Produkcja rynkowa w województwie katowickim w 1987 roku

Pełen tekst

(1)

■ V

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

D o użytku o d r e ia ia

Efl1 ' n r ____

\ ^ v :x > -

/ ih y/U

PRODUKCJA RYNKOWA

W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1987 ROKU

Katowice maj 198p

(2)

Kreska Zero

Kropka Znak

"W tym"

ty*.

min

ZNAKI UMO W NE I - I - zjawisko nie występuje.

/O/ - zjawisko istnieje. Jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogłyby być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami

cyfrowymi, np. : Jeżeli produkcja wyrażona Jest w tysiącach ton /w liczbach całkowitych / znak /O/ oznacza , że produkcja w danym p rzypadku nie osiąga 0,5 tys. ton.

/./ - zupełny brak informacji, albo brak informacji wiarygodnych.

/x/ - wypełnienie rubryki, ze w z g lę d u na układ tablicy , Jest ni emo żli ­ we lub niecelowe.

\

oznacza, że nie. podaje się wszystkich skaładników sumy ogólnej,

\

WAŻNIEJSZE SKRÓTY złotych

tysiąc milion

1 - litr m

m

met r

m

2

- m e t r kwadratowy szt

m

sztuka

U w a g a. Niektóre dane liczbowe mają charakter tymczauowy 1 mogą ulec, zmianom

w późniejszych opracowaniach Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego.

(3)

\

SPIS TREŚCI

Str.

tlwarji m e t o d y c z n e ... ... ... 2

i

\

Uwagi anali t y c z n e ... •... . 3

SPIS TABLIC

S pr zedaż rynkowa w edł ug gałęzi przem ys łu ... ... 9

.

Sprzedaż na rynek p r z e d s i ę b i o r s t w p r z e m y s ł o w y c h we d ł u g gałęzi p r z e m y s ł u ... 11

'Sprzedaż na rynek p r z e d s i ę b i o r s t w p r z e m y s ł o w y c h w e d ł u g mias t i gm in . . .*... 48

/ w

Produkcja w y b r a n y c h w y r o b ó w r yn k o w y c h przez p r z e d s i ę b i o r s t w a p r z e m y s ł o w e

w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w lataGh 1906^1 19B7 ... 54

* •

Opra co wał Oddział P r z e m y s ł u ,środków Produkcji i Fi nansów

/

.

N '

\ '

' • \. - . ’ •" ’ v / •

(4)

UW AGI M ETODYCZNE

Inform ac je p odane w niniejszej. pu hli ka cj i zostały op rac o w a n e ha podstawie s p r a ­ w o z d a w c z o ś c i GOS na formularzach:

F_0l- "Mi es i ę c z n e s p r a w o z d a n i e f i n n n s o w e " / t a b l i c e 1-3/.

P-02- " M ie si ęc zn e s p r a w o z d a n i e o prod uk cj i w edług ilośc i" /t ab lic a 4/.

Poniżej podaje się de f i n i c j e n ie kt óry ch pojęć używ any ch w informacji:

Sp rz rd aż /in . p r o du kc ja sp rz ed a n a / - sprzedaż w y ro bów , robót i usług własnej

p r o d u k c j ą

zalicza się do niej:

- s pr ze daż w y r o b ó w i us ług przemysł ow yc h,

- s pr ze daż produkcji m a t e r i a l n e j obcych dzi ał ów gospodarki narodowej, - sp rze da ż usłu g ni em at eri al ny ch ,

- w o d n i e s i e n i u do spr ze da ży towarów h an dl o w y c h i d ostaw sk om p l e t o w a n y c h - różnice mi ęd zy ceną zakupu a ceną sprzedaży.

ijprzndaż rynkowa - w a r to ść wyrob ów i us ług własnej produkcji do st arc z o n y c h na z a o p a ­ trzenie rynku. Dane doty cz ąc e wartości sprz ed aż y rynkowej obejmują:

a/ sp rzedaż w y r obó w własnej prod uk cj i o d b io rc om rynkowym, tj.

- p r z e d s i ę b i o r s t w o m handlu w e w n ę t r z n e g o rynk owe go ,

- p r z e d s i ę b i o r s t w o m g a s t r o n o m i c z n y m /tylko sprzedaż artyk uł ów żyw no ści ow yc h n a po jó w a l k o h ol ow ych

f

wyro bó w tyt on io wy ch i zapałek/,

- s k l ep om p r o w a d z o n y m przez or gan i z a c j e n ie h a n d l o w e / np.skl ep y fabryczne/, - st o ł ó w k o m i bufetom p r a c o w n i c z y m oraz zakładóm g a s t r o n o m i c z n y m p r o w a d z o n y m

przez o r g a ni zac je niehandlowe,

- sklep om i z akł ad om g a s t r o n o m i c z n y m pro w a d z o n y m na za sadach agencji , - ko ns u m e n t o m Indywidualnym,

- p ry w a t n y m z ak ła do m r z e m i e ś l n i c z y m , h a n d l o w y m i g a s t r o n o m i c z n y m , p r z e d s i ę b i o r ­ stwom polonijnym,

- ko ś c i o ł o m i klasztorom,

'

h/ usługi dla ludności.

Onne doty cz ąc e produkcji w y r ob ów p r z e m y s ł o w y c h obejmują:

a/ w na tu r a l n y c h j edn o s t k a c h m i a r y / s z t u k i ,t o n ę ,m et r y /

- całkowitą ilość produkcji wyr ob ów w y p r o d u k o w a n y c h zarówno z własne go jak i z p o ­ wi e r z o n e g o surowca niez al eżn ie od tego, czy wy ro by te są p r z e z n a c z o n e .do s p r z e d a ­ ży czy zużywan e w przedsię bi or st wie ,

b/ v/ w a r t o ś c i o w y c h jed no stk ac h m i a r y / t y s .zł/ - wartość sprzedaży wyrob ów w bieżących

ce nach realizacji. •

Przez ceny realizacji należy rozumieć ceny faktycznie u zy sk iw ane przez produ cen tó w w transa kc jac h z be zp oś rednimi o dbiorcami za wyk on ani e dostawy i uwidocz nio ne na f a k t u r a c h / e f e k t y w n e ceny sprzedaży/.

Ws kaźnik rentowności netto- relacja salda wyniku fina ns ow eg o do kosztu wł asnego s p r z e d a ż y .

Tablice 1 i 3 /wg gałęzi/ op ra co wa no na podst aw ie sf.iawozdań finansowych grupując dane tzw. metodą p rz ed siębiorstw, tablicę 2/ wg m ia st / op ra cow an o grupując dane metodą zakła dó w na rozrachunku gospodarczym.

W met o d z i e p r z e d s i ę b i o r s t w jako jednostka g o sp oda rc za traktowane j es t^ pr zed s i ę b i o r s t w o p o s i a d a j ą c e oso bo woś ć prawną.

W m eto d z i e zakładów na rozrachunku g o s p o d a r c z y m jako jednostki traktowane są:

(5)

3 jednostki po ds ta w o w e nie p o s i a d a j ą c e j e d no ste k na pełnym w e w n ę t r z n y m r o z ra chu nk u pospo dar cz ym /p os1 ada jące osob ow oś ć prawną/

" '■ jednostki p ods ta w o w e dz ie lon e częściow.,', p os i a d a j ą c e jednostki na pe łny m w e w n ę t r z n y m ro zr a c h u n k u

g o s p o d a r c z y m

/p os ia da jąc e osob ow oś ć prawn ą/

jodnostki we wn ęt r z n e jednos te k p o d s t a w o w y c h dzi-elonych ę a ł k o w i c i e / n i e p os ia d a j ą c e osobowo śc i prawnej/.

niniejszym o p r a cow an iu k o n s e k w e n t n i e e li mi n o w a n o - z racji ich s pecyfiki - przemysł ,-nlowy i en er getyczny, co p o z w ol ił o z ac hować bardzi ej j ed no rod ny i po ró wn ywa ln y

c ha r a k t e r danych. /

UW AGI ANALITYCZNE

l?f<7

r :jpr?edsż na rynek /bez pr z e m y s ł u w ęg l o w e g o i energetycznego/wynosiła

277,6

mld zł wzrosła w porówn an iu do 1906 w ce nach bieżą cy ch o 24,6

K

p o d cz as gdy

)!'(Hem również bez prze my sł u w ę g l o w e g o i e n e r g e t y c z n e g o w y n o s i ł a 2233,5 mld zł i, wzrosła o 3?, 5%.

'io"?c pod uwagę w z r o s t cen w 1987 r. w p r z em yś lo pr ze t w ó r c z y m wo je w ó d z t w a katowic kie go

<y . .. możno «twierdzić,

t e

wz ro st wartości produkcji na rynek został pokryty w całości

•,/;vns»te;m cen. jes*t to w id oc zne w w ię ksz oś ci gałęzi p rz emy s ł o w y c h woj. ka t o w i c k i e g o

’ . w p rz e m y ś l e metali n i e ż e l a z n y c h p r o d u k c j a wzrosła o 28,2% a ceny o 34,7% w prze- yś,e e io kt o te chnicznym i elektronicznym wzrost produkcji rynkowej o 10,9%, a cen o 23,2%.

M-Jnek są gałęzie gdzie nastąpił wyraźny wz rodt produkcji rynkowej np, pr zem ys ł hutn ic tw a : 1 a z a - wzrost n rodukcji o 61,8% nato mi ast cert o 3 4 , 6 % , w p rz e m y ś l e m a s z y n o w y m i precy­

z y j n y m

_ wzrost prod uk cj i na rynek o d p o w i e d n i o o 4 7 , 4 % , 3 8 , 6 % ,a ceny o 18,4% i 22,4%.

