Zatrudnienie w gospodarce narodowej 1975 r.

Pełen tekst

(1)

W OJEW ÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY

W & A X a W I C A C H

7 /

'

ijS

ZATRUDNIENIE

W G O S P O D A R C E N A R O D O W E J 1 9 7 5 R.

■ ¡m am

Do użytku służbowego

£gi. Nr... tZ

(2)

Uwagi metodologiczne ... '... 1

Uwagi analityczne ... *... 4

SPIS TABLIC

Ważniejsze dane o zatrudnieniu ... 3

Zatrudnienie w gospodaroe uspołecznionej w podziale na miasta i gminy, 10

Zatrudnienie w gospodaręe.uspołecznionej według działów gospodarki, na­

r o d o w e j ... ... . 24

Zatrudnienie w gospodaroe uspołecznionej według działów i gałęzi gos­

podarki narodowej w 1975 roku ... 28

Pracownicy pełnozatrudnleni w gospodarce uspołecznionej według działów

i gałęzi gospodarki narodowej w 1975 roku ... 33

ł

Praoownioy pełnozatrudnleni w gospodaroe uspołecznionej według poziomu

wykształoenla ... 35

Praoownioy młodociani w gospodarce uspołecznionej według działów gos­

podarki narodowej ... ... ... 39

. * \

Prsyjfola do praoy praoownlków pełnozatrudnionych... 40

Zwolnienia z praoy praoownlków pełnozatrudnionych ... 44

• , i

Opraoował Oddział Badań Demograficznych i Społecznyoh.

(3)

UWAGI METODOLOGICZNE 1. Zakres informac.1l

Dane dotyczące zatrudnienia w gospodarce narodowej ujmują zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej na podstawie stosunku pracy oraz zatrudnionych w gospodarce nieuspołecznionej poza rolnictwem. i

Zatrudnienie w gospodaroe uspołecznionej ujmuje pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy/ umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru/ w uspołecznio nych zakładach pracy /państwowych, spółdzielozych, organizacji społecznych /,bez wzglę du na formę planowania/plan centralny, plan terenowy/ oraz formę organizacyjno-prawną /przedsiębiorstwo, spółdzielnia, jednostka budżetowa, gospodarstwo pomocnicze itp/„

zatrudnionych w kółkach rolniczych, spółdzielniach kółek rolniczych, między-kółkowych bazach maszynowych oraz pracowników najemnych w rolniczych spółdzielniach produkcyj­

nych. *

Zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej nie ujmuje zatrudnionych:

- w jednostkach budżetowych resortu obrony narodowej i resortu spraw wewnętrznych, - w komitetach rodzicielskich działających przy placówkach oświatowych itp.

Do ogólnego stanu zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki narodowej wliczono pracowników pełnozatrudnionych łącznie z sezonowymi i dorywczo zatrudniony­

mi oraz pracowników niepełnozatrudnionych w głównym miejscu pracy. Ujęcie takie ilu­

struje faktyczną liczbę osób zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej, gdyż ellminu je kilkakrotne ujmowanie osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin przez .stoso­

wanie metody ujęcia pracowników niepełnozatrudnionych tylko jeden raz, a mianowicie w ich głównym miejscu praoy. Wszystkie informacje dotyczące stanu zatrudnienia poda­

ne są.w podziale na płeć, bez przeliczenia niepełnozatrudnionych na pełne etaty.

2. źródła danych statystycziŁych

Materiałem źródłowym w zakresie stanu zatrudnienia są badania statystyczne przeprowadzane przez Główny Urząd Statystyczny na formularzu ZK w całej gospodaroe uspołecznionej oraz Z-31-a w odniesieniu do zatrudnionych w orgnizacjach politycznych, działalności statutowej/ podstawowej/ związków zawodowych i organizaoji społecznych.

3. Metody grupowania danych statystycznych

Podział zatrudnionych według działów gospodarki narodowej zgodny jest z Kla­

syfikacją Gospodarki Narodowej obowiązującą od 1971 r o k u .^

Zatrudnionych do poszczególnych działów gospodarki narodowej zaliczono na podstawie numerów statystycznych nadanych przez organa statystyki państwowej zgodnie z postanowieniami uchwały nr 199 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1966r w sprawie nada­

nia numerów statystycznych jednostkom gospodarki uspołeoznionej/M.P.nr 40, poz.201/ i zmlenionyoh z dniem 1 stycznia 1971r w oparciu o zarządzenie nr 63 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 lipoa 1970 roku. Dane statystyczna dotyczące stanu za­

trudnienia w przekrojaoh terytorialnych ujmowane są według podziału administracyjnego, obowiązującego od dnia 1 ozerwca 1975 rokul

1 - Wprowadzoną zarządzeniem nr 43 Prezesa GUS z dnia 1 lipoa 1969' roku w sprawie stosowania Klasyfikacji Gospodarki Narodowej obowiązującej od 1971 roku- Klasyfikacja Gospodarki Narodowej /obowiązuje od 1971 roku/, wydanie I I I Zeszyty Metodologiczne nr 25 Warszawa 1971 roki

US- l I ,

(4)

4 . Podstawowe po.leoia stosowane w publikacji

Do stanu zatrudnienia w zakładzie pracy zaliczono praoownlków pełnozatrud- nionych stałych i sezonowych, zatrudnionych dorywczo oraz niepełnozatrudnionych uję­

tych w ewidencji Jednostki sprawozdawczej, wynagradzanych z osobowego funduszu płac, bez względu na to, czy w okresie sprawozdawczym byli obecni w pracy czy nie, nieza-\

leżnie od przyczyn nieobecności/ choroba, urlop, delegacja służbowa itp /. Pracowników czasowo delegowanych przez macierzysty zakład do pracy w Innym zakładzie na okres krótszy niż 1 rok zaliczono do zatrudnionych w tym zakładzie pracy, w którym otrzymu­

ją wynagrodzenie za pracę, natomiast pracowników delegowanych do pracy w innym zakła­

dzie na okres dłuższy niż jeden rok, zaliczono do zatrudnionych w tym zakładzie pracy, do którego zostali oni oddelegowani. Do stanu zatrudnienia nie zalicza się czasowo zatrudnionych słuchaczy szkół, odbywających praktykę wakacyjną, a także osób, z który­

mi zawarto umowę o dzieło lub umowę zlecenia/ tzw. prace zlecone/ wynagradzanych z bezosobowego funduszu płac oraz funduszu honorariów.

Podstawą kwalifikowania pracowników do poszczególnych grup są odpowiednie ustalenia umów zawartych z zatrudnionymi osobami. Zależnie od podstawy piawnej umów wyróżniono szereg grup pracowników.

' przez praoownlków pełnozatrudnionych rozumie się pracowników, którzy pra­

cują w pełnym wymiarze godzin pracy, obowiązującym na danym stanowisku.

Pracownikami sezonowymi są pracownicy pełnozatrudnleni, z którymi zawarto umowę o pracę na okres z góry określony, a więc pracownicy przyjęci do sezonowych prac rolnyoh, w przemyśle, w gospodarce mieszkaniowej i komunalnej itp.

Przez pracowników zatrudnionych dorywczo rozumie się pracowników zatrudi^io nych w pełnym wymiarze godzin pracy na stosunkowo krótki okres ozasu, w zasadzie nie dłuższy niż 1 miesiąc do wykonywania określonych prac pomocniozych,wynagradzanych z osobowego funduszu płac. Pracownicy ci występują tylko w gospodarstwach leśnych oraz w przedsiębiorstwach geodezyjnych. '

Pracownikami niepełnozatrudnionymi są pracownicy którzy zgodnie z umową o pracę pracują stale w niepełnym wymiarze godzin pracy i są wynagradzani z osobowego funduszu płac.

Pracownicy niepełnozatrudnieni vj Kłównym mle.isou pracy są to pracownicy niepełnozatr^dnienipr odniesieniu do których nie stosuje się tzw.zwyżki podatku od wynagro­

dzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia/ podatek od wynagrodzeń ulega podwyżce o 50%

w drugim miejscu pracy i o 100JS w trzecim miejscu pracy/, przy czym emerytów 1 renci­

stów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin traktuje się na równi z zatrudnionymi w głównym miejscu pracy. W przypadku gdy praoownioy nie płacą podatku od wynagrodzeń, źródłem tych informaoji jest speojalne oświadczenie pracownika stwierdzająoe, które miejsce pracy jest jego głównym miejscem zatrudnienia.

