• Nie Znaleziono Wyników

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:37:27 Numer KRS:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:37:27 Numer KRS:"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 14.06.2017 godz. 19:37:27 Numer KRS: 0000543127

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 11.02.2015

Ostatni wpis Numer wpisu 3 Data dokonania wpisu 12.02.2015

Sygnatura akt RZ.XII NS-REJ.KRS/1533/15/758/NIP

Oznaczenie sądu ---

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju organizacji STOWARZYSZENIE

2.Numer REGON/NIP REGON: 360761993, NIP: 7941820905

3.Nazwa STOWARZYSZENIE POSZKODOWANI PRZEZ ORGANY CELNE

4.Dane o wcześniejszej rejestracji --- 5.Czy podmiot posiada status organizacji

pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat PRZEWORSKI, gmina PRZEWORSK, miejsc. PRZEWORSK 2.Adres ul. DYNOWSKA, nr 54, lok. ---, miejsc. PRZEWORSK, kod 37-200, poczta PRZEWORSK, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ---

4.Adres strony internetowej ---

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu

1 29.01.2015 R.

(2)

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet założycielski Brak wpisów

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organu STAROSTA PRZEWORSKI

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA Z ZASTRZEŻENIEM TREŚCI § 36 NINIEJSZEGO STATUTU.

DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU TJ. PREZESA I WICEPREZESA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PREZESA ALBO

WICEPREZESA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu 1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma SKIBICKI

2.Imiona IRENEUSZ PIOTR

3.Numer PESEL/REGON 75070115451

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma MATWIEJCZUK

2.Imiona ANDRZEJ HENRYK

3.Numer PESEL/REGON 64062001731

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma CISŁO

2.Imiona ANDRZEJ

3.Numer PESEL/REGON 60041501690

4.Numer KRS ****

(3)

4

1.Nazwisko / Nazwa lub firma SIWIEC

2.Imiona JANUSZ

3.Numer PESEL/REGON 59062303976

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym SEKRETARZ

5

1.Nazwisko / Nazwa lub firma HOLICKI

2.Imiona TADEUSZ FRANCISZEK

3.Numer PESEL/REGON 58100404174

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu 1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma GONCZAR

2.Imiona ANDRZEJ

3.Numer PESEL/REGON 80051819356

4.Numer KRS ****

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma GODZISZ

2.Imiona DARIUSZ

3.Numer PESEL/REGON 57110301857

4.Numer KRS ****

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma ZALEWSKI

2.Imiona SYLWESTER

3.Numer PESEL/REGON 70111606257

4.Numer KRS ****

Rubryka 3 Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy Brak wpisów

Rubryka 2 - Nie dotyczy

Brak wpisów

(4)

Rubryka 3 - Cel działania organizacji

1.Cel działania 1. DZIAŁANIE NA RZECZ PRZESTRZEGANIA PRZEZ OGRANY WŁADZY PUBLICZNEJ I ORGANÓW ADMINISTRACJI ZASAD PRAWA ZAWARTYCH W KONSTYTUCJI RP I OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH PRAWA,

2. PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM ZJAWISKOM ZWIĄZANIE Z NARUSZANIEM PRAWA PRZEZ ORGANU WŁADZY I ADMINISTRACJI PRZY WYKONYWANIU PRZEZ NICH USTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW,

3. DZIAŁANIE NA RZECZ UWZGLĘDNIANIA PRZEZ ORGANY WŁADZY I ADMINISTRACJI SŁUSZNYCH INTERESÓW PRZEDSIĘBIORCÓW TAK, ABY WYDAWANE DECYZJE NIE BYŁY DOWOLNE I NIE PROWADZIŁY DO WYRZĄDZANIA SZKÓD W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH LIKWIDACJI W OPARCIU O UZNANIOWE KRYTERIA,

4. DZIAŁANIE NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE ICH UPRAWNIEŃ W TOKU POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH I PRAWNYCH,

5. DZIAŁANIE NA RZECZ OBRONY SŁUSZNYCH INTERESÓW PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGROŻONYCH LUB POKRZYWDZONYCH BEZPRAWNYMI DZIAŁANIAMI ORGANÓW WŁADZY I ADMINISTRACJI,

6. DZIAŁANIE NA RZECZ PODNOSZENIA JAKOŚCI PRAWA STANOWIONEGO TAK, ABY ZACHOWAĆ RÓWNOŚĆ STRON W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH I SĄDOWYCH I ELIMINOWAĆ PRZEPISY POZWALAJĄCE NA DOWOLNOŚĆ DZIAŁAŃ I DECYZJI ORGANÓW WŁADZY I ADMINISTRACJI ORAZ SĄDOWYCH WOBEC PRZEDSIĘBIORCÓW

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.

Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się

(5)

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

(6)

data sporządzenia wydruku 14.06.2017

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

5.Posiadane przez wspólnika udziały 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ 6.Czy wspólnik posiada całość.

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Brak wpisów. Rubryka 7 - Dane wspólników 1 1.Nazwisko / Nazwa lub

17 1.Firma oddziału POLMED ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ ZBLEWO 2.Siedziba kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat STAROGARDZKI, gmina

UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DARTOM BIELECKA, SZUMACHER SPÓŁKA JAWNA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DARTOM" SP.

4.Zakres pełnomocnictwa SKŁADANIE W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRZEWORSKU WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PODPISYWANIA UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO..

PROWADZENIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI Z RODZIN UBOGICH, CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POSIADAJĄCYCH TRUDNOŚCI DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE, WYBITNIE

Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym