Wyniki spisu rolniczego 1994

Pełen tekst

(1)

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

2 3 $ V //

WYNIKI SPISU ROLNICZEGO

1994

Wrzesień 1994

(2)

Opracow ał W ydział Statystyki G ospodarczej

(3)

UWAGI METODYCZNE

Źródła danych spisowych i zasada opracowania wyników spisu

Od 1989 r. pełny spis rolniczy w gospodarstwach indywidualnych zastąpiony został systemem reprezentacyjnym. W 1994 r. spis przeprowadzono w dniach 15-25 czerwca br., według stanu w pierwszym dniu spisu.

Dane spisowe w 1994 r. opracowano na podstawie:

* uogólnionych wyników badań reprezentacyjnych w zakresie użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów i pogłowia zwierząt gospodarskich przeprowadzonych w 2% próbie indywidualnych gospodarstw rolnych oraz około 0,5% próbie dotyczącej wszystkich gospodarstw o najwyższej skali chowu zwierząt,

* sprawozdań statystycznych z jednostek sektora publicznego i prywatnego,

* sprawozdań statystycznych z jednostek administracyjnych stopnia podstawowego w zakresie rozliczenia ogólnej powierzchni gminy (miasta) według użytkowników i sposobu użytkowania,

* szacunków przeprowadzonych przez rzeczoznawców szczebla podstawowego w zakresie powierzchni zasiewów w gospodarstwach indywidualnych.

W yniki spisu rolniczego 1994 r. opracowane zostały według siedziby użytkownika gospodarstwa. Dla gospodarstw indywidualnych wyniki opracowane są według gmin - miejsca siedziby (zamieszkania) użytkownika, a dla pozostałych gospodarstw - według miejsca siedziby przedsiębiorstwa (gospodarstwa).

Ważniejsze pojęcia i zasady spisywania

Od 1989 r. za indywidualne gospodarstwo rolne uważa się nieruchomości rolne, będące własnością lub znajdujące się w użytkowaniu tej samej osoby, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarstwa obejmującą grunty rolne i leśne wraz z budynkami, urządzeniami i inwentarzem oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa, gdy powierzchnia użytków rolnych tego gospodarstwa przekracza 1,0 ha.

Indywidualne gospodarstwo rolne spisywano w miejscu zamieszkania użytkownika, gdzie ujmowano całkowitą powierzchnię, niezależnie od miejsca położenia gruntów.

Do indywidualnych gospodarstw rolnych należą również:

* gospodarstwa pracowników jednostek lasów państwowych użytkujących grunty (łącznie z gruntami deputatowymi),

(4)

2 Uwagi melodyczne

* gospodarstwa, których użytkownikami są duchowni i służba kościelna oraz nauczyciele i dróżnicy,

* gospodarstwa zakonów i kongregacji kościelnych,

* gospodarstwa członków spółdzielni produkcji rolniczej nie wniesione do wspólnego użytkowania,

* gospodarstwa spółek cywilnych,

* gospodarstwa indywidualnych użytkowników gruntów dzierżawionych z PFZ oraz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Za indywidualną działkę rolną uważa się działkę o powierzchni użytków rolnych od 0,10 ha do 1,0 ha włącznie.

Użytkowanie gruntów

Informacje o użytkowaniu gruntów według grup użytkowników ustalono w jednostkach administracyjnych stopnia podstawowego - gmin.

Podstawą do ustalenia danych według stanu na dzień 31 maja 1994 r. były karty gospodarstw indywiodualnych, wykazy dzierżaw i deputatów, dane o zagospodarowaniu gruntów PFZ itp. Podczas spisu następowała dalsza weryfikacja danych, jeżeli ustalenia z okresu prac przygotowawczych nie odpowiadały stanowi faktycznemu.

Do ogólnej powierzchni gospodarstwa zalicza się wszystkie grunty wchodzące w skład gospodarstwa zarówno użytkowane rolniczo (grunty ome, sady, ogrody przydomowe, grunty pod szklarniami i inspektami, łąki i pastwiska) jak i grunty użytkowane nierolniczo (lasy i pozostałe grunty), niezależnie od tytułu władania (np. własne, dzierżawione na zasadzie umowy i bezumownie oraz użytkowane z innego tytułu).

Do gruntów ornych zalicza się grunty w uprawie tj. pod zasiewami wraz z ogrodami przydomowymi oraz odłogi i ugory. Do gruntów omych należy zaliczyć również plantacje wikliny i chmielu, powierzchnię szklarni, inspektów i tuneli foliowych oraz powierzchnię poniżej 0,10 ha zasadzoną drzewami owocowymi i krzewami jagodowymi.

Do sadów zalicza się grunty o powierzchni 0,10 ha i większej zasadzone drzewami owocowymi lub krzewami jagodowymi o zwartym nasadzeniu, winnice oraz szkółki drzew owocowych i krzewów jagodowych.

Do łąk i pastwisk zalicza się gruntu pokryte trwale trawami, bez gruntów omych obsianych trawami w ramach płodozmianu.

(5)

Uwagi metodyczne 3

Lasy obejmują powierzchnię zalesioną, tzn. pokrytą uprawami leśnymi, młodnikami, drzewostanami starszymi, plantacjami topoli oraz powierzchnię przejściowo pozbawioną drzewostanu- zręby, halizny, płazowiny, wypaleniska, szkółki leśne i plantacje choinkowe.