TTybcioj niż prod uk cj a na cynek wzro sł a w 1907r prod ukc ja ogółem , co sp ow o d o w a ł o -nifijazenie udziału sprzedaży rynkowej w sprzedaży ogółem z 13,2% w 1986 do 12,4%

1987 r. Spadek ten m ożna w y t ł u m a c z y ć również wz ro s t e m udziału e ks portu w sp rzedaży o gółem z 14,6% w 1986 r. do 17,245 w 1907 r. Biorąc pod,u wa gę stan naszego zadłużenia

•;i granicą wzrost e ks portu nawet koszte m produkcji rynkowej jest tendencją p ozy ty wn ą^

*

W«r tb podkreślić, iż sprzedaż na rynek rozumiana jest tu w sposób zawężony gdyż nie ob ej mu je np. w y r ob ów p r z e z n a c z o n y c h do skl epó w p r o w a d zo ny ch przez p rz e d s i ę b i o r s t w a handlu zao pa trzeniowego. Prócz tego nale. y z a z n a czy ć, iż sprzedaż na rynek nie oznacza sprz ed aży nn rynek woj. ka t o w i c k i e g o lec? na rynek krajowy.

W u kł adzie ga łę zi o w y m n aj wię ks zy udział - 46,3% sprzedaży na rynek ma w 19B7r przemysł spożywczy. Daje się jednak z auważyć spadek udziału s przedaży na rynek w p o ­ równaniu z 1986 r. z 48,9% do 46,3% . S p o wi dow an e to zostało w s t r z y m a n i e m p rodukcji w Okrę gow ej Spółdzielni Ml ec za rsk ie j w Bytomiu w związku z remontem k ap ita l n y m z a k ł a ­ du. Nnleży jednak zaznaczyć, że w p r z em yśl e sp oż yw c z y m są jednostki, które

osiągają bardzo duży wzrost pr odukcji n p .u r u ch om io ny w 1906r. Zakład M le cza r s k i " S I ą s k "

w Tychach n 90,7%, Okręgowa Sp ół d z i e l n i a Mlecza rs ka w Tarn ow ski ch G órach o 80,9%) k\

Ok ręgowa Spółdzi eln ia Ml ecz ar sk a w C hr za no wie o 72,9% oraz uru cho mi on y w 1986r Zakład W r o M w Ma r c e p a n o w y c h "Prodryn" w Katowicach, gdzie produ kc ja na rynek wzrosła

‘o 175,0% .

Następny gałęzią po prz emy śl o sp oż yw c z y m jest przemysł chemiczny który dał w 1987r - 11,3% produkcji na rynek. Najwięk sz ą sprze da ż na rynek dały R a c ib or ski e Zakłady Chemii Gospoda rc ze j "Pollena" w R a c i b o r z u / 6 ,9 mld zł i wzrost produkcji rynkowej

o

29,1«/

idział p rodukcji rynkowej w produkcji ogółem w w/w zakładzie wynosił w 1907 r 04,1$,

(6)

4

Szczególnte dnhni wynikł nn tle innych przedsiębiorstw tej gałęzi osiągnęły ¿składy Chemiczni;

" Organika A/ot." w Jaworznie, któro dały 6, 3 mld zł produkcji m rynek , w p o r ó w n a n i u

r

I9C6r o s i ą g n ę ł y p r z y r o s t produkcji n 64,0« nraz w z r o s t u d z i a ł u s p r z e d a ż y no rynek w s pr z e d a m y og ó ł e n z 80,62» w 1906r do B4,2 % w 1987r.

Irzecią g a łęz ią zn ac zą cą dla woj. k a t o w i c k i e g o jest h u t n i c t w o żelaza, któ re dało w 19B7r 9,2% produkcji ry nk ow ej og ó ł e m , przy c zy m n ależy s t w i e r d z i ć

Ze

p r o d uk cj a

1ej gałęzi p r z e m y s ł u nie jest p r o d u k c j ę rynkow ą * 5,7

%

wynosi udział s p rz ed aż y r y n k o w e j w sp r z e d a ż y ogółem. J e d n a k ż e np w H ucie *°okój" w Ru d z i e S l . o s i ą g n i ę t o p i ę c i o k r o t n y w zr o s t prod uk cj i r y n k o w o j . Tak wysoki, p r z y r o s t p r o du kc ji o s i ą g n i ę t o dzięki

u r u c h o m i e n i u pro du kc ji profili g i ę t y c h w n o w o o d d a n y m w y d z i a l e Huty.

Sp o ś r ó d p o z o s t a ł y c h gałęzi p r z e m y s ł u n ależy w y o d r ę b n i ć te k t ó r y c h udział p rodukcji

<j

. . .

rynkowe j w pro d u k c j i o g ó ł e m jest znaczny, n al eż y do nich: pr ze mys ł m e t a l o w y

- 8,5%, o d z i e ż o w y - 5,3%, oraz e l e k t r o t e c h n i c z n y i e l e k t r o n i c z n y -

7

produkcji rynkowej w skali województwa k a to wi cki eg o.

W g a ł ę z i a c h tych na u wagę z as ł u g u j e fakt, że z na j d u j e się w nic h wiel e p r z e d s i ę b i o r s t w k t ó r e zna czn ą c z ęś ć sw ojej p r o d uk cji p r z e z n a c z a j ą na rynek n p . Zakłady W y r o b ó w

M e t a l o w y c h Mu t. a^S i 1 os i a w R y b ni ku - 76,3%, K a t o w i c k i e Zakł ady M e t a l o w e "Oomgos"

w R u d z i e Ś l ą s k i e j - 69,3

%

i F a b ryk a Na c z y ó E m a l i o w a n y c h w O l k usz u - 49,5%.

W p rzemyśle o d z i e ż o w y m w 1907r. z a n o t o w a n o w z r o s t p r o du kc ji w Za k ł a d a c h P r z e m y s ł u O d z i e ż o w e g o w B y t o m i u o 6 4,5% cio kw oty 3,4 mld zł oraz o s i ą g n i ę t o z n a c z n y * b o

5,0.pkt wz r o s t u d z ia łu s p r z e d a ż y ryn k o w e j w sp r z e d a ż y ogółem.

S p ó ł d z i e l n i a Pracy K r a w i e c k i e j ‘ 'Jedność" w P i e t r o w i c a c h W i e l k i c h o si ą g n ę ł a również wysoki /o 46,6%/przyrost p r od uk cj i , nraz Wz r o s t u d zi ał u s p r z e d a ż y na rynek o 5,5 pkt.

Je dn ak w p o z o s t a ł y c h j e d n o s t k a c h tej gałęzi w i d o c z n y jest s padek u d zi ał u prod ukc ji ryn ko we j w sp r z e d a ż y o g ó ł e m np. w Z a k ł a d a c h P r z emy sł u O z i e w i a r s k i e g o "Wanda"

w S o s n o w c u po m i m o w z r o s t u p ro d u k c j i o l)'.i udział produkcji ’ ryn kowej spadł z 07, 8%

w 1986r do 76,0% w lVB7t, w yn ika to ze w z r o s t u u d z i a ł u e ks po rt u z 10,5% do 2 2 , ? % * Og ól ną c h a r a k t e r y s t y k ę s p r z e d a ż y na rynek dwu n a s t u n a j w i ę k s z y c h mias t / 1 j . licz ąc ych p o w y ż e j 100 t y s . l u d n o ś c i / na tle w o j e w ó d z t w a og ó ł e m p r z e d s t a w i a ze stawienie.

* •

WYSznzFnrtLtiiEiul

a - 19B6

h - 19R7 r; - 1 906 -1 00

Sprzedaż Udział

sprzedaży

Struktura sprzedaży rynkowej

.Struktura sprzedaży ogółem

ogółem na

rynek

rynkowej w sprzedaż1 : ogółem wX 0 G li 1. ( M / bez p r z e m y s ł u

w ę g l o w e g o i e n e r n o t y c z n e g o / ... a^

b

* c

1,684.344, l 2235504,7 132,7

213403.5 266091.5

124,6

12,7 11,9

X

100,0 100,0

X

• 100,0 100,0

X

Razom miasta 100-tysięczne /bez

p. zamysłu węglowego 1 energetycznego/....a

/ h

c i

i 1114689,0

! 1487432,9

i

133,4

1

135063.4

167461.4 124,0

12,1 11,2

X

63,3 62,9

X

66,2

66,5

X

Jak w yni ka

i

powyższego, udzlał s p r z e d a ż y ry nk ow ej w s p r z e d a ż y og ół em z a i ó wn o w skali w o j e w ó d z t w a jak również v. n a j w i ę k s z y c h m i a s t a c h w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w l>H/r zmalał . Test to równlaż widoczfło w s t r u k t u r z e s p r ze daż y ry nkowej wg miast odzio

odsetek s p r ze da ży na rynek w 1907r. w wl ((inszych m i a s t a c h Jest m n i e j s z y •* ni ż w 19Q6r.

(7)

Sv.'j- •• dc /y1 to, o. tym *e w n a j w i <¿1- ;/yt,n r ¿ariach woj, k a t o w i c k i e g o jak i ogółem w w o j e ­ wó d z t w i e przy wz ro ś c i e p r o d uk cj i o gó ł e m udział sprze daż y na rynek w sp rzedaży

og ó ł e m w y k a z u j e spadek ,

N a j w i ę k s z e miasta w z akr es ie sprze da ży rynkowoj stanowią grupa n i e j e d no ro dną , gdyż są w ś r ó d nich K a t o w i c e , które w 15B 7 r dały 13,7% s p r ze da ży rynkowej w o j e w ó d z t w a , j a k równ ie ż .las trzebie-Zdrój dla k t ó r e g o ton udział jest znikomy poniże j 0,1%.

W zr ó ż n i c o w a n y sposób k s z t a ł t o w a ł y sit; również dynamiki s p rz ed aż y na rynek - n a j b a r d z i e j p ro d u k c j a rynkowo wrr os ła w Ru d z i e ś ląskiej /prawie tr zy kro tn ie /

za wa ży ła na tym Huta "Pokój" która o s i ą g n i ę ł a w 1987r. p i ę c i o k r o t n y wz ro st p rodukcji rynkowej. 7 dru gi ej s trony n a j w i ę k s z e udziały sprz ed aż y ryn kowej w sprze da ży ogółem o 1 lągnięto w W o d z i s ł a w i u ś l ą s ki m - 77,2%, Tychach - 45,2% oraz Ryb nik u - 36,4%; ___

w W o d z i s ł a w i u Ś l ą s k i m de cy duj ą o tym Śląs ki e Zakłady K o n c e n t r a t ó w Spożywczych, w Tychach Zakłady P i w o w a r s k i e oraz Za kład M lec za r s k i " Ś l ą s k ó w Ryhniku -Z ak ła dy Wyrobów

M e t a l o w y c h "Mula S il esia" i O kr ęg ow a S p ó ł d zi el ni a Mleczarska..

W |VH7 r. naj m n i e j (spośród 12 mi as t) s p r z ed ano na rynek w sto sunku do s p r z e ­ daży og ółe m w J a s t r z ę b i u - Z d r o j u i Gliwicach.

1 (¿liwiKar.lt zaważyła na tym duża s przedaż o gół em w k tórej osiągnięta s pr zedaż rynkowa daje tak mały pro ce nt udziału. '•

lisjwiększych p r o c u d e n t ó w na rynek /li cz ąc w ed łu g b e z wz gl en ej w ar tości s pr ze d a ż y / me to dą z a k ł ad ow ą p r z e d s t a w i a p oni ż s z e ze stawienie.

lp Przedsiębiorstwa - Zakłady

Sprzedaż na rynek

¡w mld zł

Wskaźnik dynamiki

/1906=100/

Udział sprzed, na rynek w sprzedaży ogółem w % 1

2 .5

4

‘ j

6

7 !1 9 Ifl

Zakłody Piwowarski e , Tychy Zakł. Wyrobów Metalowych, Rybnik Cukrownie Opolskie " Racibórz"

Śląskie /~dy Drobiarskie,Chorzów Kombinat Koksowniczy.Zabrze"

Zakłady Piwowarskie,Zabrze

Zakł. Choini i Gospod. "Pollena " Racibórz Zakł- Chera." Organika Azot", Jaworzno Zakłady Mięsne, fczechowlce-Dziedzice11' Zakłady Mięsne,Katowice

B'

9.9

'

9,0

9,4 9.2 9.1 0,9 6.9

6.3

6.2 6,1

120.5 113.5 122.6

; 123,9 144.0 119,3 129.1 164,fl 110,7 116,5

; 100,0 76,3 54,B 74.2

19,6

97.5 . 04,1

04.2 02,0 55.6

uY

Jednostka wewnętrzna jednostki podstawowej , dzielonej całkowicie.

An al iz u j ą c p r z e d s t a w i o n e powyżej z e s t a w i e n i e można zauważyć. że r e p r e z e n t o w a n y c h }est tu w ię k s z o ś ć znaczących dla rynku' gałęzi przemysłu: przemysł spożywczy, przemysł uheffljc/ny i p rzemysł rnetaiowy. Gdy by natom ia st sp or zą dzi ć a n a lo gi czn e z e st aw ie ni e m et od ą |irjrwlslębio r s t w , to na dwóch pierwszych m i e j s c a c h z na la zł yby się o d p o w i e d n i o ^ Okręgow e1 P rz eds ię bi or stw o Przemysłu Mięsnego w K a t o w i c a c h z siedzibą w Bytomiu

/ 5(1,0 ml d zł sprze da ży rynkowej i 64,3% udziału sp rzedaży rynkowej w spr ze da ży ogó I

i

'

i

.

i

/ oraz Kom binat M e t a l u r g i c z n y “Huta Katowice" / 14,6 mld zł i tylko 5,9%

u d zi ał u sp rzedaży r yn kowej w spr z e d a ż y ogółem/.

lin p o w y ż s z y m z o s ta wi eni u OPPM r ep re z e n t o w a n e Jes1 przez dwa Zakłady Mięsne w c ho dz ąc e u joijo skład , n at omlst Iluta Ka to wi ce - Zakład Wiodący b ąd ąc y częścią Komb ina tu Mu I a Iurgicznego os i ą g n ę ł a war to ść sprzed aż y 4,0 mUi zł co nie w y s t a r c z y ł o by u p l a ­ sować się w g ronie 10 n a j w i ę k s z y c h pro do c e n t ó w rynkowych,.

Oprócz wartości be z w z g l ę d n e j sprze da ży rynkowoj nie bez znaczenia są udzi ał y tej sprzodaży w s p r ze da ży ngółem. Poniżej pr z e d s t a w i o n o jednostki któr e o siągnęły

co najmniej .V05ć - owo udzia ły s p r z ed aż y rynkowej w sprz ed aż y og ół em przy wartości tej

sprze daż y powyżej 1,0 m ld zł.

(8)

6

V

; P r z e d s i ę b i o r s t w a - Zakłady Sprzedaż na rynek w mld zł

Udział sprzedaży na rynek w sprzedaży ogółem

1 3lqskie Zakłady Koncentratów Spożywczych,

Wodzisław śląski ... . *,3 99,9 2 Zakłady Przemysłu Zapałczanego, -

Czechowice- Dziedzice ... 2,3 99,0 ' 3 Przedsiębiorstwo Wyrobu Artykułów Spożywczych ,

Katowice ... ...

.

3,3

i i 99,4

4 3,3 97,9 ,

5 Zakłady Materiałów Opatrunkowych,

Czechowice-Dziedzice ... ... 1,2 97,3 •

(,

śliskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Hanka"

Siemianowice klęski o . ... ^ 3 96,4

7 Katowickie Fabryki Mebli Katowice ... 1,6 95, 1.

0 Przedsiębiorstwo Wyrobów Chemicznych "Viola-Prodryn"(

1,6 94,6

9 Przedsiębiorstwo Wyrobów Drzewnych "Prodryn",Katowice 1,0 92,0 10 Zakłady Chemii Gospodarczej "Pollena" Katowice ... 2,5 ' 90,0

ii

.,i w ł a ś c i w e g o zo br az owa ni a produkcji r yn kowej p rz e d s i ę b i o r s t w p r z e m y s ł o w y c h woj.

katowickiej.!0 c elowe jest doko nan ie analizy ilościowej produkcji w y ro bó w p r z e z n a c z o ­ nych głównie na z a o p a t rze ni e rynku.

t*i gałęzi prze my sł u m e t a l o w e g o naj le pi ej sy tuacja prz eds ta wi a się w produkcji

pralek

i wirówek e l e k t r y c z n y c h ^ k t ó r y c h prod uk cj a wzros ła w p or ówn an iu z

1906

r o 1 1 , 0 % '

niestet y jednak ilość p r o d u k o w a n y c h pralek i wiró we k w woj, k a t o w i c k i m jest niewielka bo 12126 szt w 19B 7 r / p r o d u c e n t ' 7 a k ł a d Wyrobów Metalowych Huta "Silesia"w Rybniku/Na poziomie u bi eg ł o r o c z n e j ilości u tr z y m a n o p r o d u k c j ę wa ni en blasza ny ch emaliowanych,

zlewozmywaków

b l a s z a n y c h e ma l i o w a n y c h oraz n aczyń k u c h e n n y c h i gosp od ar cz ych z blachy stalowej

i alumi ni owe j . Głównymi p ro du ce nta mi w/w w y r o b ó w są Fabryka Naczyó

Emaliowanych

w Olkuszu, oraz Zakłady Wyr ob ów Metal owych "lluta Silesia"

w

Ryhniku.

N a j gor ze j p rze d s t a w i a się w 1907r. p r o d uk cj a nakryć stołowych, gdzie produkcja n akryć s t oł ow yc h n i e r d z e w n y c h p r o d u k o w a n y c h przez Pr zed si ę b i o r s t w o Wyrob ów Metalowo- f: 1e k t r o t o c h n i e z n y c h "Prodryn" w So snowcu spadła o 30,4% - z 73 tys.szt w 1986 do 43 tys szt w 19f!7r. ( należy stwierdzić, żo również spadł w tej j ednostce udział s p r zed aż y rynkowej w sprz ed aży pgółeig o 7,4 pkt, wydaje się że prz ycz yn ę takiego

r

l

.

miiii

rzeczy jest wzrost produkcji ogółem głównie za sprawą w z ros tu produkcji śrub

i e le m e n t ó w z łg c z n y c h o 61,7?',.

Prod uk cja nakryć s t o ł owy ch a l u m i n io wy ch zmalała w odni es ie niu do 1906 r. o połowę z 1990 tys. szt w 1906 r do 997 tys.szt w 19 0 7 r . Prod uc en tem w/w wyrobów jest Spółdzielnie i nwalidów " Silenia " w Gli wi ca ch .

W nrupiit wyrobów prz em ys łu e l e k t r o t e c h n i c z n e g o i e lek t r o n i c z n e g o stwi er dz a się znaczny wzrost., produkcji żarówek gł ów ne go szeregu o 17,3% w st osunku do 1986r

f

k t óry ch jedynym p r o d u c e n t e m w woj.katowickim jest Fabryka Lamp Żarow ych ‘ Polan w Katowicach.

O d z w i e r c i e d l e n i o m firoblnmów z zakupem w naszych sklepach śro dk ów czystości jest spadek ilościowy produkcji w grupie w y r ob ów chemi czn yc h .

Pr odukcja środków do myci a i prania spadła w porównaniu z

1906

r o 6 , fi !», głó wn ym p r o d u c e n t e m tych Środków jest Raciborski 7akład Chemii

Go sp o d a r c z e j "Pollena" w R aciborzu , który dostarcza 94,OK ogółu dostaw rynkowych .

/.

woj. kato wic ki eg o. Zakład ten Jest również jedynym producoritem w woj,katowickim proszków '

i g ra nulek do prania, oraz mydeł pół t oa le to w y c h , t o a l e t o w y c h i s p e cj aln eg o p rz eznaczę-

(9)

7

rds K t ó ry ch p r o du kc ja spadła o d p o w i e d n i o o ' 5,155 i B,0% w od ni e s i e n i u do 1 9 S S r . Z na cz ni e gorzej prz e d s t a w i a si.; sytua cj a jeżeli chodzi o pr o d u k c j ą opon radial ny ch k t ó ry ch prod ukc ja spadla w 1987'r o

'}!','<!%

i w yn ios ła

37

tys. szt.

je d y ny m p r o d u c e n t e m opon jest Zakład V,'yrobów G um ow ych "Stomil" Wolbrom, w k t ó r y m również w uk ła dz ie w a r t o ś c i o w y m prod uk cj a ha rynek spadła o 12,0%.

M i n j m a l n i e w yższa niż w 19l)6r jeot p r o du kc ja w y r o b ó w p r z emy sł u c e r a ­

miki s z l a ch et ne j . G ł ówn ym r e p r e z e n t a n t e m tej gałęzi prze mys łu na terenie woj.

ka t o w i c k i e g o są Zakłady P orcelany "Bogucice" w Katowicach. 0 7,3% wzrosła p r o d u ­ kcja po rcelany stołowej i galanterii parcel »nowe j , natomiast tylko o 1,7% p r o ­ dukcja w y r ob ów faja ns ow ych i p o zo st ał ych wyrob ów z ceramiki szlachetnej. Należy przy tej okazji z aznaczyć że w p r ze my ćl c ceramiki sz lachetnej wy s t ę p u j e na p r z e ­ strzeni łat 19R5-19B7 stały spadek udzi ał u sprz ed aż y rynkowej w sp rzedaży ogółem

o 12,A pktjSwiadczy to o z na cznie w ię k s z y m wz ro śc ie sprzedaży ogółem niż s p r z e d a ­ my rynkowej ,

a

również o wz ro śc ie eksportu, który w po rów n a n i u z 19R6r wzrósł

no. w Zak ła dz ie Porćolariy " R ogu ci ci “w K at owi c a c h o 117,4

% .

H ar dz ie j różno ro dn ie p r z ed st aw ia się p r o d uk cj a wyro bó w p r z e mys łu pa p i e r n i c z e g o i ‘ rzewnego np. o 25% spadła pro du kcj a papieru do druku, pisanie i rytjowanln, o o

6

,

1

% wzro sł a p r o duk cj a papieru toaletowego.

terenie w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o p r o du kc ję w/w tow ar ów dają

K l uc ze ws ki « Zakłady P a p ie rn icz e w Kluczach, nraz ślisk ie Zakłady P a p ie rn icz e w Tychach, przy czym rip. w dru gi m z w ym i e n i o n y c h wyżej zakładów, pr o d u k c j a papieru toaletowego wzrosła n ł r’,4!< nato mi as t spadła ilość w y p r o d u k o w a n e j waty c e l ul ozo we j p a c zk ow an ej o 12,5%.

Kl u c z e w s k i c h Zakładach Pa p i e r n i c z y c h wi doc zn y jest w 19H7r., spadek ilościowej (indukcji na rynek np. papi er u o 25%, z es zy tó w i b r u li on ów o 2,3%.Zn ac zn ie

zm i u jr.zono prod ukc ja zeszytów o f or macie A5, bo aż o 11,9% i papieru toal et ow ego i 5,9%. Porów nu jąc dane doty czą ce ilości produkcji z wart ośc ią s przedaży /w zr o s ł a

r i. o ć ‘ przedaży rynkowej 0

4 3

/;% i udział s przedaży rynkowej w s p r zed aż y ogółem

\ , A % w 19(16 r.do 5A,6% w 19 fł 7 r / można stwierdzić, że wzrost wartości sprzfedaży

pokryty został wz ro s t e m cen. ,

Wyroby na rynek prze my słu w ł ó k i e n n i c z e g o p r od uk ow an e są w woj. k a t o w i c k i m głównie przez Zakłady ifrzomysłu D z i e w i a r s k i e g o " Wanda" w So snowcu , który dost ar cza

wyro bów dzi ew ia r s k i c h , należą do nich ubiory , bielizna osobista, okrycia i galante ri a odzieżowa itp. Produkcja ubiorów z dzianin z m n ie jsz ył a się z 2677 tys.szt w 1 9 R 6 r . do 2A7A tys.szt w 1907r. co stanowi spadek produkcji o 7,6%.

Znacznie gorzej p r ze ds ta wi a się sytuacja w produkcji bielizny o sobistej z dzianin której prod uk cja spadła o 3 6,A K , p r z y czym prod uk cj a bielizny o sobistej dla osób ponad 15 lat spadła o 77,1% i osiągnęła wielkości R tys.szt w 19R7 r.

>

i

Po d a tk ow o zauważyć należy, że w pr z e m y ś l e wł ó k i e n n i c z y m spadł udział s p rze da ży na ynek co jest również w yni k i e m d użego wzrostu eksportu. Pogłębia to jeszcze hardziej spadek ilości wyr ob ów dz i e w i a r s k i c h p r z e z n a c z o n y c h na rynek krajowy.

'Typowo rynkowy jest przemysł, odzieżowy , który repreze nt ow any Jest w w o j . k a t o w i c k i m przez wi ele -J e d n o s t e k z których n a j w i ę k s z n - b n dające 25% produkcji przemysłu odzieżowego -

::>ą Zakłady Prz em ys łu O d z ie żow eg o w Bytomiu. '

Na jo g ó l n i e j rzecz biorąc u trzymano pro du kcj ę ubiorów z'tkanin n a .po zi om ie roku

•poprzedni ego, a o połowę spadła p r o du kc ja b ielizny osobistej z tkanin.

Wy p r o d u k o w a n o w 19FI7r na terenie woj. k at o w i c k i e g o 3120 tys.szt. ubi or ów z tkanin z tego 1376 tys.szt* w Zakładach Prze my słu O d z ie żo weg o w Bytomiu , które utrzy ma ły u b i e g ł o r o c z n y poz io m produkcji. Wiele jednostek osi ąg oę ło w 19H7r bardzo wysoki 2

> nawet 3-krotny wzrost produkcji n p . S p ó ł d zi el ni a Inwalidów" C ze rwo ne Zagłębie"

w Czeladzi wyp ro du kow ał a

66

tys szt ubiorów i osiągnęła wzrost produkcji o

120

% j

(10)

8

261 tys szt ubi or ów w y p r o d u k o w a n o w D omach Morly " Ele ga nc ja w Katowi cac h i o s i ą ­ g nięto w zrost o 8,8% . Riorąc port uwagę w i e l k o ś ć ek sportu , który w tej gałęzi p r zem ys łu w p or ówn a n i u z 1986r. spadł o 35,4%, można wyr az ić nadzieję *e w y p r o d u k o ­ wano wyrohy trafiły na rynek krajowy.

Mli’ zmieniła sir* w 1907r wi el koś ć pr odukcji obuwia. W dwóch n a j w l ę ks zy ch zakł ad ac h woj. k a t o w i c k i e g o s yt uacja w tym za kresie była różna.

U

Z akładach Obuwia w B ędzinie mi n i m a l n i e wzr os ła z 3135 t.ys par w 1986r do 3314 tys par w 1907r, natomiast,

w P r z e d s i ę b i o r s t w i e O b u w n i c z y m " Prodryn" w K a t o w i c a c h p rodukcja m i n i m a l n i e zmalała z 341? t.ys. par w 190i>r. do 3265 tys par w 19R7r. Mniejsi producenci obuwiti utrzymali

poziom produkcji z 19U6 r. R ó ż n o r o d n i e pr ze d s t a w i a się jednak a sor ty m e n t obuwia, tak t-' i *r. n i e wie lk ą ilość w y p r o d u k o w a n o obuwia / cholewką skórzaną na pode sz wie

skórz pnf j - ho tylko 5 tys par co stanowi 4,4% produkcji roku 1986, w z ro sł a produkcja obuwia z cholewkę z tworzyw s zt uc z n y c h no po d e s z w i e n i e s k ór za ne j , k t ór ych jedynym pr o d u c e n t e m na terenie woj. k a t o w i c k i e g o jest Zakład Obuw nic zy w flędzini,e- w y p r o d u ­ kow an o w 1907r 131.3 tys. par co daje w zrost pr odukcji o 40,7% w st osunku do 19G6r.

(i ' wzr os ła również prod uk cja obuwia z cholewką tekstylną na p o d e szw ie skórzanej, lecz p r od uku je się ' ich n iew ie le bo tylko 3 tys par rocznie. P o d s t awo wy mi jednak a s or ty me nt ami są: ob uwie z cholewką tekstylną na podes zwi e n i e s kór za ne j 3976 'ty3.par oraz obuwie z cholewką sk órzaną na p od e s z w i e n i e s k ór za ne j 19(15 tys. par, których p r od uk cj a ‘ n i e zn ac zn ie s p a d ł a / o d p o w i e d n i o o 3,9% i 3,2%/ w stosunku do

19

B 6 r .

(lardzo r óżnorodna nrupij w y r ob ów s tanowią wyrohy wy p r o d u k o w a n e na rynek przez przemysł spożywczy^ można tu wyodrębnić grupy wyrobów p r ze my sł u mięsnego, m l e c z a rs ki eg o, m ł y n a r s k i e ­ go, (iieknrski e g o , cuk ierniczego, o w o c o w o - wa rzy wn eg o, win ia rskiego, p i w o w a r s k i e g o i cukierni cz eg o, tla tle w/w grup kor zy st ni e p r ze dst aw ia si’ ę przemysł m ięsny

i

kt ór ym pro du kc ja wzr os ła w po r ó w n a n i u z 19fi6r w wielu a s o r t y m e n t a c h p rodukcja konse rw m ię s n y c h o 21, 4%, p r z e t w o r ó w m i ę s n y c h fi,5%, wędlin o o ,

9

'/j s z e ś c i o k r o t n i e zwiększył a się p ro d u k c j a p r z e t w o r ó w z drobiu

t 21

t w 19f!6r do 167 t w 19Ü7r.

Przemysł nieśny re pr ez e n t o w a n y jest na terenie woj. k a t o w i c k i e g o przez wiele

prz ed si ębi or st w, z któ ry ch w p o s z c z e g ó l n y c h a s o r ty me nt ach różni pr od uc en ci wysuwają

■.ii na pierwsze niejace pod w z g l ę d e m wiel koś ci produkcji i tak Zakłady Mi ęsn e w C z e ­ c h o w i c a c h -Dzied zi nac h pr odukują 11)129 t wędlin i 10916 t p r z e t w o r ó w m ię s n y c h /wzrost produkcji w stosunku do 19B6r-3,ll%/ oraz inrie wyroby w zn acznie m n i e jsz yc h ilościach, Zakłady Mięsno w Ta rn o w s k i c h G órach pr odukują

1490

t k o ns erw mię sn yc h /szynki i łopatki w puszkach/ Zakłady Miesoe w Dą br ow ie O ór oczej pro du ku ją 1147 t

wę dl in pod r o b o w y c h ,a głów ny m p r o d u c e n t e m drobiu i jego p r z e t w o r ó w są Śląskie Zakłady D r ob iar sk ie w Chorzowie, które w yp ro du k o w a ł y w 1987 r 14662 t drobiu . __

niewielki wzrost produkcj.r: na rynek os iąg ni ęt o w pr odukcji mle ka spożywczego, - 0,4%, serów - n ,2%, śmietan y 1 śmietanki - 9,2% oraz masła 1,3%. N aj wi ęks zy mi producentami w/w wyrob ów są: Zakład Mleczar sk i "Śląsk" w Tychach, Ok ręg ow a Sp ółd zi el ni a Mleczarska w Zabrzu i Okręgowa Spó ł d z i e l n i a M le cz ars ka w Sosnowcu, które dały w 19117 r. 50%

produkcji mleka siyżywczego, 47% serów tw ar ogowych 1 47% śmieta ny i śmietanki w skali wo jew ó d z t w a katowick ie go .Są również takie wyrohy, któr yc h produkcja nn rynok w 1907 r. hyla mn ie js za niż w 19R6 r. n p . mąki żytniej o 3,5%, m ak ar on u o 5,6%, cukru o 16% oraz k o n c ent ra tu p om i d o r o w e g o o 45%. Wi el ko ść p rodukcji na rynek cukru i k o nc ent ra tu p o m i d o r o w e g o u war un ko wa na była w ie lko śc ią d ostaw od pow i e d n i o buraków cukr owy ch i pomidorów, a sytuac ja w 19(17 r. niestety nie była d o b ra ~ z a n o t o w a n o spadek zbiorów bur akó w cukr ow yc h o 4,11%, nat om ia st zbip.ry p o m i do ró w spadły o 21,2%.

Ma terenie w o j ewó dz tw o ka t o w i c k i e g o pozostał w 19(17 r. jeden producent kon ce ntr at u pomidorowego, a mi an ow i c i e Prz e d s i ę b i o r s t w o Wyrobu Ar tykułów Sp oży w c z y c h w Katowicach, w Wojewód zk ie j Spółdzielni O g r od ni cze ) w Katowica ch zap rz es ta no produkcji k n n e o n t r u t u .

'I

(11)

9

T a b l . 1. S PR ZE DA Ż R Y N K O W A WG GA ŁĘZI PR Z E M Y S Ł U , G a łę zi e pr z e m y s ł u .

a - 1905 ti - 19(16 o - 1^07 ci - 1906 = ino

Sprzefle?. Udział s p r z e d a ­ my rynkowej w sp rzedaży nrirtłom

S tr u k t u r a s p r z e ­ daży rynkowej o^ dł em nn rynek

w ml n

?

i w i*

w o ds e t k a c h

>♦

O G Ó Ł E M . . . o 1366265,2 175194,3 12,0

io n ,o

b 16054*95,5 722736,1 13,2 100,0

c 2233515,4 277500,8 12,4 100,0

d 132,5 124,6

X X

P r z e « v s ł :

P?1 ł w ... a 90652,9 4661,7 .5,1 2,6

b 107128,5 6549,0 6,1 2,9

c 130391,0 93l'3,5 7,1 3,4

d 121,7 142,2

X X

luitmutufi żelaza .. a 396611,9 14299,5 3,6 0,1

b 500581,1 15914,1 3,2 „ 7,1

c 6(’ 72''0,9 25744,5 3,7 9,3

d 137,3 161,0

X X

i-iu+nlt nieżelaznych a 102979,5 059,7 0,5 0,5

b . 197063,5 929,2 0,5 0,4

c 269103,7 1191,0 0,4 0,4

d 136, n 120,2 1 ’

X

* >

me t a l o w y ... a 49543,0 16009,1 32,3 9,1

b 60332.7 19849,1 32,9 0,9

c 74 014,6 23487,9 31 , A 8,5

d 124 ,0 110,3

X X

w o s ż y n o w y ... .. a 207300,6 344,3 0,2 1 '0,2

b . 205041,5 405,9 0,1 0,2

c 300400,3 590,3 0,2 0,2

d 133,1 147^4 1 X

X

pr c y z y j n y ... n ?5792,6 977,4 3,8 0,6

b 36102,0 ! 1195,0 1 3,3 t 0,5

o 51100,2 1657,6 3,2 0,6

d 14.1 ,5 130,6

X

i

* X ,

irodKi'»/ t ra ns por tu a 20947,0 004 ,9 4,2 . 0,5

b 23212,9 700,0 3, A 0,4

c u 35$16,4 914,4 • 2,6 0,3

d 153,4 115,9

X X

i’ 1 oJ< trntcchniczny 1 !

'

i 'u 1 e kt r n n i n z n y a 20996',4 ; 4327,0 14 ,9 .L 2,5

b • 36540,0 1 6422,5 17,6 ;

2 ,9

o 49232,9 7119,4 14,5 2,6

d 134,7 110,9

1 • ; •

X X

104935,4 j 10371,2 ' 17,5 in,5

1)

124616,0 . 24455,9 19,6 11,0

0 162932,7 1 31294,3 19,2 11,3

d 130,7 128,0

X X

unturiałrtw

b u d o w l a n y c h .... a 30950,3' 3086,0 7,9 1,»

b 44730,3 4226,0 9,4 1,?

c 64177,2 5792,3 9,0 2,0

d

143,5 137,0

X

* /

iiz u la r t iK i

... . a 11014,6 -3225,1 29,3 1,8

li 1 3904 ,6 3497,6 25,2 1,6

c 10772,0 4106,9 21,9 1,5

d

135,0 117,4

X X

(12)

10

Tahl. 1. S PR ZEDAŻ RYNK OWA WG GAŁĘZI P R Z E M Y S Ł U /dok./

Gałg zie prz e m y s ł u a

-

1905

b - 1906 c - 1907 d - 1906= 100

s

irzedaż Udział sprzedaży ryn­

kowej w sprzedaży ogółem ...

S t ru kt ur a s p r z e ­ daży r yn kowej oflółom na rynek

w min zł w

%

w od s e t k a c h

Pr ze my sł 1

ceramiki a 1243 4 1114 5 G 9 ,6 0,6

s z la ch et ne j b 1507 4 1377 1 06 ,fl i 0,6

c 2040 7 1582 0 ; 7 7., 2 0,6

d 129 1 114 9

X X

d r z e w n y ... a

19576

3

4 501

4 23,0

! 2 ,6

b

24646 4 6392 1

25,9 2,9

c 3

1

6 r-

2

2

7786 7

24,6

:

• 2,0

'

d

! 128 A 121 8 X X

p a p i e r n i c z y ... a

i 6256 3 2281 2

36,5

1 ,3

b

! 7969 7 3169

0 39,8

1 ,4

c 11061

5 4 599 9 ;

4i.6 1,7

d 138 8

145

1

X X

w ł ó k i e n n i c z y . . . . a

14025 9 2546 8

17,2

i

1.5

b 17022 3 3005

6

17,7 1,3

c

21390 2

3698

2

17,3 1,3

d 125 7 123 0

X ! *

od z i e ż o w y ... a 19416 3 11628

9

59,9

;

6,6

b 22045

6

11480 2 50,3 5,2

c

29290

1 14756 7 50,4

5,3

d

120 2 120

| 5

1 * X

s k ó r z a n y ... a

■ 3345 9

1740 1 52,0

1,0

b 3965 5 1003 4 *7,5 . i 0,8

'

c 5109

8

2344 5 ; 45,2 0,0

d 130

9

124

1

5

X X

spo ż y w c z y ... a 129509

6

81777

6

63,1 46,7

b 150003 7 100912

6

68,6 48,9

c 105925 0 1 128474 4 69,1 46,3

d 117 1 1 18 0

l • X

i : • x

• p a szo wy i u t y l i

-

1

i

zacyjny ... a 6150

2

0 0 1

0,0 0,0

'b 7185 7

1 0

0

; - ; o ,o

c 9105

5

0 0

o ,o

0,0

d 127 0 0 0 0,0 0,0

polljjraf iczny a 4 062 1 868 1 17,9 0,5

b 6325 3 1 521 3 0,2 0,2

c 0530 0 864 4 10,1 y 0,3

ri 134 9 165 0

X X

p o z o s t a ł e branże

f l1

p r z emy sł u ... a 3274 ,2 1678 .9 51,3 0,9

h 4102,6 1759,4 42,9 0,8

c 5163 ,8 2253,6 43,6 0,8

d 125

,9

120,1

1

X

l X

/ i

I

(13)

T * i i, . 2. S P R Z E D A Ż N A R T n E K P R Z E S S i E 8 i 3 * 5 * i'- P R Z e « Y $ t O » Y C N W / S G A Ł Ę Z I P R Z E I Y S l U . < 8 E 2 p R Z E M W E G L 0 W E 6 0 I E n E R G E T Y C J . >

P R Z E D S I E 3 1 8 R S T W A A - 1 ? « 5 R.

• - 1 9 8 6 R, C - 1 9 8 7 R.

B - 1 9 8 6 = 1 0 0

I S P ti Z ED A Z 1> t

K O S Z T W Ł A S N Y S P R Z E O A Z Y

I JD Z I A Ł I

R E N T O ­ W N O Ś Ć N E T T O I - - _

I l I I

i o e o t E * 1

1 1

N A I

R Y N E K I I

I S P f t Z E p A Z Y nAI K O S Z T Ó W t I ftyj|£K I W Ł A S K Y C H 1 I W SPfrZfcDAZY O G O L Ę « I

l T T S . Z L . I P R O C .

"

A 1 3 6 6 ¿ 6 52 2 3 1 7 5 1 8 4 2 9 0 1 2 4 0 9 1 3 5 5 6 1 2 . 8 9 0 . 8 1 2 . 0

0 i 0 l E H B 1 6 8 5 4 9 5 4 5 1 22273610,?' 1 5 1 8 5 2 8 3 4 0 1 3 . 2 9 0 . 1 1 3 . 1

C 2 2 3 5 5 1 5649' 2 7 7 5 6 0 7 9 « 1 9 7 6 1 5 3 7 4 8 1 2 . 4 8 8 . 5 1 5 . 4

e 1 5 2 . 5 1 2 4 . 6 1 3 0 . 1 x: X X

A 9 0 6 5 2 9 1 3 4 6 6 1 6 5 1 7 2 5 9 5 8 4 5 5.1 8 0 . 1 1 2.7

P S Z E H Y S U P A t W s 1 0 / 1 2 3463, 6 5 4 9 0 3 7 8 6 9 1 2 7 1 7 6. 1 8 1 . 1 1 0 . 8

*w 1 3 0 3 9 1 7 9 2 , 9 3 1 3 5 2 1 1 0 8 4 1 6 1 3 1 7.1 8 3 . 1 9 . 1

0 1 2 1 . 7 1 4 2 . 2 1 2 4 . 7 k: X X

A 6 6 2 5 3 5 7 5 0 4 5 1 5 1 6 2 7 0 9 0.8 7 7 . 9 2 9 . 9

S 3 « N O S L , 0 * R . Z - 0 G A Z •> Z A B R Z E a S 2 7 7 3 B 3 6 8 6 9 5 6 7 3 5 4 7 4 0.8 8 1 . 4 2 3 . 1

Z A B R Z E G W A R D I I L U D O W E J 11 c 1 0 4 2 7 2 4 1 1 1 1 7 2 9 ’ 8 6 8 9 9 7 3 1.1 8 3 . 3 2 0 . 7

0 1 2 6 , 0 1 6 2 . 6 1 2 9 . 0 K X X

A 3 1 9 * 5 3 9 1 4 4 7 0 7 6 9 ' 3 4 7 8 2 7 5 1 1 4 . 0 1 0 8 . 9 1 4 . 1

K O M S I R A T S O K S . " Z A B R Z E " » Z A B R Z E s 3 6 5 452 0 5. 6 3 5 9 4 8 0 4 1 6 9 8 4 0 6 1 / . 3 1 1 4 . 1 1 1 . 5

Z A B R Z E P A W U C Z K A 1 c 4 6 4 5 0 6 6 2 9 1 2 0 6 6 8 5 3 1 2 9 2 0 6 19’. 6 1 1 4 . 4 8 . 6

0 1 2 7 . 1 143.9' 1 2 7 . 4 . x; X X

A 3 2 3 73 5 ?- 3 1 3 8 9 4 4 2 0 0 7 5 3 8 1 0.4 6 2 . 0 9 . 5

S L A S K I E Z. R A F In. . C Z E C H O W I C E 3 3 / 8 7 3 6 6 5 1 3 9 0 3 6 2 3 3 4 4 J 8 2 0.4 6 1 . 6 9 . 0

CZECHOW, F A 3 R Y C Z N A c 4 2 9 V3 . 12 3 7 1 6 3 7 2 3 1 1 0 2 8 8

0 . 2

6 5 . 5 6 . 2

D 1 1 3 . 4 5 1 . 5 1 2 0 . 4 V X X

A 1 ? * 1 ? 0 7 2. 1 4 8 7 1 2 5 7 5 0 0 4

0 . 0

6 3 . 8 7 , 0

R A F I N . M A F . ' T R Z E B I N I A - , T R Z E B I Ul A. B 2 * 4 3 2 2 1 0 1 8 2 6 1 5 1 3 4 4 5 5 0.0 6 1 . 9 5 . 9

T R Z E B I N I A F A B R Y C Z N A 22 C 3 J 5 6 5 / 6 6 9 4 8 7 1 8 4 8 6 6 6 4 0.0 6 0 . 5 9 . «

D 1 2 5 . 1 5 1 9 . 6 1 2 2 . 2 K X X

A 3 ? 6 6 1 1 S 5 4 1 4 2 9 9 4 9 4 3 7 8 4 4 3 5 3 0 3 . 6 9 5 . 4 9 . 1

P R Z E M ł S u H U T N I C T W A Z ElA Z A B 5 0 0 5 S 1 1 17 1 5 9 1 4 1 0 6 . 4 7 8 4 6 4 2 5 8 3 . 2 9 5 . 6 8 . 6

C 6 3 / 2 ? 0 3 7 4 2 5 7 4 4 5 2 8 6 5 2 7 8 0 9 0 1 3 . 7 9 5 . 0 9 . 6

' a% 1 37 . 3 1 6 1 . 8 1 3 6 . 4 X X - X

A 1 7 6 3 2 7 4 7 2 2 9 2 0 " 2 0 8 5 8 7 2 8 0.1 1 1 8 . 3 1.0

itJTA P 0 K 3 J • R U D A f . A S K A 9 3 2 5 6 2 2 1 3 1 9 7 6 4 2 2 8 7 6 5 0 0 7 0 . 4 1 1 2 . 3 1 . 3

R . S L A S K A ?’ N I E 0 U R K E S 3 ' 28 C 3 2 6 2 5 0 S 8 5 2 2 6 9 2 3 5 4 2 1 3 9 9 1 . 6 1 0 8 . 6 4 . 8

0 1 27, 3 5 3 5 . 3 1 2 3 . 1 x: X X

A 2 5 3 H 4 S S 3 5 1 0 8 5 2 3 3 4 4 4 6 8 1 . 4 9 1 . 9 9 . 0

H U T A K O S C 1 J S Z K O r C H O R Z Ó W I e 3 1 0 9 1 2 9 4 4 6 6 3 0 6 2 94 5 '5 9 23 1 . 5 ^ 9 4 . 7 5 . 8

CHORZOW I M O N I U S Z K I 11 c 3 ? 5 1 ? ? B 3 5 1 2 4 6 0 3 7 0 4 7 0 0 3 1 . 3 9 3 . 7 6 . 9

0 1 2 7 , 1 109.9' 1 2 5 . 8 k: X X

(14)

T m , 2. S P R Z E O A Z N A R Y N E K R Z E 9 S J E B I 0 R S Í W P R Z E M Y S Ł O W Y C H W / « « A Ł E Z J P R Z E M Y S Ł U , / c d . /

» R Z E O S l E l i O R S T W A A - 1 9 8 5 *.

• - i m a. e - i 9 « 7 ».

0 - 1 9 6 6 « 1 0 0

S P R Z E D A Ż 1 > I

K O S Z T W Ł A S N Y s p r z e d a ż y

I U D Z I A Ł 1

R E N T O ­ W N O Ś Ć N E T T O I

5 6 0 Ł E 1 I l l 1

N A I

R Y N E K I

I S P R Z E D A Z Y mAI k o s z t ó w i

i r y n e k i w ł a s n y c h i

i w S P R Z E D A Z Y 0 6 0 L E N I

T Y S , Z L . I P R O C .

2 4 9 3 6 8 6 4 1 5 2 1 7 1 9 ' 2 3 5 4 1 4 2 9 6 .1 9 4 . 4 5.

H U T A f L O R I A N . S W I E T Q C H L O W I C E 3 0 5 7 9 5 6 1 1 5 6 5 1 1 5 2 8 3 7 2 6 8 1 5.1 9 2 . 8 7.

s w i e t o c m ł. n e t a l o w c o w s 4 0 9 6 3 6 9 9 - 2 8 1 7 4 5 1 3 8 5 4 4 4 2 4 6 . 9 9 4 . 1 5.

1 33« 9' 1 7 9 . 8 - 1 3 5 . 9 k: X 1 X

1 8 7 8 0 1 1 7 1 3 9 1 1 9 ' 2 1 2 5 4 1 1 6 0 . 7 1 1 3 . 2 4.

H U T A B O B R E K . B Y T O H 5 - B 0 6 R E K 2 2 9 1 31 AS 6 6 9 4 7 2 6 8 9 4 9 9 1 0 . 3 1 1 7 . 4 4.

B Y T O M 5 K O N ST Y T U C JI 6* 301 62.11 6' 6 2 7 3 0 3 5 5 6 5 3 5 2 0 . 2 1 1 7 . 9 6.

133.6' 9 5 . 7 1 3 2 . 2 k: X X

1 2 5 7 7 0 7 2 . 1 1 3 0 3 8 6 1 1 5 7 6 0 4 4 9 . 0 9 2 . 0 7.

H J T V J E 0 N 3 S C . S I E M I A N O W I C E SC . 15 45 5 9 0 5 1 0 0 7 9 2 5 1 4 4 8 4 8 6 5 6 . 5 9 3 . 7 5.

S 1 E N ] A N , S U . 2 7 S T Y C Z N I A 1 2 U 2 7 2 9 4 7 1 7 0 1 3 4 8 1 8 7 2 6 6 1 0 8 . 4 9 2 . 4 7.

1 31, 2 1 6 8 . 8 1 2 9 . 3 , , *: X X

2 5 8 0 5 0 1 0 7 4 1 2 7 1 2 2 6 9 0 8 0 7 2 . 9 8 7 . 9 13.

H U T * Z A W I E R C I E . Z A W I E R C I E 3 0 5 0 3 2 1 3 6 5 6 0 5 9 ' 2 9 0 2 3 8 0 7 . 2 2 9 5 . 1 4.

Z A W I E R C I E O K O Ł N A 10 4 1 5 3 2 1 3 7 1 1 7 6 3 2 3 < 3 9 4 2 5 7 9 3 2 . 8 9 4 . 9 5.

1 3 6 . 1 1 7 9 . 3 1 3 5 . 8 k: X X

2 4 1 9 5 2 3 0 2 4 5 4 6 2 1 2 1 2 1 8 1 0.1 8 7 . 7 13.

H U T A l A B E D Y ' , G Ł I W l C E ?' 3 1 8 6 2 2 4 5 7 7 0 3 2 8 5 0 3 0 0 4 0 . 0 - 8 9 . 5 11.

6 U I W 1 C E 9' Z A W A D Z K I E G O 45 4 7 1 1 5 8 5 0 9 5 6 7 4 3 1 8 4 9 7 4 5 . 0 9 1 . 7 8.

1 4 7 . 9> 1 2 4 . 2 * 1 5 1 . 5 i. X X

' 9 6 1 1 0 7 5 3 2 5 4 8 6 7 4 7 8 8 9 5 3 . 4 7 7 . 8 27.

H U T A I H . NlB J C Z K A , S O S N O W I E C 1 1 5 7 9 5 9 9 ' 4 9 6 8 9 6 9 0 1 4 7 1 9 * . 3 7 7 . 9 28,

S O S N O W I E C S T O L A R S K I E G O 1 1 > 6 5 3 5 3 1 5 9 9 0 6 7 1 1 9 7 5 6 3 2 3 . B 7 6 . 5 30.

1 3 5 . 2

* 1 2 0 . 6 1 3 2 . 8 X X X

2 1 7 0 3 1 7 5 1 5 0 6 1 1 0 1 9 8 3 8 5 6 8 6.9' 9 1 . 4 8.

H U T A 1 « . ' E . C E 0 C E R A ' , S 0 5 N O W l E C 2 7 2 5 3 6 5 5 2 0 0 9 1 8 9 ' 2 3 8 5 5 4 0 7 7 . 4 8 7 . 5 13.

S O S N O W I E C N l w E C K A 1 3 7 4 8 2 . 1 5 3 2 3 0 7 5 2 7 3 3 1 3 1 7 9 2 6 . 2 8 8 . 4 12.

1 3 7 . 5 1 1 4 . 8 1 5 8 . 9 t: X X

2 8 4 5 3 0 6 0 0 2 5 5 1 5 4 7 7 O . o 8 9 . 7 11.

H U T A S A T O R r - . C H O R Z O W B A T O R Y 3 3 6 0 ^ 5 4 5 0 3 0 8 7 6 0 2 5 0. 0 9 1 . 9 8.

C H O R Z Ó W B A I . D Y R E K C Y J N A i 4 3 5 0 9 5 2 2 . 0 3 8 8 5 1 8 5 6 0 . 0 8 9 . 3 12.

129-, 5 0 . 0 1 2 5 . 8 x: X X

2 5 8 5 4 3 4 6 5 7 7 5 5 1 20392,219 2. 2 7 8 . 9 26,

H U T A BAJI. P O n " , K A T O W I C E 3059 '4 2 54 9 2 6 6 6 1 2 4 3 1 2 5 9 0 3 . 0 7 9 . 5 25,

K A T O W I C E Z E L A Z N A 9 S K R . 0 2 7 2 4 2 0 8 2 8 7 5 1 4 2 9 7 1 7 3 2 1 5 7 0 5 6 3 . 4 7 6 . 4 31.

1 37. S 1 5 4 . 3 1 3 2 . 3 t: X X

I

(15)

T A 8 U . 2. S P R Z E D A ! H A * ¥ » £ * P * Z £ P $ l £ 8 ! 3 * $ y * P R Z E f i m O U y C * 4 * 6 H M Z Z l P R Z E M Y S Ł U . / c c . /

*

l S .9RZE O AZ 1> I

K O S Z T W Ł A S N Y S P R Z E O A Z Y

l J O Z I A L 1

R E N T O - i W « 0 ' C 1

n e t t o i

1

P R Z E D S J E S t O R S T W A !

1

A - 1 9 8 5 *. * 1

» - 1 ? « 6 *. 1

f • 1 j # 7 9 1

1 o e o i E ^ i

i i

I

N A I

R Y N E K I I

I S P R Z E D A Z Y m a i K O S Z T Ó W I I R Y N E K I W Ł A S N Y C H 1 1 W S P R Z E D A Z Y O G O L E M S

^ ' f o ł Hi 1

D - 1 ? S 6 » 1 0 0 J Ty ś• ZL. I P R O C . 1

A 4 7 3 6 2 7 1 0 6 1 9 3 8 9 7 0 . 0 91 .9 1 0 , 1

h j t a 1 - s o ■łAjA- ( Gl i w i c e b 8 3 2 7 4 7 3 0 3 0 1 0 7 5 0 0 . 0 9 0 . 7

11.5

6 L 1 Wt CE W I L E Ń S K A 4 C 1 1 5 9 5 3 4 6 , 0 1 0 2 1 5 2 5 2 0 . 0 8 8 . 1 • 1 4 , 3

1 5 1 . * 0 . 0 1 2 7 . 5 V X X

A 1 1 6 5 3 5 2 2 0 9 1 6 2 7 6 1 0 . 0 7 8 . 6 z a . 3

H U T A F E s r j * - , K A T O W I C E i 1 4 51 3509- 2 3 8 2 2 1 1 9 0 2 9 9 8 0 . 2 8 2 . 0 2 2 , 0

K A T O W I C E H J T N I C Z A S S K R . 0 0 2 0 C 1 7 7 0 4 3 1 3 0 1 4 7 2 3 1 7 5 0 . 0 8 3 . 2

21.0

0 1 2 2 . 0 0 . 0 1 2 3 . 7 X. X X

A. 8 4 7 4 6 7 2. 0 7 4 9 0 6 4 3 0 . 0 88. 4 1 2 . 3

H U T A Ł A Z I S K A . Ł A Z I S K A G Ó R N E i 11 2 > -3 ? "7 i 0 1 0 1 4 3 6 9 4 0 . 0 S 9 . 7 1 1 . 0

L A Z . OORSiE C I E S Z Y Ń S K A 23 C 1 3 9 0 7 7 4 0 11 5 1 2 5 1 3 0 0 8 0 . 0 9 0 . 0 1 0 , 9

V 1 2 3 . 1 0 . 0 1 2 3 . 4 X. X X

1 3 2 2 6 1 7 3 3 7 9 4 9 7 3 4 1 3 5 7 4 3 7 5 2 6 . 0 1 U 2 . 6 t4. *

K B . 1 E T A L . H . K A T O W I C E , D Ą B R O W A G O * N 3 1 71 551 234- 8 5 8 4 S 7 6 1 7 2 0 2 1 5 6 9 5 . 0 1 0 0 , 3 6.1

p A B R O W A S O R N ' C 24<'9'3ł ?>37 1 4 6 0 9 5 3 1 2 4 6 9 9 2 2 9 7 5 . 9 9 9 . 6 7 . 0

0 1 4 4 . 5 1 7 0 , 2 1 4 3 . 6 t. X K

1 S S S ? ^ 0 1 8 1 1 3 1 0 . 0 9 7 . 7 2 . 7

C E N . l N f . l B A D . E K O N . H U n i . , K A T O W I C B 2 9 4 2 1 3 0 . 2 2 2 7 7 9 0 . 0 7 5 . 7 3 2 , 1

K A T O W I C E W I T A S T W O S Z A 7 C 4 8 9 7 5 ? ' 0 2 7 3 1 7 6 0 . 0 5 5 . 8 8 0 . 4

1 56. 5 0 . 0 1 2 2 . 6 X X X

A 1 6 3 5 7 3 1 0 1 4 5 3 0 2 5 0 . 0 8 6 . 2 1 7 , 9 -

p r z e o s . p r z E r . zlohli n e t . , K A T O W I CE 3 2 1 6 1 7 1 0 0 1 8 8 0 0 4 1 0 . 0 8 7 . 0 1 5 . 6

K A T O W I C E S U R O W C O W A 30 C 3 5 0 9 1 3 2 0 3 0 5 6 5 2 0 0 . 0 8 7 . 1 * 1 8 , 2

• 6 1 6 2 . 3 0 . 0 1 6 2 . 6 X X X

31 5749' 0 1 8 4 4 0 3 0 . 0 5 8 . 2 7 1 , 8

C E N T R A L A Z B Y T U S T A L I , K A T O W I C E 9 3 6 9 65 ? ' 0 2 3 4 0 3 5 0 . 0 6 3 . 3 3 8 . 2

K A T O W I C E W I T A S T W O S Z A 7 C ¿ 2 2 4 0 4 0 2 9 4 7 1 2 0 . 0 5 6 . 4 7 8 , 9

141 .2 0 . 0 1 2 5 . 9 X X • X

3 4 1 4 7 2 9 5 6 7 3 3 7 9 8 6 2 . 3 9 9 . 0

1.1

Z ,O B R .T 0 W . I P R Z . M A T . H U T . , G L I W I C E 3 4 9 5 7 99 ' 2 6 5 4 9 2 3 7 3 0.1 9 9 . 1 0 , 4

G L I W I C E G I E R Y M S K I E G O 2 C 70 7 04 2 0 67587') 0 . 0 9 6 . 0

3.2

1 4 2 . 3 * 0 . 0 1 3 ^ . 9 X • X X

A 1S29'79>457 8 5 9 7 2 5 1 7 3 3 9 3 1 9 3 0 . 5 94. 8 3 . 2

* >rze m »s l i e m i n i e ż e l a z n y c h j 1 9'/85 3 5 2 S 9 2 9 1 3 ? ' 1 5 7 5 f i 1 3 2 0. 5 9 4 . 8 9 , 2

c

2 6 9 1 3 5 7 0 1 1 1 9 0 9 3 6 . 2 3 9 2 U 3 7 8 4 0 . 4 8 8 , 9 1 4 , 2

D 1 35'. 0 1 2 8 . 2 1 2 7 . 6 X X X

(16)

T * S L . 2. S P R Z E D AZ N A R f N E K P R Z E D S I Ę B I O R S T W ' P R Z E M Y S Ł O W Y C H W / G « A L E Z I P R Z E M Y Ś L U / C d . /

] ■ S P R Z E D A Z 1) I

K O S Z T W L A S N T S P R Z E D A Z Y

1 J D Z I A L I I

r e n t o- i W N O S C I

n e t t o i

1 I

P R Z E D S I Ę B I O R S T W A I

A - 1 9 6 5 R. 1

« * 1 ? 8 6 ł. I

C - 1 9 3 7 R. i-

I

363 LE M ' 1

I I

I

N A I

R Y N E K I l

I S P R Z E D A Z Y m a i k o s z t ó w i

i r y n e k i w ł a s n y c h i

I --- i --- j I W S P R Z E O A Z Y o g o l e m i

f> - 1 9 8 6 * 1 0 0 . I T Y S . Z L . I P R O C .

A 5 5 1 9 7 3 1 S 5 5 6 5 7 5 0 1 0 5 8 3 8 0.1 9 * . 2 6 . 2

h u t a ■ U T . m Z E L . , K A T O W I C E g 522,6 23*4. 7 0 * 1 0 5 8 5 4 3 3 4 2 0.1 9* . 0 6 . *

K A T O W I C E 0 8 R . W E S T E R P t . 8 7 C 79 9 1 8 6 5 5 * 3 9 8 6 7 4 7 0 1 4 7 0 0.1 9 3 . 5 7 . 2

1 2 8 , 4 ' 6 2 . 5 1 2 7 . 6 k: X X

A 3 * 0 3 3 4 5 ? ' 131 0?« 5 2 6 2 7 6 4 1 0 . 0 9 5 . 7 4 . 5

Z . M E T A L U R G I C Z N E , T R Z E B I N I A 3 3 6 1 6 0 5 5 3 1 8 5 2 6 3 4 7 6 3 4 8 6 0.1 9 6 . 2 4 . 0

T R Z E B I N . K 3 S C I U S Z K I 59 . C * 9 3 0 * 4 8 8 1 6 3 1 5 5 8 7 6 5 7 1 6 0 . 0 7 7 . 8 2 9 , 6

1 5 7 . 7 8 8 . 1 1 1 1 . 5 t. X X

A 9 5 6 9 5 6 3 3 7 9 0 9 5 9 ' 9 0 6 5 9 7 1 4 0 . 8 9 * . 7 1 0 , 7

0 .- H u I . K 3 M 6 . H E T . Ni E Z E U . . K A T O W I C E B 9 9 * 4 3 5 2 1 8 4 0 2 5 3 9 * 2 0 2 3 0 4 0 . 8 9 * . 7 12. A

A T O W J C E D Ą B R O W S K I E G O 22 8 ’ C 1 3 9 4 6 3 5 5 3 1 1 3 0 6 6 5 1 2 5 7 4 1 5 9 8 0 . 8 9 0 . 2 1 3 , 6

1 * 0 . 2 1 3 4 . 6 1 3 3 . 5 k; X X

* 9 5 * 5 0 0 2 1 6 0 0 9 1 4 1 4 0 7 9 9 3 8 9 5 2 . 3 8 2 . * 1 4 . 7

P R Z E M T Sl « T A L O W Y g 6 0 3 3 2 6 8 4 1 9 8 4 9 0 7 7 4 8 7 1 5 8 7 6 3 2 . 9 8 0 . 7 1 7 . 6

C 7 * 8 1 * 5 6 3 2 3 4 8 7 8 8 5 6 1 2 3 6 9 6 5 . 5 1 . 4 81 .9 1 7 . 3

1 2 4 . 3 1 1 8 . 3 1 2 5 . 7 K. X X

A 1 8 5 7 * 1 ?' . 8 3 6 6 5 1 7 2 6 3 7 6 * . 5 9 2 . 9

>

7 . 2

U D L . Z E t . C I A S L . ( Z A W I E R C I E g 2 6 2 2 5 5 3 . 1 5 7 5 6 6 2 2 5 8 8 2 0 6 . 0 8 6 . 1 1* 9

¿ A W I E R C I E O K R Z E I 10 C 5 1 * 3 6 6 7 2 4 5 6 9 6 2 6 8 7 2 0 0 7 . 8 8 5 . 5 1 7 . 7

D i m ? 1 155.9' 1 1 9 . 0 K X X

A 8 * 6 7 * 5 5 - 6 9 5 8 8 9 3 6 5 4 8 3 4 6 3 2 . 2 7 7 . 3 6 , 0

Z . W Y R . M E T A L . . R Y B N I K g 1 0 6 1 7 * 7 1 8 6 1 6 7 8 6 8 0 3 6 9 4 5 8 1 . 2 7 5 . 7 1 1 . 2

R Y B N I K P R Z E M Y S Ł O W A 3 C 1 2 8 2 3 0 3 2 9 7 8 0 1 0 9 ' 1 0 1 4 1 5 6 2 7 6 . 3 7 9 . 1 1 1 , 6

D 1 2 0 . 7 1 1 3 . 5 1 2 6 . 2 t X X

A ' 6 5 5 3 7 7 7 3 0 2 0 0 9 2 5 5 6 2 1 3 7 * 6 . 1 8* . 9. 1 2 . 6

F A B R .kA C Z Y N E M Al • / O L K U S Z B 8 1 3 3 0 5 5 4 0 6 6 4 7 7 ' 6 7 4 5 9 1 1 * 9 . 7 8 2 . * 1 5 . 2

U L K U S i P A R T Y Z A N T Ó W 8 C 1 0 5 0 3 7 5 1 5 1 0 2 0 5 0 8 7 5 2 9 7 9 * 9 . 5 8 4 . 9 1 2 . «

D 1 26. 3 1 2 5 . 5 1 2 9 . 8 X X X

A 733?'*8 3 6 6 2 9 6 1 0 . 0 8 4 . 9 2 0 . 1

Z . W Y R M E T A L . . K A T O W I C E g ? 0 7 0 * 6 0 7 8 4 8 6 2 0 . 0 86. 5 1 7 . 8

S I E N H A N O W I C E Z E R O M S K I E G O 21 C 1 1 5 * 9 * 6 0 1 0 1 5 6 7 0 o. 0 8 7 . 9 1 5 . *

D 1 2 ? . 5 0 . 0 1 2 9 . 4 K X X '

5 * * 3 6 0 3 0 2 9 4 4 5 7 0 0 . 0 8 5 . 4 1 4 , 4

F A B R . O R J T J I W Y R . Z D R U T U . G L I W I C E g * 1 0 9 1 6 5 0 3544r569 0 . 0 8« . 3 - 1 2 . 7

(iLIWICE D J B 3 I S 32 C * * 2 1 S 73 0 4 1 1 0 7 7 2 0 . 0 9 3 . 0 Jf 5 ?

1 3 7 . 6 0 . 0 1 1 6 . 0 < X

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :