Polska-Gdańsk: Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Pełen tekst

(1)

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7

Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych UCK w Gdańsku Osoba do kontaktów: Emilia Białko

80-952 Gdańsk POLSKA

Tel.: +48 583492238 E-mail: ebialko@uck.gda.pl Faks: +48 583492074 Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.uck.gda.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

Sekretariat Dyrektora Naczelnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego ul. Dębinki 7 bud. nr 9, I piętro, pok 205

Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych UCK w Gdańsku Osoba do kontaktów: Emilia Białko

80-952 Gdańsk POLSKA

Tel.: +48 583492238 E-mail: ebialko@uck.gda.pl Faks: +48 583492074

Adres internetowy: www.uck.gda.pl I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

(2)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę preparatów do żywienia dojelitowego UCK w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze pozycje ustalone w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka pozycji.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmiany Załączniku nr 6 do SIWZ – formularz asortymentowo – cenowy pod rygorem odrzucenia.

4. Zamawiający w formularzu asortymentowo-cenowym określił sposób pakowania. W pozycjach, w których brak jest takiego opisu Wykonawca może zaoferować dowolny sposób pakowania. Wykonawca musi

wycenić zaproponowany sposób pakowania przy odpowiednim przeliczeniu. W powyżej opisanym przypadku Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie zmian w Załączniku nr 6 do SIWZ formularz asortymentowo- cenowy w kolumnie ilości.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Części

(3)

Część nr: 1 Nazwa: Pozycja 1 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 14 700 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 2

Nazwa: Pozycja 2 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 15 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 3

Nazwa: Pozycja 3 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 20 800 PLN

(4)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 5

Nazwa: Pozycja 5 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 17 500 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 6

Nazwa: Pozycja 6 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 32 000 PLN

(5)

Część nr: 8 Nazwa: Pozycja 8 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 9 840 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 9

Nazwa: Pozycja 9 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 13 200 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 10

Nazwa: Pozycja 10 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 10 500 PLN

(6)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 12

Nazwa: Pozycja 12 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 8 340 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 13

Nazwa: Pozycja 13 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 960 PLN

(7)

Część nr: 15 Nazwa: Pozycja 15 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 15 300 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 16

Nazwa: Pozycja 16 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 18 560 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 17

Nazwa: Pozycja 17 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 48 800 PLN

(8)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 19

Nazwa: Pozycja 19 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 13 200 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 20

Nazwa: Pozycja 20 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 25 500 PLN

(9)

Część nr: 22 Nazwa: Pozycja 22 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 37 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 23

Nazwa: Pozycja 23 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 31 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 24

Nazwa: Pozycja 24 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 40 700 PLN

(10)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 26

Nazwa: Pozycja 26 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 8 500 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 27

Nazwa: Pozycja 27 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 16 500 PLN

(11)

Część nr: 29 Nazwa: Pozycja 29 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 4 800 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 30

Nazwa: Pozycja 30 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 4 800 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 31

Nazwa: Pozycja 31 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 17 000 PLN

(12)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 33

Nazwa: Pozycja 33 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 34 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 34

Nazwa: Pozycja 34 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 49 500 PLN

(13)

Część nr: 36 Nazwa: Pozycja 36 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 5 760 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 37

Nazwa: Pozycja 37 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 3 732 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 38

Nazwa: Pozycja 38 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 21 450 PLN

(14)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 40

Nazwa: Pozycja 40 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 5 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 41

Nazwa: Pozycja 41 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 12 240 PLN

(15)

Część nr: 43 Nazwa: Pozycja 43 1) Krótki opis

Opis w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692510

3) Wielkość lub zakres

Wielkość i zakres określona w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 3 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danej pozycji na którą Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium dla ofert całkowitych wynosi 9 030 PLN a dla ofert częściowych kwoty wadium określa załącznik nr 9 do SIWZ.

2. W przypadku złożenia ofert na kilka pozycji, kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych pozycji zamówienia

3. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy).

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego:

BZ WBK S.A. o/Gdańsk nr: 94 10901098 0000000009016749. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty.

6. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. 6 i 7.

7. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca,

(16)

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Bieżący budżet Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp.

2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wg wzoru na załączniku nr 3, aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

(17)

należy złożyć następujące dokumenty:

a. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub informację o tym że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z treścią znajdującą się w druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ;

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

a. Oświadczenia, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP – treść

oświadczenie znajduje się w druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ;

b. Katalogu (prospekt), w którym został zaznaczony oferowany asortyment (dotyczy zastawów jednorazowych);

5. Dowodami o których mowa w pkt VI ust 1 lit b), są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) w przypadku zamówień na dostawy – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w ust 1.

6. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie o którym mowa w pkt. VI ust 1 lit b) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust 5.

7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, nie zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia (zalecany wzór zobowiązania do udostępnienia zawarty jest w Załączniku nr 7 do SIWZ). Ze złożonych dowodów winien wynikać zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2 b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

10. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia

(18)

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy Pzp.

13. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1) lit a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1) lit b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

14. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 12, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

15. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których

(19)

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena. Waga 98

2. Termin dostawy. Waga 2

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

134/PN/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 21.9.2015 - 13:00

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 22.9.2015 - 10:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

(20)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwławczej

ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pośrednictwem faksu lub droga elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :