STATUT PRZEDSZKOLA nr 95 we Wrocławiu

33  Download (0)

Full text

(1)

STATUT PRZEDSZKOLA nr 95 we Wrocławiu

Na podstawie art.102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59) oraz na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 16. 04.

2018 r. Wrocław, maj 2018 r.

Rozdział I

Postanowienia Wstępne

§ 1 1. Siedzibą Przedszkola nr 95 jest budynek wolnostojący przy ul. Lwowskiej 30a we Wrocławiu. 2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Wrocław.

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

4. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej. 5. Obsługę finansowo- księgową Przedszkola nr 95 prowadzi Centrum

Usług Informatycznych we Wrocławiu. 6. Przedszkole posługuje się pieczęcią o następującej treści: „Przedszkole Nr 95 53 - 516 Wrocław ul. Lwowska 30a NIP:

894-27-20-997 Regon: 930112756 7. Przedszkole nr 95 jako jednostka budżetowa Gminy Wrocław działa w ramach jednego podatnika tj. Gminy Wrocław, która jest

czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 8. Przedszkole używa nazwy:

Przedszkole Nr 95

§ 2 Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 95 we Wrocławiu przy ul.

Lwowskiej 30a 2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola nr 95 przy ul. Lwowskiej 30a 3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola, 4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą

nad dzieckiem.

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§ 3 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania

przedszkolnego. 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka 3. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje: 4 1) sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem, 2)

pomieszczenia administracyjne i gospodarcze, 3) zaplecze sanitarne, 4) plac zabaw, 4. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w Dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń. 5.

(2)

Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia Dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w

tym zakresie przepisów prawa. 6. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje: 1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez

organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju, 2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa, 3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych, 4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów

adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, 5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych

potrzeb i zainteresowań, 6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w

grupie, 7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu

drogowym, 8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych,

uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, 9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość

dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu,

teatru, plastyki, 10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka, 11) tworzenie

warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy, 12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka, 13) kreowanie, wspólne z

wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających

z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju, 14) systematyczne

(3)

uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju, 15) systematyczne

wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole, 16)

organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego, 17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych

kultur.

§ 4 1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez: 1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców,

oraz predyspozycji rozwojowych dziecka, 2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności, 4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno- wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Po- 6

radni Psychologiczno- Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka. 2. Wobec rodziców

przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, 2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z

rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu. 3. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej

poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 4. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole,

organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i

społecznego.

Rozdział III

Organy przedszkola i ich kompetencje

§ 5 Zgodnie z Prawem Oświatowym (Dz. U. z 2017 r., poz.59) organami przedszkola są: 1) Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców. Dyrektor 1. Kompetencje Dyrektora: 1) kieruje

bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz, 2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi

(4)

oraz administracji, 3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, 4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki

do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały

podjęte w ramach kompetencji stanowiących, 6) wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy, 7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i

ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola, 8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,

9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 2. Zadania Dyrektora: 1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan, 2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola, 3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu

dokonania oceny ich pracy, 4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego, 5)

przedstawienie Radzie Pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola 6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy, 7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady

Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców, 8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, 9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, 10) współpraca z

rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, 11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, 12) przyznawanie

nagród, udzielanie kar pracownikom, 13) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 14)

zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z

obowiązującymi przepisami, 15) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników, 16) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych

przez przedszkole, 17) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego. 3. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów

szczegółowych: 1) wykonuje uchwały Rady Gminy Wrocław w zakresie działalności przedszkola, 2) współpracuje z instytucjami i organizacjami

(5)

działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom, 3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

§ 6 Rada Pedagogiczna 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele

zatrudnieni w przedszkolu. 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego

lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni. 4.

Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku

zebrania, zgodnie z regulaminem rady. 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji

pracy przedszkola, 2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu, 3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 4) uchwalenie statutu przedszkola, 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z

listy wychowanków, 6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący

nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola. 6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,

2) projekt planu finansowego przedszkola, 3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola. 7. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt

statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej. 8. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym

wnioskiem do Gminy Wrocław o odwołanie z funkcji Dyrektora. 9. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola. 10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej

członków. 11. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej

działalności. 13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów. 14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą

(6)

naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 7 Rada Rodziców 1. Rada Rodziców Przedszkola Publicznego nr 95 we Wrocławiu jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. 2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału. 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 4. Rada Rodziców może porozumiewać się

z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy. 5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego

przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy przede wszystkim: 1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego placówki, 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności

kształcenia lub wychowania, 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola. 7. Do zadań Rady Rodziców należy

przede wszystkim wszechstronne wspieranie i opiniowanie ogólnego trybu funkcjonowania placówki poprzez: 1) wspieranie kadry pedagogicznej w realizacji

przyjętych przez przedszkole programów i projektów, 2) podejmowanie różnorodnych działań sprzyjających podnoszeniu jakości pracy placówki, 3)

organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola, 4) podejmowanie działań służących zdobywaniu dodatkowych funduszy na rzecz

placówki, 5) pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola, 6) wspieranie i pomoc w modernizacji bazy przedszkola, wzbogacenie jego wyposażenia w zabawki, sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne, 7) udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej

dzieci w postaci różnorodnych zajęć dodatkowych, 8) podejmowanie i proponowanie organom przedszkola działań integrujących rodziców i włączających ich do udziału w bieżących wydarzeniach życia przedszkolnego, 9)

współpraca ze środowiskiem lokalnym. 8. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola. 9.

W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady

wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

§ 8 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą

(7)

wymianę informacji. 2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

Rozdział IV

Organizacja pracy przedszkola

§ 9 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok. 2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora, po uzgodnieniu z Radą Rodziców. 3.

