaatronoall apadła o 11,6%.

Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego w roku 1983 wzroeła, llczęc w cenach atałych w atoaunku do 1982 roku o 8,5%. Najwyższa dynaalka eprzeda­

ży w cenach atałych wyatęplła w grupie towerów nleżywnośclowych - 119,1%. W uspołecznionych przedalębloretwach gaatrononlcznych sprzedaż w cenach stałych w 1983 roku apadła w atoaunku

do sprzedaży w 1982 roku o 10,0%.

W roku 1983 w stosunku do 1982 roku dostawy na rynok województwa:

rnz rosły epadły

ryb 1 przetworów rybnych naała

cukru

o 10,7% alęse,podrobów 1 przetworów

aięanych o 0,4%

• 17,8% drobiu 1 przetworów i*

0 8,0% z drobiu o 0,6%

tłuezczów zwierzęcych o 13,0%

Jaj spożywczych o 5,4%

■laka spożywczego o 21,9%

aękl pszennej o 11,6%

kaszy o 5,2%

i aakaronu 0 8,9%

tłuszczów roślinnych o 7,8%

Na rynku artykułów nleżywnośclowych naatęplła poprawa zaopatrzenia w atoaunku do 1982 roku takich towarów Jaki

- pralki 1 wirówki elektryczna o 39,6%

- chłodziarki 1 zanrażarkl o 68,9%

(19)

Sytuacjo rynkowa 17

- aaszyny o szycia domowe o 46,3%

- odbiorniki telewizyjne o 28,7%

- obuwie z cholewkę skórzaną z tworzyw sztucznych i s y n ­

tetycznych O 44,8%

tkaniny»

- bawełniane i bawełnopodobne o 15,7%

- wełniane i wełnopodobne ' o 5 0,8% - jedwabne i jedwabnopodobne o 9,9%

- lniane i konopne o 24,7%

Kształtowanie sle cen na targowiskach miejskich—r — ^

W styczniu 1984 roku ceny warzyw na targowiskach miejskich kształtowany się się na poziomie wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W najwyższym stop­

niu wzrosły ceny kapusty białej o 64,0%, pomidorów o 74%, pietruszki obclnanaj o 14,4%

i selerów korzeniowych o 10,5%. W stosunku do ubiegłego roku wzrosły również ceny takich warzyw i owoców jak«

marchew obcinana o 0,2% buraki obcinane o 5,8% cobula obcinana o 7,8%

pory 0 0,5%

jabłka 1 grupy ceno­

wej wyboru I lub E o 7,4%

jabłka II grupy ceno­

wej wyboru I lub E o 5,6%

Wyjątek stanowiły ziemniaki1, których cena w styczniu 1984 roku wynosiła 14,23 zł za kg i była niższa w stosunku do stycznia 1983 roku o 11,2%. Ponadto w styczniu br były niższo niż w grudniu ub.roku ceny takich warzyw 1 owoców jakt

s marchew obcinana o 2,8%

buraki obcinane o 4,2%

pory ol0,6%

ziemniaki o 18,1% i

ogórki kwaszone o 6,0% Wzrosły natomiast cenyt

kapusty białej >o~ 4,8%

pomidorów szklarniowych o 2',9%

cebuli obcinanej o 13,2%

pietruszki obcinanej o 6,6% selerów korzeniowych o 4,7%

jabłek I grupy ceno­

wej wyboru I lub E o 32,2%

jabłek IX grupy ceno­

we j^wyboru I lub E o 20,1%

kapusty kwaszonej o 2 2,7%

(20)

Z A T R U D N I E N I E I P R Z E C I Ę T N E W Y ' N A G R O D Z E N I A M I E S I E C Z N E■•■aBBiBIliBRBiBaai

Zatrudnienie w czterech podstawowych działach gospodarki uspołecznionej w styczniu 1984 roku było niZsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i wynosiło

- w przedsiębiorstwach przemysłowych 853,3 tys. osób /zmniejszenie o 0,3 % /

- w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych 163,8 tys. osób /zmniejszenie o O. ify - w przeddębiorswach transportu samochodowego 40,2 tys. osób /zmniejszenie o '3,3 %/

w przedsiębiorstwach handlowych 116,2 tys. osób /zmniejszenie o 1 ,8 %/.

Przeciętne zatrudnienie w styczniu 1984 roku w stosunku do analogicznej przeciętnej z 1983 roku było wyższe w przedsiębiorstwacht przemysłowych o 0,4 % w tym przemysłu wydobywczego o 1,4$.budowlano-montażowych o 0 ,2 %, w transporcie i handlu było niższe odpowiednio o 0,2 % i 0,1 %. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle w styczniu br było także wyżeze od analogicznej wielkości z grudnia ub. roku. Sytuację w tym zakresie

ilustruje poniższe zestawieniet '

WYSZCZEGÓLNIENIE , 1983 1984

I-XII XII I

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstw achi

849,7 852,5 853,3

odpowiedni okrss poprzedniego roku-100 99,3 99,4 99,7

w tym przedsiębiorstwa przemysłu:

412,9 415,7 418,8

436,7 436,7 434,5

163,7 164,1 163,8

odpowiedni okres poprzedniego roku-100 98,3 9 9, 1 99,9 w tym przedsiębiorstwa budownictwa i

45,5 45,7 ' 45,6

odpowiedni okres ub. roku = 100 95,6 98,6 99,3

produkcyjno-usługnwego ... . 65,9 65,9 65,9

odpowiedni okres ub. roku =100 98,8 98,2 99,3

46,0 46,1 45,9

odpowiedni okres ub. roku »100 100.6 100,7 100,8

transportu samochodowego ogółem w tys. ... 42,0 40,3 40,2

odpowiedni okres ub. roku =100 96,6 93,4 96,7

■/.a 7,7 8,0

34,2 32,6 32,5

116,3 116,6 116,2

odpowiedni okres ub. roku =100 104,0 100,9 98,2

(21)

Zatrudnienie i wynagrodzenia 19

Przedsiębiorstwa przemysłu uspołecznionego z», t rudnlot.y w styczniu 1984. roku 853,3 tys. osób, tj. o 0,3 % /2,5 tys. osób/ mniej niż w styczniu 1983 roku.

W porównaniu do grudnia 1983 roku przeciętne zatrudnienie w przemyśle uspołecznio­

nym wzrosło o 0 ,1 &.

W styczniu 1984 roku w stosunku do stycznia 1983 roku w wielu gałęziach przemysłu, podobnie jak w przemyśle ogółem występił spadek przeciętnej liczby zatrudnionych, za wyjętklem przemysłu: węglowego, energetycznego, precyzyjnego, oraz w gałęzi; pozostałe branżeprzoir.ysłu. Najgłębszy spadek zatrudnienia występił w przemyśle paliw /z wyjętklem węglowego/ o 5,6 % /tj. 538 osób/ oraz włókienniczym o 4»2 & /393 osoby/. Liczba zatrudnionych wzrosła w największym stopniu w przemyśle energetycznym o 2,6 % /450 osób/.

Przedsiębiorstwa budowlno-montażowo zatrudniły w styczniu 1984 roku 163,8tys.

osób, w tym 78,5 tys. robotników produkcji podstawowej. Oest to odpowiednio o O . I Z tj 203 osób mniej i 0,2 tj 156 robotników produkcji podstawowej więcej, niż w styczniu ubiegłego roku. W stosunku do grudnia 1983 roku występił w styczniu 1984 roku spadek liczby zatrudnionych o 302 osóby/0,2 % / w tym spadek liczby robotników o 385 osób / 5 % / . Utrzymuje się tendencja do wzrostu zatrudnienia robotników produkcji podstawowej,przy jednoczesnym ograniczeniu ogólnego poziomu zatrudnienia ,co oznacza wzrost udziału

robotników produkcji podstawowej w ogólnej liczbie zatrudnionych,ilustrowane zestawieniem:

Udział robotników produkcji pod- MIESIĄCE stawowej w zatrudnieniu ogółem w %

...1562

1984

45,9

tf .