Do pozostałych gruntów zalicza się powierzchnię pod zabudowaniami, podwórzami, placami i ogrodami ozdobnym i, drogami, powierzchnię wód śródlądowych, rowów m elioracyjnych, powierzchnię innych gruntów użytkowych (torfowiska, żwirownie) oraz nieużytki (bagna, lotne piaski, wydmy itp.)

Powierzchnia zasiewów

Dane o powierzchni zasiewów ujmowane w spisie dotyczą powierzchni upraw ziemiopłodów uprawianych w plonie głównym. W powierzchni zasiewów uwzględnia się również powierzchnię zasianą w sadach z uprawą między drzewami owocowymi i krzewami jagodowymi oraz powierzchnię szklarni, inspektów i tuneli foliowych.

Do grupy "zbóż podstawowych" zaliczono powierzchnię: pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa i pszenżyta.

Do grupy "przemysłowych" zaliczono powierzchnię uprawy: buraków cukrowych, rzepaku i rzepiku, lnu, konopi oraz tytoniu.

Grupa "pastewne" obejmuje uprawy okopowych pastewnych, peluszki, wyki, bobiku, łubinu słodkiego, mieszanek strączkowych i zbożowo- strączkowych, koniczyny, lucerny, esparcety, seradeli, innych pastewnych i traw.

W "pozostałych uprawach" zawiera się powierzchnia: warzyw, truskawek, wysadkówroślin okopowych, łubinu gorzkiego, plantacji roślin ozdobnych i pozostałych przemysłowych (mak, słonecznik, chmiel, zioła lecznicze, wiklina i inne przemysłowe).

Ważniejsze grupowania

Procesy przemian własnościowych w gospodarce narodowej znalazły odzwierciedlenie w prezentowaniu danych ze spisu rolniczego 1994 r. dotyczących użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów oraz pogłowia zwierząt gospodarskich,które ujęto w podziale na sektor publiczny i prywatny.

(6)

4 Uwagi metodyczne

Do sektora publicznego zaliczono gospodarstwa własności państwowej, tj. Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz gospodarstwa własności komunalnej (gmin).

W sektorze prywatnym występuje: własność prywatna krajowa (do której zalicza się m.in.

indywidualne gospodarstwa rolne, gospodarstwa spółdzielcze, spółki prywatne), własność zagraniczna, własność mieszana (spółki z przewagą mienia prywatnego).

W publikacji w ramach sektora publicznego prezentuje się dane dla:

* gospodarstw rolnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,

* państwowych gospodarstw rolnych, dla których organem założycielskim jest Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

* jednostek pozostałych, do których zaliczono m.in. państwowe gospodarstwa rolne resortów nierolniczych.

W ramach sektora prywatnego dane opracowane są dla:

* spółdzielni produkcji rolniczeja/

* gospodarstw indywidualnych,

* spółek.

Gospodarstwa indywidualne obejmują:

indywidualne gospodarstwa rolne, tj. gospodarstwa o powierzchni ogólnej powyżej 1 ha użytków rolnych, prowadzone przez rolników na gruntach własnych i niewłasnych indywidualne działki rolne o powierzchni do 1 ha użytków rolnych użytkowane rolniczo przez osoby prywatne, np. działki służbowe, działki i ogrody przydomowe

- pracownicze ogrody działkowe.

Dane dotyczące powierzchni użytków opracowane zostały również dla gruntów sektora publicznego i prywatnego nie stanowiących gospodarstw rolnych.

Zwierzęta gospodarskie z indywidualnych gospodarstw rolnych podane są w oparciu o uogólnione wyniki przeprowadzonego spisu kwartalnego zwierząt (próba 2% poszerzona o 0,5%

gospodarstw wysokohodowlanych).

Stan pogłowia zwierząt obejmuje wszystkie zwierzęta znajdujące się w gospodarstwie tj. zarówno zwierzęta stanowiące własność użytkownika gospodarstwa, jak również zwierzęta przetrzymywane czasowo lub stale w gospodarstwie (przyjęte na wychów, opas).

a/ Rolnicze spółdzielnie produkcyjne łącznie ze spółdzielniami kółek rolniczych i obsługi rolnictwa.

(7)

Uwagi metodyczne 5

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Stan w czerwcu

OGÓŁEM INDYWIDUALNE G O SPO D A R STW A ROLNE

grunty orne £ sady [ ^ ] łąki | ] pastwiska | | | lasy | | pozostałe

POWIERZCHNIA ZASIEWÓW ZBÓŻ Stan w czerwcu

OC1ÓŁEM

INDYWIDUALNE GOSPODARSTWA ROLNE

10 2 0 30 40 50 60 70 80 90 100 %

n pszenica

® żyto

Jęczm ień

o owies

pszenżyto

m ieszanki zbożowe

(8)

6 Uwagi melodyczne

tys. szt

60 50 40 30 20 10 0

m::::::

:

iii

BYDŁO Stan w czerwcu

OGÓŁEM INDYWIDUALNE GOSPODARSTWA ROLNE

buhąje Krowy

TRZODA CHLEWNA S ta n w cze rw c u

tys. szt 120 100

80 60 40 20 0

OGÓŁEM IMDYWIDUALME GOSPODARSTWA ROLNE

prosięta H | tuczniki

(9)

I. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

Tabl. 1. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG GRANIC ADMINISTRACYJNYCH

