• Nie Znaleziono Wyników

D O M Y S T U D E N C K I E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O /

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "D O M Y S T U D E N C K I E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O /"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

D O M Y S T U D E N C K I E

/

U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O

/

C Z Ł O N K O W I E R O D Z I N Y S T U D E N T A / U S T A L E N I E S K Ł A D U R O D Z I N Y / Przy ustalaniu wysokości dochodu, uwzględnia się dochody uzyskiwane przez:

1. studenta;

2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;

3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Do składu rodziny studenta nie wlicza się:

- członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.

- członka rodziny uznanego za zaginionego (pod warunkiem posiadania zaświadczenia właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia, a w przypadku cudzoziemców – właściwej instytucji)

S A M O D Z I E L N O Ś Ć F I N A N S O W A S T U D E N T A

Student może ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa powyżej:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26. rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa powyżej,

d) osiągnął pełnoletność , przebywając w pieczy zastępczej, lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym (2016) b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym (2017)

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 listopada 2013 r. o świadczeniach rodzinnych, tj.: 930,35 zł

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu

Za stałe źródło dochodu może być uznane wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także m.in.: renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenie, umowy o dzieło.

Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w całym roku kalendarzowym (osiągane przez 12 miesięcy).

Jeżeli student jest samodzielny finansowo, przy ustaleniu sytuacji materialnej bierze się pod uwagę jedynie dochody własne studenta, jego małżonka i dzieci.

W przypadku, gdy student nie jest samodzielny finansowo, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów studenta, jego małżonka, rodziców i rodzeństwa studenta.

(2)

Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.

Student, powyższy fakt udokumentować może przedstawiając, np. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne, decyzję właściwego organu o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty, decyzję o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

U S T A L E N I E D O C H O D U - D O K U M E N T Y

Podstawowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, w celu ustalenia miesięcznego dochodu netto, przypadającego na jednego członka rodziny:

1. Oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (znajduje się na wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim)

2. Oświadczenie o źródle dochodów studenta

(formularz uniwersytecki, do pobrania ze strony internetowej WE UG - „oświadczenie o źródle dochodów studenta”)

3. Oświadczenia o źródle dochodów pełnoletnich członków rodziny studenta

(formularz uniwersytecki, do pobrania ze strony internetowej WE UG - „oświadczenie o źródle dochodów pełnoletnich członków rodziny studenta”)

Powyższe oświadczenia wypełniają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny studenta (student, małżonek studenta, rodzice studenta, pełnoletnie rodzeństwo studenta).

4. Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek (2016), podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), wszystkich pełnoletnich członków rodziny

 zaświadczenie wydaje urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika

 zaświadczenie musi zawierać informacje o:

- wysokości dochodu (tj. przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszania o należny podatek dochodowy)

- wysokości należnego podatku

- wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu

 każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18. rok życia, zobowiązany jest przedłożyć oddzielne zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu (dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się, np. rodziców)

 osoby pełnoletnie, które nie posiadają numeru NIP, zobowiązane są przedłożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające, że nie figurują w ewidencji podatników

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny (studenta, małżonka studenta, rodziców studenta, pełnoletniego rodzeństwa studenta), również w przypadku, gdy dochód był

„zerowy”. Wówczas taka informacja powinna być zawarta w zaświadczeniu.

Nie będą uznawane kopie zeznań podatkowych (np. PIT-28, PIT-36, PIT-37), dołączone do wniosku zamiast stosownego zaświadczenia - zaświadczenie z urzędu skarbowego jest jedynym, akceptowanym dokumentem poświadczającym dochody.

5. Zaświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny zawierające informację o wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek (2016), wydane przez organ emerytalno-rentowy lub inny właściwy organ

6. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość wszystkich innych dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek (2016), w tym dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wymienionych w art. 3 ust. 1 lit c

(3)

ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) - są to również dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą RP: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

 w przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami RP, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia miesięcznego dochodu netto (2016)

 w przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami RP dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia miesięcznego dochodu netto (uzyskał je w roku 2017), przeliczenia tego dochodu dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych z ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty

7. Oświadczenie członków rodziny o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek (2016), rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (formularz do pobrania ze strony internetowej WE UG - „oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego przez osobę rozliczającą się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym”)

 oświadczenie musi zawierać informacje o:

- wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku - wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne - wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne

- wysokości i formie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego

 do oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego z tytułu działalności opodatkowanej w formie zryczałtowanej (2016 r.) - w przypadku rozliczania się z podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego

Zaświadczenie zawiera informacje o:

- wysokości przychodu ogółem

- wysokości składek na ubezpieczenia społeczne - wysokości należnego zryczałtowanego podatku

 do oświadczenia należy dołączyć decyzję urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej w 2016 r., z którego ustala się dochód - w przypadku rozliczania się z podatku w formie karty podatkowej

 osoby składające wymienione oświadczenie, zobowiązane są złożyć również zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek (2016), podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych a art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych lub o ich braku (zob.: punkt 4 niniejszego wykazu)

8. Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego rocznego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego (ogłaszanego corocznie przez Prezesa GUS w miesiącu wrześniu; w 2015 r. dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił 1975 zł). Dochód za rok 2016 zostanie ogłoszony we wrześniu 2017 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego

(powierzchnia użytków rolnych musi być wyrażona w hektarach fizycznych i przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek - 2016)

 umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

 umowę zawartą w formie aktu notarialnego - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

9. Pozostałe dokumenty (zaświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia miesięcznego dochodu netto), w tym:

 dokumenty stwierdzające wiek rodzeństwa/dzieci studenta, które nie ukończyły 26. roku życia - zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej

- skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa/dzieci wnioskodawcy, nieobjętych obowiązkiem szkolnym

 orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta lub jego rodzeństwa/dzieci, bez względu na wiek

 odpis zupełny aktu urodzenia studenta, rodzeństwa/dzieci, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany

 zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawiania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku wnioskodawcy lub członków jego rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Zaświadczenie musi zawierać informację o wysokości uzyskiwanego zasiłku netto i okresie jego otrzymywania

 odpis skrócony aktu zgonu rodzica studenta

 orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka

 odpis prawomocnego wyroku sądu oddalającego powództwo o ustalenie alimentów

(4)

 odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów

 odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

W przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści: „uprzedzony o odpowiedzialności karnej grożącej za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. oświadczam, że przedstawiony przeze mnie wyrok alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez osobę zobowiązaną”

 przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny

 w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymywała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej niż ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą

 dokument potwierdzający przyznanie zaliczki alimentacyjnej określonej w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

 dokument potwierdzający przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie dziecka lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka

 orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka

 odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację

 skrócony odpis aktu małżeństwa w przypadku studenta pozostającego w związku małżeńskim

 członkowie rodziny studenta tj. domownicy lub rolnicy nieposiadający gospodarstwa rolnego, którzy udokumentują ubezpieczenie w KRUS, są uwzględniani przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta. W tym przypadku muszą jednak przedstawić stosowne zaświadczenie.

 zaświadczenie z placówki zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie. W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i rodzina studenta nie ponosi opłaty za ten pobyt, ustalając dochód rodziny studenta w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji

Na studencie ciąży obowiązek udokumentowania wszystkich osiąganych dochodów: opodatkowanych, nieopodatkowanych, wliczanych i niewliczanych do dochodu (np. decyzją z Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadku otrzymywania zasiłków).

W przypadku dołączenia do wniosku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski, student zobowiązany jest dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do pomocy materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG, Wydziałowa Komisja Stypendialna może zażądać przedłożenia dodatkowej dokumentacji, potwierdzającej jego trudną sytuację materialną.

S T U D E N C I C U D Z O Z I E M C Y

Studenci cudzoziemcy, o ile przysługuje im prawo do świadczeń pomocy materialnej, oprócz ww. dokumentów zobowiązani są dołączyć:

 zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. nr 264, poz. 1573, z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej

 ważną kartę Polaka

(5)

Z M I A N A S Y T U A C J I M A T E R I A L N E J – U T R A T A / U Z Y S K A N I E D O C H O D U Zmiana sytuacji materialnej studenta i członków jego rodziny (w szczególności utrata części dochodów w wyniku całkowitej lub częściowej utraty pracy, przejścia na emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny, itp. lub śmierć żywiciela rodziny) powinna zostać należycie udokumentowana.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny studenta, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek (2016) lub po tym roku (2017), ustalając dochód członka rodziny studenta, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

Do wniosku należy dołączyć dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny studenta, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek (2016), ustalając dochód członka rodziny studenta, uzyskany w tym roku, dzieli się dochód przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten uzyskiwany jest nadal w dniu składania wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim.

Do wniosku należy dołączyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny studenta, po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim (2017), ustalając dochód członka rodziny studenta, dochód ten powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest nadal uzyskiwany w dniu składania wniosku.

Do wniosku należy dołączyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Przykład: Członek rodziny rozpoczął pracę 02.02.2017 r. Pierwszym miesiącem następującym po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty jest miesiąc marzec 2017 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wynagrodzeniu za miesiąc marzec 2017 r.

Utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną a. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b. utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, c. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e. wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) („przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia”)

f. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

g. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych

h. utratą świadczenia rodzicielskiego

i. utartą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników

j. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

Uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane a. zakończeniem urlopu wychowawczego,

b. uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, c. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.

1829, z późn. zm.)

(„przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad

(6)

dzieckiem, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia”)

f. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

g. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego

h. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników

i. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

W przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów

(np.: wyrok sądu, akt małżeństwa, akt zgonu, akt urodzenia, umowa, PIT, świadectwo pracy, decyzja i inne), osoba ubiegająca się o przyznanie świadczeń socjalnych zobowiązana jest przy składaniu wniosku

przedłożyć ich oryginały, niezbędne do uwierzytelnienia kopii przez pracownika dziekanatu.

Kopia dokumentu może być również uwierzytelniona przez notariusza lub instytucję, która dokument wydała.

O B L I C Z A N I E D O C H O D U Z Z A Ś W I A D C Z E N I A Z U R Z Ę D U S K A R B O W E G O

Dochód netto = dochód - podatek należny - składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu - składki na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia ZUS lub równoważnego)

O B L I C Z A N I E D O C H O D U - P R Z Y K Ł A D Y Przykład 1

Osoba w 2016 r. do 31 marca uzyskiwała dochód w wysokości 4000,00 zł miesięcznie. Następnie od 1 września 2016 r. przeszła na emeryturę w wysokości 2000,00 zł miesięcznie, którą otrzymuje w dniu złożenia wniosku.

Następuje całkowita utrata dochodu z pracy.

Ostateczny dochód z emerytury: 8000,00 zł / 4 m-ce = 2000,00 zł miesięcznie Przykład 2

Rodzina 4-osobowa osiągnęła w 2016 r. dochód w wysokości 23000,00 zł. Na dochód rodziny osiągnięty w 2016 r. złożył się m.in. dochód matki w wysokości 13750,00 zł, która z dniem 1 maja 2017 r. przechodzi na urlop wychowawczy – jest to utrata dochodu.

Dochód rodziny po utracie wyniósł (23000,00 zł - 13750,00 zł)=9250,00 zł Dochód na osobę w rodzinie = 192,70 zł (9250,00 zł / 12 m-cy / 4osoby) Przykład 3

Rodzina 4-osobowa. Ojciec zatrudniony na umowę o pracę od grudnia 2016 r., do dzisiaj osiąga dochód miesięczny w wysokości 3000,00 zł. Matka pracowała na podstawie umowy o pracę cały 2016 r. z wynagrodzeniem 2000,00 zł miesięcznie – pracuje do dzisiaj.

Dochód ojca: 3000,00 zł /1m-c + dochód matki 2000,00 zł x 12 m-cy / 12 m-cy = 5000,00 zł miesięcznie Miesięczny dochód na osobę w rodzinie = 1250,00 zł (5000,00 zł / 4 osoby)

Cytaty

Powiązane dokumenty

W kolejnej części artykułu zosta- ną opisane najciekawsze i najskuteczniejsze, wg autora, systemy antydronowe ze szczególnym uwzględnieniem systemu wybranego przez Port Gdynia,

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) analiza istniejących audiodeskrypcji.. omówienie

Natomiast to, czego musiałaś się nauczyć w drodze zdobywania wiedzy i treningu - to umiejętności (kompetencje) twarde, czyli specyficzne, bardzo określone,

posługiwania się dwoma odmianami językowymi, które mają różny prestiż (umownie określany jako ‘wysoki’ i ‘niski’) i są używane w różnych sytuacjach i sferach życia

Konwencja poświęca dużo uwagi kobietom, ponieważ obejmuje formy przemocy, których doświadczają jedynie kobiety!. (przymusowa aborcja, okaleczenie

Copyright © 2019 Pixel Graphic™ | All Rights Reserved | Designed by Pixel Graphic™.. Liczba osiem symbolizuje siły materialne, służące człowiekowi w zrealizowaniu jego

Warto przy tym wskazać, że OECD rekomenduje, aby w nowych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawieranych po 2005 roku państwa strony uregulowały kwestię

W tym kontekście należy dążyć do zapewnienia ochrony interesów konsumenta, z jednoczesnym eliminowaniem powstających zagrożeń, czego wyrazem jest dyrektywa