Przedszkole pracuje cały rok z wyłączeniem miesięcznej przerwy wakacyjnej określonej w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny. 4.

Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku podaje Dyrektor do wiadomości rodziców na początku roku kalendarzowego do końca stycznia. 5. W

uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skorzystania w czasie przerwy wakacyjnej z usług przedszkola „pełniącego dyżur” jeżeli to przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. 6. Rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku u

dyrektora w sprawie konieczności skorzystania ze świadczeń „przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny” do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego . 7.

Dyrektor „przedszkola pełniącego dyżur” w porozumieniu z dyrektorem przedszkola podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia dziecka w czasie przerwy

wakacyjnej. 8. Rodzic korzystający z usług „przedszkola pełniącego dyżur”

zobowiązany jest do podpisania deklaracji, nie później niż w pierwszym dniu pobytu dziecka w „przedszkolu pełniącym dyżur”, wniesienia w pierwszym tygodniu pobytu dziecka opłaty za świadczenia tego przedszkola. 9. W przypadku

mniejszej ilości dzieci w grupach Dyrektor może zmniejszyć ilość oddziałów (ferie, wakacje). 10. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00, w dni

robocze od poniedziałku do piątku. 11. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 12. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych.

§ 10 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25. 3. Dzieci w wieku 6 lat realizują obowiązkowe roczna przygotowanie przedszkolne. 4. Dzieci podlegające

obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 5. Na

wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w

tym poradni specjalistycznej, Dyrektor organizuje indywidualne, obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 6.

(8)

Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu Dyrektor powierzył prowadzenie

tych zajęć. 7. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi

zatrudnionemu w innej placówce. 8. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, np. w domu rodzinnym. 9.

Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio: 1) z oddziałem przedszkolnym, albo; 2) indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu przedszkola 3) w zakresie określonym w orzeczeniu, w odniesieniu

do dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

10. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. 11. Na wniosek nauczyciela prowadzącego

indywidualne przygotowanie przedszkolne, Dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej

wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych wychowanka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane. 12. Na podstawie

orzeczenia, Dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy

psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni. 13

14. Wychowankom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich

integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia

zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola. 15. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo

skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 16. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w

ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada

Rodziców.

§ 11 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. 2.

Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym. 3. Przedszkole może organizować na wniosek rodziców płatne zajęcia dodatkowe dla dzieci. Zajęcia te

odbywać się wówczas będą po godzinach pobytu dziecka w przedszkolu.

(9)

§ 12 1. Organizację stałych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad

ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców. 2.

Ramowy rozkład dnia obejmuje: 1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców, 2) następujące pory posiłków: - śniadanie:

8:30 - obiad: 12:00 - podwieczorek: 14:00 3. Podstawę programową realizuje się w ciągu 5 bezpłatnych godzin pobytu dziecka w przedszkolu. 4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem

potrzeb i zainteresowań dzieci. 5. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia. § 13 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego. 2. Program wychowania

przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 3. Program wychowania przedszkolnego zawiera: 1) szczegółowe cele edukacyjne; 2) tematykę materiału

edukacyjnego; 3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu. 4. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo- opiekuńczodydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają

z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Dyrektora. 5. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie

codziennej pracy przedszkola. 6. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy. 7. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb: a) zajęcia wczesnego

wspomagania rozwoju, b) zajęcia rewalidacji indywidualnej, c) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje,

zajęcia rozwijające uzdolnienia. 8. Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, dzieckiem,

prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznych. 9. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca grupy składa wniosek do Dyrektora przedszkola o objęcie

dziecka opieką Zespołu, o którym mowa w § 24 ust. 1. 10. Organizowane w przedszkolu konkursy, spartakiady, przeglądy i turnieje stanowią formę rozwoju

uzdolnień oraz są sposobem prezentacji osiągnięć dzieci. Wychowankowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela. 11.

Indywidualizacja pracy z wychowankiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na: 1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości

percepcyjnych dziecka; 15 2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych dziecka; 3) przyjęciu

adekwatnych metod nauczania i sprawdzania umiejętności dziecka; 4)

(10)

umożliwianiu wychowankowi z niepełnosprawnością korzystania ze

specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych; 5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac podczas zajęć. 12. W przedszkolu, w czasie przekraczającym

5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowane są świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 13. Wychowankom przebywającym w

przedszkolu nie wolno samowolnie wychodzić z sali, bez opieki nauczyciela lub innego pracownika przedszkola. 14. Nauczyciel zaznacza w dzienniku godzinę przyjścia i wyjścia dziecka, odnotowuje nieobecności. 15. Rodzice każdorazowo

poinformowani są o planowanych zmianach w organizacji przedszkola przez wychowawcę oraz informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej przedszkola. 16. Nauczyciel jest zobowiązany do zapewnienia

dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć. 17. Podczas zajęć zawsze należy przemyśleć organizacyjnie, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im

przeciwdziałać. 18. Przed opuszczeniem sali grupa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali. 19. Każda grupa ma swój kodeks zachowania, z którym wychowawcy zapoznają swoich wychowanków na początku września. 20. W

przedszkolu mogą być robione zdjęcia przy różnych okazjach (zajęciach, imprezach przedszkolnych, uroczystościach). Rodzice na początku roku szkolnego,

podpisują stosowne deklaracje, w których wyrażają bądź nie, zgodę.

§ 14 Zasady bezpieczeństwa 1. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel. 2. Przedszkole zapewnia

dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez: 1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, 2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co

określa Regulamin spacerów i wycieczek, 3) zatrudnianie w każdym oddziale jednego lub więcej nauczyciela i woźnej oddziałowej, które są odpowiedzialne za

zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego, 4) zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela, 5) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym, 6) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 3.

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb

środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w

placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem. 4. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego

(11)

działań. 5. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci, a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną i karną. 6. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące

przepisy bhp i ppoż., które są określone w „Instrukcji Ppoż.” obowiązujących na terenie przedszkola.

§ 15 1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Obowiązuje zasada,

że rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają do sali, grupy (w sytuacjach wyjątkowych przekazują dziecko innemu pracownikowi przedszkola).

Analogicznie, rodzice sami odbierają dziecko bezpośrednio z grupy. 2. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych

3. Punktualnie od godz. 8.00 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Do tego czasu, czyli do godziny 8.00, obowiązuje zasada, że nauczycielka która w danym dniu rozpoczyna pracę o godzinie 6.30 jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dzieci z innych grup do momentu jak nie przyjdzie nauczycielka, która rozpoczyna pracę w

godzinach późniejszych. 4. Od określonej w tygodniowym harmonogramie pracy godziny, nauczycielka przejmuje swoją grupę i odchodzi do swojej sali.

Analogicznie jest po południu w momencie, gdy pracę kończy dany oddział.

Nauczycielka przekazuje swoje dzieci do grupy nauczycielki według rozkładu załączonego do aktualnego harmonogramu pracy. W innych sytuacjach (spornych),

decyzję podejmuje dyrektor przedszkola, a w przypadku nieobecności dyrektora inny nauczyciel, który dołoży wszelkiej staranności, aby dzieci powierzone jego opiece były bezpieczne. 5. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci

mogły spędzać czas atrakcyjnie, aktywnie, a przede wszystkim bezpiecznie. 6.

Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z

budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego przez niego lub dyrektora pracownika przedszkola, sprawującego w danym momencie opiekę nad dziećmi. 7. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci,

zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi. 8.

Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie ich rozwiązać. 9. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym

bawią się dzieci. 10. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do

przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród

(12)

obowiązujących w danej grupie. 11. Nauczyciel stara się nie prowadzić rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą

być konsekwencje jego nieuwagi. 12. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na zajęcia w innej sali, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają. W szatni oraz toalecie dzieci podlegają szczególnej

kontroli ze strony pracowników przedszkola; woźne oddziałowe i pomoce nauczyciela zobowiązane są do monitoringu tych pomieszczeń. Każde dziecko w przedszkolu poruszające się „samo” na korytarzu musi wzbudzić zainteresowanie

pracowników przedszkola i odpowiednią reakcję. 13. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do sprawdzanie zabezpieczeń drzwi, okien, bram w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenie dostępu dzieci do środków chemicznych.

Woźne oddziałowe i pomoce nauczyciela zobowiązane są do zabezpieczenia, zamknięcia na klucz pomieszczenia, w którym znajdują się środki czystości. 14.

Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do karty ewidencji wyjść z podaniem miejsca i celu wyjścia.

§ 16 1. W przypadku, gdy dziecko samowolnie opuściło teren przedszkola, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 1) Powiadomić natychmiast dyrektora przedszkola i złożyć stosowne oświadczenia. 2) Powiadomić o zaginięciu dziecka pracowników. 3) Stworzyć warunki, w których nie będzie

zagrożone życie i zdrowie dzieci pozostałych w grupie. 4) Podjąć akcję poszukiwawczą na terenie przedszkola i poza terenem rozdzielając zadania innym

pracownikom. 5) Akcja musi być przeprowadzona sprawnie i szybko. 6) W momencie znalezienia dziecka należy udzielić pomocy pedagogicznej ewentualnie,

gdy zachodzi taka potrzeba udzielić pomoc przedmedyczną lub wezwać lekarza, pogotowie. 7) Dyrektor uruchomi procedurę związaną z wyjaśnieniem zdarzenia i

zebrania materiałów i dowodów. 8) W przypadku nie odnalezienia dziecka natychmiast zawiadomić policję. 9) Zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola oraz rodziców/opiekunów dziecka. 10) Złożyć zeznanie dyrektorowi

przedszkola. 11) Pozostać do dyspozycji policji.

§ 17 1. Nauczyciel ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji dziecka w momencie pojawienia się trudności wychowawczych – pogłębiona obserwacja dziecka, przegląd istniejącej dokumentacji dziecka (karta zapisu do przedszkola, karta informacyjna o dziecku, opinie i orzeczenia psychologiczne i medyczne). 2.

Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania problemów dziecka: 1) prowadzi rozmowy z dzieckiem; 2)

wymienia spostrzeżenia z drugim nauczycielem pracującym w danej grupie, wspólnie z nim ustala plan działania i opracowuje go w terminie jednego miesiąca od momentu dostrzeżenia problemu; 3) zgłasza problem dyrektorowi przedszkola,

ewentualnie przekazuje wniosek o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-

(13)

pedagogiczną. 3. Nauczyciel informuje rodziców o trudnościach wychowawczych lub edukacyjnych ich dziecka oraz zapoznaje ich z planem działań lub zakresem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jaka będzie dziecku udzielana. Rodzice pisemnie potwierdzają fakt zapoznania się z planem działań wychowawczych lub

edukacyjnych. Jednocześnie zobowiązują się do rzetelnej współpracy. 4.

Nauczyciel wspomaga rodziców w pracy z dzieckiem poprzez : 1) wskazanie odpowiadającej problemowi literatury, 2) przekazywanie propozycji zabaw i ćwiczeń, 3) dostarczanie wiedzy o instytucjach wspomagających rodzinę. 5. Na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej nauczyciel szczegółowo zapoznaje

członków rady o zaistniałym problemie i przedstawia podjęte działania. 6.

Nauczyciel pracuje z dzieckiem według opracowanego programu, włącza do współpracy specjalistów zatrudnionych w przedszkolu. 7. Adekwatnie do rozpoznanych przyczyn organizowanie pomocy dzieciom w celu przezwyciężenia

trudności: - dostosowanie form, metod pracy i wymagań do zaleceń psychologa lub opinii lub orzeczenia PP- P 1) praca indywidualna z dzieckiem, 2) indywidualizacja zadań stawianych dziecku, 3) ścisła współpraca z rodzicami. 8.

W realizacji w/w. zadań współpracują: 1) nauczyciele wychowawcy, 2) psycholog 3) rodzice (prawni opiekunowie) dziecka. 9. Nauczyciel na bieżąco informuje

rodziców o przebiegu pracy z dzieckiem. 10. Kierując się dobrem dziecka w przypadku pojawiających się problemów rozwojowych i braku współpracy, dyrektor przeprowadza w obecności nauczycieli grupy rozmowę z rodzicami i

sporządza z tego spotkania notatkę służbową. 11. Wszelkie sygnały na temat zachowania dziecka kierowane do nauczyciela muszą zostać odnotowane w zeszycie współpracy z rodzicami. 12. W sytuacji, kiedy dziecko w dalszym ciągu

stwarza problemy wychowawcze a rodzic nie wykazuje należytej współpracy z wychowawcą, dyrektor przedszkola może skierować wniosek do Sądu

Rodzinnego, w celu wglądu w sytuację rodzinną dziecka.

§ 18 1. Postępowanie nauczyciela wobec dziecka nadpobudliwego: 1) ustalanie stałych i jednoznacznych zasad, przypominanie dziecku obowiązujących zasadach

oraz konsekwentne ich respektowanie, 2) stwarzanie dziecku „uporządkowanego świata”, 3) stosowanie krótkich, czytelnych komunikatów, 4) szukanie konstruktywnych form rozładowania nadruchliwości, 5) częste chwalenie dziecka,

zauważanie drobnych sukcesów, 6) prowadzenie „zeszytu korespondencji”, 7) niekaranie dziecka za objawy niezależne od niego, 8) przygotowywanie dziecka na

nową sytuację i ustalenie nieprzekraczalnych zasad, 9) rozkładanie trudniejszych zadań na etapy, dzielenie dłuższych poleceń na części, 10) dostosowanie tempa

pracy do możliwości dziecka, 11) stosowanie przerw, zabaw ruchowych, 12) docenianie trudu włożonego w pracę dziecka nadpobudliwego, 13) stosowanie

metod wyciszających, relaksujących. 1. Przedszkole zapewnia dzieciom nadpobudliwym zindywidualizowaną pracę w toku zajęć, 2. Rodzicom dziecka

nadpobudliwego przedszkole oferuje: 1) stałą i systematyczną współpracę z

(14)

wychowawcą, celem ustalenia wspólnych kierunków pracy z dzieckiem (wspólny front działania dom-przedszkole), 2) literaturę tematyczną, 3. Nauczyciele dzieci nadpobudliwych mają możliwość: 1) udziału w organizowanych przez przedszkole

szkoleniach, 2) konsultacji ze specjalistami z PPP celem uzyskania wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem,

§ 19 1. W przypadku stwierdzenia, że dziecko źle się czuje, nauczyciel podejmuje następujące działania: 1) sprawdza objawy złego samopoczucia, ewentualnie mierzy dziecku temperaturę, 2) zasięga opinii dyrektora, który w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami i ustali z nimi dalsze postępowanie w sprawie dziecka

lub bezpośrednio sam nauczyciel kontaktuje się z rodzicami w celu odebrania dziecka z przedszkola i pójścia z dzieckiem do lekarza, 3) zapewnia choremu

dziecku do momentu przybycia rodzica spokój, jeśli jest taka możliwość odseparowanie od innych dzieci. 2. Nauczyciel podejmuje decyzję, o wezwaniu

rodziców, kiedy: 1) w jego ocenie dziecko jest zbyt chore, aby pozostać w przedszkolu, 2) jeżeli z powodu złego samopoczucia nie jest w stanie uczestniczyć

w zajęciach lub jeśli jego stan wymaga fachowej opieki, jest przy tym płaczliwe, zmęczone lub poirytowane, - ma apetyt gorszy niż zwykle, - ma gorączkę, 3) jeśli

naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą. 3. Za objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające nauczyciela do poinformowania rodziców o konieczności

zabrania dziecka do domu uważa się: 4) skóra: jeżeli na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała dziecka jest podwyższona lub jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka (swędzące, pęcherzykowate wypryski

na skórze); 5) oczy: ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione lub zaczerwienione, a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w

oku); 6) zachowanie: dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej niż zwykle; 7) system oddechowy: dziecko ma problemy z oddychaniem; 8) system trawienia: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich 2 godzin zwracało przynajmniej dwa razy (chyba że istnieje pewność, że

wymioty nie są skutkiem choroby); 9) jama ustna: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenie i ślina wycieka dziecku z ust; 10) ma symptomy poważnych chorób zakaźnych lub jeśli odczuwa ból zęba, gardła, ucha albo

odczuwa mdłości, nawet jeżeli jego temperatura ciała jest nieznacznie podwyższona. 4. Rodzice powinni zaprowadzić chore dziecko do lekarza i stosować się do jego zaleceń (łącznie z podawaniem dziecku antybiotyków), aż do

chwili powrotu dziecka do przedszkola. 5. W przypadku chorób zakaźnych nauczyciel informuje dyrektora przedszkola o rodzaju choroby i częstotliwości zachorowań w grupie. Ponadto sporządza informację dla rodziców o objawach choroby, czasie inkubacji, czasie trwania, okresie kwarantanny i umieszcza ją na

tablicy informacyjnej. 6. W przypadku dziecka z chorobą przewlekłą nauczyciel podejmuje następujące działania: 11) zwraca się do rodziców dziecka o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o rodzaju choroby przewlekłej u dziecka

(15)

oraz o udzielenie szczegółowych informacji na temat choroby i wynikających z niej ograniczeń, które zakłócają możliwość normalnego funkcjonowania, 12) opracowuje procedurę postępowania z chorym dzieckiem, uwzględniając zakres czynności podejmowanych przez nauczyciela, mające na celu pomóc dziecku w

funkcjonowaniu podczas pobytu w przedszkolu oraz formy współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi, 13) dostosowuje formy pracy dydaktycznej,

dobór treści, metod i form organizacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka i obejmuje go programem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 20 1. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami

bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu. 2.

Codziennie rano pracownik (konserwator lub woźna w sytuacji nieobecności konserwatora) ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i

nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonanie tego obowiązku. Nie

zwalnia to jednak nauczyciela z obowiązku sprawdzenia sprzętu, z którego korzystają dzieci. 3. Nauczyciel idąc z dziećmi do szatni w celu wyjścia i ubrania dzieci do ogrodu przedszkolnego czy na wycieczkę, spacer itp., w sali pozostawia

dzieci, przelicza je i przekazuje grupę pod opiekę wyznaczonego przez siebie pracownika. Idzie po swoje osobiste rzeczy i z grupą udaje się do szatni. Do szatani zawsze idzie nauczyciel i osoba wspomagająca grupę. W szatani musza być

dwie osoby dorosłe. Nauczyciel przebywa zawsze w szatni razem z dziećmi. 4. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim, kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń. 5.

Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym dzieci najmłodszych, wraz z nauczycielką przebywa pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa. Nauczycielki z

pozostałych grup same decydują o tym, czy potrzebują wsparcia innego pracownika. 6. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z

terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie. 7. Dzieci mogą przebywać w ogrodzie przedszkolnym wyłącznie pod

opieką nauczycielki lub innej osoby dorosłej. 8. Podczas zabawy dzieci przestrzegają ustalonych wcześniej zasad bezpieczeństwa. 9. Na teren placu zabaw

zabrania się wprowadzać psy, śmiecić. 10. Z urządzeń placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do tego przedszkola. 11. Dzieciom nie wolno: 1) spychać się ze zjeżdżalni i innych sprzętów stanowiących wyposażenie ogrodu; 2) podchodzić zbyt blisko huśtawki, która jest w ruchu; 3) huśtać się zbyt

wysoko; 4) obsypywać się piachem; 5) niszczyć sprzętu ogrodowego; 6) wychodzić samowolnie z ogrodu przedszkolnego; 7) załatwiać czynności

(16)

fizjologicznych na terenie ogrodu przedszkolnego; 8) zrywać ani jeść owoców znajdujących się w ogrodzie; 9) odchodzić z ogrodu przedszkolnego bez pożegnania z nauczycielką. 12. Zabawki z kosza z zabawkami w ogrodzie przedszkolnym może wyjmować wyłącznie nauczycielka opiekująca się daną

grupą dzieci. 13. Nauczycielka rozdziela zabawki pomiędzy dzieci. 14.

Nauczycielka pomaga korzystać dzieciom z zabawek i urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw. 15. Dzieci mają prawo korzystać z każdego sprzętu i przyboru tylko pod nadzorem nauczyciela 16. Nauczycielka dba o to, aby dzieci po

zabawie uprzątnęły zabawki, po czym odkłada je na wyznaczone miejsce. 17.

Nauczycielka dba o to, aby dzieci zarówno wchodząc na plac zabaw, jak i schodząc z niego poruszały się w zwartej kolumnie. 18. Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek dbać o kwiaty i rośliny znajdujące się na terenie

placu zabaw oraz zgłaszać dyrektorowi wszelkie uszkodzenia sprzętu.

§ 21 Wycieczki 1. Wycieczki przedszkolne organizowane są zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem oraz „Regulaminem organizacji spacerów i wycieczek organizowanych przez Przedszkole nr 95 we Wrocławiu”. 2. Plan wycieczek na rok szkolny zatwierdza Dyrektor Przedszkola. 3. Zasady organizacji wycieczki autokarowej: 10) pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci w wieku do 18

lat , oznakowany jest z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. 11) W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba, że są wykonane z materiału odblaskowego.

12) Kierujący tym pojazdem jest zobowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania 13) Kierowca musi posiadać potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę. 14) Opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej pojazdów.

15) Ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w pojeździe. 16) g) Przejście w autokarze musi być wolne. 17) Opiekunowie zajmują

miejsca przy drzwiach oraz w części środkowej autokaru. 18) Wychowankowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż siedzą przy

opiekunach. 24 19) Należy zabronić w czasie przejazdu: spacerowania po autokarze, podnoszenia się ze swoich miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu oraz

jedzenia. 20) Kierownik wycieczki powinien dysponować apteczką pierwszej pomocy. 21) Bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na

półkach. 22) Napoje powinny być zabezpieczone w torbach uczestników wycieczki tak, aby nie wylały się. 23) Jeżeli przejazd przekracza 4 godziny należy

zaplanować 40 minutową przerwę na posiłek. 24) Przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy organizować tylko na terenie specjalnych parkingów. 25) W czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania. 26) Po każdej przerwie opiekun sprawdza obecność

uczestników. 27) Opiekunowie wycieczki dbają o ład i porządek w autokarze (zasady czystości ustalone z kierowcą). 4. Zasady poruszania się z grupą w

(17)

miastach 1) W trakcie pieszego poruszania się z grupą w terenie miejskim opiekunowie powinni tak podzielić obowiązki, by jeden z nich znajdował się na

czele grupy i kierował nią, a drugi idącm na końcu zamykał ją . 2) Opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z wychowanków pozostał za nim.

3) Obaj opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego , aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy. 4) Prowadzenie grup

po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 5) Szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię, należy pamiętać, że przechodzenie powinno

odbyć się w taki sposób, by cała grupa przekroczyła jezdnię razem. 6) W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by wszyscy uczestnicy wycieczki znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części (dotyczy pociągu, tramwaju, metra), 5. Zasady organizacji wycieczki pieszej 1) Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku,

zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. 2) Przy wyjściu dzieci poza teren

przedszkola w obrębie tej samej miejscowości powinien być zapewniony co najmniej jeden opiekun dla grupy 15 dzieci. 3) Przy korzystaniu ze środków komunikacji opieka musi być zwiększona w zależności od odległości, a także wieku wychowanków. Jeśli wycieczka będzie się odbywała poza miejscowością, w której jest siedziba przedszkola jeden opiekun powinien przypadać dla grupy do 10 dzieci. 25 4) W przypadku dzieci do lat 10 poruszających się w kolumnie, stosuje

się przepisy o ruchu pojedynczego pieszego (art. 11 ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym). Kierownik takiej kolumny prowadzi ją po jezdni tylko wtedy, gdy nie

ma chodnika lub pobocza i porusza się lewą stroną jezdni. 5) Piesi poniżej 10 lat nie mogą przebywać na jezdni w warunkach niedostatecznej widoczności (np. o zmroku). 6) Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy wycieczki byli wyposażeni w

elementy odblaskowe.

§ 22 Obowiązki nauczyciela 1. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie

jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do pracy i podać jego przyczynę. 2. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie. Polecenie

dyrektora jest dla nauczyciela zobowiązujące. 3. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do

toalety, grupą powinna zająć się osoba z obsługi grupy (pomoc nauczyciela, woźna) lub inny pracownik przedszkola. Nauczyciel powinien ograniczyć swoją

nieobecność do minimum. 4. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany: 1) zapewnić udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, a w razie konieczności wezwać 2) pogotowie

(18)

ratunkowe; 3) zabezpieczyć pozostałe dzieci w grupie, podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do 4) dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola); 5) zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka; 6)

niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola; 7) o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę; Dyrektor przedszkola zobowiązany jest

powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkimi zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadomić

niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. Procedura powypadkowa określona jest w instrukcji BHP obowiązującej w Przedszkolu pod nazwą: Program

instruktażu ogólnego dla nowo przyjętych pracowników Przedszkola nr 95 we Wrocławiu.

§ 23 Przyprowadzanie i odbieranie dzieci 1. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. 2. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia, czyli od 6.30 do 8.30, a odbierane od 14.15

do 17.00, tj. do czasu zamknięcia placówki. Inne godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola rodzic zobowiązany jest uzgodnić z

wychowawcą grupy. 3. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. 4. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci: 1)

Wychowankowie przychodzą do przedszkola od godz. 6.30 2) Do momentu przekazania dziecka nauczycielowi, za dzieci przebywające w szatni poza salami

odpowiada za bezpieczeństwo dziecka rodzic/opiekun. 3) Wychowankowie podczas pobytu w przedszkolu są pod stałą opieką nauczycieli. 4) Rodzice/prawni opiekunowie odbierają swoje dzieci bezpośrednio z sali. Jeśli dzieci przebywają na

terenie ogrodu przedszkolnego, rodzic/ opiekun ma bezwzględny obowiązek zgłosić fakt odbioru nauczycielowi. 5) Wychowankowie odbierani są z przedszkola do godz. 17.00 5. Rodzice/prawni opiekunowie niemogący osobiście

odebrać dziecka z przedszkola, zobowiązani są do przekazania nauczycielowi upoważnienia w formie pisemnej (w nagłych przypadkach telefonicznie) kto w

danym dniu zabierze dziecko z przedszkola. 6. Nauczyciele z danej grupy na początku roku szkolnego sporządzają wykaz osób upoważnionych do

przyprowadzania i odbierania dziecka. Przyjmuje się zasadę, że rodzice/opiekunowie prawni dziecka są z mocy prawa upoważnieni do w/w czynności. 7. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać

przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby przez nich upoważnione (pisemne oświadczenie jest składane na początku roku szkolnego) 8.

Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy. W momencie odebrania dziecko

przez rodzica, dziecko na terenie przedszkola jest już pod opieką rodzica. 9.

(19)

Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe. Odbieranie dziecka przez osoby,

dni i godziny wskazane w orzeczeniach sądowych są dla nauczyciela wiążące. W przypadkach, gdy rodzice nie mogą porozumieć się w sprawie odbioru dziecka i nie realizują wskazań sądowych, dyrektor przedszkola lub dyżurujący nauczyciel

powiadamia policję. 10. W pierwszych dniach września nauczyciele weryfikują wykaz osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka: 27 6) zbierają od rodziców upoważnienia według przyjętego przez przedszkole wzoru w

których rodzice upoważniają do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola inne osoby, przejmując za nie odpowiedzialność w tym czasie, 7)

gromadzą i przechowują upoważnienia w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego, 8) zamieszczają nazwiska dzieci i wykaz osób upoważnionych do ich

przyprowadzania i odbierania z przedszkola w dzienniku zajęć przedszkola, 9) sporadyczny, nagły odbiór dziecka z przedszkola przez osoby nie umieszczone w

wykazie powinien być udokumentowany odręcznie napisanym przez rodziców, wysłany faksem, mailem lub przekazany osobiście. Oświadczenie to zamieszcza

się w teczce wychowawcy, 10) nauczyciel ma obowiązek poinformować innych nauczycieli prowadzących zajęcia z dzieckiem o wyżej wymienionym oświadczeniu. 11. Procedura gromadzenia wyżej wymienionej dokumentacji powtarzana jest w każdym roku szkolnym. 12. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np.

upojenie alkoholowe). 13. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami. 14. W wypadku, gdy dziecko nie zastanie

odebrane do godziny 17:15, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. 15. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę

(do 18:15). 16. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia policję – wydział do spraw dla nieletnich o niemożności skontaktowania się z rodzicami (Tel. 71 363-14-21, 71 340-41-04, 71 340-41-16) 17. Rodzice zobowiązani są wiedzieć, jakie przedmioty, rzeczy dziecko przynosi do przedszkola. W przypadku, gdy są to

przedmioty niebezpieczne, należy dziecku zabrać te przedmioty. Rodzic zobowiązany jest sprawdzić kieszenie dziecka, czy dziecko czegoś nie ukrywa. 18.

Do przedszkola nie wolno dawać dzieciom telefonów komórkowych ani innych wartościowych przedmiotów. 19. W wyznaczonym przez nauczyciela grupy dniu, dzieci mogą przynieść swoje zabawki z domu. Muszą to być zabawki bezpieczne.

Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic. 20. Decyzję o noszeniu przez dziecko kolczyków w przedszkolu rodzic potwierdza podpisują oświadczenie. Przedszkole

(20)

nie odpowiada za zgubioną biżuterię. 21. W przypadku badania dzieci na terenie przedszkola pod kątem pedagogicznym i zdrowotnym dla celów naukowych,

deklarację zgody podpisują rodzice.

§ 24 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 1. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu

podjęcia nauki w szkole. Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy w szczególności: 1) ustalenie, na podstawie orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w

zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, 2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie

do jego potrzeb, 3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania

działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka, 4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie,

wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w

zakresie wczesnego wspomagania. 2. Współpraca zespołu z rodzicami to: 1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z

dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania, 2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem, 3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku

domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 25 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola,

ich rodzicom oraz nauczycielom. 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich

umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci. 3. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu (w tym

logopeda). 29 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie: 1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-

kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 2) porad i konsultacji, 3) zajęć rozwijających uzdolnienia 4) warsztatów i szkoleń. 5. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów

(21)

udzielających pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

§ 26 Usługi przedszkola 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora przedszkola. a) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godziny; przedszkole

jest czynne w godzinach od 6.30 do 17.00 b) dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym (poza dziećmi realizującymi roczne przygotowanie przedszkolne)

korzystają z 5 bezpłatnych godzin nauczania, wychowania i opieki dziennie, c) dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym korzystają

z usług przedszkola bezpłatnie d) czas pracy przedszkola w roku szkolnym od 1 września do 31 sierpnia każdego roku, 2. Naliczanie opłat dokonywane jest na

podstawie ewidencji pobytu dziecka w oparciu o system elektroniczny lub w formie papierowej poprzez rejestrację wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola. 3.

Bieg czasu liczy się od momentu zarejestrowania elektronicznego, a w przypadku, gdy nie ma takiego systemu od momentu zarejestrowania dziecka u nauczycielki, natomiast koniec pobytu od czasu zarejestrowania w systemie elektronicznym lub ręcznym (papierowym) u nauczycielki. 4. W przypadku systemu elektronicznego, w momencie gdy rodzic nie zarejestruje momentu wejścia lub wyjścia dziecka czas

pobytu dziecka liczy się analogicznie od otwarcia lub do zamknięcia przedszkola.

5. Rodzic zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń Przedszkola do 15 dnia następnego miesiąca na

wskazany rachunek bankowy przedszkola, 6. Na miesięczną opłatę z tytułu świadczonych usług składającą się: a) opłaty pokrywające koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków w kwocie wynikającej z kalkulacji za każdy

dzień pobytu dziecka w przedszkolu, 30 b) opłaty za zajęcia nauczania, wychowania i opieki powyżej 5 bezpłatnych godzin, w kwocie wynikającej z faktycznie zrealizowanych godzin za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

7. Ustala się opłatę w wysokości 1zł za każdą zrealizowaną pełną godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar

określony w

§ 26, pkt. 1 b, w okresie rozliczeniowym 1 miesiąca. 8. Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na rachunek bankowy. 9. Informacja o

wysokości opłaty będzie przekazywana rodzicowi w sposób ogólnie przyjęty w placówce. 10. Wnoszona przez Rodzica miesięczna opłata, o której mowa w § 26,

pkt. 6, w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet rozliczenia płatnych zajęć wychowawczych, a w następnej kolejności na poczet pokrycia kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków. 11. Z wyżywienia w placówce

mogą korzystać dzieci oraz pracownicy Przedszkola nr 95 12. Kuchnia wydaje posiłki od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -8:30 –śniadanie, 12:00 -12:30–

obiad i 14:00-14:30 – podwieczorek 13. W szczególnych przypadkach (wycieczki,

(22)

imprezy przedszkolne, itp.), dyrektor może zmienić godziny i organizacje wydawania posiłków. 14. Jadłospis na dany tydzień wywieszany jest w holu

przedszkola. 15. Stawkę dziennego wyżywienia dzieci stanowią koszty przygotowania posiłków zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów 16. W przedszkolu

istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków: 1) za jeden obiad pobiera się opłatę w wysokości 50 % stawki dziennej, 2) za dwa posiłki (śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek) pobiera się opłatę w wysokości 75 % stawki dziennej; 3) za jeden posiłek (śniadanie lub podwieczorek) pobiera się opłatę w wysokości 25 %

stawki dziennej; 17. Koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu pokrywane są przez rodziców lub na ich wniosek przez MOPS. 18. Zasady odpłatności za wyżywienie w przedszkolu: 1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, 2) z tytułu nieobecności dziecka

następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej, 3) dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następującej liczby posiłków: a.

śniadanie, b. śniadanie, obiad, c. śniadanie, obiad, podwieczorek, d. obiad, podwieczorek. 19. W przedszkolu przygotowywane są posiłki dla dzieci z dietą ogólnoprzedszkolną. 31 20. Za zgodą i w porozumieniu z dyrektorem przedszkola

dopuszcza się, w szczególnych przypadkach, stosowane diet wykluczających mleko krowie i na wymienionych poniżej zasadach : - mleko, kawa z mlekiem, kakao – zastępujemy – herbatą - zupa mleczna – zastępujemy dodatkową kanapką

- zupy obiadowe – niezabielane desery mleczne (serki, jogurty, budynie itp.) zastępujemy kanapką lub deserem owocowym 21. Wniosek o przygotowanie posiłków pozbawionych niektórych składników lub ich zastąpienia innymi rodzic

składa do dyrektora przedszkola. 22. Do wniosku rodzic dołącza zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zastosowania eliminacji składników-

alergenów niekorzystnych dla zdrowia. 23. W przypadku dziecka z dietą wykluczającą produkty mleczne rodzic pokrywa całkowite koszty posiłku. 24.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole w terminie określonym w Umowie o świadczenie usług przedszkola. 25. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z przygotowanych w placówce posiłków na zasadach

pełnej odpłatności. 26. Na pełny koszt przygotowania posiłku składa się koszt zakupu produktów żywności zużytych do przygotowania posiłków oraz wydatki

poniesione na przygotowanie posiłku 27. Personel opłaca obiady przelewem na konto, z góry za dany miesiąc, do 15 – go dnia miesiąca. 28. Wpłaty za niewykorzystane obiady będą zwracane w formie odpisu w następnym okresie

rozliczeniowym.

§ 27 Rekrutacja 1. Dzieci korzystające z usług przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji. 2. Dziecko może kontynuować pobyt w przedszkolu w przypadku gdy rodzice dziecka złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenie woli korzystania z

usług przedszkola na następny rok szkolny. 3. W przypadku nie złożenia przez

(23)

rodziców dziecka, w wyznaczonym terminie, Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, nie zostanie przyjęte na następny rok szkolny, a zwolnione miejsce zostaje wykazane do procesu rekrutacji. 4. Dziecko,

którego rodzice nie złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, może wziąć udział w rekrutacji do przedszkoli zgodnie z zasadami przyjętymi do procesu rekrutacji.

§ 28 1. Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się na podstawie wniosku rekrutacyjnego. 2. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest w oparciu o zasadę

powszechnej dostępności po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 3.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata 4. I etap rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 32 5. II etap rekrutacji prowadzony jest w przypadku dysponowania przez przedszkole wolnymi

miejscami w danej grupie wiekowej po I etapie rekrutacji i odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego. 6. Po zakończeniu II etapu rekrutacji i w

trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka na wolne miejsce w przedszkolu decyduje Dyrektor po indywidualnym rozpoznaniu pisemnego podania rodzica (prawnego opiekuna). 7. Zasady i kryteria naboru w I etapie określa załącznik nr 1 do statutu przedszkola. 8. Terminy I i II etapu rekrutacji oraz zasady korzystania z

systemu elektronicznego podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.wroclaw.pl/edukacja oraz na tablicy ogłoszeń przedszkola.

§ 29 1. Dziecko, które przyjmowane jest po raz pierwszy do przedszkola powinno mieć opanowane podstawowe czynności samoobsługowe w zakresie toalety i

spożywania posiłków. 2. Dopuszcza się możliwość korzystania z usług przedszkola dzieciom różnych narodowości i różnych wyznań, gwarantując: 1) wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania odrębności narodowej i religijnej,

2) opiekę w czasie zajęć, w których nie mogą uczestniczyć ze względu na swą kulturową odrębność – z zastrzeżeniem konieczności pełnej akceptacji przez rodziców warunków w jakich funkcjonuje przedszkole (organizacja, język, kultura,

obyczaje, żywienie, itp.). 3. W przypadku nieujawnienia, bądź

nieudokumentowania przez rodziców faktu niepełnosprawności ich dziecka, które zostało przyjęte do przedszkola, na wniosek nauczycielki oddziału i Rady

Pedagogicznej, Dyrektor zobowiązuje rodziców dziecka do dostarczenia orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia dziecka do przedszkola z

podaniem uzasadnienia (wskazania lub przeciwwskazania do przebywania w typowej grupie przedszkolnej);

§ 30 1. Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać przyjęte do przedszkola, w trakcie roku szkolnego, w przypadku gdy: 1) zaspokojone zostały potrzeby dzieci

w wieku 3-6 lat, 2) placówka dysponuje wolnymi miejscami, 3) do przedszkola uczęszcza rodzeństwo.

(24)

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 31 1. Przedszkole nr 95 we Wrocławiu zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli

reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks

pracy. 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły

określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych. 4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy: 1) sumienne i staranne wykonywanie pracy, 2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce, 3)

przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku, 4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych, 5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

§ 32 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość. 3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora.

Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci. 4.

Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną i innymi specjalistycznymi. 5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci. 6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy. 7. Nauczyciel realizujący

zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.

8. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 34 9.

Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują: 1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści, 2) wspólne opracowanie szczegółowych

kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-

Figure

Updating...

References

Related subjects :