Użytki rolne

WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogólna powie­

rzchnia

gruntów ogółem

wtym grunty orne wraz

z ogrodami przydomo­

wymi

sady łąki trwałe

pastwiska trwałe

Lasy i grunty

leśne

Pozostałe grunty“7

w hektarach

O G Ó Ł E M ... 665021 325152 246893 7558 48128 22573 193699 146170 SEKTOR PUBLICZNY... 27546 22288 17275 305 2408 2300 698 4560

w tym:

Własność państwowa... 27529 22279 17267 304 2408 2300 698 4552 w tym:

gospodarstwa rolne Agencji Własności Rolnej Skarbu

Państw a... 22267 19344 15900 246 1285 1913 635 2288 PGR, których organem

założycielskim jest Minister Rolnictwa i Gospodarki

Żywnościowej... 819 703 606 3 72 22 29 87

pozostałe państwowe

gospodarstwa r o ln e ... 2205 2148 677 55 1051 365 14 43 SEKTOR PRYWATNY... 318274 262048 204863 6448 36369 14368 25826 30400

w tym:

Indywidualne gospodarstwa rolne . . 292749 239258 184566 6176 34756 13760 25319 28172 Spółdzielnie produkcji rolniczej . . . 21823 19399 17465 28 1496 410 390 2034

Spółki... 3686 3380 2824 244 117 195 117 189

GRUNTY NIE STANOWIĄCE

GOSPODARSTW ROLNYCH . . . 319201 40816 24755 805 9351 5905 167175 111210

a/ Pod zabudowaniami, podwórzami, drogi, wody, inne grunty użytkowe oraz nieużytki.

(10)

8 Użytkowanie gruntów

Tabl. 2.

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG SIEDZIBY UŻYTKOWNIKA

GOSPODARSTWA

Użytki rolne

Ogólna powie­

rzchnia

grunty ome wraz z ogrodami przydomowymi

łąki trwałe

pastwiska trwałe

Lasy i grunty

leine

Pozostałe grunty^

W YSZCZF.GÓLN 1 EN 1E gruntów ogółem

razem

w tym pod zasiewa­

mi

sady

w hektarach

O G Ó Ł E M ... 689284 356504 273645 240183 5825 54744 22290 191516 141264

SEKTOR PUBLICZNY . . 27157 22125 16953 14633 305 2581 2286 678 4354

w tym:

Własność państwowa. . . . 27140 22116 16945 14625 304 2581 2286 678 4346 w tym:

gospodarstwa rolne Agencji Własności

Rolnej Skarbu Państwa 21553 18887 15648 13984 246 1151 1842 612 2054 PGR, których organem

założycielskim jest Minister Rolnictwa i Gospodarki

Żywnościowej... 661 551 454 419 3 72 22 29 81

pozostałe państwowe

gospodarstwa rolne . . 2651 2594 759 176 55 1658 422 14 43

SEKTOR PRYWATNY . . 342926 293563 231937 225550 4715 42812 14099 23663 25700 w tym:

Indywidualne gospodarstwa

rolne ... 313753 267354 208442 204334 4442 41143 13327 23121 23278 Spółdzielnie produkcji

rolniczej ... 22390 19955 17961 15942 29 1517 448 393 2042 Spółki... 6774 6250 5533 5273 244 152 321 149 375 GRUNTY NIE STANO­

WIĄCE GOSPODARSTW

ROLNYCH... 319201 40816 24755 - 805 9351 5905 167175 111210

«/ Pod zabudowaniami, podwórzami, drogi, wody, inne grunty użytkowe oraz nieużytki.

(11)

Użytkowanie gruntów 9

Tabl. 3. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY UŻYTKOWNIKA

GMINY

Ogólna powie­

rzchnia gruntów

Użytki rolne

Lasy i grunty

leśne

Pozostałe grunty“7 ogółem

grunty orne wraz

z ogro­

dami przydo­

mowymi w tym

pod zasiewami

sady łąki trwałe

pastwiska trwałe

w hektarach

W O J E W Ó D Z T W O . 313753 267354 208442 204334 4442 41143 13327 23121 23278 MIASTA RAZEM... 117534 97633 74347 73258 2046 16757 4483 9118 10783 Katowice... 2739 2233 1657 1657 92 360 124 79 427 B ędzin... 1877 1747 1485 1448 114 111 37 16 114 B ie ru ń ... 2152 1928 1189 1149 2 500 237 133 91

Brzeszcze ... 1011 911 541 541 - 299 71 27 73

Bukowno... 687 428 302 302 20 95 11 203 56

B y to m ... 1786 1465 1311 1311 21 123 10 26 295

Chorzów... 452 394 345 345 - 36 13 12 46

C hrzanów ... 997 898 604 528 11 199 84 12 87

Czechowice - Dziedzice . . 1873 1510 1174 1174 6 212 118 66 297

Czeladź ... 409 349 319 310 9 17 4 3 57

Czerwionka - Leszczyny . 2838 2539 2127 2124 8 332 72 50 249

Dąbrowa Górnicza... 6386 5072 3318 3284 146 1517 91 892 422

Gliwice... 5800 5131 4363 4363 91 493 184 23 646

Jastrzębie-Zdrój... 6154 5453 4329 4329 46 783 295 249 452

Jaworzno... 4636 3839 2825 2775 105 866 43 435 362

Knurów ... 916 780 595 595 3 140 42 15 121

Kuźnia Raciborska... 175 143 100 100 - 15 28 6 26

Lędziny ... 1856 1565 1044 989 18 395 108 30 261 L ib ią ż ... 1012 907 617 605 6 267 17 20 85

Łaziska G ó rn e... 936 721 518 518 56 119 28 30 185

Ł a z y ... 609 400 242 202 29 108 21 140 69 Mikołów... 3122 2814 1997 1997 40 487 290 68 240 Mysłowice... 4893 4494 2972 2972 98 1185 239 49 350

Ogrodzieniec... 1512 499 360 360 22 90 27 988 25

O lk usz... 1309 1108 1030 978 18 29 31 83 118 Orzesze ... 3077 2776 1942 1942 20 665 149 47 254

Piekary Śląskie ... 1811 1498 1383 1122 10 94 11 - 313

P ilica... 434 374 340 290 11 5 18 32 28

P o ręb a... 2531 1351 972 972 38 275 66 1057 123 Pszczyna... 4013 3855 3049 3049 11 588 207 50 108

Pyskowice... 1487 1380 1220 1220 6 133 21 25 82

Racibórz... 4410 4022 3476 3476 30 485 31 24 364 Ruda Ś lą s k a ... 2284 1967 1514 1514 87 252 114 9 308 Rybnik... 5641 4389 3213 3213 184 816 176 251 1001

Rydułtowy... 1123 907 759 559 10 93 45 15 201

Siemianowice Śląskie . . . 1087 983 957 922 - 19 7 - 104

(12)

10 Użytkowanie gruntów

Tabl. 3. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY UŻYTKOWNIKA (cd.)

Użytki rolne

GMINY

Ogólna powie­

rzchnia

gruntów ogółem

grunty orne w raz

Z ogro­

dami przydo­

mowymi

w tym pod zasiewami

sady łąki

trwałe

pastwiska trwałe

Lasy i grunty

leśne

Pozostałe grunty*7

w hektarach

MIASTA (dok.)

Siew ierz... 2720 1488 828 828 24 592 44 1050 182

Sławków... 1818 1139 708 708 21 298 112 628 51

Sosnowiec... 2352 1538 1120 1080 103 249 66 458 356

Świętochłowice... 195 167 139 100 - 14 14 - 28

Tarnowskie G ó r y ... 3381 2980 2284 2284 152 379 165 61 340

T oszek... 450 426 361 361 1 45 19 - 24

Trzebinia... 1131 1042 820 794 29 154 39 38 51

Tychy ... 3359 2906 1943 1943 9 753 201 139 314 Wodzisław Ś lą s k i... 6402 5702 4427 4427 154 797 324 256 444

Wojkowice... 624 559 426 396 54 70 9 7 58

Wolbrom... 502 482 300 300 28 59 95 - 20

Z ab rz e... 1566 1164 998 998 - 138 28 - 402 Zawiercie ... 5175 3907 3275 3275 88 396 148 1125 143 Ż o r y ... 3824 3303 2529 2529 15 610 149 191 330 GMINY R A Z E M ... 196219 169721 134095 131076 2396 24386 8844 14003 12495 B a b ice... 2806 2523 1661 1587 36 569 257 138 145 Bestwina... 2761 2258 1791 1791 25 257 185 96 407 Bobrowniki ... 2694 2418 1795 1645 189 383 51 31 245

Bojszowy ... 1935 1794 1310 1300 - 452 32 52 89

Bolesław... 2506 1990 1476 1276 45 286 183 317 199

Brzeszcze ... 1529 1294 923 889 1 290 80 61 174

C hrzanów ... 2470 2130 1541 1441 91 309 189 184 156

Czechowice - Dziedzice . . 1975 1824 1207 1207 46 381 190 27 124

Czerwionka - Leszczyny . 4208 3277 2493 2376 32 468 284 552 379

Gaszowice... 1866 1657 1209 1130 30 316 102 35 174

Gierałtowice... 4341 3918 3300 3300 61 459 98 56 367

Goczałkowice - Zdrój . . . 910 837 688 628 5 111 33 6 67

G odów ... 3123 2674 2178 2138 5 233 258 173 276 G o rz y ce... 4062 3564 2916 2589 U 548 89 135 363

Jejkowice ... 705 571 405 375 5 138 23 69 65

Klucze ... 6300 4092 3352 3102 35 394 311 2046 162 K o bió r... 684 466 328 328 3 104 31 43 175

K om ow ac... 2266 2097 1691 1545 84 275 47 71 98

Krupski M ły n ... 635 516 205 205 9 254 48 72 47

K rzanow ice... 2856 2762 2351 2351 29 367 15 3 91

Krzyżanowice... 3692 3437 3050 3050 45 313 29 15 240

Kuźnia Raciborska... 2079 1750 999 999 29 547 175 207 122

(13)

Użytkowanie gruntów 11

Tabl. 3.

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W INDYWIDUALNYCH

GOSPODARSTWACH ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY UŻYTKOWNIKA (dok.)

Użytki rolne

GMINY

Ogólna powie­

rzchnia

gruntów ogółem

grunty orne wraz

z ogro­

dami przydo­

mowymi w tym

pod zasiewami

sady łąki trwałe

pastwiska trwałe

Lasy i grunty

leśne

Pozostałe grunty“7

w hektarach

GMINY (dok.)

L ib ią ż ... 1253 1161 718 618 1 388 54 38 54 Lubom ia... 2827 2576 1942 1932 85 466 83 33 218 L yski... 2870 2721 1943 1943 18 561 199 35 114 Ł a z y ... 6226 4521 2769 2408 138 1206 408 1645 60 M iedźna... 3348 2992 2070 2030 1 583 338 121 235 Mierzęcice... 3984 3238 2840 2840 84 211 103 217 529 Mszana... 2632 2313 1751 1685 28 366 168 145 174 N ę d z a ... 1814 1556 939 939 26 418 173 87 171 Ogrodzieniec... 4446 3005 2685 2622 68 51 201 1364 77 O lk usz... 6934 5638 5369 5271 61 40 168 1068 228

Ornontowice... 1298 1249 962 962 3 185 99 16 33

Pawłowice... 4775 4429 3386 3376 36 597 410 133 213

Pietrowice Wielkie . . . . 2949 2748 2385 2385 12 287 64 19 182

Pilchowice... 3134 2778 2230 2230 23 426 99 131 225 P ilica... 10517 8868 7886 7786 55 662 265 1335 314 P sary ... 4881 2844 2112 2012 43 608 81 27 2010 Pszczyna ... 4797 4553 3387 3387 7 814 345 46 198 Rudnik... 3090 2947 2537 2531 86 288 36 19 124 Rudziniec ... 4171 3994 2985 2985 17 672 320 7 170 Siew ierz... 5041 4275 2845 2808 105 1196 129 534 232 Sośnicowice... 2804 2481 1776 1776 21 457 227 115 208 S u szec... 4182 3701 2355 2355 30 1100 216 192 289

Świerklaniec... 1047 921 803 803 29 59 30 2 124

Świerklany... 1819 1558 1270 1270 16 197 75 59 202 Tąpkowice... 3380 2816 1655 1605 18 1026 117 374 190 T oszek... 3882 3754 3127 3127 3 453 171 60 68 Trzebinia... 2863 2377 2011 1721 60 167 139 370 116 Tworóg... 2783 2281 1672 1672 17 415 177 309 193 W ielowieś... 6345 6083 5292 5227 10 702 79 214 48 Wolbrom... 11522 10786 10085 10085 223 283 195 171 565 W yry... 1798 1574 1105 1105 - 368 101 76 148

Zbrosławice... 4574 4284 3506 3506 33 443 302 44 246

Zebrzydowice... 2286 2093 1650 1644 43 139 261 94 99

Żarnowiec... 9544 8757 7178 7178 180 1098 301 514 273

a/ Pod zabudowaniami, podwórzami, drogi, wody i inne grunty użytkowe oraz nieużytki.

(14)

II. POWIERZCHNIA ZASIEWÓW

Tabl. 4. POWIERZCHNIA ZASIEWÓW ZBÓŻ WEDŁUG SIEDZIBY UŻYTKOWNIKA GOSPODARSTWA

Zbożowe

Powie­ zboża podstawowe pozostałe zbożowe

rzchnia

zasiana pszenica jęczmień

mieszanki zbożowe

(bez strączko­

wych) gryka,

WYSZCZEGÓLNIENIE i zasa­

dzona ogółem

ozima jara razem żyto

ozimy jary razem

owies pszen­

żyto razem

proso i inne zbożowe

(bez kuku­

rydzy) razem

w hektarach

O G Ó Ł E M ... 240187 28619 19213 47832 24470 678 23181 27859 11516 11962 123639 15885 63 15948

SEKTOR PUBLICZNY... 14637 2820 783 3603 1710 587 2136 2723 523 379 8938 30 - 30

w tym:

Własność państwowa... 14629 2820 783 3603 1710 587 2136 2723 523 376 8935 27 - 27

w tym:

gospodarstwa rolne Agencji Własności Rolnej

Skarbu Państwa... 13988 2756 694 3450 1670 569 2035 2604 509 351 8584 _ _ . PGR, których organem założycielskim jest

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 419 50 75 125 21 10 69 79 6 13 244 13 _ 13

pozostałe państwowe gospodarstwa rolne . . . 176 14 14 28 5 2 28 30 3 7 73 9 - 9

SEKTOR PRYWATNY... 225550 25799 18430 44229 22760 4091 21045 25136 10993 11583 114701 15855 63 15918

w tym:

Indywidualne gospodarstwa ro ln e ... 204334 20936 16430 37366 20893 3419 18518 21937 10354 10709 101259 15425 48 15473

Spółdzielnie produkcji rolniczej... 15942 3471 1938 5409 1427 603 2035 2638 367 857 10698 430 15 445

Spółki... 5273 1392 61 1453 440 69 492 561 272 17 2743 - - - a/ W polu, w ogrodach przydomowych i w sadach z uprawą ziemiopłodów między drzewami.

(15)

Tabl. 5. POWIERZCHNIA ZASIEWÓW PRZEMYSŁOWYCH, PASTEWNYCH I POZOSTAŁYCH UPRAW WEDŁUG SIEDZIBY UŻYTKOWNIKA GOSPODARSTWA

Kukury­

dza (łącznie

z koń­

skim zębem)

na ziarno i zielonkę

Strą­

czkowe jadalne (groch, fasola,

bób i inne)

Przemysłowe Pastewne Pozostałe uprawy

WYSZCZEGÓLNIENIE

Ziem­

niaki

buraki cukrowe

(bez wy sad­

ków)

rzepak i rzepik

len i konopie tytoń

pozostałe przemy­

słowe razem

okopowe pastewne (bez wy sad­

ków) strą­

czkowe pastew­

ne

motyl­

kowe pastęu no

inne pastew­

ne, trawy

razem

warzywa grunto­

we tru­

skawki

pozostałe uprawy razem

w hektarach

O G Ó Ł E M ... 6698 157 32794 3645 6874 11 19 349 10898 7168 3004 19302 29474 12608 1797 6174 20579

SEKTOR PUBLICZNY... 1244 - 310 177 2560 - - 87 2824 6 276 743 1025 35 6 225 266

w tym:

Własność państwowa... 1244 - 308 177 2560 - - 87 2824 6 276 743 1025 35 6 225 266

w tym:

gospodarstwa rolne Agencji

Własności Rolnej Skarbu Państwa . 1231 - 244 169 2526 _ - 87 2782 - 243 671 914 21 4 208 233

PGR, których organem założycielskim jest Minister Rolnictwa i Gospodarki

Żywnościowej... 13 8 8 21 29 3 30 68 101 8 3 11

pozostałe państwowe gospodarstwa

ro ln e... - - 49 - 13 - - - 13 3 3 4 10 6 2 14 22

SEKTOR PRYWATNY... 5454 157 32484 3468 4314 11 19 262 8074 7162 2728 18559 28449 12573 1791 5949 20313 w tym:

Indywidualne gospodarstwa rolne . . . . 3420 145 32279 2756 2010 11 19 17 4813 7133 1896 17878 26907 12543 1790 5705 20038

Spółdzielnie produkcji rolniczej... 1494 - 205 445 1739 - - 113 2297 1 232 445 678 15 1 109 125

Spółki... 540 12 - 267 565 - - 132 964 28 600 236 864 15 - 135 150

Powierzchnia zasiewów

(16)

Tabl. 6. POWIERZCHNIA ZASIEWÓW ZBÓŻ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY UŻYTKOWNIKA

GMINY

Powie­

rzchnia zasiewów

dźona*"

ogółem

Zbożowe

zboża podstawowe pozostałe zbożowe

razem pszenica

żyto

jęczmień

owies

pszenżyto

razem

mieszanki zbożowe

(bez strączko­

wych)

gryka, proso i inne zbożowe

(bez.

kukury­

dzy)

razem

ozima jara razem ozimy jary razem ozime jare razem

w hektarach

WOJEWÓDZTWO. . 204334 20936 16430 37366 20893 3419 18518 21937 10354 8297 2412 10709 101259 15425 48 15473 116732

MIASTA RAZEM . . 73258 5308 6638 11946 6135 1506 6707 8213 3734 2998 1232 4230 34258 3905 45 3950 38208

K atow ice... 1657 32 83 115 94 9 177 186 36 19 3 22 453 36 - 36 489

Będzin ... 1448 107 109 216 90 55 98 153 57 59 45 104 620 58 58 678

Bieruń... 1149 40 61 101 52 54 78 132 77 41 60 101 463 89 . 89 552

Brzeszcze ... 541 20 60 80 23 2 25 27 40 24 - 24 194 121 _ 121 315

Bukowno... 302 15 13 28 14 5 12 17 17 3 3 6 82 7 . 7 89

Bytom... 1311 96 99 195 88 38 160 198 19 19 16 35 535 26 . 26 561

C horzów ... 345 15 24 39 34 7 16 23 12 5 5 10 118 14 . 14 132

Chrzanów... 528 17 97 114 17 7 45 52 23 9 7 16 222 11 _ 11 233

Czechowice-Dziedzice 1174 160 61 221 27 22 102 124 44 29 40 69 485 40 . 40 525

Czeladź... 310 9 14 23 17 5 12 17 3 10 7 17 77 8 . 8 85

Czerwionka-Leszczyny 2124 158 199 357 210 158 125 283 140 80 115 195 1185 130 _ 130 1315

Dąbrowa Górnicza . . 3284 126 214 340 214 12 375 387 126 38 15 53 1120 288 - 288 1408

G liw ice... 4363 251 498 749 399 71 294 365 239 149 47 196 1948 232 . 232 2180

Jastrzębie-Zdrój . . . . 43 2 9 586 198 784 402 139 124 263 320 259 147 406 2175 224 _ 224 2399

Jaworzno... 2775 38 360 398 180 14 380 394 102 54 45 99 1173 19 . 19 1192

Knurów... 595 21 65 86 54 11 66 77 38 34 14 48 303 55 _ 55 358

Kuźnia Raciborska . . 100 2 11 13 8 3 12 15 3 8 7 15 54 9 - 9 63

Lędziny... 989 47 132 179 79 50 175 225 8 82 27 109 600 41 _ 41 641

Libiąż... 605 40 46 86 13 18 41 59 17 19 8 27 202 16 - 16 218

Łaziska Górne . . . . 518 33 62 95 30 8 63 71 36 15 24 39 271 42 - 42 313

Łazy ... 202 10 2 12 11 5 12 17 2 . - 42 12 - 12 54

M ikołów ... 1997 128 228 356 205 35 280 315 131 166 6 172 1179 138 - 138 1317

M ysłowice... 2972 268 298 566 245 4 0 376 416 247 175 88 263 1737 96 6 102 1839

Ogrodzieniec... 360 7 34 41 9 - 29 29 17 7 12 19 115 26 - 26 141

O lk u s z ... 978 50 29 79 138 67 67 58 39 9 48 390 106 . 106 496

Orzesze... 1942 25 199 224 188 7 199 206 190 79 71 150 958 250 _ 250 1208

Piekary Śląskie . . . . 1122 130 117 247 50 20 170 190 25 33 15 48 560 16 - 16 576

Powierzchnia zasiewów

(17)

Tabl. 6. POWIERZCHNIA ZASIEWÓW ZBÓŻ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY UŻYTKOWNIKA (cd.)

Zbożowe

Powie­ zboża podstawowe pozostałe zbożowe

rzchnia pszenica jęczmień pszenżyto

mieszanki zbożowe

(bez strączko­

wych)

gryka.

GMINY

&

ogółem ozima jara razem żyto

ozimy jary razem owies

ozime jare razem razem

proso i inne zbożowe

(bez kulairy-

dzy)

razem razem

w hektarach

MIASTA (dok.)

P ilic a ... 290 20 11 31 26 38 38 29 9 9 133 41 41 174

Poręba ... 972 98 25 123 118 26 92 118 67 34 3 37 463 35 - 35 498

Pszczyna... 3049 618 640 1258 150 - 371 371 268 50 - 50 2097 171 . 171 2268

P yskow ice... 1220 45 198 243 150 20 160 180 40 40 20 60 673 . - . 673

R acib ó rz... 3476 822 250 1072 74 76 182 258 150 36 58 94 1648 197 - 197 1845

Ruda Śląska... 1514 6 84 90 112 60 170 230 31 15 10 25 488 74 - 74 562

R y b n ik ... 3213 38 240 278 754 22 80 102 270 240 15 255 1659 126 1 127 1786

Rydułtow y... 559 51 50 101 64 17 19 36 30 32 - 32 263 31 _ 31 294

Siemianowice Śląskie 922 104 95 199 38 44 70 114 40 58 20 78 469 26 25 51 520

Siewierz ... 828 37 22 59 90 - 40 40 58 18 23 41 288 100 - 100 388

Sław ków ... 708 21 67 88 19 13 60 73 11 10 7 17 208 21 - 21 229

Sosnowiec ... 1080 30 18 48 82 20 25 45 25 31 15 46 246 26 _ 26 272

Świętochłowice . . . . 100 4 4 8 9 3 5 8 3 3 1 4 32 4 - 4 36

Tarnowskie Góry . . . 2284 29 243 272 141 19 488 507 83 118 38 156 1159 243 - 243 1402

T o s z e k ... 361 - 60 60 55 10 31 41 49 25 - 25 230 39 - 39 269

Trzebinia... 794 15 99 114 18 - 90 90 58 31 15 46 326 32 - 32 358

Tychy ... 1943 35 262 297 124 104 291 395 16 148 44 192 1024 108 3 111 1135

Wodzisław Śląski. . . 4427 479 455 934 506 109 170 279 327 216 29 245 2291 245 4 249 2540

Wojkowice... 396 - 29 29 31 32 10 42 25 20 10 30 157 6 6 12 169

W olbrom ... 300 53 12 65 - 8 15 23 - 3 - 3 91 - - - 91

Zabrze ... 998 24 76 100 60 14 95 109 22 41 12 53 344 67 - 67 411

Zawiercie... 3275 298 70 368 363 49 662 711 72 89 27 116 1630 58 - 58 1688

Żory... 2529 50 315 365 260 65 30 95 33 276 49 325 1078 145 - 145 1223

GMINY RAZEM . . . 131076 15628 9792 25420 14758 1913 11811 13724 6620 5299 1180 6479 67001 11520 3 11523 78524

Babice ... 1587 155 140 295 195 10 172 182 115 60 5 65 852 37 - 37 889

B estw ina... 1791 290 100 390 25 30 100 130 20 62 - 62 627 263 - 263 890

Bobrowniki... 1645 120 40 160 220 - 130 130 130 30 - 30 670 230 . 230 900

Bojszowy... 1300 27 47 74 200 5 120 125 150 45 15 60 609 100 - 100 709

Powierzchnia zasiewów

(18)

Tabl. 6. POWIERZCHNIA ZASIEWÓW ZBÓŻ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY UŻYTKOWNIKA (cd.)

Zbożowe

Powie­ zboża podstawowe pozostałe zbożowe

rzchnia pszenica jęczmień pszenżyto

mieszanki zbożowe

(bez strączko­

wych)

gryka.

GMINY

ogółem ozima jara razem żyto ozimy jaty razem owies

ozime jare razem razem

proso i inne zbożowe

dzy)

razem razem

w hektarach

GMINY (cd.)

B olesław ... 1276 23 160 183 60 18 153 171 82 14 14 510 40 40 550

Brzeszcze ... 889 60 130 190 17 3 105 108 30 36 . 36 381 155 . 155 536

Chrzanów... 1441 178 160 338 88 50 203 253 82 41 8 49 810 39 _ 39 849

Czechowice-Dziedzice 1207 201 85 286 10 74 85 159 47 28 11 39 541 104 . 104 645

Czerwionka-Leszczyny 2376 131 195 326 312 72 148 220 198 122 98 220 1276 197 _ 197 1473

G aszow ice... 1130 125 160 285 115 20 55 75 78 65 5 70 623 140 _ 140 763

Gierałtowice... 3300 290 650 940 160 100 373 473 80 200 120 320 1973 220 _ 220 2193

Goczałkowice-Zdrój . 628 90 60 150 15 3 82 85 30 10 - 10 290 82 . 82 372

G o d ó w ... 2138 113 223 336 318 31 114 145 200 166 15 181 1180 212 _ 212 1392

Gorzyce... 2589 355 306 661 112 102 130 232 155 124 2 17 341 1501 301 _ 301 1802

Jejkowice... 375 10 35 45 50 3 - 3 28 20 6 26 152 34 . 34 186

Klucze ... 3102 120 215 335 320 - 380 380 240 40 10 50 1325 110 . 110 1435

Kobiór ... 328 8 15 23 28 - 34 34 24 3 - 3 112 13 _ 13 125

Komowac... 1545 70 150 220 230 40 60 100 120 130 12 142 812 90 . 90 902

Krupski M łyn... 205 - 8 8 12 - 10 10 4 5 - 5 39 15 . 15 54

Krzanowice... 2351 830 95 925 6 70 190 260 110 45 _ 45 1346 95 _ 95 1441

Krzyżanowice . . . . 3050 920 127 1047 20 103 210 313 22 75 - 75 1477 20 . 20 1497

Kuźnia Raciborska . . 999 158 81 239 139 7 97 104 57 48 14 620 601 44 _ 44 645

Libiąż... 618 61 71 132 15 - 80 80 34 39 3 42 303 16 - 16 319

L u b o m ia... 1932 300 208 508 162 96 118 214 68 104 100 204 1156 65 - 65 1221

L y s k i... 1943 191 192 383 350 78 25 103 195 156 22 178 1209 150 - 150 1359

Łazy ... 2408 300 118 418 259 20 388 408 78 30 - 30 1193 148 - 148 1341

Miedźna ... 2030 150 330 480 90 15 350 365 150 50 - 50 1135 200 - 200 1335

M ierzęcice... 2840 380 125 505 480 30 250 280 120 220 35 255 1640 160 - 160 1800

M szana... 1685 193 127 320 92 19 118 137 82 184 79 263 894 237 - 237 1131

Nędza ... 939 128 52 180 161 20 21 41 48 55 - 55 485 72 - 72 557

Ogrodzieniec... 2622 133 146 279 291 10 821 831 38 93 48 141 1580 74 - 74 1654

Olkusz ... 5271 190 291 481 862 - 203 203 242 86 21 107 1895 794 - 794 2689

Powierzchnia zasiewów

(19)

Tabl. 6. POWIERZCHNIA ZASIEWÓW ZBÓŻ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY UŻYTKOWNIKA (dok.)

Zbożowe

Powie­ zboża podstawowe pozostałe zbożowe

rzchnia zasiewów

£ ?ogółem

pszenica jęczmień pszenżyto

mieszanki zbożowe strączko­(bez wych)

gryka, GMINY

ozima jara razem żyto

ozimy jary razem owies

ozime jare razem razem

proso i inne zbożowe

h f c . dzy)

razem razem

w hektarach

GMINY (dok.)

Ornontowice... 962 95 95 160 40 10 50 110 30 80 110 525 30 30 555

Paw łow ice... 3376 705 140 845 125 25 385 410 130 245 . 245 1755 240 - 240 1995

Pietrowice Wielkie . . 2385 637 239 876 16 25 76 101 67 16 8 24 1084 50 - 50 1134

Pilchow ice... 2230 150 180 330 450 20 100 120 150 170 16 186 1236 440 - 440 1676

P ilic a ... 7786 970 389 1359 1814 34 482 516 441 181 12 193 4323 419 - 419 4742

P s a r y ... 2012 240 60 300 180 - 267 267 100 70 5 75 922 145 - 145 1067

P szczyna... 3387 522 257 779 150 99 362 461 282 200 - 200 1872 409 - 409 2281

R u d n ik ... 2531 950 173 1123 - 45 140 185 40 60 - 60 1408 100 - 100 1508

Rudziniec... 2985 190 600 790 350 40 350 390 20 48 - 48 1598 600 - 600 2198

Siewierz ... 2808 260 69 329 550 18 290 308 102 52 27 79 1368 140 - 140 1508

Sośnicow ice... 1776 184 135 319 322 25 160 185 75 60 - 60 961 330 - 330 1291

Suszec ... 2355 205 126 331 215 55 199 254 210 125 40 165 1175 395 - 395 1570

Świerklaniec... 803 30 120 150 120 - 130 130 43 40 5 45 488 71 _ 71 559

Świerklany... 1270 80 24 104 152 8 32 40 38 205 17 222 556 196 - 196 752

Tąpkow ice... 1605 20 85 105 325 5 150 155 120 100 10 110 815 250 - 250 1065

T o s z e k ... 3127 72 464 536 190 32 519 551 190 35 10 45 1512 623 - 623 2135

Trzebinia... 1721 50 273 323 124 23 241 264 102 26 - 26 839 134 - 134 973

T w oróg... 1672 15 115 130 160 - 200 200 98 90 - 90 678 265 - 265 943

Wielowieś ... 5227 230 500 730 680 25 650 675 140 130 15 145 2370 850 - 850 3220

W olbrom ... 10085 1799 88 1887 1480 167 580 747 480 297 55 352 4946 380 3 383 5329

W y ry ... 1105 50 78 128 131 3 120 123 130 10 6 16 528 90 - 90 618

Zbrosławice... 3506 315 450 765 207 174 455 629 124 137 - 137 1862 591 - 591 2453

Zebrzydowice . . . . 1644 504 - 504 13 1 188 189 31 36 10 46 783 65 - 65 848

Żarnowiec ... 7178 1150 290 1440 1430 20 400 420 340 550 20 570 4200 250 - 250 4450

a/ W polu, w ogrodach i w sadach z uprawą ziemiopłodów między drzewami.

Powierzchnia zasiewów

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :