• Nie Znaleziono Wyników

S T A T U T POLSKIEJ FUNDACJI POMOCY DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM -ECHO-

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "S T A T U T POLSKIEJ FUNDACJI POMOCY DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM -ECHO-"

Copied!
9
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

S T A T U T

POLSKIEJ FUNDACJI POMOCY DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM -ECHO-

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Nazwa fundacji brzmi: ,,Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym - Echo -”

i w dalszej części statutu zwana jest Fundacją.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. Nr 21, poz. 97, zm. Dz.U. Nr 19 z 1991r., poz. 82) oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

4. Fundacja używa pieczęci z napisem: ,,Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO -”.

5. Fundacja może używać skrótu „PFPDN –ECHO-

6. Fundacja może posługiwać się prawnie strzeżonym znakiem graficznym.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

2. Fundacja ma charakter otwarty. Mogą do niej przystąpić po wniesieniu wkładu osoby fizyczne i prawne z kraju i z zagranicy.

3. Fundacja może tworzyć filie, oddziały, a także przedstawicielstwa w kraju i zagranicą.

4. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze działań określonych art.4 ustawy z dz. 24 czerwca 2003r Dz. Ust. 96 poz. 873. zgodnie z celami Fundacji i Polską Klasyfikacją Działalności.

5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

(2)

ROZDZIAŁ II: CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 4

Celem Fundacji jest pomoc w rozwoju dzieciom z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, a także dzieciom specjalnej troski i ich rodzinom, a także młodzieży i osobom dorosłym z uszkodzonym słuchem.

§ 5

Realizacja celów Fundacji następuje poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

Działalność odpłatna pożytku publicznego:

1. prowadzenie terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży dla osób określonych w §4

2.prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, i innych przedsięwzięć, które sięgają do dóbr kulturowych, społecznych, a także szeroko pojętej integracji.

3.organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji z udziałem osób zajmujących się sprawami leczenia, wychowania i rehabilitacji dzieci i młodzieży niedosłyszącej oraz problemami społecznymi dotyczącymi ich rodzin,

4.prowadzenie działalności wydawniczej oraz popularyzowanie wiedzy o problemach osób wymienionych w § 4 . 5.organizację opieki zdrowotnej.

6.organizację i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych oraz różnych form wypoczynku i rehabilitacji.

7.prowadzenie działalności badawczo-naukowej, prac badawczo-rozwojowych w zakresie edukacji, zdrowia, rehabilitacji oraz opiniowanie, gromadzenie i udostępnienie aktów legislacyjnych.

8.rozprowadzanie artykułów wykonanych przez podopiecznych , specjalistów i innych.

9.transport podopiecznych na zajęcia ,imprezy, turnusy itp.

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

1.gromadzenie środków finansowych, zasobów materialnych i niematerialnych na finansowanie celów określonych w §4 . i na rzecz Fundacji

2.udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom określonym w §4 tym dzieciom,

3.organizowanie akcji charytatywnych i innych przedsięwzięć, z których dochód przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji.

(3)

4.współpracę z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej, samorządowej, z instytucjami społecznej służby zdrowia, placówkami oświatowymi, a także organizacjami społecznymi - głównie z Towarzystwem Walki z Kalectwem, itp., pozarządowymi i innymi instytucjami dzieci określonych w §4,

5.pomoc bezrobotnym specjalistom z zakresu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych współpracę z:

· wolontariuszami,

· specjalistami zajmującymi się rehabilitacją zdrowotną, oświatową, społeczną i inną

· innymi osobami.

6.wspieranie:

· studentów studiów psychologicznych, pedagogicznych i innych kierunków,

· specjalistów (w tym bezrobotnych).

· rodziców i opiekunów

· i innych

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK FUNDACJI

§ 6

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.750,-zł.(słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt zł.) przekazany przez fundatorów zgodnie z ich oświadczeniem woli o ustanowieniu Fundacji.

2. Dochodami Fundacji są:

- subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy - odsetki bankowe

- dochody ze zbiórek i imprez publicznych, loterii

- środki uzyskane z działalności odpłatnej pożytku publicznego - inne wpływy i dochody.

§ 7 1. Majątek Fundacji służy realizacji celów statutowych.

2. Majątkiem Fundacji zarządzają powołane do tego organy Fundacji na mocy niniejszego statutu.

(4)

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

4. Środki uzyskane z działalności odpłatnej przeznaczone będą w całości na działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI

§ 8

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

§ 9

1. Organy Fundacji mogą podejmować uchwały jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków, a do wszystkich członków wysłano zawiadomienia we właściwej formie, co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.

2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach:

- przeznaczenia majątku i dochodów Fundacji na realizację celów Fundacji, - obciążania tego majątku,

- likwidacji Fundacji,

- zmian w statucie Fundacji.

W sprawach tych konieczna jest większość 2/3 głosów Rady Fundacji.

§ 10

Rada Fundacji jest najwyższym organem kontroli Fundacji.

1.Członkowie Rady powoływani są przez fundatorów zwykłą większością głosów.

2.Rada Fundacji składa się z co najmniej sześciu osób.

3.Osoby wchodzące w skład Rady Fundacji

(5)

· nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

· nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z winy umyślnej,

· nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz.924 i Nr 154,poz.1799 ,z 2002 r. Nr 113, poz.984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz.39 i Nr 60, poz.53

§ 11

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

1. wytyczanie kierunków działania Fundacji i zatwierdzanie jego rocznego planu finansowego.

2. uchwalanie zmian w statucie Fundacji.

3. zatwierdzanie regulaminów pracy wszystkich organów Fundacji.

4. decydowanie o udziale Fundacji w spółkach i innych fundacjach.

5. podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji.

6. ustalanie liczebności Zarządu Fundacji, powoływanie Prezesa, Vice prezesa, sekretarza i członków Zarządu Fundacji oraz ich odwoływanie.

7. przyjmowanie i ocena sprawozdań Zarządu oraz uzyskiwanie stosownych wyjaśnień.

8. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.

9. ustalanie wysokości zobowiązań, które Zarząd ma prawo zaciągnąć bez konieczności uzyskania zgody Rady.

10. przyznawanie wyróżnień honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji i jej działalności statutowej.

11. wyodrębnianie działalności odpłatnej i nie odpłatnej pożytku publicznego.

§ 12

Rada opiniuje kierunki rozwoju działalności oraz podejmuje działania na rzecz popularyzacji celów statutowych Fundacji.

§ 13

(6)

Rada wybiera ze swego grona Prezesa i Vice prezesa oraz Sekretarza Rady. Kadencja Prezesa, Vice prezesa i Sekretarza trwa co najmniej dwa lata.

§ 14

Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.

§ 15

1. Zarząd Fundacji jest wieloosobowy. Powoływany i odwoływany jest przez Radę Fundacji. Członkami Zarządu mogą być fundatorzy z zastrzeżeniem § 10 pkt 3 statutu PFPDN -ECHO-

2. Zarząd Fundacji składa się z grona do sześciu osób.

3. Każdy z członków Zarządu, w tym Prezes i Vice Prezes może być odwołany w każdym czasie.

4. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub pełnomocnik ustanowiony przez Zarząd w granicach udzielonego umocowania.

6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w czasie jego nieobecności Vice Prezes lub inny upoważniony przez Prezesa członek Zarządu.

7. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów.

8. Zarząd Fundacji zarządza majątkiem Fundacji pod nadzorem Rady.

§ 16

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

§ 17

Zarząd Fundacji może powołać swoje ciało doradcze - Komisję Programową, złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.

(7)

§ 18

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:

1. opracowywanie i realizacja planów działania Fundacji.

2. decydowanie o nabywaniu i zbywaniu przez Fundację środków majątkowych i dokonywanie innych czynności prawnych.

3. przedstawianie Radzie Fundacji bilansów rocznych.

§ 19

1.Szczegółowe zasady działania organów Fundacji określa regulamin .

2.Osobom wchodzącym w skład Rady Fundacji i Zarządu Fundacji zabrania się:

· udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowadztwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowadztwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”,

· przekazywania majątku organizacji na rzecz osób wchodzących w skład Rady Fundacji , Zarządu Fundacji , pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

· wykorzystywania majątku na rzecz osób wchodzących w skład Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

· zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wchodzące w skład Rady Fundacji , Zarządu Fundacji pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych na realizację jej celów i na spłatę zobowiązań.

(8)

§ 21

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji z zachowaniem postanowień ustawy o fundacjach.

§ 22

Likwidację Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

§ 23

Likwidatorowi przysługują uprawnienia-kompetencje Zarządu.

§ 24

W razie likwidacji Fundacji pozostały po likwidacji majątek przeznaczony zostanie na cele, dla których ustanowiona została Fundacja w drodze uchwały Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ VI: INTERPRETACJA STATUTU

§ 25

Spory wynikłe z interpretacji statutu lub regulaminów uchwalonych na podstawie niniejszego statutu rozstrzyga na użytek Fundacji Rada Fundacji.

§ 26

(9)

Statut wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania .

§ 27

Statut niniejszy został uchwalony przez Radę Fundacji, zaakceptowany przez Fundatorów i podpisany przez Prezesa Rady Fundacji.

Prezes Rady Fundacji Grażyna Dryżałowska

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z wyznaczonymi przez fundację celamia. MAJĄTEK

e) skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej. Uchwałę o odwołaniu członka Rady podejmuje Rada jednomyślnie, w

Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególności,

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób. Uprawnienie do powoływania

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Zarządu Fundacji. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany przez Fundatorkę

przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w

3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do

§17. Rada Fundacji składa się z 3-6 osób powołanych i odwoływanych przez Fundatora, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji. Kadencja Rady Fundacji i jej

Zarząd może powołać, jako swoje ciała, zespoły doradcze, złożone z osób skupionych wokół idei Fundacji. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji

3) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do

przekazywania majątku fundacji na rzecz jej członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób

udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie

wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób

f) wskazanie przeznaczenia majątku Fundacji po zakończeniu jej likwidacji. Rada Fundacji ma prawo kontroli Zarządu Fundacji w pełnym zakresie, mogą zobowiązywać Zarząd

3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób bliskich na zasadach innych niż w

2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych

 Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku oddania równej liczby

2) umożliwienie dostępu do pomocy naukowych zgromadzonych w Szkole, w terminie uzgodnionym z Nauczycielem. Ustalona przez Nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna

przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w

Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Organów Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do

Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

ƒ Ocenie podlega plan badawczy, osi ągnięcia naukowe oraz jako ść warunków pracy oferowanych przez jednostkę. zatrudniaj