47,6 47,9

W ujęciu branżowym udziały robotnikćw produkcji podstawowej w zatrudnieniu ogółem ilustruje poniższe zestawienie:

Udział robotników produkcji

w zatrudnieniu ogółem w % podstawowej

- WYSZCZEGÓLNIENIE styczeń 1983

1984 1983 rok

OGÓŁEM PRZEDSIĘBIORSTWA

BUDOWLANO MONTAŻOWE ... . 47,9 47,8 47,9

- przedsiębiorstwa budowni­

ctwa ogólnego 43,0 42,5 42,9

- przedsiębiorstwa budowni­

ctwa produkcyjno-ueług... 47,3 47,7 47,5

- przedsiębiorstwa budowni­

ctwa specjalistycznego .* 59,9 59,9 59,5

W styczniu 1984 roku tylko przedsiębiorstwa budownictwa specjalistycznego zatrudniły więcej osób niż w roku ubiegłym o 0,8 & tj. o 357 osób , zwiększając również liczbę robotników produkcji podstawowej o 0,8ttj. o 215 osób .

(

(22)

20 Zatrudnienie i wynagrodzenia

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach hadlu wewnętrznego wyniosło w styczniu 116,2 cys. osób i w stosunku do stycznia ubiegłego roku spadło o 1 ,8 % .

Podobnie więc Jak w pozostałych podstawowych dziejtach gospodarki narodowoJ zatrudnle- niew handlu spada. Dotychczasowy wzrost zatrudnienia w handlu wynikał z Jego re­

organizacji. Rozpoczynały działalność nowe przedsiębiorstwa,co pociągało za sobę wzrost liczby pracowników adoinistracji handlowej. Nie spowodowało to jednak

rozwoju sieci handlowej ani zasadniczej poprawy obsługi klientów.

W dalszym ciągu występuje w województwie znaczna liczba wolnych miejsc pracy.

W końcu stycznia 1984 roku było w województwie 49,1 tys. wolnych miejsc pracy, co oznacza zmniejszenie się liczby miejsc pracy w stosunku do stycznia 1983 roku 0 18,5 56.

W porównaniu do grudnia 1983 roku wystąpił wzrost liczby wolnych miejsc pracy o 8,6% Osób zarejestrowanych poszukujących pracy było tylko 42 w tyń 38 kobiet. Na jedną osobę zarejestrowaną|poszukującą pracy przypadało 1169 wolnych miejsc pracy, w tym dla

robotników: 1125 miejsc na 1 robotnika.

W styczniu 1984 roku ogólna liczba osób skierowanych do pracy wynosiła 19,7 tys. osób i wziększyła się w stosunku do grudnia 1983 r. o 17,6 % .

Do pracy skierowano w styczniu br. 14,4 tys. mężczyzn i 5,3 tys. kobiet.

87,3 % wszystkich skierowanych do pracy stanowili robotnicy.

Nie wystąpiła poprawa w wykorzystaniu nominalnego czasu pracy w gospodarce uspołecznionej w sferze produkcji materialnej w 1983 roku.- Przeciętny czas ni e p r z e - pracowany ogółem bez urlopów wypoczynkowych i profilaktycznych w 1983 roku w przeli­

czeniu na jednego zatrudniongo, podobnie jak w 1982 roku, wyniósł około 199 praco- wnikogodzin /24,9 ośmiogodzinnych dni roboczych/. Największy udział w ogólnej liczbie

roboczogodzin nieprzepracowanych na 1 zatrudnionego miała absencja chorobowa pracownika wynosząca 69,6 % ogólnej liczby godzin nieprzepracowanych, następnie«

inne nieobecności usprawiedliwione - 13.7 % , urlopy macierzyńskie i zwolnienia , dla matek karmiących - 7,9V(|ZWolnienla z tytułu opieki i kwarantanny - 6,3 % . Nieobecności nieusprawiedliwione i pracownikogodziny nie przepracowane z powodu przestojów płatnych stanowiły w ogólnej liczbie pracownikogodzln nieprzepracowanych przeliczonych na 1 zatrudnionego odpowiednio 2,1 % oraz 0,3 % .

W porówniniu z 1982 rokiem liczba godzin nieprzepracowanych w 1983 roku utrzymywała się tym samym poziomie. Zmalała o i,0£liczba godzin nieprzepracowanych z powodu chorób pracownika, o 3,3 % z powodu innych nieobecności usprawiedliwionych i aż o 41,2 % z powodu przestojów płatnych. Wzrosła liczba godzin nieprzepracowanych z powodu zwolnień z tytułu opieki i kwarantanny oraz z powodu urfcpów macierzyńskich 1 zwolnień dla matek karmiących odpowiednio o 14,8 % i o 7,5 % .

Niepokojącym ’ zjawiskiem był wzrost nieobecnościnie usprawiedliwionych w każdym dziale produkcji materialnej z wyjątkiem przemysłu i pozostałych gałęzi produkcji materialnej. Udział nieobecności nie usprawiedliwionych w poszczególnych "działach produkcji materialnej przedstawia poniższa tabela:

(23)

Zatrudnienie i wynagrodzenia 21

WYSZCZEGÓLNIENIE

Udział pracownikogodzin nie jjsprpwiedliwionych w ogólnej liczbie praco- wnikoaodzi/t nisprzeproco- .aaaycA xlm ____ _ - ...~.|

1982 = 100

Ogółem 2 ,1 99,8

Przemysł 2,5 95,3

Budownictwo 2 ,2 116,5

Leśnictwo 1.4 120,0

Transport i Łączność 0,9 124,8

Handel 0 ,2 125,0 ,

Pozostałe gałęzie produkcji materialnej 0 ,8 47,6

Gospodarka komunalne 2,2 143,8

Z wszystkich działów gospodarki uspołecznionej, w sferze produkcji materialnej, przemysł, budownictwo i gospodarka komunalna m^ały najwięcej pracownikogodzin nie usprawiedliwionych.

W 1983 roku w porównaniu z rokiem 1982 nastąpił nieznaczny wzrost czasu przepracowanego robotników grupy wytwórczej w gospodarce uspołecznionej w sferze produkcji materialnej w przeliczeniu na Jednego robotnika - o 1,3 SJ.

NaJwięk6zy|wzrost czasu przepracowanego w przeliczeniu na 1 robotnika w godzinach nastąpił w budownictwiexo 3,5 % , transporcie i łączności: o 4,9 % i gospodarce komunalnej: o 3/1 % •

Na ogólny czas przepracowany składa się czas pracy w godzinach normalnych i nadlicz bowych. We wezyetkich działach produkcji materialnej z wyjątkiem pozostałych gałęzi produkcji materialnej nastąpił wzrost czasu przepracowanego w godzinach nadliczno wych w stosunku dojroku ubiegłego.

Udział czasu przepracowanego w godzinach nadlicznowych w ogólnym czasie przepracowa­

nym przedstawia poniższa tablica:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Udział godzin nadliczbowych

w ogólnym czasie p rz epraco­ 1982 i 100 wanym w %

12,4 106,5

13,2 101,7

7,2 136,6

Leśnictwo 3,0 112 ,8

17,6 110 ,8

3,7 113,0

Pozostałe gałęzie produkcji

materialene 3,9 97,3

16,3 129,4

(24)

/

22 Zatrudnienie i wynagrodzenia

W 1983 roku nastąpił spadek czaeu nla przepracowanego przez robotników /bez urlopów wypoczynkowych 1 profilaktycznych/ w stosunku do roku 1982 o 4,0 godziny na jednego robotnika to znaczy 1,9 % .

Wskaźniki czasu nie przepracowanego przez robotników /bez urloów wypoczynkowych 1 profilaktycznych/ w odniesienii^do nominalnego czasu pracy /bez urlopów wypoczynko- 1 wych i profilaktycznych/ przedstawiają się następująco: przemysł - 1 1 ,3 % , budowni­

ctwo - 10,4 % , leśnictwo - 6 ,8 % , transport i łączność - 9,3 Si, handel - 11,0/2 gospodarka komunalna - 11,9 % , pozostałe gałęzie produkcji materialnej - 9,2 % . Najniższy czas nie przepracowany wystąpił w leśnictwie. ,

Wystąpiła niewielka poprawa wykorzystania czasu pracy w przemyśle kluczo­

wym. Każdy robotnik grupy przymysłowej i rozwojowej nie przepracował w 1983 roku średnio /bez urlopów wypoczynkowych/ 214,3 godz. /26j8 ośmiogodzinnych dni roboczych/

w tym z powodu chorób /bez zwolnień z tytułu opieki/ 153,1 godz. /19,1 dni roboczych/.

Niemniej w etosunkijdo 1982 roku czas nieprzepracowany w okresie 1983 rokuzmniejszył elę o 2 r6 % . Najwięcej godzin nieprzepracowanych na 1 robotnika w 1983 roku przypadało w przemyśle papierniczym 261,7 qodzin, ceramiki szlachtenej 261,2 godzin, odzieżowym 258,4 godzin, włókienniczym 254.0 godzin, oraz metalowym 252,5 godzin. Najniższa absencja na 1 zatrudnionego robotnika wystąpiła w przemysłach« energetycznym 179,1 godzin, paliw 185,6 godzin, poligraficznym 192,4 godzin, hutnictwa żelaza 208,0 godz.

metali nieżelaznych 206,1 godz., węglowym 206,8 godzin. Tak więc w dalszym ciągu

występowała tendencja do zmniejszonej absencji^iektórych gałęziach przemysłu ciężkiego.

Występiła niewielka poprawa wykorzystania nominalnego c z a s u -pracy robotników w okresie 1983 rokuj w porównaniu z 1982 rokiem. Przy spadku nominalnego czaeu pracy w przeli­

czeniu na 1 robotnika o 0 ,1 % /2 ,1 godz./, czas przepracowany w normalnych godzinach pracy wzrósł o 0,2%/0,3 godz./ przy Jednoczesnym obniżeniu się liczby godzin

nieprzepracowanymh na 1 robotnika o około 5,6 godzin /2,6 % / . Zaznaczył się spadek udziału cza9u nieprzepracowanego w nominalnym czasie pracy z 10,5^w 1982 roku do 10,3^w 1983 roku. Wpływ na to miało przede wszystkim obniżenie czasu nieobecności z powodu zwolnień chorobowych o 4,6 godz. /3,0 % / . Czas przepracowany w godzinach nadlicznowych wyniósł w 1983 roku w przeliczeniu na jednego robotnika 256,5 godz.

tj 32,1 ośmiogodzinnych dni roboczych . Wystąpił wzrost godzin nadliczbowych przepra cowanych średnio przez 1 robotnika w stosunku do 1982 roku o 1.7 % .

Liczba godzin nadliczbowych w przeacyśle kluczowym poza ciągłym ruchem wyniio sła w 1983 roku w przeliczeniu na 1 robotnika 141,0 godz. /17,6 ośmiogodzinnych dni pracy/

W styczniu 1984 roku wypłaty wynagrodzeń osobowych w stosunku do poprzedniego roku wyno8iłyi

w przemyśle 18850,3 min zł wzrost o 20,9 % w budownictwie 2962,0 min zł wzrost o 30,8 %

w transporcie samochodowym 617,8 min zł wzrost o 19,9 % w handlu 1395,8 wzrost o 129,7 %

Wynagrodzenia osobowo były w styczniu 1984 roku niższe niż w grudniu 1983 roku w przemyśle o 21,8 źó, budownictwie o 32,9 ii, a w transporcio o 15,5

W styczniu 1984 roku w stosunku do stycznia ub.róku wystąpił także znaczny wzrost przeciętnych wynagrodzeń miesiącznych przypadających na 1 zatrudnionego w czterech podstawoych działach produkcji materialnej.

Kształtowanie się przeciętnych ii-.icsiijcznychjwynagrodzeń 1 zatrudnionego w przedsiębiorstwach przemysłowych, budowlano-montażowych, transportu sauochodowogo oraz w handlu ilustruje poniższe zostawienie:

(25)

I

Zatrudhienie i wynagrodzenia 23

WYSZCZEGÓLNIENIE 1983 1884

I-XII I

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przedsiębiorstwach:

22316 22091

odpowiedni okres poprzedniego roku«100 .. 123,2 121,2 w tym w przedsiębiorstwach przemysłu:

29122 28549

odpowiedni okres poprzedniego roKU« 100 .. 118,8 119,3

15881 15865

odpowiedni okres roku poprzedniego - 100 130,3 123,8 w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych

18208 18081 *

odpowiedni okres roku poprzedniego «= 100 132,1 131,0

14975 15366

odpowiedni okres roku poprzedniego"100 ... 123,1 124,0

14604 14716

15060 15523

11949 12012

odpowiedni okres poprzedniego roku=100 ... 126,0 132,1

W stosunku do średniego miesięcznego wynagrodzenia z 1983 roku w styczniu zmalało o 573 zł przeciętne miesięcznejwynagrodzenie 1 zatrudnionego w przemyśle wydobywczym i równocześnie zrałało o 16 zł w przemyśle przetwórczym. W porównaniu do przeciętnej płacy z 1982 roku w styczniu 1984 roku zmalała również pŁca w przedsiębior­

stwach budowlano-montażowych o 127 zł, natomiast w przedsiębiorstwach transportu samochodowego wzrosła, o 391 zt* w handlu wzrosła o 463 złote.

Nadal dynamika przeciętnej płacy realnej przewyższa dynamikę wydajności pracy. Różnica tych d y n a m i k w punktach w styczniu br była zbliżona do średniego poziomu z 1983 roku i znacznie niższa od odpowiednich wielkości z 1982 roku. Porównanie dynamik wzroetu wydajności pracyf oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w styczniu br.

na tle wyników uzyskanych w latach 1982-1983 przedstawia poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE

wydajność pracy

1 zatrudnionego Przeciętne w y n a ­ grodzenie mies.

c 'powiedni okres roku poprzedniego

» 100

Różnica dynamik w punktach

Przedsiębiorstwa 1982

przemysłu 1983

uspołecznionego 1984/styczeń/

Przedsiębiorstwa budowlano-

montażowe

1982 1983 1 9 8 4 /styczeń/

106.5 109,1 106,4

\

102,9 118,8 116,7

168,5 - 62,0

123,2 - 14,1

121,2 - 14,8

155,2 - 52,3

132,1 * 13,3

131,0 - 14,3

Pozytywne zjawiska zmniejszenia się w okresie 1982-1984 /styczeń/ różnicy dynamik wydajności pracy i średniego miesięcznego wynagrodzenia wynika z zahamowania tendoncli spadku płacy realnej-stopniowego wyhamowywania wzrostu płacy nominalnej,oraz zo wzrostu wydajności pracy w przemyśle i w budownictwie.

(26)

I

K O S Z T Y I W Y N I K I , F I N A N S O W E P R Z E D S I E 8 I O R S T W U S P O Ł E C Z N I O N Y C Ha/

Przedsiębiorstwa uspołecznione województwa katowickiego oslęgnęły w 1983 roku akumulację finansowy z całokształtu działalności w wysokości 42,8 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku 38,7 mld zł, co oznacza wzrost o 10,6%.

Zrealizowana ona została przy dynamice sprzedaży podstawowej 122,5% oraz poziomie koaztów 98,4%. W dziale przemyeł wygospodarowano 26,6 mld zł akumulacji podczas gdy w roku ubiegłym tylko 5,4 mld zł. W budownictwie wygospodarowano 24,6 mld zł', tj.

o 15,5% więcej niż przed rokiem. W dziale handel wartość akumulacji w y n i o s ł a '27,5 mld złotych podczas gdy w roku ubiegłym 42,0 mld zł co oznacza spadek o 34,5%.

M transporcie 1 łęczności wystąpiła ujemna akumulaoja w kwocie minus 27,0 mld złotych podczas gdy przed rokiem wynloała minus 22,7 mld zł. 0 ujemnej wartości akumulacji w dziale transport 1 łęczność decydował transport kolejowy, w którym ujemna wartość akumulacji wyniosła 34,7 mld zł i zwiększyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 37,7%.

W transporcie samochodowym i łęczności nystępił wzrost dodatniej akumulacji, w dziale przemysł najwyższę akumulację uzyskano w przemyśle maszynowym, chemicznym, rafineryj­

nym, energetycznym , piwowarskim.

v

* W okresie etyczeń-grudziert 1983 roku budżet przekazał przedsiębiorstwom uspołe­

cznionym 133,4 mld zł dotacji, tj. o 7,8 mld zł /o 5,5%/ mniej niż przed rokiem.

Z dotacji korzystały przede wszystkim przedsiębiorstwa przemysłowe, które otrzymały 113,8 mld zł dotacji tj. 85,4% dotacji ogółem / w ubiegłym t*oku 120,5 mld zł/, w tym głównie przedsiębiorątwa przemysłu węglowego /76,0 mld zł/ praz przemysłu spożywczego / I I,6 mld zł/, przemysłu metalurgii żelaza 1 etali /13,5 mld zł/.

W omawianym okresie zmniejszyła się również kwota obclężeń przedsiębiorstw na rzecz budżetu głównie z tytułu dodatnich rozliczeń w handlu zagranicznym. Ogólna kwota obclężeń wyniosła 71,5 mld zł podczas gdy w roku ubiegłym 73,2 mld zł.

Kwota obclężeń z tytułu dodatnloh rozliczeń w handlu zagranicznym wyniosła 44,0 mld zł / w roku ubiegłym 54,0 mld zł/ Wzrost obclężeń w omawianym okresie występiłt w podatku obrotowym o 44,2% i w dodatnich różnicach wyrównawczych cen o 8,5%.

Odprowadzona kwota podatku obrotowego do budżetu za rok 1983 wyniosła 26,4 mld złotych / w roku ubiegłym 18,3 mld zł/. Stosunkowo najwięcej podatku obrotowego przypadało na przedsiębiorstwa przemysłowe 24,4 mld zł, tj. 92,6% podatku obrotowego ogółem / w ubiegłym roku 15,1 mld zł/. Około 50% podatku obrotowego w przemyśle pochodzi z przemysłu paliw.

Przedsiębiorstwa uspołecznione oslęgnęły za rok 1983 dodatni wynik finansowy w wysokości 145,0 mld zł co stanowi spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem o 18,2%, tj. o 32,2 mld zł. Uzyskany wynik stanowi saldo zysku osięgniętego przez przedsię­

biorstwa w wysokości 179,7 mld zł oraz straty w kwocie 34,8 mld zł.

Najwyższy zyek występił w przemyśle /66,2% zysku ogółem/ i wyniósł 119,0 mld zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym wartość zysku zmnisjszyła się o 27,2 mld zł. Również w dziale gospodarki narodowej handel zmniejszyła się wartość zysku bilansowego. Za rok 1983 wartość zysku wyniosła 19,4 mld zł/ w roku ubiegłym 20,7 mld zł/.

\ s

Wzrost wyniku finanaowego|również zysku w porównaniu z ubiegłym rokiem wystę- pił w dziale budownictwo. Wynik finansowy osięgnęł kwotę 24461,8 min zł co stanowi

a/ Dano nioostatoczne.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :