• Nie Znaleziono Wyników

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A."

Copied!
8
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1 PROJEKTY UCHWAŁ

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

(2)

2 Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A.

z dnia 06 września 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ...

§2.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia

(3)

3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 10 sierpnia 2012 r., w poniŜszym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia załoŜeń Programu motywacyjnego dla osób pełniących

funkcje kierownicze w Spółce,

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 8. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

(4)

4 Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A.

z dnia 06 września 2012r.

w sprawie udzielenia Zarządowi upowaŜnienia do nabywania akcji własnych

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 396 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§1.

W celu umoŜliwienia wdroŜenia w Open Finance S.A. (Spółka) Programu motywacyjnego, w ramach którego osoby pełniące funkcje kierownicze w Spółce i spółce zaleŜnej Home Broker Nieruchomości S.A. (świadczące usługi na podstawie umów cywilno-prawnych lub umów o pracę) będą uprawnione do nabycia od Spółki jej akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, wyraŜa zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własne na następujących warunkach:

1) w ramach upowaŜnienia objętego niniejsza Uchwałą, Spółka moŜe nabyć maksymalnie 516.250 (słownie: pięćset szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji własnych,

2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, nie będzie większa niŜ 15.687.500 zł. (słownie: piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset),

3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych Spółki będą pochodzić ze środków własnych, 4) akcje własne w ramach upowaŜnienia objętego niniejszą Uchwałą, mogą być nabywane po cenie nie

wyŜszej niŜ 30 zł. (słownie: trzydzieści) za jedną akcję oraz nie niŜszej, niŜ 1 zł. (słownie: jeden), 5) skup akcji własnych trwać będzie od dnia 07 września 2012 roku do dnia 31 października 2016 roku,

nie dłuŜej jednak niŜ do chwili zuŜycia środków finansowych przeznaczonych na nabycie akcji własnych Spółki,

6) Zarząd moŜe zrezygnować z nabycia akcji,

7) Spółka będzie nabywała akcje w drodze składania stosownych zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak równieŜ za pośrednictwem instytucji finansowych.

§2.

Akcje nabyte przez Spółkę w ramach upowaŜnienia wynikającego z niniejszej Uchwały zostaną przeznaczone do obsługi Programu motywacyjnego w Spółce, w przypadku jego uchwalenia.

§3.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach upowaŜnienia objętego niniejszą Uchwałą, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 15.687.500 zł. (słownie: piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowaŜnia niniejszym Zarząd Spółki do:

1) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale, w tym równieŜ do zawarcia w razie potrzeby z domem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych,

2) określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okaŜą się konieczne, o ile Zarząd uzna to za właściwe.

(5)

5

(6)

6 Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A.

z dnia 06 września 2012r.

w sprawie przyjęcia załoŜeń Programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce

Mając na względzie, Ŝe czynności osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce oraz Spółce zaleŜnej Home Broker Nieruchomości S.A. mają istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania powyŜszych osób ze Spółką, postanawia przyjąć załoŜenia Program motywacyjnego polegającego na umoŜliwieniu im nabycia akcji własnych Spółki na warunkach określonych w niniejszej Uchwale („Program Motywacyjny”).

§ 1.

ZałoŜenia Programu Motywacyjnego

1. Akcje, których nabycie zostanie zaoferowane uczestnikom Programu menadŜerskiego pochodzić będą z programu skupu akcji własnych, wprowadzonego Uchwałą nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 06 września 2012 roku.

2. Akcje własne nabyte przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, o której jest mowa powyŜej, które nie zostaną nabyte przez uprawnionych, w ramach Programu motywacyjnego w okresie jego obowiązywania, zostaną umorzone.

3. Uczestnikami Programu motywacyjnego, uprawnionymi do nabycia akcji Spółki w jego ramach, są następujące osoby:

Krzysztof Spyra (271.250 sztuk), Tomasz Chwiejczak (40.000 sztuk), Paweł Onych (40.000 sztuk), Artur Bajon (25.000 sztuk), Paweł Komar (20.000 sztuk), Grzegorz Droszcz (20.000 sztuk), Wojciech Gołda (20.000 sztuk), Arkadiusz Palikot (20.000 sztuk), Monika Kostro (40.000 sztuk) i Askaniusz Kocemba (20.000 sztuk), po zawarciu między daną osobą a Spółką umowy dotyczącej uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Umowa Uczestnictwa w Programie”) oraz po spełnieniu warunków określonych w tej Umowie.

4. Na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, uczestnikom Programu motywacyjnego zostaje przyznana opcja nabycia akcji Spółki (prawo nabycia od Spółki jej akcji po cenie wskazanej w niniejszej Uchwale).

5. Program motywacyjny trwać będzie w okresie od dnia 07 września 2012 roku do dnia 31 października 2016 roku.

6. Cena akcji, po której uprawnieni w ramach Programu motywacyjnego będą mogli nabyć akcje Spółki, wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za jedną akcję.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia niniejszym upowaŜnia:

1) Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego realizowanego w Spółce Open Finance S.A., ustalającego szczegółowe zasady uczestnictwa w tym Programie i realizacji tego Programu, w szczególności określający zasady i warunki oferowania akcji własnych nabytych zgodnie

(7)

7

§ 3.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

(8)

8 Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A.

z dnia 06 września 2012r.

w sprawie zamiany w składzie Rady Nadzorczej Open Finance S.A.

Na podstawie art. 385 § 1ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Open Finance S.A.

uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje ………. do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka Przejmująca będzie się ubiegać o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu w ramach rynku

f) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania lub urządzenia umożliwiające oddanie głosu. Osoby sporządzające listę obecności

W związku z postanowieniem o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą: (i) żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia

do 102.143 (sto dwa tysiące sto czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym

n) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy ‒ dzień dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa

W przypadku uzyskania wiedzy bądź powzięcia podejrzenia przez Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej o zaistnieniu konfliktu interesów w zakresie Polityki

a) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 28% ogólnej liczby akcji Spółki, b) Spółka nabywać będzie dziennie nie więcej niŜ 72.353 Akcji, przy czym

430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w celu usunięcia przyczyn kolejnej kwalifikacji do segmentu Lista Alertów, podejmuje decyzję o dokonaniu scalenia akcji Spółki w

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie

W związku z Szóstym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2009 Spółka wyemituje 7.560 (siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt) imiennych Obligacji Serii

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały – podwyższa się kapitał zakładowy

Członkowie Rady mogą przeglądać protokoły oraz żądać wydania poświadczonych przez Przewodniczącego Rady odpisów protokołów. Wykonywanie uchwał i zaleceń

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany treści uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Bloober Team Spółka

Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca celowość upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części przez Zarząd za zgodą Rady

34) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na

1.. zł oraz ujemny dochód całkowity ogółem w wysokości 2 023 tys. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia

W interesie Spółki w całości pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii D w stosunku do liczby posiadanych akcji

z siedzibą w Warszawie oraz w sprawie wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu spółki połączenia Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A Nadzwyczajne Walne

Na podstawie § 9 ust. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Spółką). Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały, ogólny

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data Sp.. Na podstawie art. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki,