2. 1 Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe

Download (0)

Full text

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8

RAZEM: 1 545 300

I TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 539 600

1 IX Budowa sięgacza w rejonie ul. S. Faustyny 600 60016 GO / ZGK 2006 50 000

2 IX Przebudowa ul. Modrej 600 60016 GO / ZGK 2006 10 000

3 IX Przebudowa ul. Kołobrzeskiej 600 60016 GO / ZGK 2006 100 000

4 IX Przebudowa ul. Światowida 600 60016 GO / ZGK 2006 50 000

5 X Przebudowa ul. WaŜewskiego 600 60016 GO / ZGK 2006 15 000

6 XI Ul. Tarnobrzeska - budowa chodnika 600 60016 GO / ZGK 2006 38 600

7 XI Ul. Wilgotna, ul. Algierska - budowa drogi 600 60016 GO / ZGK 2006 15 000

8 XI Ul. Gromady GrudziąŜ - budowa drogi na odcinku

od ul. Turniejowej do ul. Dobczyckiej 600 60016 GO / ZGK 2006 8 000

9 XI Ul. Turniejowa - budowa drogi na odcinku od ul.

Ossowskiego do ul. Gromady GrudziąŜ 600 60016 GO / ZGK 2006 15 000

10 XIV Ul. Kamionka - przebudowa 600 60016 GO / ZGK 2006 8 000

(2)

11 XIV Modernizacja ulic: Siwka, Osiedle, Podleska 600 60016 GO / ZGK 2006 15 000

12 XVII Ul. Glinik - budowa chodnika 600 60016 GO / ZGK 2006 30 000

13 XVII Ul. Architektów - ul. Zielony Jar - budowa parkingów 600 60016 GO / ZDiK 2006 15 000

14 XVII Ul. St. A. Poniatowskiego - modernizacja skrzyŜowania 600 60016 GO / ZGK 2006 20 000

15 XVIII Budowa parkingów, chodników i ulic na terenie Dzielnicy 600 60016 GO / ZGK 2006 150 000

II BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 416 200

16 I Komisariat Policji I - zakupy 754 75405 OC / OC 2006 35 000

17 II Komisariat Policji II - zakupy 754 75405 OC / OC 2006 3 000

18 III Komisariat Policji III - zakupy 754 75405 OC / OC 2006 17 000

19 IV Komisariat Policji III - zakupy 754 75405 OC / OC 2006 17 000

20 V Komisariat Policji IV - zakupy 754 75405 OC / OC 2006 3 500

21 VII Monitoring bulwarów wiślanych 754 75405 OC / OC 2006 5 500

(3)

22 VIII Monitoring bulwarów wiślanych 754 75405 OC / OC 2006 5 500

23 IX Komisariat Policji V - zakupy 754 75405 OC / OC 2006 6 800

24 X Komisariat Policji VI - zakupy 754 75405 OC / OC 2006 4 000

25 XI Komisariat Policji VI - zakupy 754 75405 OC / OC 2006 25 000

26 XI Komisariat Policji VI - zakupy 754 75405 OC / OC 2006 10 000

27 XII Komisariat Policji VI - zakupy 754 75405 OC / OC 2006 5 000

28 XII Komenda Miejska Policji - Sekcja Ruchu Drogowego -

zakupy 754 75405 OC / OC 2006 6 000

29 XIII Komisariat Policji V - zakupy 754 75405 OC / OC 2006 28 000

30 XIV Komisariat Policji VIII - zakupy 754 75405 OC / OC 2006 9 000

31 XVI Komisariat Policji VII - zakupy 754 75405 OC / OC 2006 12 900

32 XVII Komisariat Policji VII - zakupy 754 75405 OC / OC 2006 12 000

33 VI Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej -

JRG Nr 3 - zakupy 754 75411 OC / KMPSP 2006 25 000

34 I StraŜ Miejska Miasta Krakowa Oddział I - zakupy 754 75416 OC / SMMK 2006 30 000

(4)

35 IV StraŜ Miejska Miasta Krakowa Oddział II - zakupy 754 75416 OC / SMMK 2006 17 000

36 IX StraŜ Miejska Miasta Krakowa Oddział V - zakupy 754 75416 OC / SMMK 2006 8 000

37 XI StraŜ Miejska Miasta Krakowa Oddział V - zakupy 754 75416 OC / SMMK 2006 6 000

38 XI Budowa systemu monitoringu wizyjnego Dzielnicy XI 754 75416 OC / SMMK 2006 50 000

39 XIII StraŜ Miejska Miasta Krakowa Oddział IV - zakupy 754 75416 OC / SMMK 2006 8 000

40 XVI StraŜ Miejska Miasta Krakowa Oddział III - zakupy 754 75416 OC / SMMK 2006 12 000

41 XVII StraŜ Miejska Miasta Krakowa Oddział III - zakupy 754 75416 OC / SMMK 2006 15 000

42 XVIII StraŜ Miejska Miasta Krakowa Oddział III - monitoring

wizyjny 754 75416 OC / SMMK 2006 40 000

III OŚWIATA I WYCHOWANIE 75 500

43 V ZSOI Nr 1 dla SP Nr 12 - budowa monitoringu wizyjnego 801 80101 EK / ZEO-Z 2006 20 000

44 XI Szkoły podstawowe - budowa monitoringu 801 80101 EK / ZEO-P 2006 10 500

45 III Przedszkole Nr 123 - zakupy 801 80104 EK / ZEO-Z 2006 7 000

(5)

46 V Przedszkole Nr 13 - zakupy 801 80104 EK / ZEO-Z 2006 8 000

47 VIII Przedszkole Nr 67 - modernizacja kuchni 801 80104 EK / ZEO-P 2006 7 000

48 IX Przedszkole Nr 10 - zakupy 801 80104 EK / ZEO-P 2006 3 500

49 XI Gimnazja: Nr 27, 28 - budowa monitoringu 801 80110 EK / ZEO-P 2006 19 500

IV OCHRONA ZDROWIA 60 000

50 XVIII Modernizacja Szpitala Specjalistycznego

im. St. śeromskiego 851 85111 SP / SP 2006 60 000

V POMOC SPOŁECZNA 7 000

51 VIII Dom Pomocy Społecznej ul. Praska 25 - zakupy 852 85202 MOPS / DPS

Praska 25 2006 7 000

VI EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 000

52 I Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Św. Gertrudy 2 - monitoring 854 85406 EK / PPP DD

Gertrudy 2006 8 000

VII GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA 403 000

53 III Ul. Celarowska - zagospodarowanie terenu 900 90004 GO / ZGK 2006 170 000

(6)

54 III Modernizacja ogródków jordanowskich 900 90004 GO / ZGK 2006 20 000

55 X Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nad Fosą 900 90004 GO / ZGK 2006 50 000

56 XI Zagospodarowanie terenu wokół kapliczki przy

ul. Malborskiej 900 90004 GO / ZGK 2006 30 000

57 XI Tworzenie i modernizacja ogródków jordanowskich przy

ul. Cechowej 900 90004 GO / ZGK 2006 60 000

58 XII Park RŜąka 900 90004 GO / ZGK 2006 45 000

59 IX Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych

w budynku komunalnym przy ul. Niemcewicza 7 900 90017 GO / ZBK 2006 8 000

60 XIII DK Podgórze - Klub Osiedlowy Rybitwy - budowa

przyłączy kanalizacji sanitarnej 900 90095 KD / DK Podgórze 2006 20 000

VIII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO 36 000

61 V Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - zakupy 921 92118 KD / MHMK 2006 6 000

62 XVII Adaptacja Fortu Nr 49 Krzesławice 921 92120 KD / ZBK 2006 30 000

Figure

Updating...

References

Related subjects :