SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim. w roku szkolnym

Pełen tekst

(1)

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I Liceum Ogólnokształcącego

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim

w roku szkolnym 2013-2014

Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób twórcą siebie samego.

Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.

Jan Paweł II

(2)

SPIS TREŚCI:

1. Podstawa prawna.

2. Cele wynikające z realizacji programu.

3. Obszary działań.

4. Profilaktyczne działania szkoły mające na celu eliminację wyodrębnionych problemów.

5. Literatura.

(3)

1.PODSTAWA PRAWNA

 Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 Rozporządzenie MEN z dnia 17.11.2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 Konstytucja RP z dn. 2 kwietnia 1997r. art.72.

 Konwencja o Prawach Dziecka z dn. 20 listopada 1989r. ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991r.

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26 października 1982r.

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003r.

 Europejska Deklaracja w Sprawie Alkoholu.

 Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015.

 Polska Deklaracja w sprawie Młodzieży i Alkoholu z dn. 18 lutego 2006.

 Europejska Deklaracja w sprawie Młodzieży i Alkoholu z dn. 21 lutego 2001.

 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dn. 9 listopada 1995r. (Dz.U. 1996 r.Nr 10, poz. 55).

 Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529)

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego(Dz.U. 1994r. Nr 111, poz.535).

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982(Dz.U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231).

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 24 kwietnia 1997r. ( Dz.U. 1997 r. Nr 75 poz. 468).

 Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U.1996r. Nr 67, poz.329).

 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dn. 26 października 1982r.

( z późniejszymi zmianami, art. 4).

 Rozporządzenie MENiS w sprawach zasad udzielania i organizacji pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, i

placówkach z dn. 7 stycznia 2003r. ( §2 pkt. 6,7).

(4)

 Rozporządzenie MENiS z dn. 31 stycznia 2003r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży

zagrożonych uzależnieniem (§10 pkt. 1).

 Europejski Plan Działań dotyczących alkoholu, opracowany przez Światową Organizację

 Polska Deklaracja w sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z grudnia 1995.

2.CELE WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU Cel ogólny programu:

Doskonalenie umiejętności życiowych uczniów (komunikacja, umiejętności interpersonalne, radzenie sobie z emocjami i ze stresem, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, krytyczne oraz twórcze myślenie,

samoświadomość i empatia) jako czynników chroniących przed zagrożeniami oraz wspierających proces uczenia się.

Cele szczegółowe:

-poprawa komunikacji w relacjach uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń, nauczyciel- rodzic,

-rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, -rozwijanie umiejętności dostrzegania swoich mocnych i słabych stron, -pomoc w diagnozowaniu kompetencji i predyspozycji zawodowych, -kształtowanie postawy prozdrowotnej,

-poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów bez agresji i przemocy,

-kształtowanie odpowiedzialności za własne czyny i zachowanie w stosunku do innych ludzi,

-zachęcanie do działań wolontariackich i charytatywnych oraz do uczenia się

i udziału w różnych formach rozwijających zainteresowania.

(5)

3.OBSZARY DZIAŁAŃ

Program zawiera działania w postaci zadań skierowanych do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich oraz nauczycieli, rodziców a także współpracę ze środowiskiem lokalnym.

1.Zdrowie i profilaktyka uzależnień.

2.Zagrożenia zdrowia psychicznego.

3.Profilaktyka niedostosowania społecznego.

4.Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.

5.Pomoc w diagnozowaniu kompetencji i podejmowaniu decyzji dotyczących

ścieżki kształcenia i kariery zawodowej.

(6)

4.PROFILAKTYCZNE DZIAŁANIA SZKOŁY

KLASY I

Integracja ze środowiskiem szkolnym; Poznanie zasad obowiązujących w szkole – kształtowanie właściwej hierarchii wartości;

Obszary działań Sposób realizacji Realizatorzy Termin Uwagi

1.Integracja ze

środowiskiem szkolnym

- Biwak integracyjny

- wycieczki, imprezy klasowe i szkolne;

- Poznanie zespołu klasowego i diagnoza ewentualnych

problemów

- Zapoznanie z zasadami obowiązującymi w placówce (strój galowy, zachowanie na uroczystościach szkolnych, relacje interpersonalne, kultura słowa)

pedagog, wychowawcy wychowawcy, wychowawcy, nauczyciele,

wychowawcy, nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły

wrzesień Cały rok Cały rok

Wrzesień i cały rok

2.Profilaktyka zdrowotna

oraz podejmowanie działań zapobiegającym nałogom.

-

Realizacja programów prozdrowotnych

-

Światowy Dzień Walki Z AIDS,

-Światowy Dzień Bez Papierosa,

-Narodowy Dzień Życia, - Wybierz życie – pierwszy krok, profilaktyka raka szyjki macicy

-Zaangażowanie w organizację Szkolnych Dni Profilaktyki -Lekcje wychowawcze i przedmiotowe na temat skutków używania alkoholu oraz innych środków

psychoaktywnych, w związku z tym zwrócenie uwagi na godne reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym;

dbałość o własny wizerunek.

pedagog, pielęgniarka szkolna, nauczyciel WDŻR

Pedagog, nauczyciel WDŻR, pielęgniarka, wszyscy wychowawcy Wychowawcy, nauczyciele

Cały rok

Cały rok

(7)

3.Zagrożenia zdrowia psychicznego.

-Profilaktyka chorób:

bulimia, anoreksja, depresja.

-Sposoby walki ze stresem.

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog

Cały rok

4.Udzielanie pomocy i wsparcia uczniom, rodzicom w rozwiązywaniu problemów.

a. budowanie wzajemnych relacji uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń, nauczyciel – rodzic opartych na zaufaniu i szacunku

b. współpraca z

instytucjami i osobami wspierającymi działania profilaktyczne

-Przekazywanie informacji na lekcjach wychowawczych i zebraniach z rodzicami o formach pomocy.

- Praca indywidualna z uczniem wymagającym wsparcia.

-Lekcje wychowawcze

dotyczące radzenia sobie z przemocą i agresją;

- Zajęcia z komunikacji interpersonalnej oraz w zakresie doradztwa

zawodowego - samopoznanie -Sanepid,

- Publiczna Poradnia PP - ORPA,

- Komenda Powiatowa Policji - MCPU oraz inne

Wychowawcy, pedagog

Wychowawcy, pedagog, dyrekcja Pedagog, wychowawcy Pedagog, wychowawcy

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny

Cały rok

Na bieżąco

Cały rok

Cały rok

Na bieżąco

5.Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu

a. uwrażliwienie młodzieży na niesienie pomocy potrzebującym

b. motywowanie uczniów do osiągania sukcesów

-organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły, miasta,

- udział w wydarzeniach organizowanych przez Miasto:

Ogólnopolskiej Nocy

Profilaktyki, Szkolnych Dniach Profilaktyki, Profilaktycznej Grze Miejskiej, spektaklach grupy PAT oraz innych przedsięwzięciach

współorganizowanych przez szkołę;

- propagowanie idei wolontariatu (SKC), - propagowanie idei

honorowego krwiodawstwa, Zachęcanie uczniów do udziału w zawodach sportowych, zajęciach pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę

Opiekunowie Samorządu Szkolnego i SKC Opiekunowie Samorządu Szkolnego i SKC,

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

(8)

KLASY II

Promowanie wartości moralnych i edukacyjnych.

Obszary działań Sposób realizacji Realizatorzy Termin Uwagi

1.Integracja ze

środowiskiem szkolnym

Kontynuacja działań

integrujących zespół klasowy, diagnoza oraz działania na rzecz poprawy relacji i ewentualnych problemów Utrwalanie i konsekwentne egzekwowanie zasad dobrego wychowania obowiązujących w placówce (strój galowy, zachowanie na uroczystościach szkolnych, relacje interpersonalne, kultura słowa)

Pedagog, wychowawcy, pozostali nauczyciele

wychowawcy, nauczyciele, wszyscy

pracownicy szkoły Na bieżąco

Cały rok

2.Profilaktyka zdrowotna

oraz podejmowanie działań zapobiegającym nałogom.

-Realizacja programów Prozdrowotnych, relaksacja i metody radzenia sobie ze stresem;

-Profilaktyka chorób nowotworowych:

-Światowy Dzień Walki Z AIDS,

-Światowy Dzień Bez Papierosa,

-Narodowy Dzień Życia, - Realizacja Ogólnopolskiego Programu edukacyjnego

„Ars, czyli jak dbać o miłość”

-Lekcje wychowawcze i przedmiotowe na temat szkodliwości używania alkoholu oraz innych

środków psychoaktywnych.

- Zaangażowanie w organizację Szkolnych Dni Profilaktyki

Pedagog, pielęgniarka szkolna

Wychowawcy, Nauczyciele

pedagog

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog

- Pedagog,

nauczyciel WDŻR, pielęgniarka, wszyscy wychowawcy

Cały rok

Drugi semestr

Cały rok

(9)

3.Zagrożenia zdrowia psychicznego.

-Profilaktyka chorób:

bulimia, anoreksja, depresja.

-Sposoby walki ze stresem.

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog

Cały rok

4.Udzielanie pomocy i wsparcia uczniom, rodzicom w rozwiązywaniu problemów.

a. budowanie wzajemnych relacji uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń, nauczyciel – rodzic opartych na zaufaniu i szacunku

b. współpraca z

instytucjami i osobami wspierającymi działania profilaktyczne

-Przekazywanie informacji na lekcjach wychowawczych i zebraniach z rodzicami o formach pomocy.

-Praca indywidualna z uczniem wymagającym wsparcia.

- lekcje wychowawcze o tematyce dotyczącej

rozwiązywania konfliktów i mediacji, asertywności,

komunikacji interpersonalnej -rozwiązywanie

konfliktów między uczniami przez mediacje i inne formy wsparcia

-Sanepid,

- Publiczna Poradnia PP - ORPA,

- Komenda Powiatowa Policji,

- MCPU

Wychowawcy, pedagog

Wychowawcy, pedagog, dyrekcja Wychowawcy, pedagog, dyrekcja, wszyscy nauczyciele

Wychowawcy, pedagog dyrekcja

Cały rok

Na bieżąco

Cały rok

5.Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu

a. uwrażliwienie młodzieży na niesienie pomocy potrzebującym

-organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły, miasta,

- udział w wydarzeniach organizowanych przez Miasto: Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki, Szkolnych Dniach Profilaktyki, Profilaktycznej Grze

Miejskiej, spektaklach grupy PAT oraz innych

przedsięwzięciach

współorganizowanych przez szkołę;

- propagowanie idei wolontariatu (SKC), - propagowanie idei

honorowego krwiodawstwa,

Opiekunowie Samorządu Szkolnego i SKC

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Cały rok

(10)

b. motywowanie uczniów do osiągania sukcesów

Zachęcanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach, zawodach, zajęciach pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę 6.Działania w zakresie

doradztwa zawodowego

-pomoc w diagnozowaniu umiejętności i kompetencji zawodowych (testy

predyspozycji, umiejętności, preferencji zawodowych);

-pomoc w zdobywaniu informacji o kierunkach dalszego kształcenia.

Pedagog, wychowawcy

(11)

KLASY III

Przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Obszary działań Sposób realizacji Realizatorzy Termin Uwagi

1.Promowanie właściwej postawy uczniowskiej.

Utrwalanie i konsekwentne egzekwowanie zasad dobrego wychowania obowiązujących w placówce (strój galowy, zachowanie na uroczystościach szkolnych, relacje interpersonalne, kultura słowa)

Pedagog, wychowawcy, Nauczyciele, Pracownicy szkoły

Na bieżąco

2.Profilaktyka zdrowotna

oraz podejmowanie działań zapobiegających nałogom.

-Realizacja programów Prozdrowotnych, -Profilaktyka chorób nowotworowych:

-Światowy Dzień Walki Z AIDS,

-Światowy Dzień Bez Papierosa,

-Narodowy Dzień Życia,

Wychowawcy, pedagog

Nauczyciele, Pielęgniarka,

Cały rok

3.Zagrożenia zdrowia psychicznego.

-Profilaktyka depresji, samoocena;

-Sposoby walki ze stresem, relaksacja.

Wychowawcy, pedagog

Cały rok

4.Udzielanie pomocy i wsparcia uczniom, rodzicom w rozwiązywaniu problemów.

a. budowanie wzajemnych relacji uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń, nauczyciel – rodzic opartych na zaufaniu i szacunku

b. współpraca z

instytucjami i osobami wspierającymi działania profilaktyczne

-Przekazywanie informacji na lekcjach wychowawczych i zebraniach z rodzicami o formach pomocy.

-Praca indywidualna z uczniem wymagającym wsparcia.

- lekcje wychowawcze dotyczące rozwiązywania konfliktów i mediacji, asertywności, komunikacji interpersonalnej.

-Sanepid,

- Publiczna Poradnia PP - ORPA,

- Komenda Powiatowa Policji,

Wychowawcy, pedagog

Wychowawcy, pedagog, dyrekcja Wychowawcy, pedagog

Wychowawcy, pedagog dyrekcja

Cały rok

Na bieżąco

Cały rok

(12)

- MCPU, - MCIZ Siedlce 5.Działania w zakresie

doradztwa zawodowego

-pomoc w diagnozowaniu umiejętności i kompetencji zawodowych (testy

predyspozycji i umiejętności, narzędzia doradcze);

-pomoc w zdobywaniu informacji o kierunkach dalszego kształcenia.

Pedagog, wychowawcy

Wychowawcy, pedagog

Cały rok

Cały rok, Targi edukacyjne

Działania skierowane do Rodziców uczniów:

- spotkanie psychoedukacyjne na temat więzi i potrzeb oraz możliwości wspierania dziecka i motywowania;

- konsultacje indywidualne z wychowawcami, pedagogiem, dyrekcją;

5.LITERATURA

1. Dziewiecki M., Odpowiedzialna pomoc wychowawcza, Radom 1999.

2. Gaś Z. B., Profilaktyka uzależnień, WSiP, Warszawa 1993.

3. Gogacz M. „Czlowiek i jego relacje”, Wyd. ATK, Warszawa 1985.

4. Jak żyć z ludźmi? – program profilaktyki dla młodzieży.

5. Koczurowska J. , Standardy jakości programów profilaktycznych, w: Profilaktyka w środowisku lokalnym, red. Świątkiewicz G. , Warszawa 2002.

6. Mc. Whirter J., Zagrożona młodzież, PARPA, Warszawa 2001.

7. Surzykiewicz J. , Agresja i przemoc w szkole, CMPPP, Warszawa 2001.

8. Szymańska J., Profilaktyka w szkole, Remedium 2002, nr 7-8 (113-114).

9. Wojcieszek K., Czy to Twój problem?, PARPA, Warszawa 1995.

10. Wojcieszek K. , Chrońmy młodość. Kampania profilaktyczna, PARPA 1996 11. Wojcieszek K. , Jak uruchomić program profilaktyczny?, w: Poradnik Wychowawcy, red. Pomianowska M., Raabe, Warszawa 2002.

12. Wojcieszek K. , Wygrać życie, Rubikon, Kraków 2002.

13. Programy własne i autorskie zgromadzone w gabinecie pedagoga.

14. Ogólnopolski Program Edukacyjny „Ars, czyli jak dbać o miłość” o charakterze

profilaktycznym autorstwa K. Wojcieszka objętego honorowym patronatem

Ministra Edukacji Narodowej.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :