REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W NIDZICY

Download (0)

Full text

(1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25.2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im Janusza Korczaka w Nidzicy

z dnia 10.09.2019 r.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W NIDZICY

§ 1 Cel ogólny i cele szczegółowe świetlicy szkolnej.

1. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki i wychowania przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

2. Z celu ogólnego wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

a) Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

b) Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, w domu i środowisku lokalnym).

c) Organizowanie czasu wolnego ( zajęcia plastyczne, umuzykalniające, praktyczne, gry i zabawy ruchowe w świetlicy i na powietrzu).

d) Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie.

e) Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotykanych trudności wychowawczych.

f) Pomoc wychowankom w rozwiązywaniu ich problemów.

g) Kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.

h) Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

i) Organizowanie dożywiania dla uczniów zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 2 Założenia organizacyjne świetlicy szkolnej.

1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6

30

– 16

00

.

2. Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Nidzicy, w tym:

a) uczniowie dojeżdżający (w pierwszej kolejności),

b) uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela,

c) uczniowie oczekujący na zajęcia lekcyjne, bądź wymagający opieki po zajęciach lekcyjnych.

3. Przyjmowanie uczniów zamieszkałych w Nidzicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców /opiekunów prawnych (KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

4. Dzieci z grupy „0” udają się na zajęcia pod opieką wychowawcy grupy, a uczniowie pozostałych klas idą na zajęcia samodzielnie.

5. Po zakończeniu zajęć, dzieci dojeżdżające z grupy „0” przyprowadza na świetlicę wychowawca

świetlicy, natomiast uczniowie z pozostałych klas zobowiązani są przyjść samodzielnie bezpośrednio po

zajęciach lekcyjnych. Wyjątek stanowią wychowankowie świetlicy z klas I edukacji wczesnoszkolnej,

którzy po zakończeniu zajęć doprowadzani są na świetlicę przez nauczyciela prowadzącego z nimi

ostatnią lekcję.

(2)

§ 3 Organizacja dożywiania.

1. Uczniowie korzystający z posiłków zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu stołówki szkolnej.

§ 4 1. Uczniowie dojeżdżający:

a) po skończonych zajęciach lekcyjnych mają obowiązek przebywać w świetlicy do momentu odjazdu autobusu,

b) każde wyjście ucznia ze świetlicy musi być uzgodnione z wychowawcami świetlicy,

c) uczniowie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych lub po ich zakończeniu mogą opuścić teren szkoły po uprzednim dostarczeniu pisemnej zgody rodziców (Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu),

d) uczniowie mogą powracać do domu innym środkiem transportu niż autobus szkolny tylko za zgodą rodziców/opiekunów prawnych (Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu).

e) w przypadku, gdy uczeń nie posiadający zgody rodziców, nie odjedzie autobusem szkolnym po zakończeniu zajęć lekcyjnych, o zaistniałym fakcie zostaną poinformowani rodzice/opiekunowie prawni. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi zostanie poinformowany dyrektor szkoły, który zawiadamia najbliższy komisariat policji.

f) autobusy szkolne odjeżdżają o ustalonej godzinie, dlatego też w przypadku spóźnienia ucznia na odjazd autobusu, rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka ze szkoły.

§ 5 1. Obowiązkiem uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej jest:

a) dbanie o sprzęt świetlicowy, czystość i porządek,

b) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz zasad kulturalnego zachowania się, c) respektowanie poleceń wychowawców świetlicy,

d) przestrzeganie regulaminu świetlicy.

§ 6 1. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej mają prawo do:

a) korzystania z pomocy dydaktycznych świetlicy,

b) udziału w zajęciach proponowanych przez wychowawców świetlicy,

c) uzyskania pomocy wychowawców świetlicy podczas odrabiania prac domowych, d) wyboru realizowanych zajęć,

e) proponowania zajęć świetlicowych odpowiadających ich potrzebom i zainteresowaniom.

§ 7

1. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz rzeczy osobiste świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

2. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy zostaną obciążeni kosztami

związanymi z naprawą sprzętu.

(3)

Załącznik nr 1

do Regulaminu świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nidzicy na rok szkolny …….. / ………

I. Dane osobowe ucznia:

Imię i nazwisko dziecka ……….. klasa……….……..…

Adres zamieszkania dziecka……….

………...

II. Imiona i nazwiska rodziców /opiekunów prawnych:

………...

Telefony kontaktowe: matki/opiekuna prawnego ……….….

ojca/opiekuna prawnego ………..….……

III. Uczeń w świetlicy przebywać będzie w następujących dniach i godzinach:

Uwaga ! Proszę podać godziny przez rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Ważne!

W przypadku zmian w/w godzin pobytu dziecka w świetlicy, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest każdorazowo informować wychowawców świetlicy osobiście lub pod numer telefonu

89 652 10 99.

IV. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców /opiekunów prawnych lub osoby przez nich upoważnione.

Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.

Upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka ze świetlicy szkolnej (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego ) : ……….….

……….………...

...

………...………...………

(4)

V. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6 30 – 16 00.

W razie nie odebrania ucznia ze świetlicy szkolnej w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami /opiekunami prawnymi, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom.

VI. Wyrażam zgodę NIE wyrażam zgody * odpowiednie zaznaczyć X

na samodzielny powrót mojego dziecka do domu.

Dziecko samodzielnie zgłosi swoje wyjście wychowawcy świetlicy.

Ponoszę wszelką odpowiedzialność za zdrowie, bezpieczeństwo oraz czyny mojego dziecka od momentu opuszczenia przez nie świetlicy szkolnej.

VII. Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania regulaminu świetlicy, współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania mojego dziecka oraz punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.

Nidzica, dnia ……… ………..………

czytelnypodpis rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679 (zwane dalej „RODO”) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy, ul. 1 maja 42, 13-100 Nidzica, zs3@nidzica.pl , (89) 6253254;

2) Administrator powołał inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem mailowym hanna.draczkowska@gptogatus.pl , w sprawach związanych z przetwarzaniem danych;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań edukacyjnych i oświatowych na podstawie art. 6 ust.

1 lit. c i e RODO. Dane szczególnej kategorii przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b i g RODO. Publikacja wizerunku odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Wizerunek zostanie opublikowany na okres nauki dziecka, a po jej zakończeniu do czasu wycofania zgody. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody;

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych (np. dostawcy oprogramowania). Dane osobowe przekazywane są do Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, które zapewnia obsługę kadrowo-księgową szkoły;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, którego niespełnienie będzie wiązało się z odmową przyjęcia dziecka do szkoły. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

(5)

Załącznik nr 2 do Regulaminu świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy

Prosimy o podpisanie jednego z niżej wymienionych oświadczeń po uprzednim zapoznaniu się z ich treścią.

OŚWIADCZENIE na rok szkolny ……./……...

Oświadczam, że zwalniam moje dziecko……….…….

(imię i nazwisko, klasa)

z pobytu w świetlicy szkolnej przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Do momentu odjazdu autobusu może ono przebywać poza terenem szkoły. Ponoszę wszelką odpowiedzialność za zdrowie, bezpieczeństwo oraz czyny mojego dziecka od momentu opuszczenia przez nie świetlicy szkolnej do czasu odjazdu autobusu szkolnego.

Nr telefonu rodzica / opiekuna prawnego ……….

……….

(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) ---

Oświadczam, że nie zwalniam mojego dziecka………

(imię i nazwisko, klasa)

z pobytu w świetlicy szkolnej przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Do momentu odjazdu autobusu nie może ono przebywać poza terenem szkoły.

Nr telefonu rodzica / opiekuna prawnego………..…..

……….

(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)

(6)

Załącznik nr 3

do Regulaminu świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 3

im. Janusza Korczaka w Nidzicy

OŚWIADCZENIE na rok szkolny ……../………

W przypadku, gdy moje dziecko (imię i nazwisko )……….………..…….

………...klasa….………. po zakończeniu zajęć lekcyjnych nie będzie powracało do domu autobusem szkolnym, zobowiązuję się każdorazowo informować wychowawców świetlicy.

Informację można przekazać osobiście, na piśmie lub pod numer telefonu 89 652 10 99.

Upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka ze świetlicy ( podać imię, nazwisko, nr dowodu osobistego) :……….

………..

……….

Ponoszę wszelką odpowiedzialność za zdrowie, bezpieczeństwo oraz czyny mojego dziecka podczas powrotu do domu innym środkiem transportu niż autobus szkolny.

………..…………..………

czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679 (zwane dalej „RODO”) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy, ul. 1 maja 42, 13-100 Nidzica, zs3@nidzica.pl , (89) 6253254;

2) Administrator powołał inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem mailowym hanna.draczkowska@gptogatus.pl , w sprawach związanych z przetwarzaniem danych;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań edukacyjnych i oświatowych na podstawie art. 6 ust.

1 lit. c i e RODO. Dane szczególnej kategorii przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b i g RODO. Publikacja wizerunku odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Wizerunek zostanie opublikowany na okres nauki dziecka, a po jej zakończeniu do czasu wycofania zgody. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody;

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych (np. dostawcy oprogramowania). Dane osobowe przekazywane są do Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, które zapewnia obsługę kadrowo-księgową szkoły;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, którego niespełnienie będzie wiązało się z odmową przyjęcia dziecka do

szkoły. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Figure

Updating...

References

Related subjects :