Do uczniów zalicza siet

- młodocianych, z którymi zawarto umowę o naukę zawodu lub przyuczenia do określonej pracy,

- pełnoletnich t którzy jako młodociani zawarli z zakładem pracy umowę o naukę zawo­

du lub przyuczenie do określonej praoy i po osiągnięciu pełnoletnośoi kontynuują

naukę na zasadach tej uaowy. ,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w górnictwie do grupy uczniów zalicza nię ponadto robotników pełnoletnich w okresie początkowych 28 dni praoy.

(5)

Przy grupewaniu zatrudnionyoh według wykształcenia decydował fakt ukończe­

nia określonej szkoły, przy czym zatrudnionych mającyoh nie ukończone wykształcenie wyższe zaliczono do osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub średnim za­

wodowym, zależnie od posiadanych świadectw. *

Informacje o ruchu zatrudnionyoh dotyćzą liczby przyjęć do pracy i zwol­

nień z pracy, a nie liczby osób, które zmieniły praoęj liczba przyjęć dó pracy i zwoi nleń z praoy jest wyższa od liczby osób przyjętych lub zwolnionych z pracy, ponieważ niektóre osoby w ciągu roku kilkakrotnie zmieniały pracę ,

Do pracowników prziy.iefryoh do pracy zalicza się również pracowników przenie­

sionych służbowo w ramach jednostki^prawozdawczej oraz kobiety powracające do praoy z bezpłatnego urlopu macierzyńskiego udzielonego zgodnie z rozporządzeniem Bady Mini etrów z dnia 29 listopada 1975 roku w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi/ Dz.U.nr 43, poz.219 / i inne.

Do praoowników zwolnionych z pracy zalicza się również praoowników przenie- słonych służbowo w ramach jednostki sprawozdawczej, pracowników, którzy samowolnie l opuóoill pracę, praoowników, którzy przestali pracować w związku z przejściem na eme­

ryturę/rentę/ , a także pracownice , które otrzymały bezpłatny urlop maoierzyński i linne. Do zwolnionych z praoy zalicza się również — ze względów ewidencyjnych - pra­

cowników zmarłych.

(6)

UWAGI ANALITYCZNE

W gospodarce narodowej województwa katowickiego byłó zatrudnionych 31.X II.

1975 1584,4 tys.osób / poza rolnictwem indywidualnym/, z tego 1544,4 tys.pracowało w gospodarce uspołecznionej /97»5%/.

W okresie 5-ciu lat aatrudnienie w gęspodarce narodowej wzrosło o 13,7%»

a w samej gospodarce uspołecznionej o 13,6%. Największa dynamika zatrudnienia w gos- podaroe uspołecznionej była w roku 1971 / 103*3%/ i 1972 / 103,2%/ a najni.ższa-w oata

tnim-101,6%. .

96,0# zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej według stanu na 31.XII.1975®

fco pracownioy pełnozatrudnieni, spośród których sezonowi i dorywczo zatrudnieni stano­

wili 0 ,6 % /.

Udział zatrudnienia w gospodarce uspołecznionej województwa katowickiego w zatrudnieniu ogólnopolskim wynosi 13%, a gospodarki nieuspołecznionej-8,0%.

Wskaźnik zatrudnienia w gospodarce uspołecznionej na 1000 ludności wyniósł na koniec 1975 roku w województwie 442,8 , a w Polsce-344,8.

Na ogólną liczbę 15444,4 tys.zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej woje wództwa katowickiego, w przemyśle pracuje 826,3 tys./53,5%/» w budownictwie -230,6 tys.

/1 4 ,9 % /, w handlu-117,2 tys./ 7 ,6 % /, a w transporcie i łączności-103,7 t y s ./6 ,7 % /.

Te cztery działy koncentrują ponad 80% zatrudnienia.

Największy wzrost zatrudnienia w 1975 roku nastąpił w nauce, gospodarce mieszkaniowej i komunalnej oraz handluj

Dynamika w poszczególnych działach oraz ich udział w ogółnym zatrudnieniu kształtował się następująco:

1974 1975'

DZIAŁY GOSPODARKI NARODOWEJ

struktura zatrudnienia

w odsetkach 1974=100

OGÓŁEM 100,0 100,0 101,6

Przemysł 53,6 53,5 101,5

Budownictwo 14,6 14,9 104,2 ,

Rolnictwo 1.3 1.3 96,5

Leśnictwo 0,4 0,3 96,4

Transport i łączność 6 ,7 6,7 102,3

Handel 7,5 7,6 103,1

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 3,5 3,6 104,2

Nauka 1,1 1,3 112,0

Oświata i wychowanie 4,2 4,1 99,7

Kultura i sztuka 0,5 0,5 99,0

Oohrona zdrowia, opieka społeczna i kul­

tura fizyczna 5,6 3,6 101,2

finanse i, ubezpieczenia 0 ,5 0,5 101,9

Administracja państwowa i wymiar sprawie­

dliwości 0 ,9 0 ,8 89,2

Pozostałe gałęzie gospodarki narodowej 1,6 1,3 80,1 W końcu 1975 roku w gospodarce uspołecznionej województwa pracowało 570,0 feys .kobiet. Udział ich w ogółnym zatrudnieniu w 1975 roku wynosił 36,9% i zwiększył się w omawianej pięciolatce o 2,1%. Zatrudnienie kobiet w tym okresie zwiększyło się

(7)

o 97,5 tys.» tj- o 20,6%,

Największy przyrost był w pierwszych latach pięciolatki/ 1971r - o 5,9%, J972r - o 5,1%/» Natomiast w roku 1975 przyrost wyniósł tylko 4,9 ty s,/0,9% /.

Najwięoej kobiet zatrudnia przemysł - 235,5 tys« , handel -94,0 tys. oraz oświata i wychowanie - 48,6 tys.

Podstawowe wskaźniki dotycząoe zatrudnienia kobiet w 1975 roku w województ wie katowickim przedstawia poniższe zestawieniet

i i

S bruktura zatrudnienia ... kolii et ... . DZIAŁY GOSPODARKI NARODOWEJ w odset­

kach

% udział do zatrud­

nienia ogó­

łem

Dynamika

=1001974

OGÓŁEM 100,0 36,9 * 100,9

Przemysł 41,3 28,5 100,7

Budownictwo 8,2 20,2 103,0

Rolnictwo 1,1 32,0 96,9

Leśnictwo 0,2 23,0 94,6

Transport i łączność 5,5 29,9 99,4

Handel 16,5 80,2 103,8

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 4,2 43,1 103,0

Nauka 1.5 7 45,3 112,6

Oświata i wychowanie 8.5 75,8 98,6

Kultura i sztuka 0 ,8 62,5 98,2

Ochrona zdrowia, opieka społeczna

i kultura fizyczna 7,9 81,9 101,3

Finanse i ubezpleozenla 1,1 85,4 102,8

Administracja państwowa i wymiar sprawie­

dliwości 1,4 61,9 89,2

Pozostałe gałęzie gospodarki narodowej 1,8 51,4 . 86,0 W Polsoe udział kobiet w ogólnym zatrudnieniu wynosi ponad 40%. W województ wie katowickim wskaźnik ten /3 6 ,9 / jest dlatego niższy, ponieważ struktura branżowa przemysłu /dominaoja przemysłu węglowego i oiężkiego/ nie pozwala na duży udział ko­

biet w zatrudnieniu, a ten dział gospodarki narodowej ma deoydująoy wpływ na kształto­

wanie się wskaźników, /w Polsce udział kobiet w przemyśle wynosi prawie 4Q%, a w woje­

wództwie 2 8 ,5 /.

Struktura wykształcenia pracowników pełnozatrudnlonych w województwie kato­

wickim kształtowała się następująco«

... . “T

WYKSZTAŁCENIE 1974

i

1975

ogółem w tym kobiet w odsetkach

OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0

Wykształoeniei

wyższe 5,2 5,3 4 .9

policealne i średnie zawodowe 14,0 14,6 17,7

średnie ogólnokształcące 4 ,3 4,6 8 ,9

zasadnicze zawodowe 25,8 27,2 18,6

podstawowe i niepełne podstawowe 50,7 48,3 49,9

(8)

Najwięcej osób z wykształceniem wyższym w stosunku do zatrudnionych w danym dziale pracowało w 1975 roku w nauce - 28,4%, oświaoie i wychowaniu - 25,3%, admini­

stracji państwowej i wymiarze sprawiedliwości - 24,7% oraz ochronie zdrowia, opiece społecznej i kulturze fizycznej - 13»9%.

Natomiast z wykaztałceniem zasadniczym zawodowym w hadnlu -32,7%» ęrze myślę -30,2%» budownictwie - 28,6% oraz transporcie i łączności - 2 8 ,Q%.

Spośród osób zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej 1481,2 tys./95,9%/

praouje w miastach, a 63»2 t y s ./4 ,l% / na wsi. Przy takioh proporcjach struktura za­

trudnienia według działów gospodarki narodowej w mieście jest oczywiście bardzo zbli­

żona do ogólnowojewódzkiej^ Na wsi natomiast kształtuje się trochę inaczej, Najwięoej osób również jest zatrudnionych w przemyśle /37»8% , tj. 23,9 tyś./» a na drugim miej-

bcu jest rolnictwo - 16,0%, następnie» handel - 10,1%, oświata i wychowanie - 9,5%, transport i łączność - 7*7%» budownictwo -6,1%, leśnictwo -5,0%, ochrona zdrowia-3,1%»

administracja państwowa -1,9%» gospodarka mieszkaniowa i komunalna - 0,9%, oraz pozo­

stałe działy 1,9%.

Największe zatrudnienie występuje w miastach o największej liczbie ludności /z wyjątkiem Dąbrowy Górniczej/. W Katowicach pracowało w końcu 1975 roku 233085 osób /15,1% wszystkich zatrudnionych w województwie , a 15, 7% zatrudnionych w miastach/.

Następne miasta według liczby zatrudnionych to*

Gliwice - 115314 - 7,5% zatrudnienia wojewódzkiego

Bytom 105851 - 6,9% " ft

Sosnowiec - 91274 - 5,9% " ft

Zabrze - 74960 - 4,8% " tf

Chorzów - 72289 - 4,7% " tt Dąbrowa Gór­

nicza - 62354 - 4,0% •• tt

Ruda Śląska - 59171 - 3,8% " tt

Tychy 57215 - 3,7% " ft

Rybnik - 57141 - 3,7% " tt

W wymienionych 10 miastach pracuje 60,2% wszystkich zatrudnionych w wojewó- dztwie osób, a 61,6% wszystkich zatrudnionych kobiet.Kolejność miast o największej liczbie zatrudnionych kobiet

ł

jest podobna 1

Katowice - 95531 - 16,8% zatrudnionych kobiet województwa

Gliwice 45269 - 7,9% tf ft tt

Bytom - 37688 - 6,6% ff Ot ff

Sosnovdec 37328 - 6,6% tf ft ff

Chorzów - 28950 - 5,1% It f t ft

Zabrze - 28680 - 5,0% •• ft ft

Rybnik 21829 - 3,8% tt ft ff

Tyohy 21228 - 3,7% tf tt tf

Ruda śląska - 18018 - 3,2% tt Of tf Dąbrowa Gór­

nicza - 16567 - 2,9% tt ft ot

Natomiast wskaźniki zatrudnienia na 1000 ludności najwyższe są w miastach mniejazyoh / z wyjątkiem Dąbrowy Górniczej i Katowio/j

w Trzebini-Sierszy - 965,1

w Bukownie - 792,4

w Dąbrowie Górniczej - 781,5

(9)

w Czeohowioaoh-Dzledzloaoh - 704,3

w Olkuszu - 691,7

w Katowicach -

w Zawieroiu - 672,5

w Łazach ¿ '6 4 9 ,9

w Knurowie - 619,7

w Brzeszczach t - 615,8

Wskaźniki te dla mężczyzn są dużo wyższe aniżeli dla kobiet, ..

Na 100Q mężozyzn zamieszkałych w Trzebini-Sierszy przypada 1335,6 pracująoyoh męż- ozyzn , w Bukownie - 121197»w Dąbrowie Górniczej -1181,1 i w Brzeszczaoh - $80,2.-

Dla kobiet najwyższy wskaźnik wyniósł 591,9 ~ w Olkuszu „ a następnie w Ka- towicaoh -557,8 » Trzebini-Sierszy 570,7 i Zawierciu 533,4»

Przyczyną innej kolejności występowania miast o najwyższych wskaźnikach w po dziale na płeó jest odmienna struktura działowo-gałęziowa w poszozególnych miastach oraz wynikająoy z tego różny udział kobiet i mężozyzn w zatrudnieniu!

Na wskaźnik ten/ zwłaszcza dla mężozyzn/ bardzo duży wpływ mają dojazdy do praoy osób zamieszkałyoh w innych jednostkach administracyjnych« W Trzebini-Sierszy np, w 1973 ®oku 61,8% pracujących to osoby dojeżdżająoe spoza miasta, w Bukownie - 67*3%, w Ozeohowicaoh-Dziedzioach -48,4/dla Dąbrowy Górniozej dane z 1973 roku są nieaktualne, ponieważ od tamtego czasu zatrudnienie i dojazdy do pracy bardzo się zwiększyły/,

Do gmin o największym zatrudnieniu w gospodaroe uspołecznionej należą Fawło wioe /6662 osoby w 1975 roku/, Kluoze/ 5218/, Krupski Młyn/ 3366/ i Piłioa/2362 oso­

by/i

Wskaźnik zatrudnionych w gminach na 1000 ludności wiejskiej wyniósł w 1975 roku 128,4, ale nie mówi on o aktywności zawodowej osób zamieszkałyoh na wsi, ponie­

waż bardzo dużo osób wyjeżdża do praoy w miaśoiee W 1973 roku 76,6% praoująoyoh w gospodaroe uspołeoznionej a mieszkająoyoh w gminaoh wyjeżdżało do praoy, przede wszy­

stkim do miast.

(10)

Tabl.l WAŻNIEJSZE! DANE O ZATRUDNIENIU Stan « dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE o-ogółem

»-mężczyźni k-kobiety

Jedno­

stka

miary 1970

\ ■ 1971 , 1

1972 1973

• 1974

1975

t

GOSPODARKA NARODOWA

* * -

OGÓŁEM 0 tys. 139^,0 8 8 1558,5 1 5 ^ ,4

i ' m W 910,2 0 0 0

981,6

IOCD.,5

k tt 483,8 • P • 576,9 581,9

Gospodarka uspołeoznio-

“ 9 /

o It 1359,1 1404,2 1448,8 1479,2 1519,9 1544,4 m •f

886,6

904,6 923,6 936,5 954,8 974,4

k •f 472,5

• 499,6 525,2 542,7 565,1 570,0

«dział w gospodarce

narodowej 0

o

%

tl

97,5 97,4

9 9

• e

97,5 97,3

97,5 97,2

t ^ k «• 97,7 • • •

98,0

97,9

Gospodarka niauspołe-

o z ni ona 0

m

tys,

«1

34,9

23,6 •

38,6

26,8

40,0 27,9 . k W

11.3 0 • • 11,8 12,1

udział w gospodarce

narodowej 0

m*

%

tt 2 .5

2.6

o

• /

2 ,5 2,7

2,5 2 ,8 k tf

2,3 o ( e 2 ,0

. /

2 ,1

GOSPODARKA USPOŁECZNIONA

Praoownioy peŁnozatrud­

nią ni /łącznie z sezono- wyafSlorywazo zatrudnio­

nymi / f

Pracownioy pełnozatrud- nlenl /bez sezonowych 1 dorywczo-zatrudnionyoh/

Praoownioy sezonowi 1 dorywdzo-zatrudnieni

Praoownioy niepelnoza~

trudnieni

* tym « głównym miej­

scu praoy

0 tys. 1314,4 1355,3 1395,8 1420,7 1457,9 1482,7

m tt

654 f 5 870,7 887,0 896,0 912,9 933,6

»k

0« 459,9 484,6 508,8. 524,7 545,0 549,1

0 tt • 0 • • 1447,6 1473,4

m tt f* .

' 8 • • 905,5 927,1

k W * • • • 542,1 546,3

0 tt ,

0

O «) • 10,3 9,3

n H

0

0

7,4 6 ,5

k tt • • O

1

2 ,9

2,8

0 tt 81,0 90,9 99,6

102,6

106,0 102,7

m tt

58,8

64,4 ’ 70,8 73,0 74,2 70,8

k tt

22,2

26,5 28,8 29,6 31,8 31,9

0 M 44,7 48#9 53,0 58,5 6 2,0 61,7

m to

32,1 33,9

36,6

40,5 41,9 40,8

k . tt

12*6

15,0 16,4 18,0

20,1

20,9

v

(11)

Tabl.l WAŻNIEJSZE DANE O ZATRUDNIENIU/dok./

Stan w dniu 51 XII WYSZCZEGÓLNIENIE

o-ogółem m-mężczyźni kAkobiety

1 Jedno­

1 '

stkamiary 1970 1971 1972 , 1973 1974 1975

GOSPODARKA USPOŁECZNIONA/dok./

Praoownioy pełnozatrudnlenl z wykszłceniemi

wyżezym

policealnym i śred­

nim zawodowym

średnim ogólnokształ- oąoym

zasadniczym zawodo­

wym

Zatrudnieni przy pracy nakładczej

Wynagradzani z funduszu agencyjno-prowizyjnego

Agenci zatrudnieni w sy­

stemie agencji zryczałto­

wanej oraz zatrudnieni przez tyob agentów Praoownioy przyjęoi do

praoy

współczynnik przyjąć do praoy5'

Praoownioy zwolnieni z praoy

współczynnik zwolnień a pracy5

o *tys<, • 75,4 78,9

m tt • • t

0

50**, 52,5

k «• • • • \ , o 24,9 26,6

0

II t • • • 202,5 215,8

m tt • • • • 110,5 119,0

k M • • • 92,0 96,8

o II • 62,6 67,9

m Vt • 0 18,5 19,0

k •t • • • t 44,1 48,9

0

•1 • • 9 • 375,5 401,0

m tt « • • 277,4 299,?*

k « • • •' 96,1 101,6

0

tt 10,3 11,1 12,9 15,0 15,2 12,8

m n 1,6 1,8 2,2 2,5 2,2 2 ,5

k tt 8,7 9,5 10,7 10,7 11,0 10,5

0

tt 16,0 12,4 14,5 14,4 15,7 ' 15,2

m «9 5.7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,1

k 12,3 10,1 12,0 12,1 11*2 11,1

0

«« 5,8 4,2 4 ,0 5,6 5,5 5,2

m tt 0 ,6 0 ,8 0 ,6 0,5 0,5 0,5

k tt 5,2 5,4 5,4 5,1 5 ,0 2 ,7

0

OT 517,6 557,5 582,2 584,5 589,9 581,4

m tt 226,6 252,9 264,9 263,9 267,1 265,5

k BI 91,0 104,4 117,5 120,6 122,8 116,1

0

% 24,4 27,0 28,2 27,6 27,5 26,5

m1 tt 27,0 29,9 50,9 30,2 50,4 29,4

k tt 19,5 21*7 25,5 23,1 22,2 20,8

0

tye. 505,9 517,7 556,6 347,6 546,9 552,2

m tt 220,7 257,2 245,8 248,7 245,9 244,8

k tt 85,2 80,5 90,8 98,9 105,0 107,4

0

% 23,0 25,7 24,5 24,3 25,5 25,5

m tt 26,5 28,1 28,7 28,5 27,8 27,2

k tt 16,8 15,6 16,5 16,9 16,4 16,5

1 - Dane ujmują praoownlków pełnozatrudnionyoh/łącznie z sezonowymi i dorywozo-zatru- dnionymi /oraz praoownlków niepełnozatrudńionyoh w głównym miejscu pracy* 2 - Bez se­

zonowych 1 dorywozo-zatrudnionych* 3 - Współczynnik przyjęć/zwolnień/ obliczono jako stosunek prooentowy liozby przyjęć/zwolnień/ w danym roku oraz stanu zatrudnienia w ostatnim dniu roku poprzedniego.

(12)

10

Tabl. 2 ZATRUDNIENIE*'' W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ W PODZIALE NA WYSZCZEGÓLNIENIE

o-ogółem m-mężczyźnl k-kobiety

Ogółem Prze­

mysł

Budów- niotwo

Rolnic­

two Leśnio-

two

Trans­

port i łąoznoso

OGÓŁEM 1974 0 1519894 814293 221243 20608 5564 • 101331

m 954808 580343 176107 14042 4260 70104

k 565086 233950 45136 6566 1304 31227

1975 0 1544403 826279 230572 19884 5364. 103672

m 974437 590769 184076 13520 4130 72626

n k 569966 235510 46496 6364 1234 31046

MIASTA-rszem 1974 0 1453224 790075 216066 10561 1933 95766

h - m 916711 564885 171380 6836 1383 66478

k 536513 225190 44686 3725 550 29288

1975 0 1481171 802365 226733 9735 2223 98826

m 938998 575381 180616 6347 t 1638 69530

k 542173 226984 46117 3388 585 29296

Katowioe 0 233085 86784 49575 754 . 550 19793

m 137554 60581 36646 334 396 12579

1 k 95531 26203 12929 420 154 7214

Będzin 0 26803 12255 5121 249 8 1812

: ’ ' m 14801 7044 4100 157 8 1306

k 12002 5211 1021 92 — 506

Brzeszcze 0 6967 5293 594 1 mm 202

m 5504 4595 558 1 * • 153

k 1463 698 36 - - 49

Bukowno 0 5500 4432 496 1 14 118

m 4357 3737 458 1 6 59

k 1143 695 38 - 8 59

Bytom 0 105851 59792 13108 386 94 5931

m 68163 44629 10688 271 47 4220

k 37688 15163 2420 115 47 1711

Chorzów 0 72289 37562 10612 194 - 3482

u 43339 25821 8465 130 2440

k 28950 11741 2147 64 — 1042

Chrzanów 0 14322 6559 1355 239 35 1163

m 7180 4020 1050 163 14 792

k 7142 2539 305 76 21 371

Czeohowioe-Dzie- ® 20111 13296 1704 45 - 2737

' dzioe ' m 12807 8241 1478 32 mm 2291

k 7304 5055 226 13 - 446

Czeladź • 11710 7374 1753 109 - 51

m * 7724 5618 1479 101 3

k 3986 1756 274 8 - 48

Dąbrowa Górnioz* e 62354 26677 23592 163 27 4082

m 45787 19594 20450 103 25 3239

k 16567 7083 3142 60 2 843

Głiwioe 0 115314 53670 22943 361 - 7935

. m 70045 37262 15989 230 5685

k 45269 16408 6954 131 — 2250

Jastrzębio Zdrój 0 43357 32699 4117 226 19 1359

m 34142 28395 3476 157 16 1022

k 9215 4304 641 69 3 337

Jaworzno 0 36499 23371 4101 71 31

m 24331 17177 3652 57 27 2048

k 12168 6194 449 14 4 779

Jeleń 0 1853 1617 9 25 7

m 1494 1433 . 6 22 1 *

k 359 184 3 3 6

MIASTA I GMINY Stan w dniu 31 X II

Handel

Gospoda®

ka tniesz kaniowa 1 komu­

nalna

Nauka

113741 23147 90594 117238 23232 94006

53442 30158 23284 55660 31679 23981

17302 95167786 19374 10605 8769 107221

21703 85518 110842 21880 88962

52665 29624 23041 55085 31283 23802

17065 9422 7643 19171 10530 8641 27547

201617386

10682 6174 4508

6629 34253204 2411

2008403

1991 1163828

8 3 5 36 7

33631

107 67 40 1272

125

4055 15

- 8370

1594' 6776

5488 3131 2357

972568 404 6084

1139 4945

31005795

2695 Mi

. 1762 260 1502

876 410 466

4 1 3 786

117 669

311 ' 197 114

233187 46 706

115 591

377172 205

2112 296 1816

1763 • 1049

714

118 3880 7944

1637 6307

4062 2230 1832

5548 2712 2836 1354

1258

509 231278

3 3 1977176

1801

1133610 523

mm

■ %

57

1 ?

8 mm

Oświata i wycho­

wanie

Kultura i sztu­

ka

Oohrona zdrowia opieka społecz­

na i kul tura fi- zyozna

Finanse i ubez­

piecze­

nia

Adminis­

tr u ją państwo­

wa i wy­

miar sprawled liwośoi

Pozosta łe gałę zie gos podarki narodo­

wej

64241 15008 49233 64068 15518 48550 58214 14078 44136 58088 14582 43506 9350 3165 6185 987 120 867 220 45 175 160 12931 4143883 3260 2460 2028432 657121 536 512104 408 444 38658 1608 358 1250 7431 29274504 990 101889 1367 269 1098 66 615

26257103 4478 26357033 4398 6896 25944302 6822 2596 4226 3042 1464 1578 12938 91 2 2 4

796 323 473 228 54 174 90 22 68 25 3 22 254 21 111 3180 485 192 293 38 4 34 ,77 '1364

54406 7124 9851 1094 44555 6030 55059 7259 9945 1058 45116 6201 52195 6830 9435 1076 42760 5754 53100 6962 9607 1042 43493 5920 8331 1653

1486 332

6845 1321

979 124

164 6

815 118

83 5

11 1

72 4

62 1

7 _

55 1

4355 419

865 59

3490 360

3189 584

586 103

2603 481

942 221

157 37

785 184

238 35

46 6

192 29

675 26

582 1333 237 1096 2688 2209479 1320 223 1097 1043141 902 20 182

9 17 13914 125 434 56 378 191 18 102 7 95 1

14532 55348998 12956 49348022 13461 5230 8231 11769 4650 7119 3941 1762 2179 301 80 221 25 5 20 16 3 13 643 249394 298 86 212 160 34 126 5814 44 73 20 , 53 191 14843 549 213 336 373242 131 165 12243 18 3 15

24964 13019 11945 19985 9712 10273 24276 12587 11689 19450 9316 10134

4454 1824 2630 428 209 219 68 37 31 14 13 1 1354 636718 1801 818 259 16099 131 4091 97 52 45 438 310128 1264 433831 331178 153 234 111 123 6 3 3

(13)

12

T * b l » 2 ZATEÜDNIEN XK8^ W GOSPODARCE ÜSFQLEOZKIQNEJ W P0D2XALB HA

gółem

B M a f t o z y i x á ,

jB-koblety

Ofiółen Eraa-myał Budo«*niotwo Rolnic­two Leśnictwo

Srana- port % łąoanosc

MIASTA /O d ./

Knurów 0

m k

21989 17196 4792 Kuźnia Raciborska 0

m k

55552161 1174

Leszozyny e

m k

82095781 2428

Libiąż a

m k

59654850 1155 Łaziska Górna a

m k

11016 8226 2790

Łazy 0

m k

4466 52251241

Mikołów 0

ib k

12597 6741 5656

Mysłowioe 0

m k

27766 18610 9156

Ogrodzieniec e

m k

2550 1477 875

Olkusz a

ta k

16040 89197121

Orzesza a "

m k

29151451 1484 Piekary śląskie a

m k

22254 16190 6064

Pszczyna

m k

11847 65715476

Pyskowiae a

k

42451924 2521

Raolbórs a

a k

25081 12755 10548

Ruda śląska a

m k

59171 41155 18018

Rybnik a

m k

57141 35312 21829 Sienią now loa

śląskie

0n k

28367 19247 9120

18328 15472 2856 2859 1991868 64575012 1445 4875 4279596 8810 6842 1968 746 409 337 56825546 2556 1556?

11914 5655 1686 1156 550 7851 4292 5559 1589 642947 15974 15190 2784 2764 14961268 1247624 625 12585 7484 5099 58568 29859 0529 , 29597

20459 9158 18551 13930 4421

1205110

|

31 29 2 154 152 2 198 18414 865 751 112 225 195 28 17691240 529 4207 5557650 285 258 45 2565 2295270 56 4511 1565 1419144 2559 1975566 285

%

1276 1086 190 7116 6249 867 7482 5909 1575 4440 5564 876

8 3 5 5 32 146 95 51 78 61 17 52 51

1 12396 27 453236 217 59 1526 48 28 20 81 4754 112 95 19 219158 61 775 250525 106 51 55 455289 144 42 22 20 210 156 54 12156

65

46 42 4 4028 12 5526 9 108 2 2016 4

45 5510 55 27 6 5 5 52 17 15 36 12

54 1

12 10 2 24 15 9 142 122 20

287 155132 4515 30 315185 128 258 19860 217357 120 2925 2409 514 885 642 245 2170 1512658 14 2 12 15501186 564 250 124 126 722 478 244 1717 1157560 1000 281719 26042048 556 2521 1755768 76475614 2055 502549 247

13

MIASTA

Z

GMINY Stan w dniu 51 X II /o d ./

Goapodar ka tnie a a kaulowa 1 korni»»

nalna

Oohrona Arimlnln* Poaoata łe Gałł ale cos podarki narodo­

Handel Nauka

0á;vlaüa i wycho­

wania

Kultura 1 az tu­

ka

zdrowia opieka Bpołooz- na 1 kul

Finanse 1 ubez­

piecza­

nia

feryoáa panetwo»

v?a 1 wy­

miar i *

tura fi-

zyozna oprąwied

llwoóol wej

724 314 472 2 1 . 588 9 62 124

53 114 «• 100 4 68 1 15 64

671 200 - 572 17 520 8 49 60

146

32 55

35

mt am%

102

17 1

mm 17

1 7

2 19

145

8

114 20 es* 85 1 16 5 5

44961 388

137116 21

mm

mm

518 24672

7 7

80 11 69

15 4

40 11 29

V 68 3929 204'

I 85V

70 27 43

mm mm

174 • 42 152

1 1

48 4 44

5 5

514 27

114 215 7

18 197

256 162 94

mm

201 54 147 •

2711 16

90 18 72

7 7

55 269

103 2677 184

14539

68 46 22

mm

101 1982

2 2

514 47

8

M

v 8

56 7 29

1 1 946

163 785

403 219184

865 266597

458 60 598

26 6 20

546 45195

8 1 7

15836 122

155 6590 2252528

1904

787449 338

215152 65

889 215676

55 469

955- 171784

91 1578

229 15099

297153 120 144

28 92.

4721 26

\

mm mm

70 619

6 2 4

45 58

6 6

254 19

1 1

M

1505' 256 1069 ’

6 77 365 312

1714 5

106585 479

58 5- 55

819 152 667

142 11725

158 47 91

242 136 555 106

27065

12 9 ł 3

mm 246

22525

11 2 9

157 15225

11

101

5I

25

5 25 1250210

1040

686 . 435 253

784 152 652

4312 51

858 127 751

8 1 7

11521 92

54 259 1272

223 1049

480 516 164

145 8657

673122 951

62 19 45

185 910 72 7

121 24 97

22998 151

557174 531 185

48546

228 105125

mm mm

31428 286

254 19

552 57 295

8 1 7

4511 52

108 55 1953 55

340 1613

1274 724 550

26 11 15

1140 263 8 77

2699 75

897150 747

179

15425 115

407192 3458 215

2931527

17251052 691

1914 5

18 77 436 1441

12418 106

2056 1676560

106 10 96

50185 218

1456 661795

^io^

3765

1459 845616

44

Ą

1934

1501435 22 75

2595474 1921

476 v 415

576 245155

275715 1404 440

205 1199

946 544

402 Z "

878 174 704

7924 55

1029154

875 %55

215122 93

292164 128

(14)

«•to * 2 aATBUDIinHIB®^ « GQSPQDAKCE w p o a z ia l e ha

flfiZCZBOÓLHIEBIB

•-astean

■Matioagr&al WLOulGvy

MIASTA /d o k ./

Siewierz

Sławków

Sosnowieo

ówiętoohłowioe

Tarnowskie 06x7

Toszek ■ '

1 Trzebinia Siersza

Tyohy ,

Wodzisław śląski

Vojkowioo

Wolbrom

/ Zabrze ' J’

Zawierało

Ząbkewioo

Żory

JHQBX-razea 1974

1975

1

Babioe

Ogółem Sra«»

ąyal Budow­

ała two

Rolnio—

two

Loónio- two

Srana*

port 1 łąoanai

1733870 863

421859 438

139 1318

116 82 34

65

s

262450

2027 1.143 884

953 557396

62 584

4 31

16 9 7

4118 23 91274

53946 37328

59241 39255 19986

94357654 1781

68 5216

31 274

3640 22301410 22739

14686 8053

.14873 10833 4040

2889 2419470

1

1 , - 78

1563 33337

19182 14155

17535 10503 7032

17941548 246

272 172100

252 16983

5002 39321070 1647689

958

280 145 135

98

* 93 5

148 116 32

1514 1

40 17 23 19906

14203 5703

15919 11808 4111

988 878 110

8 4 4

6472 8

1324 953 371 57215

35987 21228

27942.

18997 8945

12891 10730 2161

1560 585975

244 182 62

23961568 828 40127

28237 11890

25834 21416 4418

2743 2373370

429310 119

18 11 7

27011970 731 47933630

1163

4035 3283 752 '

88 871

7158 13

' 38 12 26

21 1 20 4584

2778 1806

20083303 1295

511 46942

41

2318 w

13287 45 74960

46280 28680

39110 29060 10050

11168 8119 3049

327 203124

mm 3107

2034 1073 34414

20183 14231

22689 13402 9287

3707 3311396

6495 31

2 2

mm

24581838 620 6225

3472 2753

3501 1964 1537

796634 162

619 467 152

4454 10

373 191182 7624

49572667

1576920 656

4300 3405 895

117 2691

68 5711

172 96 76 66670

38097 28573 63232 35439 27793

24218 15458 8760 23914 15388 8526

51774727 450 38393460 379

10047 7206 2841 10149 71732976

3631 2877 754 3141 2492 649

55653626 4^46 3096 1750 365

123242

58 29 29

3628

8

IS

8

1 i

9

UBSZA I OJ13BY Stan w dniu 31 X II /c d ./

Handel

Oo&podor ko mioaa kaniowa

1 kotau*

solna

flauka Oóulata 1 wyoüo»

wonio

Kultura 1 aatu­

ko

Ochrona adiouia apioka opołooa—

na 1 kul tura ft- ayoana

Elnonao i uboa-»

pi0030—

nia

Adnlnlo»

tręojo ponouvo»

wa i py- oiar oprawiod lluoćoi

Poaeeta

¿a ü Q l q

aio 1.0 a poiarld uorodo»

uod

15944 115 731 292439 6272 1153 5119 1489 1274215 2563 2090473 364 27094

* 94 529 435 3886748 3138

6520 14445076 6396 13525044

14 84

6092 32 48 3117 22471164 1083

884 346538 1076718 358 58 36 22 338 215 123 2536 1501 1035 1165

442723 38 2711 68 49 , 19

2573 1306Í67

871 274597 46 252.1 255189 66 777534 243 575

497158 339 428 238 190 332567 235

1233 21 203 16736

>589 1831 758

116 5

237 143 203 128

1895 77 68 6 62 42911015 3276 682 5¿?

1279222 1057 53 4013 261

36 225 2255306 1949 1521 398 1123 101 14 87 121

2596 42071244 2963 190947 757 240 21723 356 52 304 6027

930 5° 97 598O 936 5044

7514 61

9 36 256 19 220 60 160 60 16 44 59 4217

21 165 117 I I 1890 72 1 .7

6

357110 247 3711 26 132 11 30

8 22 207 31 176 211 17239

31 2

10322 81 38 6 32 3515

613 2902

209971 762 1771 1234537 549150 399 19338 155 1961 318 1643 1798 1485313 80 2060 64 11 53 3606 3072534 1261 1026235 88 17 71 17328 145 2211416 1795 1959336 1623 192 17

14 122

47636 440 62 10 52 344 64 280 8

1 7 6‘

216 20 196 172 14725 7 7 20 5 15 436 54 382 144 12717 19 19 11 1 10 29418 276 29716 281

24 8 16 18 162 496 176 320 111

32 79 343182 161 28 4 24 88 39 49 266 74 192 25776 181 131107 24 21 4 17 517 247 270 288 87 201 4911 38 42 8 34 1071304 1187767 284 903 16 142

8 6 2

11 845 353492 211 62 149 480 313 167 6 6 126 57 69 742 372 370 450 247 203 11

34 31 3 847 462385 341 177 164 y

7 34 70 31 39 688 432 256 396535 139 8 35

(15)

16

17

m MIA3TA 1 GMINY Stan w dniu 31 X II /o d ./

Handel

j .

18 76 120 19 81 .

10120 8 1 ' 10710

97 75 741 94 15 79 74 11 65 15 15 147 27 120 12730 97 203 41 162

41 * 2 39 163 13033 200 31 169 124 11410 1872 54 258 67 191 ,

38 1 37

Gospodar ka miesz kanlowa i komu- na Ina

22

4275 33

14 11 3

81 64 17 19 11

76 1

Nauka

101 44 57

Oświata 1 wyoho wanle

96 87 103 949 1236 117 81 11 70 1199 88 494 45 11314 99 , 39 4

35 120 22 98 98 1187 148 18 130 49 481

9 l

89 221 18833 101 14 87 98 22 76 76 9 67 117 3285

Kultura i sztuka

21 1 151 14 3 3 8

•f*8 1 1 2 2 3 3 2

4 1 3 6 24

2 1 1 7 2 5 2 1 1 9

Oohrona zdrowia opieka społeoz- na i kul tura f i ­ zyczna

554 51

20 173 34 286 8 26

• 112 8 1 7 778 69

5 5 156

9 154 11 626 56

103 8617 186 14838 11 1 10

16 115 40 5 35

Finanse i ubez­

piecze­

nia

6

J.

6 6 1 5 5

O H

5 5 * 5 4 1 3 5

2 5 5 6

12 1 11 3 3 7 7 4 4 4 4 7 7 4

mm

4 3 3

Adminia- trgoja panntwo- wa i wy­

miar sprawied llwośoi

18 1 17

*18 4 14 234 19 20 3 17 22 184 15 123

132 11 24 5 19 296 23 33 ' 2

1

17 • 2 15 41 6 35 26 215 19 145 18

4 14 17 161 11 1 10

Pozosta­

łe gałę­

zie gos­

podarki narodowej

6 6 1 1

« B

4 2 / 2

1 1 16 9 7 2 2 12 2 10 1 1

4M »

8 7 1 7 2 5 64 56 8 2 1 1 5 2 3 35 28 7 - 1

1

« •

1 1 20 17 3 2 1 1

(16)

18

ZATRUDNIENIE8^ W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ W PODZIALE u s z e zEGÓm n a i e

o-og&łem Ogółem Prze­

mysł

Budow- nlotwo

Rolnlo- two

Leśnio- two

Trans»

C n o S i n*m*żozyini

kHcoblety

* - - ' *

GMINY /o d ./

0

Krzanowioe 0 738 84 - 275 6 18

m ' 328 56 •» 183 6 6

k 410 28 - 92 ■" 12

Krzyżanowioe 0

m 1490

790

13082 69

65

381 266

mm 447

278

. ■ •’ • ■ k 700 48 4 115 mm 169

Kuźnia Raolboraka 0 379 261 mm 11 9 na

'$i\ V \ m 208 169 9 6 ■**

k 171 92 mm 2 3 mm

Libiąż 0 104 • - - - 16 3

m 26 — « mm 13 3

k 78 - — — 3 mm

Ligota 0 636 5 134 31 335

m 380 5 103 22 235

k 276 - 31 9 100

Luboioia 0 697 222 ■29 154 21 37

m 355 152 '2 3 87 19 21

k , 342 70 6 67 2 16

Lyski o 509 55 1 mm' 116 30 120

m 220 40 75 22 63

k 289 15 mm 41

l 8 57

Łazy 0 1424 901 87 145 73 15

m 782 500 59 115 63 1

k 642 401 28 30 10 14

Miedźna 0 446 43 - 153 22 12

m 185 15 131 11 2

k 261 28 mm 22 11 10

Mierzęoiae o 456 75 mm 85 42 25

m 201 48 •- 65 31 6

k 255 27 - 20 11 19

Mazana 0 343 16 50 14 i «■» 69

m 135 10 6 . r* 45

k 208 6 3 8 — 24

Myślaohowlo*ł 0 334 147 - 11 31 8

m 132 60 — 7 29 •a.

k 202 87 mm 4 2 8

Naklo 0 494 93 mm 70 22 31

m 258 71 45 15 9

- , ’ k 236 22 - 25 7

1 22

Nędza 0 946 296 7 123 33 189

m 418 141 7 74 26 118

k 528 155 49 7 71

Oohojeo 0 6 77 74 mm 129 100 16

m 303 44 — 101 69 10

k 374 30 mm 28 31 6

Ogrodzienleo 0 172 2 5 36 17 3

m 73 — 2 33 17 —

k 99 2 3 3 — 5 ,

Olkusz

i

0 697 37 62 13 217 89

m 453 23 55 10 208 76

k 244 14 7 3 9 13

Omontowioe 0 1183 155 1 671 48 18

m 604 110 1 407 34 4

k 579 45 - 264 14 14

KA 'MIASTA I GMINY Stan w d^iu 31 X II /o d ./

V Gospodar Oohrona Adminia- Pozosta­

ka miesn

kani owa Nauka Oświata 1 wyoho wsulo

Kultura 1 sztuka

zdrowia opieka

Finanse

1 ubez­ traoda

państwo­ łe gałę­

zie gos­

v.Ł komu­ społecz­ piecze­ wa 1 wy­ podarki

nalna na i kul nia miar narodowe;

tura fl- spruwied

liwośoi i zyozna

94

1 1

- -

12

77

15

4

§

76

?

5

18 5 13

17

163JlO42 2 ;■ - 138 8 56 11 65 20

1

121 2

mm

mm 10

128 1

7

6

50 11 28

37

128 49

1 3 .

36 «• - 23

203

2arii 2

11

101 - - 13

67

30 1 - 43 8 •a 3

30 1

' :

367 M

fi

aa •M 3

392 37

mm

E

1089 79

2 2

1 1

3 3

16 3 13

1

11022 - - 67 8 11 4 18 161

88 - mm 10

57

4

4 1

10 4 4

14 12

4 544

50

aa

-

515

46

60 7 53

3 3

193 16

1 1 12

2 10

2432

8 - 116

3 113

4 1 3

33 1320

1

1 ■M

-5

72

a

o - 92 mm 25 6 18 34

66 aa 0 13

79

mm 2

23 6 2

16 3

mm*

yf r*73 T 99 2 21 8 18 8

15 mm ••

V 1 . 7 mm 5

58 /. mm — 80 1 14 8 13 4

93 - 64 1 13 ' 6 16 1

n l *!■ v 5 1 2 _ 3

78 ł w

59 % - 11 6 13 J

291

28 - • / 77

2946

10 3 7

- 20

2 18

1 1 362

34

71

?i ?

148 5989

*!* 7

61

1 1

14 2 1 2 ,

1 1 11922

97

31

2 w

11510 105

3 3

20 4 16

6 6

18 5 13

14 10 154 4

12133

aa

a« -

83 10 73

1 1

3293 61

6 6

20 3 17

1 1

26 rnm ' - - 60 - 9 «a -14

26 - - 10

50

te 2

7 - 9

5

134 16 127' 2 'l 1

■lir «■a..

42 1

92 12

4

•a 27

100 2 mm

aw

2

127 2 7 100

. 4 4

10 28

4 4

191 18

1 1

(17)

ZATRUDNIMIBa>/ W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ W PODZIA—

- - P' * * "

20

Tabl»2 " ---

WYSZCZEGÓLNIEŃIE o-ogółem

B-aęśozyźnft k-koblety

Ogółem Przemys] Budow­

nictwo

i

fiolnlo- two

Leśnio- two

Transport i £^oz- noso

GMINY /O d ./

. •

Pawłowlo* •

■ k

6662 5566 1096

4594 4103 491

1096 1016 80

390 315 75

18 11 7

19376 117 Pietrowic* Wielkie •

m k

1785 1016 769

562 190372

76 706

715

% l

4

4 52

20 32

• • .

Pilica •

m

\ k

2362 1141 1221

1645 795850

7868 10

26 22 4

2726 1

64 47 17

Ponlazowice o

m k

807 442 365

7550 25

107 1295

340 214 ' 126

4936 13

19 145

Przyazotłioe o m k

212557 345

150 89 61

eon mm mm

61 1051

18 5

40 17 23

Paary o

m k

559213 546

146 77

69 -

76 2155

26 26

11 101

Rudnik o

m k

889 423466

2239 17

mm mm

499 315184

1515

mmt

39 6

Budy o

m k

623378 245

88 57 31

28 26 2

105101 4

7350 23

121 92 29 Budzinieo > o

m k

16421188 454

276 200 76

208 17830

286 184 102

568 471 97

188 129 59

Siewierz o

m k

H - 91

58 2434

14 10 4

3332 1

1512 3

3 3

Sośnicowice •

a k

1541738 803

130

3892 1

580 386 194

97 2671

91 8

Buszeo •

m k

632 288344

37

2 l

8985 4

171 13140

4532 13

40 20 20 dwierklanieo •

»k

402825 423

13080 50

126 75 51

82 ' 64 18

Z 7

LE NA MIASTA I GMINY Stan w dniu 31 X II /o d ./

l

| Handel

Gospodaz ka miesz kaniowa i komu­

nalna Nauka

i

Oświata i wycho­

wanie

Kultur«

• i sztu­

ka

Oohrona zdrowia j opieka

• społeoz- na i kul tura f 1- zyozna

Finanse i ubez­

piecze­

nia

Adminis­

t r u ją państwo­

wa i wy­

miar sprawied liwośoi

Pozosta­

łe gałę­

zie gos­

podarki narodo­

wej

14412

132 m

m 103

1390

51 4

85 10 75

8 1 7

22 184

4 4 140

10832

mm mm 129

11019

11 38

248 16

8 8

196 13

45 5I 156

11739

58 5I

1110

1 142% ' l 5

41 329

142 12

244

20 . # 2

I 25

6 7

2 : 11

, “* 85

76

4 1 3

12 3 9

4 4

172 15

i 1 1 138

21 117

mm

Mi 9I

85

1 1

18 4 14

7 7

25 223

1 1

Mi

84 30

54 -

Mi 161

146 .15

5 5

20 155

5 5

24 213

1 1 104

2975 - - 136

22 114

2 2

496 43

9

t mm

9

194 15

8 71 84

12 72

2 11

M 93

3162

1 v

1 11

2 9

31 2

11 2 9

32 1 2

2

> 4 2 2

558 47

2 2

14 113

5 5

18 3 15

16 10 6 7

7

Mi Mi

Mi 58

9 49

1

1 -

Mi Mi

Mi

361 26695

28 18

10 a

70

88 12 76

2 2

100 13 87

19 8

18 1 17

9 9

n

75

mm mm

I M 95

4 1 3

11 101

6 1 5

172 15

4 4 258

16692 27

mm m

70 13

57 I

7

254 21

5 5

1

16 3 13

23 1

(18)

ZATRUDNIM IEa^ W GOSPODARCE USPOŁECZU IONEJ W PODZIA—

WYSZOZEG&UJIEN IE

©-ogółom nMogftozyinf k-kobioty

Ogółem Przemysł Budow­

nictwo

Rolnio- two

Leśnic­

two

Transport 1 łącz­

no bo

GMINY /d o k ./

Świerklany

0

m k

1157 748 409

407 273134

417406 11

l

5

22 20 2

10 3 7

Tąpkowioe

0

m

' * k

340 140 200

6

mm

6

mm 78

2256

1

10 19

70 36 34

Toszek

0

n k

969 458511

’ 12

12 189

14346

562 255 307

32 30 2

28 1810

Trzebinia Siersza

0

m k

565 247318

345180 165

2935 6

aa 7

2 5

Tworóg

0

m k

1788 975813

748 322 426

6 6

126106 20

453372 81

74

38 36

Wiał owleś 0

m k

803 429374

6499 35

48 5

340 237103

mm

36

' 20 16

Wolbrom

0

m k

436186 250

131 92 39

1310 3

1911 8

28 25 3

11 6 5

Zbroaławloe

0

m k

1158 . 560 598

7558

17 -

496 365 131

186 69 117

35 2213

ZehDZydowio«'

0

m k

1960 1267 693

43 2221

104 1490

90 73 17

mm mm

1144 897 247

Zamowieo

0

m k

261459 198

28 18 10

25 25

160 131 29

18 153

2110 11

Zernioa 0

m

1

k

401775 374

94 59 35

22 16 6

270 227 43

41 36 5

172 15

a / Pred ownioy pełnoza trudu ienl /łąo znie z aez I

onowymi i dorywozo zatrudni«snymi/oraz

LE HA MIASTA I GMINY Stan w dniu 31 XII /d o k ./

Handel

Gospodar ka mięsa kaniowa i komu-

na lila Nauka Oświata i wyobo- wanie

Kultura 1 sztu­

ka

Oohrona zdrowia oploka apołeoz- na 1 kul tura f i ­ zyczna

finanse 1 ubez­

piecze­

nia

Adminia—

trzoda ponotwo- wa 1 wy­

miar

□prawied lłwośoi

Pozosta­

ło gałę­

zie gos­

podarki narodo­

wej

129 10623

40 1 39 5636 20 44 2 42 146 36 110 12742 85 20 182

123 2796

257

60

9

120

3114 17

4 1 3 1113 2 2 3 1 4 4 4 22

2 2

2 2

127 11215

6916 53 68 599

120 27 93 13341 92 82 6 76 150 24 126 91 1378

114 10113

55 469

734 69

2 2 1 1

4 1 3 5 1 4 3

mm

3 1 1 8 1 7 8 1 7

27 5

19 8 144 10 2 1 1

158 7 326 26 22 5 17 11310

103

44 4 40

14 1 13

11518 97

praoownioy niepełnoza trudni oni w głównym miej bou praoy.

4 4 5

m

5 1 1

19 8 9 9

17 6 6

mm

6

19 0

22 184

152 13

192 17 194 15 29 245

20 1 19 141 9:

154 11

18 3 15

1 1

19 154

6 ,51

41 3110

8 6 2

49 5

18 16 2

(19)

Tabl.3 ZATRUDNIENIE W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE o-ogółem

m-mężozyźni k-kobiety

T * i • » 1 s

Zatrudnienie /bez uczniów/

• pełnoza

/ląc sezonow rywczo- nionymi

trudnie- znie z ymi i do zatrud-

niepełnoza- fcrudnięni

zatru dnie- ni przy1»Q An*

osoby wynagra dzane

z fun­

duszu agenoyj no-pro- wizyj- nego

1

Sf?n- Ucz­

nio­

wie razem

w tym sezono­

wi i do rywczo- zatrud- nieni

razem

w tym w głów­

nym miejscu pracy

pracy nakład czej

OGÓŁEM 1974 0 1457892 10270 106049 62002 13212 13696 3540 99766

m 912917 7422 74215 41891 2196 2528 526 73005

% k 544975 2848 31834 20111 11016 11168 3014 26761

1975 0 1482733 9285 102737 61670 12756 13182 3197 97740

m 933670 6506 70784 40767 2260 2061 465 71343

k 549063 2779 31953 20903 10496 11121 2732 26397 plan oen- o 1249481 5618 62033 41038 11511 10486 2128 87203

tralny D 859282 4358 45818 29257 2235 1526 290 68121

k 390199 1260 16215 11781 9276 8960 1838 19082 plan t e r e ­ 0 233252 3667 40704 20632 1245 2696 1069 10537

nowy m 743B8 2148 24966 11510 25 535 175 3222

k 158864 1519 15738 9122 1220 2161 894 7315

ERZEMiSŁ 1974 0 797239 665 24334 17054 11894 415 c 63083

m 566800 309 19856 13543 2155 185 49601

k 230439 356 4478 3511 9739 230 - 13482

1975 0 809708 1070 23122 16571 11591 289 MtfB 59105

m 577912 618 18385 12857 2226 47 - 46830

k 231796 452 4737 3714 9365 242 - 12275

plan cen­ o 794032 920 21511 15493 11048 227 57312

tralny m 569564 539 17126 12061 ..2207 20 45969

k 224468 381 4385 3432 8841 207 - 11343

plan tere- 0 15676 150 1611 1078 543 62 — 1793

nowy m 8348 79 1259 796 19 27 — 861

k 7328 71 352 282 524 35 - 932

BUDOWNICTWO 1974 0 214703 1158 10193 6540 — 14901

m 170917 1085 8291 5190 - 13741

k 43786 73 1902 1350 - - - 1160

1975 0 224491 1695 9443 6081 _ — 16151

m 179398 1647 7477 4678 - - - 15013

k 45093 48 1966 1403 - - - 1138

plan oen- 0 214800

1522

8722 5699 _ — •• 15146

tralny m 172173 , 1488 6936 4412 - _ — 14069

k 42627 i 34 1786 , 1287 - - - 1077

plan tere­ 0 9691 i 173

721

382 _ 1005

nowy m 7225 159 541 266 -1 — — 944

k 2466 14 / 180 116 - - • 61

ROLNICTWO 1974 0 19531 628 2098 1077 2 233 350

m 13317

500

1542 725 2

201

1 — 330

k 6214 128 556 352 - 32 -

20

1975 0 18886 405

1650

998 _

230

mm 260

m 12852

296 1172

668 - 190 — 217

k 6034 109 478 330 - 40 -1 43

plan oen- o

8722

160

656

417 134

201

tralny m 5253 99 442 261 — 125 173

• k 3469 61 214

156

- 9 28

plan tere­ 0 10164 245 994 581 _ 96 59

nowy m 7599 197 730 407 — 65 44

k 2565 48 264 174 — 31 mm 15

»

(20)

Tabl.3 ZATRUDNIENIE W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ/cd./

Stan w dniu 31 X II

|f 'ł i l * i *

Zatrudnienie /bez uczniów/

WYSZCZEGÓLNIENIE o~ogółem

UK-meżczyźni

pełnozatrudnie- ni/łącznie z

sezonowymi i do rywczo-zatrud- nionymi

niepełnoza-

trudnieni zatru­

dnie­

ni przy pracy nakła­

dczej

osoby wynagra dzane z fun­

duszu ag(p- k-kobie ty

razem

w tym sezono wi i do rywczo- zatrud- nieni

razem

w tym w głów­

nym miej­

scu pracy

agen- cyjno- prowi- negozyj-

Ucz­

nio­

wie

i bSnictw o . 1974 0 m k

52854050 1235

2920 2229 691

328 251 77

279210 69

40 30 10

52 3

- 1975 0

m k

5181 39b8 1193

2634 2000

634

211 16348

183142 41

20 128

4 31 olan oeriF-

fcralny 0

m k

5153 39631190

2630 1996634

206 15848

179 138 41 .

20 128

4

31 - *•

plan tere­

nowy -: 0

m k

28 253

4

4 5

5

4

4 - —

- -

TRANSPORT

I Ł&CZN0& 1974 0 m k

98036 67778 30258

253 99

* 154

4984 3713 1271

32952326' 969

2 2 .

- 7582

, 6994 588 1975 0

km

100251 70218 30033

194 124 70

5166 3832 1334

3421 2408 1013

1

1 7853

7105748 plan cen-

tralyn o

mk

98324 68631 29693

166 103 93

50713758 1313

3364 2361

1003 -

- 1

1 7770

7022 748 plan tere­

nowy o

m k

1927 1587340

28 21 -7

9574 ,21

57 4710

mm

- - 83

83

■KANDEL 1974 0

m k

105297 19371 85926

570 236 334

11517 59955522

8444 37764668

1015 100?

91791010 8169

3207 2714493

11757 10877880 A975 o

m k

107983 19125 88858

419266 153

12368 6427 5941

92554107 5148

914 19 895

9 0 9 0 1 0 0 0

8090

3135441 2694

12596 693 11703 plan cen­

tralny 0m

k

63328 12671 50457

173108 65

7260 3780 3480

5270 22473023

39416 378

7252738 6464

2127 1838289

6431815 5616 plan tere­

nowy o

m k

44655 6254 38401

2*ł6 15888

5108 26472461

39851860 2125

520 3 517

1838 1626212

1008 856152

6165 78 6087 GOSPODARKA

MIESZKANIOWA I KOMUNALNA

1974 0 m k

48103 26156 21947

1248

■ 798 450

9310 7303 2007

53394002 1337

56 2 54

3310 23

4 4

11781357 179 1975 o

m k

50538 27757 22781

2208 1111 1097

9021 7360 1661

5122 3922 1200

49 49

2511 14

156 9

1281 1137144 plan cen­

tralny 0

m k

1636

1383253 - 190 142 48

141 4299

49 49

6 4

2 - 5o

1 49 plan tere­

nowy

$ 0 m k

[

48902 27504 21398

2208 1111 1097

88317218 1613

4981

38231158 - 19 127

156 9

12311136 95

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :